Các điều khiển và thuộc tính trong ứng dụng canvas

Đặt cấu hình giao diện và chế độ của một tùy chọn kiểm soát bằng cách đặt một trong các thuộc tính của tùy chọn kiểm soát đó. Mỗi loại tùy chọn kiểm soát có một bộ thuộc tính khác nhau. Một số thuộc tính, chẳng hạn như HeightWidth, là chung cho hầu hết mọi loại tùy chọn kiểm soát, nhưng các thuộc tính khác, chẳng hạn như CheckboxSize, là dành riêng cho một loại tùy chọn kiểm soát.

Kiểm soát

Add picture – Tải hình ảnh từ thiết bị cục bộ, để tải lên nguồn dữ liệu.

Nhập địa chỉ - Xem các gợi ý địa chỉ động trong khi bạn nhập.

Attachments – Tải xuống và tải các tệp từ thiết bị cục bộ lên nguồn dữ liệu.

Audio – Phát một clip âm thanh hoặc phần âm thanh của clip video.

Đầu đọc mã vạch – Quét mã vạch, mã QR và mã ma trận dữ liệu trên Android, iOS hoặc thiết bị Windows.

Máy quét mã vạch (đã ngừng hoạt động) – Quét mã vạch, mã QR và mã ma trận dữ liệu trên thiết bị Android hoặc iOS . Được thay thế bằng đầu đọc mã vạch.

Button – Tương tác với ứng dụng bằng cách bấm hoặc nhấn.

Camera – Chụp và lưu ảnh trong ứng dụng hoặc vào nguồn dữ liệu.

Card – Hiển thị và chỉnh sửa một trường riêng lẻ của bản ghi trong tùy chọn kiểm soát Edit form hoặc Display form.

Check box – Chọn hoặc bỏ chọn một tùy chọn để chỉ định đúng hoặc sai.

Column chart – Hiển thị các giá trị dưới dạng thanh dọc so với hai trục.

Column - Cung cấp trải nghiệm hiển thị cho một trường duy nhất trong tùy chọn kiểm soát Data table.

Combo box - Cho phép người dùng đưa ra lựa chọn trong số các lựa chọn đã cho. Hỗ trợ tìm kiếm và chọn nhiều.

Container (experimental) - Tạo hệ thống cấp bậc lồng nhau để hỗ trợ tiếp cận và phản hồi nhanh.

Bảng dữ liệu (xem trước) - Hiển thị dữ liệu dưới dạng bảng.

Date picker – Chỉ định một ngày bằng cách bấm hoặc nhấn.

Display form – Hiển thị các bản ghi trong nguồn dữ liệu bằng biểu mẫu.

Drop down – Hiển thị mục đầu tiên trong danh sách cho đến khi hình chữ V được chọn.

Edit form – Chỉnh sửa và tạo bản ghi trong nguồn dữ liệu bằng biểu mẫu.

Display and Edit form - Tính năng thử nghiệm: Thêm biểu mẫu động trong đó người dùng có thể xem, điều hướng và chỉnh sửa dữ liệu quan hệ từ Microsoft Dataverse.

Export – Xuất dữ liệu để sử dụng ở nơi khác trong Power Apps.

Gallery – Hiển thị danh sách các bản ghi có thể chứa nhiều kiểu dữ liệu.

HTML text – Tự động chuyển đổi thẻ HTML.

Vùng chứa ngang – Xác định vị trí của các thành phần con để bạn không bao giờ phải đặt X, Y cho thành phần bên trong vùng chứa.

Icon – Thêm đồ họa hấp dẫn và hình ảnh thu hút.

Image – Hiển thị hình ảnh từ tệp cục bộ hoặc nguồn dữ liệu chẳng hạn.

Import – Nhập dữ liệu từ nơi khác trong Power Apps.

Line chart – Hiển thị các giá trị dưới dạng điểm dữ liệu so với hai trục.

List box – Chọn một hoặc nhiều mục trong danh sách.

