Bắt đầu với các công thức trong ứng dụng canvas

Định cấu hình ứng dụng canvas của bạn với các công thức không chỉ tính toán các giá trị và thực hiện các tác vụ khác (như chúng làm trong Excel) mà còn đáp ứng đầu vào của người dùng (như ứng dụng yêu cầu).

 • Trong Excel, bạn xây dựng các công thức, ví dụ, điền vào ô và tạo bảng và biểu đồ.
 • Trong Power Apps, bạn xây dựng các công thức tương tự khi định cấu hình tùy chọn điều khiển thay vì ô. Ngoài ra, bạn xây dựng công thức áp dụng riêng cho ứng dụng thay vì bảng tính.

Ví dụ: bạn xây dựng một công thức để xác định cách ứng dụng của mình phản hồi khi người dùng chọn một nút, điều chỉnh thanh trượt hoặc cung cấp đầu vào khác. Các công thức này có thể hiển thị một màn hình khác, cập nhật nguồn dữ liệu bên ngoài ứng dụng hoặc tạo bảng chứa tập hợp con của dữ liệu trong bảng hiện có.

Bạn có thể sử dụng các công thức cho nhiều tình huống khác nhau. Ví dụ: bạn có thể sử dụng GPS của thiết bị, điều khiển bản đồ và công thức sử dụng Location.LatitudeLocation.Longitude để hiển thị vị trí hiện tại của mình. Khi bạn di chuyển, bản đồ sẽ tự động theo dõi vị trí của bạn.

Bài viết này chỉ cung cấp thông tin tổng quan về cách làm việc với các công thức. Duyệt tìm tài liệu tham khảo về công thức để biết thêm chi tiết và danh sách đầy đủ các chức năng, toán tử và các khối xây dựng khác mà bạn có thể sử dụng.

Quan trọng

Chúng tôi đang chuyển sang hướng biến thanh công thức Power Fx thử nghiệm trước đây thành trải nghiệm thanh công thức mặc định. Thanh công thức được cập nhật có tính năng intellisense tốt hơn và cải thiện tính năng đánh dấu lỗi, đồng thời cho phép bạn viết công thức nhanh chóng và chính xác.

Thanh công thức cập nhật được BẬT theo mặc định cho các ứng dụng mới. Đối với các ứng dụng hiện có, hãy làm theo các bước sau để bật thanh công thức Power FX:

 • Mở ứng dụng của chúng tôi trong Power Apps Studio, chọn Cài đặt > Các tính năng sắp ra mắt > Xem trước > đặt Power Fx thanh công thức chuyển sang BẬT.

Phản hồi của bạn rất quan trọng vì chúng tôi sẽ biến thanh công thức cập nhật này thành trải nghiệm mặc định cho tất cả các ứng dụng.

Điều kiện tiên quyết

Sử dụng Power Fx thanh công thức

Thanh công thức Power FX cung cấp cách viết công thức cho ứng dụng của bạn một cách trực quan và hiệu quả hơn. Hãy làm theo các bước sau để sử dụng thanh công thức:

 1. Mở ứng dụng của bạn để chỉnh sửa trong Power Apps Studio.
 2. Chọn thanh công thức ở đầu màn hình để mở nó.
 3. Bắt đầu nhập công thức của bạn vào thanh. Khi bạn nhập, thanh công thức sẽ cung cấp gợi ý về các hàm phù hợp với dữ liệu bạn nhập.
 4. Tiếp tục nhập công thức của bạn hoặc chọn các đề xuất cho đến khi bạn hoàn tất.

Hiển thị một giá trị đơn giản

Trong Excel, bạn có thể nhập một phần dữ liệu cụ thể, chẳng hạn như số 42 hoặc cụm từ Hello World bằng cách nhập vào ô. Ô đó sẽ luôn hiển thị dữ liệu chính xác như bạn nhập. Trong Power Apps, bạn có thể chỉ định tương tự một phần dữ liệu không thay đổi bằng cách đặt thuộc tính Text của một nhãn cho chuỗi ký tự chính xác mà bạn muốn, được đặt trong dấu ngoặc kép.

 1. Tạo ứng dụng canvas trống.

  Thanh công thức nằm ở trên cùng của màn hình.

  Thanh công thức.

  1. Danh sách thuộc tính: Mỗi điều khiển và màn hình có một bộ các thuộc tính. Sử dụng danh sách này để chọn một tài sản cụ thể.
  2. Công thức: Công thức được tính cho thuộc tính này, được làm từ giá trị, toán tử và chức năng. Khi bạn nhập, Intellisense sẽ giúp bạn đưa ra các đề xuất về công thức, cú pháp và lỗi.
  3. Chế độ kiểm soát được chọn: Trong thanh công thức, bạn có thể xem và chỉnh sửa các thuộc tính cho chế độ kiểm soát đã chọn hoặc cho màn hình nếu không có chế độ kiểm soát nào được chọn.
 2. Thêm điều khiển Nhãn vào màn hình.

