Chỉnh sửa ứng dụng canvas

Chỉnh sửa bất kỳ ứng dụng canvas nào mà mình đã tạo hoặc bạn có quyền Đồng sở hữu. Bạn có thể chỉnh sửa ứng dụng trong Power Apps Studio.

Nếu bạn cố chỉnh sửa một ứng dụng mở để chỉnh sửa khác, thông báo sẽ cho bạn biết bạn đã mở ứng dụng hay người dùng khác mở.

Chỉnh sửa ứng dụng

  1. Đăng nhập vào Power Apps.

  2. Chọn Ứng dụng ở ngăn điều hướng bên trái.

    Danh sách ứng dụng.

  3. Chọn một ứng dụng.

  4. Chọn Chỉnh sửa từ menu trên cùng. Bạn cũng có thể chọn "..." (Lệnh khác) cho ứng dụng rồi chọn Chỉnh sửa từ menu thả xuống.

    Chỉnh sửa ứng dụng.

Nếu bạn không thấy ứng dụng mà bạn muốn chỉnh sửa, hãy xác minh rằng bạn đã chọn đúng môi trường.

Chọn URL môi trường.

Hợp tác trên một ứng dụng

Một ứng dụng có thể được chia sẻ với người khác. Bất kỳ Đồng sở hữu nào của ứng dụng cũng có thể chỉnh sửa ứng dụng. Hãy xem xét các tình huống sau khi hợp tác trên một ứng dụng.

Chỉnh sửa một ứng dụng đang được chỉnh sửa

Tại một thời điểm, chỉ có một người dùng được chỉnh sửa ứng dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tìm hiểu xem ai đang làm việc trên cùng một ứng dụng.

Chỉnh sửa một ứng dụng qua nhiều phiên

Hãy xem xét rằng bạn đã có một ứng dụng mở để chỉnh sửa. Sau đó, bạn cố mở ứng dụng để chỉnh sửa trên một thiết bị khác hoặc trong một cửa sổ trình duyệt khác. Trong trường hợp đó, bạn sẽ nhìn thấy thông báo sau.

Ứng dụng đã được mở để chỉnh sửa bởi cùng một người dùng.

Bạn có thể ghi đè phiên trước đó, nhưng có thể mất bất kỳ thay đổi nào mà bạn chưa lưu.

Bước tiếp theo

Tìm hiểu thêm về thêm màn hình, tùy chọn kiểm soát hoặc kết nối dữ liệu.

Xem thêm

Lưu ý

Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn thích dùng ngôn ngữ nào cho tài liệu không? Làm một cuộc khảo sát ngắn. (xin lưu ý, khảo sát này bằng tiếng Anh)

Cuộc khảo sát sẽ mất khoảng bảy phút. Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập (điều khoản về quyền riêng tư).