Bản đồ - Xem vị trí thực của các đối tượng từ một nguồn dữ liệu hoặc bằng cách nhập các vị trí thực mới.

Camera đo lường - Đo khoảng cách, diện tích và thể tích với thực tế kết hợp.

Microphone – Ghi và lưu âm thanh trong ứng dụng hoặc vào nguồn dữ liệu.

PDF viewer (experimental) – Hiển thị nội dung của tệp PDF trên Internet.

Pen input – Vẽ một hình ảnh hoặc văn bản và lưu trong ứng dụng hoặc vào nguồn dữ liệu.

Pie chart – Hiển thị mối liên quan giữa các giá trị với nhau.

Power BI tile – Hiển thị ngăn xếp Power BI bên trong một ứng dụng.

Radio – Hiển thị các tùy chọn loại trừ lẫn nhau.

Rating – Chọn một giá trị từ 1 đến số đã chỉ định.

Rich text editor – Cho phép định dạng văn bản đa dạng thức của người dùng ứng dụng.

Screen – Hiển thị và cập nhật dữ liệu về một nhiệm vụ cụ thể.

Shape – Hiển thị mũi tên và hình dạng hình học, chẳng hạn như hình chữ nhật.

Slider – Chỉ định một giá trị bằng cách kéo núm điều khiển.

Stream Video – Phát video và duyệt qua các kênh từ dịch vụ Microsoft Stream.

Nhãn – Hiển thị dữ liệu như văn bản, số, ngày hoặc tiền tệ.

Text input – Nhập văn bản, số và dữ liệu khác.

Timer – Đặt cấu hình ứng dụng của bạn để phản hồi sau khi trôi qua khoảng thời gian nhất định.

Toggle – Kéo một núm điều khiển để chỉ định đúng hoặc sai.

Video – Phát clip video từ tệp cục bộ, nguồn dữ liệu hoặc YouTube.

Vùng chứa dọc – Xác định vị trí của các thành phần con để bạn không bao giờ phải đặt X, Y cho thành phần bên trong vùng chứa.

Đối tượng 3D - Xoay và phóng to mô hình bằng các cử chỉ đơn giản trong chế độ 3D.

Xem trong MR - Xem liệu một mục cụ thể có thể vừa với một không gian được chỉ định trong thực tế kết hợp không.

Xem hình trong MR - Xem liệu một khối lập phương đơn giản có thể vừa bên trong một không gian được chỉ định trong thực tế kết hợp không.

Web barcode scanner (experimental) – Máy quét mã vạch cũ, đã lỗi thời nhưng có thể hữu ích khi quét mã trong trình duyệt web.

Các thuộc tính chung theo thể loại

Color and border – Đặt cấu hình màu và viền của một tùy chọn kiểm soát có thể thay đổi khi người dùng tương tác với tùy chọn kiểm soát đó.

Core – Đặt cấu hình liệu người dùng có thể xem và tương tác với một tùy chọn kiểm soát hay không.

Image – Đặt cấu hình hình ảnh nào sẽ hiển thị và cách lấp đầy tùy chọn kiểm soát.

Size and location – Đặt cấu hình độ lớn của một tùy chọn kiểm soát (hoặc một yếu tố của tùy chọn kiểm soát) và vị trí của nó tương quan với màn hình.

Text – Đặt cấu hình cách văn bản xuất hiện trong các tùy chọn kiểm soát, chẳng hạn như đặc điểm phông chữ, căn chỉnh, chiều cao dòng.

Tất cả các thuộc tính

A

AccesibleLabel – Thông tin tham khảo về các thuộc tính liên quan đến khả năng truy cập trong Power Apps.

ActualZoom – Mức thu phóng thực tế của tùy chọn kiểm soát, có thể khác với mức thu phóng yêu cầu với thuộc tính Zoom. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát PDF viewer.

Align – Vị trí của văn bản so với tâm ngang của tùy chọn kiểm soát. Áp dụng cho nhiều tùy chọn kiểm soát.

