Share via


Nyckeluppgifter: Medarbetare

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Den här informationen beskriver vanliga uppgifter som är associerade med underhåll av arbetarposter.

Vad vill du göra?

Läs mer om...

Skapa en ny medarbetarpost

Ändra en medarbetares befattningstilldelning

Visa en anställd i befattningshierarkin

Visa en medarbetares anställningshistorik

Visa en medarbetares frånvarohistorik

Sök formulärhjälp

Sök närliggande uppgifter

Läs mer om...

Klicka på de här länkarna om du vill söka efter mer information om begreppen som beskrivs i det här avsnittet.

Om arbetstagare

Om avdelningar, jobb och befattningar

Skapa en ny medarbetarpost

Du kan skapa en medarbetarpost på ett av dessa sätt:

 • Anställ en sökande – när du anställer en sökande används sökandens information för att skapa en medarbetarpost. Mer information finns i Anställ en sökande.

 • Anställ flera personer – du kan skapa ett massanställningsprojekt där du anställer flera personer för samma jobb. Mer information finns i Nyckeluppgifter: Massanställningsprojekt.

 • Anställ en person – du kan manuellt skapa en medarbetarpost för en person som inte är en sökande, och som inte är en del i ett massanställningsprojekt. Mer information finns i följande förfaranden:

Anställ en person för en öppen befattning

 1. Klicka på Personal > Vanligt > Organisation > Befattningar > Lediga befattningar.

 2. Välj den öppna befattningen som ska tillsättas.

 3. Klicka på Anställ i åtgärdsrutan.

 4. Ange förnamn, mellannamn och efternamn på personen som du anställer till befattningen.

 5. Välj den juridiska person som ska kopplas till medarbetaren. Standard för juridiska personer är den juridiska person som du är inloggad i.

 6. Ange medarbetarens personalnummer.

  Om en nummerseriekod har angetts för personalnummerreferensen i området Nummerserie i formuläret Delade personalparametrar kan du inte ändra informationen i detta fält.

 7. De återstående fälten i formuläret innehåller standardinformation. Den här informationen registrerades när befattningen skapades. Du kan acceptera standardinformationen eller ändra den.

  Om en personalåtgärdstyp krävs har din organisation har aktiverat personalåtgärdstyper. Mer information finns i Personalåtgärder.

 8. Klicka på Anställ ny arbetare för att öppna formuläret Arbetare där du kan ange mer information om arbetaren.

Anställ en person utan att tilldela en befattning

 1. Klicka på Personal > Vanligt > Arbetare > Arbetare.

 2. I Åtgärdsfönster på fliken Arbetare, i gruppen Nytt klickar du på Anställ ny arbetare.

 3. Ange förnamn, mellannamn och efternamn på personen som du anställer till befattningen.

 4. Välj den juridiska person som ska kopplas till medarbetaren. Standard för juridiska personer är den juridiska person som du är inloggad i.

 5. Ange medarbetarens personalnummer.

  Om en nummerseriekod har angetts för personalnummerreferensen i området Nummerserie i formuläret Delade personalparametrar kan du inte ändra informationen i detta fält.

 6. Välj typen av medarbetare.

 7. Ange datum och tid då medarbetaren ska starta sin anställning.

 8. Om medarbetaren är en leverantör där anknytningen till företaget, organisationen eller den juridiska personen är begränsad i tid anger du datumet då medarbetarens anknytning slutar.

  Om en personalåtgärdstyp krävs har din organisation har aktiverat personalåtgärdstyper. Mer information finns i Personalåtgärder.

 9. Klicka på Anställ ny arbetare för att öppna formuläret Arbetare där du kan ange mer information om arbetaren.

Överst på sidan

Ändra en medarbetares befattningstilldelning

Om du vill ändra en befattningstilldelning för en anställd, lägga till befattningstilldelningen till en nyanställd, överföra en anställd från en befattning till en annan eller avsluta en anställds befattningstilldelning utför du någon av följande procedurer.

Anteckning

 • Från och med ingår en arbetscykel i befattningar. Om en anställd har flera befattningar måste alla befattningar ha samma arbetscykel. Mer information finns i Work cycle and work period tasks.

 • Om du använder listsidan Ansökningar eller ett massanställningsprojekt när du anställer en medarbetare har en befattning redan tilldelats medarbetaren.

 • Du kan inte tilldela en avvecklad eller tillsatt befattning till en anställd.

Lägg till eller ändra en befattningstilldelning för en anställd

 1. Klicka på Personal > Vanligt > Arbetare > Arbetare.

 2. Välj medarbetaren som ska tilldelas en befattning

 3. I Åtgärdsfönster på fliken Arbetare, i gruppen Befattningstilldelning klickar du på Befattningstilldelningar för arbetare.

 4. När du vill skapa en ny befattningstilldelning till medarbetaren klickar du på Lägg till tilldelning.

  Välj befattningstilldelningen som du vill ändra och klicka sedan på Redigera tilldelning om du vill ändra en befintlig befattningstilldelning till medarbetaren. Gå till steg 6.

