Thêm kết nối dữ liệu vào ứng dụng canvas

Trong Power Apps, hãy thêm kết nối dữ liệu vào ứng dụng canvas hiện có hoặc vào ứng dụng mà bạn xây dựng từ đầu. Ứng dụng của bạn có thể kết nối với SharePoint, Microsoft Dataverse, Salesforce, OneDrive, hoặc nhiều nguồn dữ liệu khác.

Bước tiếp theo sau bài viết này là hiển thị và quản lý dữ liệu từ nguồn dữ liệu trong ứng dụng của bạn, như trong các ví dụ sau:

 • Kết nối với OneDrive và quản lý dữ liệu trong sổ làm việc Excel trong ứng dụng của bạn.
 • Kết nối với Twilio và gửi tin nhắn SMS từ ứng dụng của bạn.
 • Kết nối với Dataverse và cập nhật bảng từ ứng dụng của bạn.
 • Kết nối với SQL Server và cập nhật bảng từ ứng dụng của bạn.

Điều kiện tiên quyết

Đăng ký Power Apps, sau đó đăng nhập bằng cách cung cấp chính thông tin xác thực mà bạn đã dùng để đăng ký.

Thêm nguồn dữ liệu

 1. Tạo ứng dụng canvas trống.

 2. Từ menu soạn thảo ứng dụng trong Power Apps Stuido, hãy chọn Dữ liệu > Thêm dữ liệu.

 3. Mở rộng Trình kết nối và nếu danh sách kết nối có kết nối bạn muốn, hãy chọn kết nối đó để thêm vào ứng dụng. Nếu không, hãy chuyển sang bước tiếp theo. Để kết nối với một bảng trong Microsoft Dataverse, hãy chọn một bảng trong danh sách bảng.

 4. Để tạo kết nối mới, hãy tìm kiếm hoặc chọn một trình kết nối, chẳng hạn như SharePoint.

 5. Chọn Thêm kết nối để vừa tạo kết nối vừa thêm kết nối đó vào ứng dụng của bạn.

  Một số trình kết nối, chẳng hạn như Office 365 Outlook, không yêu cầu các bước bổ sung và bạn có thể hiển thị dữ liệu từ chúng ngay lập tức. Các trình trình kết nối khác nhắc bạn cung cấp thông tin xác thực, chỉ định một tập dữ liệu cụ thể hoặc thực hiện các bước khác. Ví dụ: SharePointSQL Server yêu cầu thêm thông tin trước khi bạn có thể sử dụng chúng. Với Dataverse, bạn có thể thay đổi môi trường trước khi chọn bảng.

Xác định hoặc thay đổi nguồn dữ liệu

Nếu đang cập nhật ứng dụng, bạn có thể cần xác định hoặc thay đổi nguồn dữ liệu xuất hiện trong thư viện, biểu mẫu hoặc điều khiển khác. Ví dụ: bạn có thể cần xác định nguồn dữ liệu khi cập nhật ứng dụng mà người khác đã tạo hoặc bạn đã tạo từ lâu.

 1. Chọn điều khiển, chẳng hạn như một bộ sưu tập mà bạn muốn xác định hoặc thay đổi nguồn dữ liệu.

  Tên của nguồn dữ liệu xuất hiện trên tab Thuộc tính của ngăn bên phải.

 2. Để hiển thị thêm thông tin về nguồn dữ liệu hoặc để thay đổi nó, hãy chọn mũi tên xuống bên cạnh tên nguồn dữ liệu.

  Thông tin thêm về nguồn dữ liệu hiện tại xuất hiện và bạn có thể chọn hoặc tạo nguồn khác.

Các bước tiếp theo

Lưu ý

Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn thích dùng ngôn ngữ nào cho tài liệu không? Làm một cuộc khảo sát ngắn. (xin lưu ý, khảo sát này bằng tiếng Anh)

Cuộc khảo sát sẽ mất khoảng bảy phút. Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập (điều khoản về quyền riêng tư).