AllItems – Tất cả các mục trong bộ sưu tập, bao gồm cả những giá trị kiểm soát bổ sung thuộc mẫu của bộ sưu tập. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Gallery.

AutoDisableOnSelect – Tự động tắt tùy chọn kiểm soát này khi chế độ OnSelect đang thực thi. Áp dụng cho các tùy chọn kiểm soát ButtonImage.

AutoHeight – Liệu nhãn có tự động tăng chiều cao nếu thuộc tính Text chứa nhiều ký tự hơn mức mà tùy chọn kiểm soát này có thể hiển thị hay không. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Label.

AutoPause – Liệu clip âm thanh hoặc video có tự động tạm dừng nếu người dùng điều hướng đến một màn hình khác hay không. Áp dụng cho các tùy chọn kiểm soát Audio, TimerVideo.

AutoStart – Liệu tùy chọn kiểm soát âm thanh hoặc video có tự động bắt đầu phát clip hay không khi người dùng điều hướng đến màn hình chứa tùy chọn kiểm soát đó. Áp dụng cho các tùy chọn kiểm soát Audio, TimerVideo.

B

BackgroundImage – Tên của tệp hình ảnh xuất hiện trong nền màn hình. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Screen.

BorderColor – Màu viền của tùy chọn kiểm soát. Áp dụng cho nhiều tùy chọn kiểm soát.

BorderStyle – Liệu viền của tùy chọn kiểm soát là Nét liền, Nét đứt, Chấm chấm hay Không có. Áp dụng cho nhiều tùy chọn kiểm soát.

BorderThickness – Độ dày viền của tùy chọn kiểm soát. Áp dụng cho nhiều tùy chọn kiểm soát.

Brightness – Mức sáng mà người dùng có khả năng cảm nhận trong hình ảnh. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Camera.

C

CalculateOriginalDimensions – Bật thuộc tính OriginalHeightOriginalWidth. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Image.

Camera – Trên thiết bị có nhiều camera, ID dạng số của camera mà ứng dụng sử dụng. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Camera.

CheckboxBackgroundFill – Màu nền của hộp bao quanh dấu kiểm trong tùy chọn kiểm soát hộp kiểm. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Check box.

CheckboxBorderColor – Màu viền bao quanh dấu kiểm trong tùy chọn kiểm soát hộp kiểm. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Check box.

CheckboxSize – Chiều rộng và chiều cao của hộp bao quanh dấu kiểm trong tùy chọn kiểm soát hộp kiểm. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Check box.

CheckmarkFill – Màu của dấu kiểm trong tùy chọn kiểm soát hộp kiểm. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Check box.

ChevronBackground – Màu phía sau mũi tên xuống trong danh sách thả xuống. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Drop down.

ChevronFill – Màu của mũi tên xuống trong danh sách thả xuống. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Drop down.

Clear – Liệu tùy chọn kiểm soát nhập văn bản có hiển thị "X" mà người dùng có thể nhấn hoặc bấm để xóa nội dung của tùy chọn kiểm soát đó hay không. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Text input.

Color – Màu văn bản trong tùy chọn kiểm soát. Áp dụng cho nhiều tùy chọn kiểm soát.

ContentLanguage – Ngôn ngữ nội dung của điều khiển, nếu khác với vùng chứa của điều khiển.

Contrast – Mức độ dễ dàng mà người dùng có thể phân biệt giữa các màu tương tự nhau trong hình ảnh. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Camera.

CurrentFindText – Từ tìm kiếm hiện tại đang được sử dụng. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát PDF viewer.

CurrentPage – Số trang trong tệp PDF đang hiển thị thực tế. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát PDF viewer.

D

Data – Tên của bộ sưu tập mà bạn muốn xuất thành tệp cục bộ. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Export.

DataField – Tên của trường trong bản ghi mà thẻ này hiển thị và chỉnh sửa. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Card.

DataSource – Nguồn dữ liệu chứa bản ghi mà người dùng sẽ hiển thị, chỉnh sửa hoặc tạo. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Display formEdit form.