  Khi bạn thêm nhãn, danh sách thuộc tính sẽ tự động hiển thị thuộc tính Text để thúc đẩy những gì tùy chọn điều khiển hiển thị. Theo mặc định, giá trị của thuộc tính này là "Text".

 3. Đặt giá trị của thuộc tính Text thành "Hello World" bằng cách nhập chuỗi đó trong dấu ngoặc kép, vào thanh công thức:

  Sử dụng nhãn Hello World.

  Nhãn phản ánh giá trị mới này khi bạn nhập nó. Màn hình có thể hiển thị các biểu tượng dấu chấm than màu vàng trong khi bạn nhập. Các biểu tượng này cho biết lỗi, nhưng chúng sẽ biến mất khi bạn nhập xong một giá trị hợp lệ. Ví dụ: một chuỗi không có dấu ngoặc kép ở cả hai đầu không hợp lệ.

  Trong Excel, bạn có thể hiển thị một số, chẳng hạn như 42, bằng cách nhập nó vào một ô hoặc bằng cách nhập một công thức phân giải đến số đó, chẳng hạn như =SUM(30,12). Trong Power Apps, bạn có thể đạt được hiệu quả tương tự bằng cách đặt thuộc tính Text của một điều khiển, chẳng hạn như nhãn, thành 42 hoặc Sum(30,12). Ô và nhãn sẽ luôn hiển thị số đó bất kể những gì khác thay đổi trong bảng tính hoặc ứng dụng.

  Lưu ý

  Trong Power Apps, bạn không đặt dấu bằng hoặc dấu cộng trước công thức như trong Excel. Thanh công thức xử lý mọi thứ bạn nhập ở đó làm công thức theo mặc định. Bạn cũng không đặt công thức trong dấu ngoặc kép (") như đã làm trước đó để chỉ định một chuỗi văn bản.

 4. Trong thuộc tính Text của nhãn, thay thế "Hello World" bằng Sum(1,2,3).

  Sử dụng nhãn – Lỗi sẽ hiển thị khi bạn nhập một phần của hàm mà không có dấu đóng ngoặc.

  Trong khi bạn nhập, thanh công thức sẽ giúp bạn bằng cách hiển thị mô tả và các đối số dự kiến cho hàm này. Như với dấu ngoặc kép ở cuối trong "Hello World", màn hình hiển thị chữ thập đỏ để chỉ ra lỗi cho đến khi bạn nhập dấu đóng ngoặc đơn của công thức này:

  Sử dụng công thức hoàn chỉnh Sum (1,2,3).

Thay đổi giá trị dựa trên đầu vào

Trong Excel, bạn nhập =A1+A2 vào một ô để hiển thị tổng của bất kỳ giá trị nào có trong ô A1A2. Nếu một hoặc cả hai giá trị đó thay đổi, ô chứa công thức sẽ tự động hiển thị kết quả được cập nhật.

Minh họa Excel tính lại tổng của 2 số.

Trong Power Apps, bạn có thể đạt được kết quả tương tự bằng cách thêm các điều khiển vào màn hình và đặt thuộc tính của chúng. Ví dụ này hiển thị điều khiển nhãn có tên Label1 và 2 điều khiển Nhập văn bản có tên TextInput1TextInput2.

Minh họa Power Apps tính lại tổng của 2 số.

Bất kể bạn nhập số nào trong tùy chọn điều khiển nhập văn bản, nhãn luôn hiển thị tổng của các số đó vì nó là thuộc tính Text của nó được đặt thành công thức sau:

TextInput1.Text + TextInput2.Text

Minh họa cách Power Apps tính lại tổng của 2 số.

Trong Excel, bạn có thể sử dụng các công thức định dạng có điều kiện để hiển thị, ví dụ: các giá trị âm có màu đỏ. Trong Power Apps, bạn có thể sử dụng các công thức để xác định không chỉ giá trị chính của tùy chọn điều khiển mà còn cả các thuộc tính như định dạng. Trong ví dụ tiếp theo, một công thức cho thuộc tính Color của nhãn tự động hiển thị giá trị âm màu đỏ. Hàm If có thể trông rất quen thuộc từ Excel:

If( Value(Label1.Text) < 0, Color.Red, Color.Black )

Minh họa tùy chọn có điều kiện.

Thay đổi màu dựa trên thông tin nhập của người dùng

Bạn có thể định cấu hình ứng dụng của mình bằng các công thức để người dùng có thể thay đổi giao diện hoặc hành vi của ứng dụng. Ví dụ: bạn có thể tạo bộ lọc để chỉ hiển thị dữ liệu có chứa một chuỗi văn bản mà người dùng chỉ định hoặc bạn có thể cho phép người dùng sắp xếp tập hợp dữ liệu dựa trên một cột nhất định trong tập hợp dữ liệu. Trong quy trình này, bạn sẽ cho phép người dùng thay đổi màu của màn hình bằng cách điều chỉnh một hoặc nhiều thanh trượt.

 1. Xóa tùy chọn điều khiển khỏi các quy trình trước đó hoặc tạo một ứng dụng trống như bạn đã làm trước đây và thêm ba điều khiển thanh trượt vào nó:

  Chèn điều khiển thanh trượt.

