Bilgi işlevleri

DAX bilgi işlevleri, bağımsız değişken olarak sağlanan hücreye veya satıra bakar ve değerin beklenen türle eşleşip eşleşmediğini bildirir. Örneğin ISERROR işlevi, başvurduğunuz hedefte hata olması durumunda TRUE değerini döndürür.

Bu kategoride

İşlev Açıklama
COLUMNSTATISTICS Modeldeki her tablodaki her sütunla ilgili bir istatistik tablosu döndürür.
CONTAINS Başvurulan tüm sütunların değeri mevcutsa veya bu sütunlarda yer alıyorsa true, aksi takdirde false döndürür.
CONTAINSROW Bir tablo içinde değer satırı varsa veya mevcutsa TRUE, yoksa FALSE döndürür.
CONTAINSSTRING Bir dizenin başka bir dize içerip içermediğini gösteren TRUE veya FALSE değerini döndürür.
CONTAINSSTRINGEXACT Bir dizenin başka bir dize içerip içermediğini gösteren TRUE veya FALSE değerini döndürür.
CUSTOMDATA Bağlantı dizesindeki CustomData özelliğinin içeriğini döndürür.
HASONEFILTER columnName üzerindeki doğrudan filtrelenen değerlerin sayısı bir ise TRUE, değilse FALSE döndürür.
HASONEVALUE columnName bağlamı yalnızca bir ayrı değeri içerecek şekilde filtrelendiğinde TRUE döndürür. Aksi takdirde FALSE döndürür.
ISAFTER Start At yan tümcesinin davranışını taklit eden ve tüm koşul parametrelerini karşılayan bir satır için true değerini döndüren bir boole işlevidir.
ISBLANK Değerin boş olup olmadığını denetler ve TRUE veya FALSE değerini döndürür.
ISCROSSFILTERED columnName veya aynı ya da ilişkili tablodaki başka bir sütun filtrelendiğinde TRUE döndürür.
ISEMPTY Bir tablonun boş olup olmadığını denetler.
ISERROR Değerin bir hata olup olmadığını denetler ve TRUE veya FALSE değerini döndürür.
ISEVEN Sayı çift ise TRUE, tek ise FALSE değerini döndürür.
ISFILTERED columnName doğrudan filtrelendiğinde TRUE döndürür.
ISINSCOPE Belirtilen sütun düzey hiyerarşisindeki düzey olduğunda true döndürür.
ISLOGICAL Değerin mantıksal bir değer (TRUE veya FALSE) olup olmadığını denetler ve TRUE veya FALSE değerini döndürür.
ISNONTEXT Değerin metin dışında (boş hücreler metin değildir) bir değer olup olmadığını denetler ve TRUE veya FALSE değerini döndürür.
ISNUMBER Değerin bir sayı olup olmadığını denetler ve TRUE veya FALSE değerini döndürür.
ISODD Sayı tek ise TRUE, çift ise FALSE değerini döndürür.
ISONORAFTER Start At yan tümcesinin davranışını taklit eden ve tüm koşul parametrelerini karşılayan bir satır için true değerini döndüren bir boole işlevidir.
ISSELECTEDMEASURE İfadeler tarafından bağlam içindeki ölçünün ölçü listesinde belirtilenlerden biri olup olmadığını belirleme amacıyla hesaplama öğelerinde kullanılır.
ISSUBTOTAL Satır, bağımsız değişken olarak verilen sütunun alt toplam değerlerini içeriyorsa True döndüren bir SUMMARIZE ifadesinde başka bir sütun oluşturur, içermiyorsa False döndürür.
ISTEXT Değerin metin olup olmadığını denetler ve TRUE veya FALSE değerini döndürür.
NONVISUAL SUMMARIZECOLUMNS ifadesindeki bir değer filtresini görsel olmayan şeklinde işaretler.
SELECTEDMEASURE İfadeler tarafından hesaplama öğelerinin bağlam içindeki ölçüye başvurmasını sağlamak için kullanılır.
SELECTEDMEASUREFORMATSTRING İfadeler tarafından hesaplama öğelerinin bağlam içindeki ölçünün biçim dizesini alması için kullanılır.
SELECTEDMEASURENAME İfadeler tarafından hesaplama öğelerinin bağlam içindeki ölçüye adla başvurmasını sağlamak için kullanılır.
USERCULTURE Geçerli kullanıcının yerel ayarını döndürür.
USERNAME Bağlantı sırasında sisteme iletilen kimlik bilgilerinden alınan etki alanı adını ve kullanıcı adını döndürür.
USEROBJECTID Geçerli kullanıcının Nesne Kimliğini veya SID değerini döndürür.
USERPRINCIPALNAME Kullanıcı asıl adını döndürür.