Default – Giá trị ban đầu của một tùy chọn kiểm soát trước khi người dùng thay đổi. Áp dụng cho nhiều tùy chọn kiểm soát.

DefaultDate – Giá trị ban đầu của một tùy chọn kiểm soát ngày trước khi người dùng thay đổi. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Date picker.

DefaultMode – Chế độ ban đầu của tùy chọn kiểm soát biểu mẫu, Chỉnh sửa, Mới hoặc Xem. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Edit form.

DelayOutput – Khi được đặt thành đúng, dữ liệu nhập của người dùng sẽ được đăng ký sau nửa giây chậm trễ. Hữu ích khi trì hoãn các thao tác tốn kém cho đến khi người dùng nhập xong văn bản (chẳng hạn như để lọc khi dữ liệu nhập được dùng trong các công thức khác). Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Text input.

Direction – Liệu mục đầu tiên trong bộ sưu tập theo hướng ngang sẽ xuất hiện ở gần cạnh trái hay cạnh phải. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Gallery.

Disabled – Liệu người dùng có thể tương tác với tùy chọn kiểm soát hay không. Áp dụng cho nhiều tùy chọn kiểm soát.

DisabledBorderColor – Màu viền của tùy chọn kiểm soát nếu thuộc tính Disabled của tùy chọn kiểm soát được đặt thành đúng. Áp dụng cho nhiều tùy chọn kiểm soát.

DisabledColor – Màu văn bản trong tùy chọn kiểm soát nếu thuộc tính Disabled được đặt thành đúng. Áp dụng cho nhiều tùy chọn kiểm soát.

DisabledFill – Màu nền của tùy chọn kiểm soát nếu thuộc tính Disabled được đặt thành đúng. Áp dụng cho nhiều tùy chọn kiểm soát.

DisplayName – Tên thân thiện với người dùng cho một trường trong nguồn dữ liệu. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Card.

DisplayMode – Giá trị có thể là Chỉnh sửa, Xem hoặc Tắt. Đặt cấu hình liệu tùy chọn kiểm soát này sẽ cho phép người dùng nhập (Chỉnh sửa), chỉ hiển thị dữ liệu (Xem) hay tắt (Tắt).

Document – URL, đặt trong dấu ngoặc kép, của tệp PDF. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát PDF viewer.

Đổ bóng - Thêm hiệu ứng đổ bóng xung quanh điều khiển. Áp dụng cho điều khiển Vùng chứa ngangVùng chứa dọc .

- Duration – Khoảng thời gian hẹn giờ chạy. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Timer.

E

EnableSpellCheck – Liệu điều khiển Nhập văn bản có nên sử dụng chức năng kiểm tra chính tả của trình duyệt hay không. Power Apps cho Windows không hỗ trợ thuộc tính này.

EndYear – Năm mới nhất mà người dùng có thể đặt giá trị của tùy chọn kiểm soát bộ chọn ngày. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Date picker.

Error – Ý nghĩa của thuộc tính này phụ thuộc vào tùy chọn kiểm soát:

  • Tùy chọn kiểm soát Add picture - Nếu có vấn đề khi tải lên hình ảnh, thuộc tính này sẽ chứa một chuỗi lỗi thích hợp.
  • Tùy chọn kiểm soát Card – Thông báo lỗi thân thiện với người dùng để hiển thị cho trường này khi xác thực không thành công.
  • Tùy chọn kiểm soát Edit form – Thông báo lỗi thân thiện với người dùng để hiển thị cho biểu mẫu này khi hàm SubmitForm không thành công.

ErrorKind – Loại lỗi đã xảy ra nếu có lỗi khi SubmitForm chạy. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Display formEdit form.

Explode – Khoảng cách giữa các phần trong biểu đồ tròn. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Pie chart.

F

Fill – Màu nền của tùy chọn kiểm soát. Áp dụng cho nhiều tùy chọn kiểm soát.

FindNext – Tìm phiên bản tiếp theo của FindText trong tài liệu. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát PDF viewer.