 2. Sắp xếp thanh trượt sao cho không chồng chéo lên nhau, thêm 3 nhãn và cấu hình để hiển thị Đỏ, Xanh láXanh lam:

  Sắp xếp thanh trượt và thêm nhãn cho từng thành phần màu.

 3. Đặt thuộc tính Max của từng thanh trượt thành 255, tức là giá trị tối đa của thành phần màu cho hàm RGBA.

 4. Chọn màn hình bằng cách chọn ra bên ngoài một chế độ kiểm soát bất kỳ, rồi đặt thuộc tính Fill của màn hình thành công thức sau:
  RGBA( Slider1.Value, Slider2.Value, Slider3.Value, 1 )

  Như đã mô tả, bạn truy cập các thuộc tính điều khiển bằng cách sử dụng toán tử . . Slider1.Value đề cập đến thuộc tính Value của thanh trượt, phản ánh nơi người dùng đã đặt thanh trượt giữa giá trị MinMax. Khi bạn nhập công thức này, mỗi điều khiển mà nó chứa sẽ được mã hóa màu giữa màn hình và thanh công thức:

  Thay đổi công thức cho màu nền của màn hình, nhưng chưa hoàn thành.

  Khi bạn nhập dấu ngoặc đơn đóng, nền của màn hình sẽ chuyển sang màu xám đậm dựa trên giá trị mặc định của mỗi thanh trượt, đó là 50. Tại thời điểm bạn nhập xong công thức, nó được tính và sử dụng làm giá trị của màu tô nền.

 5. Điều chỉnh thanh trượt và xem những thay đổi của bạn ảnh hưởng đến màu nền ra sao bằng cách chạy ứng dụng.

  Khi mỗi thanh trượt thay đổi, công thức có chứa hàm RGBA được tính toán lại, ngay lập tức thay đổi cách màn hình xuất hiện.

  Thay đổi công thức cho màu nền của màn hình, giờ đã hoàn thành.

Quản lý hành vi ứng dụng

Bạn có thể sử dụng các công thức không chỉ để thực hiện các phép tính và thay đổi giao diện mà còn để thực hiện hành động. Ví dụ: bạn có thể đặt thuộc tính OnSelect của nút thành công thức bao gồm hàm Navigate. Khi người dùng chọn nút đó, màn hình bạn chỉ định trong công thức sẽ xuất hiện.

Bạn có thể sử dụng một số hàm, chẳng hạn như NavigateNavigate, chỉ trong công thức hành vi. Tham chiếu công thức gọi ra nếu bạn chỉ có thể sử dụng một hàm trong ngữ cảnh này.

Bạn có thể thực hiện nhiều hành động trong một công thức hành vi nếu bạn tách các hàm bằng dấu chấm phẩy (;). Ví dụ: bạn có thể muốn cập nhật một biến ngư cảnh, đẩy dữ liệu lên nguồn dữ liệu và cuối cùng điều hướng đến một màn hình khác.

Xem danh sách các thuộc tính theo thể loại

Danh sách thuộc tính hiển thị các thuộc tính theo thứ tự bảng chữ cái, nhưng bạn cũng có thể xem tất cả các thuộc tính của điều khiển, được sắp xếp theo danh mục, nếu bạn chọn tùy chọn Nâng cao trên tab Xem từ bên phải màn hình:

Dạng xem chuyên sâu.

Bạn có thể chỉnh sửa các công thức trực tiếp trong chế độ xem này. Với bộ chọn điều khiển ở đầu ngăn, bạn có thể nhanh chóng tìm thấy một điều khiển để làm việc. Và với tính năng tìm kiếm thuộc tính, bạn có thể nhanh chóng tìm thấy thuộc tính của điều khiển đó.

Ban đầu, dạng xem này cho thấy các thuộc tính quan trọng nhất. Để tiết lộ tất cả các thuộc tính, nhấp vào mũi tên xuống ở dưới cùng của ngăn. Mỗi điều khiển có một danh sách dài các thuộc tính chi phối tất cả các khía cạnh của hành vi và giao diện của điều khiển. Bạn có thể cuộn qua danh sách hoặc tìm kiếm thuộc tính bằng cách nhập vào hộp ở đầu ngăn.

Cú pháp công thức

Khi bạn nhập một công thức vào thanh công thức, các thành phần cú pháp khác nhau sẽ xuất hiện bằng các màu khác nhau để cải thiện khả năng đọc và giúp bạn hiểu các công thức dài. Dưới đây là danh sách mã màu trong Power Apps.

tô sáng cú pháp.

Xem thêm

Sử dụng chức năng Tìm kiếm và thay thế trong thanh công thức

Lưu ý

Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn thích dùng ngôn ngữ nào cho tài liệu không? Làm một cuộc khảo sát ngắn. (xin lưu ý, khảo sát này bằng tiếng Anh)

Cuộc khảo sát sẽ mất khoảng bảy phút. Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập (điều khoản về quyền riêng tư).