GEOMEANX

Bir tablodaki her satır için değerlendirilen ifadenin geometrik ortalamasını döndürür.

Bir sütundaki sayıların geometrik ortalamasını döndürmek için GEOMEAN işlevini kullanın.

Sözdizimi

GEOMEANX(<table>, <expression>)  

Parametreler

Süre Tanım
tablo İfadenin değerlendirileceği satırları içeren tablo.
ifade Tablonun her satırı için değerlendirilecek olan ifade.

Döndürülen değer

Ondalık sayı.

Açıklamalar

  • GEOMEANX işlevi ilk bağımsız değişken olarak bir tablo veya tablo dönüştüren bir ifade alır. İkinci bağımsız değişken, geometrik ortalamasını hesaplamak istediğiniz sayıları içeren bir sütun veya sütun sonucu veren bir ifadedir.

  • Yalnızca sütundaki sayılar sayılır. Boşluklar, mantıksal değerler ve metin yok sayılır.

  • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

Aşağıdaki formül, Investments tablosunun ReturnPct sütununun geometrik ortalamasını hesaplar:

= GEOMEANX( Investments, Investments[ReturnPct] + 1 )  

Ayrıca bkz.

GEOMEAN işlevi