 5. Välj befattningen som ska tilldelas till medarbetaren.

 6. Ange start- och slutdatum och tider för befattningstilldelningen.

 7. Välj en orsakskod som visar varför du ändrar eller lägger till en befattningstilldelning för arbetaren. Om medarbetaren till exempel tilldelas en annan befattning på grund av dåligt resultat kan du välja en orsakskod som visar detta.

 8. Om befattningstilldelningen är medarbetarens primära befattning markerar du kryssrutan Gör primär.

 9. Klicka på Skapa befattningstilldelning eller Uppdatera arbetartilldelning.

Överför en anställd till en annan befattning

 1. Klicka på Personal > Vanligt > Arbetare > Arbetare.

 2. Välj medarbetaren som du vill överföra.

 3. I Åtgärdsfönster på fliken Arbetare, i gruppen Personalåtgärder klickar du på Överför arbetare.

 4. Ange slutdatum och tid för medarbetarens tilldelning till den aktuella befattningen.

 5. Välj en orsakskod som visar varför du överför arbetaren från den nuvarande befattningen.

 6. Om medarbetarens nuvarande befattning ska avvecklas markerar du kryssrutan Dra tillbaka befattning. Men om en annan anställd ska tillsättas till befattningen som den aktuella medarbetaren överförs från markerar du inte kryssrutan.

 7. Välj jobbet och befattningen som medarbetaren ska överföras till.

 8. Markera kryssrutan Primär för den nya befattningstilldelningen om befattningen är medarbetarens primära befattning.

 9. Ange eller acceptera standardanställningsfaktorn för den nya befattningstilldelningen. Ange ett tal som är mindre än 1 för att indikera om medarbetarens befattningstilldelning är deltid.

 10. Ange startdatum och tid för den nya befattningstilldelningen.

 11. Om medarbetaren är en leverantör där anknytningen till företaget, organisationen eller den juridiska personen är begränsad i tid anger du datumet då medarbetarens befattningstilldelning slutar.

 12. Välj den orsakskod som anger varför du överför arbetaren till den nya befattningen.

 13. Klicka på Överför arbetare.

Avsluta en befattningstilldelning för en anställd

 1. Klicka på Personal > Vanligt > Arbetare > Arbetare.

 2. Välj en arbetare

 3. I Åtgärdsfönster på fliken Arbetare, i gruppen Befattningstilldelning klickar du på Befattningstilldelningar för arbetare.

 4. Klicka på Slut.

 5. Ange slutdatum och tid för befattningstilldelningen.

 6. Välj den orsakskod som anger varför du avslutar befattningstilldelningen.

 7. Klicka på Dra tillbaka arbetartilldelning.

  Anteckning

  När du avslutar en befattningstilldelning för en anställd säger du inte upp medarbetarens anställning. Mer information om hur du säger upp en medarbetares anställning finns i Avsluta anställning.

Överst på sidan

Visa en anställd i befattningshierarkin

Om en anställd har tilldelats en befattning kan du använda formuläret Befattningshierarki om du vill visa medarbetarens plats i en organisationshierarki.

 1. Klicka på Personal > Vanligt > Arbetare > Arbetare.

 2. Välj medarbetaren som ska visas i hierarkin.

 3. I Åtgärdsfönster på fliken Arbetare, i gruppen Relaterad information klickar du på Visa i hierarki.

Överst på sidan

Visa en medarbetares anställningshistorik

Slutför dessa steg om du vill visa en arbetares anställningshistorik eller lägga till information om en arbetares anställning i formuläret Anställningshistorik. Mer information om medarbetares anställningar finns i Om anställningsanknytningar.

 1. Klicka på Personal > Vanligt > Arbetare > Arbetare.

 2. Välj en arbetare

 3. I Åtgärdsfönster på fliken Arbetare, i gruppen Versioner klickar du på Anställningshistorik.

Överst på sidan

Visa en medarbetares frånvarohistorik

Slutför följande steg om du vill visa formuläret Frånvarohistorik, där du kan granska frånvarojournalerna och frånvarotransaktionerna i varje journal för en anställd.

 1. Klicka på Personal > Vanligt > Arbetare > Arbetare.

 2. Välj en arbetare

 3. I åtgärdsfönstret, på fliken Arbetare, i gruppen Relaterad information, klickar du på Frånvaro > Frånvarohistorik.

Överst på sidan

Sök formulärhjälp

Arbetare (formulär)

Placera tilldelningar (formulär)

Överför arbetare (formulär)

Organisationshierarkier (formulär)

Tidigare anställningar (formulär)

Frånvarohistorik (formulär)

Sök närliggande uppgifter

Godkänna eller avvisa frånvaro

(USA) Key tasks: Form I-9 verification

Nyckeluppgifter: Kompensationsplaner

(USA) Grant or deny an accommodation request

Lån för ett objekt till en anställd, kontaktperson eller sökande

Avsluta anställning