FindPrevious – Tìm phiên bản trước đó của FindText trong tài liệu. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát PDF viewer.

FindText – Từ tìm kiếm sẽ tìm kiếm trong tài liệu. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát PDF viewer.

FocusedBorderColor – Màu đường viền của tùy chọn kiểm soát khi tùy chọn kiểm soát được lấy tiêu điểm.

FocusedBorderThickness – Độ dày đường viền của tùy chọn kiểm soát khi tùy chọn kiểm soát được lấy tiêu điểm.

Font – Tên của họ phông chữ mà văn bản hiển thị. Áp dụng cho nhiều tùy chọn kiểm soát.

FontWeight – Độ dày của chữ trong tùy chọn kiểm soát: In đậm, Nửa đậm, Bình thường hoặc Nhạt hơn. Áp dụng cho nhiều tùy chọn kiểm soát.

G

GridStyle – Liệu biểu đồ cột hoặc biểu đồ đường sẽ hiển thị trục x, trục y, cả hai hay không hiện trục nào. Áp dụng cho các tùy chọn kiểm soát Column chartLine chart.

H

HandleActiveFill – Màu núm điều khiển của thanh trượt khi người dùng thay đổi giá trị của thanh trượt đó. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Slider.

HandleFill – Màu núm điều khiển (yếu tố thay đổi vị trí) trong tùy chọn kiểm soát bật/tắt hoặc thanh trượt. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Slider.

HandleHoverFill – Màu núm điều khiển trong thanh trượt khi người dùng giữ con trỏ chuột trên thanh trượt đó. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Slider.

Height – Khoảng cách giữa cạnh trên cùng và cạnh dưới cùng của tùy chọn kiểm soát. Áp dụng cho nhiều tùy chọn kiểm soát.

HintText – Văn bản màu xám nhạt xuất hiện trong tùy chọn kiểm soát nhập văn bản nếu trống. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Text input.

HoverBorderColor – Màu viền của tùy chọn kiểm soát khi người dùng giữ con trỏ chuột trên tùy chọn kiểm soát đó. Áp dụng cho nhiều tùy chọn kiểm soát.

HoverColor – Màu văn bản trong tùy chọn kiểm soát khi người dùng giữ con trỏ chuột trên tùy chọn kiểm soát đó. Áp dụng cho nhiều tùy chọn kiểm soát.

HoverFill – Màu nền của tùy chọn kiểm soát khi người dùng giữ con trỏ chuột trên tùy chọn kiểm soát đó. Áp dụng cho nhiều tùy chọn kiểm soát.

HTMLText – Văn bản xuất hiện trong tùy chọn kiểm soát văn bản HTML và có thể chứa các thẻ HTML. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát HTML text.

I

Image – Tên của hình ảnh xuất hiện trong tùy chọn kiểm soát hình ảnh, âm thanh hoặc micrô. Áp dụng cho các tùy chọn kiểm soát Audio, Image, MicrophoneVideo.

ImagePosition – Vị trí (, Vừa khít, Kéo giãn, Xếp kề hoặc Căn giữa) của hình ảnh trong màn hình hoặc tùy chọn kiểm soát nếu không có cùng kích thước hình ảnh. Áp dụng cho nhiều tùy chọn kiểm soát.

Input – Đầu vào. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Pen input.

Italic – Liệu văn bản trong tùy chọn kiểm soát có in nghiêng hay không. Áp dụng cho nhiều tùy chọn kiểm soát.

Item – Bản ghi trong DataSource mà người dùng sẽ hiển thị hoặc chỉnh sửa. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Display formEdit form.

ItemBorderColor – Màu viền xung quanh mỗi phần trong biểu đồ tròn. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Pie chart.

ItemBorderThickness – Độ dày viền xung quanh mỗi phần trong biểu đồ tròn. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Pie chart.

ItemColorSet – Màu của từng điểm dữ liệu trong biểu đồ. Áp dụng cho các tùy chọn kiểm soát Column chart, Line chartPie chart.

ItemPaddingLeft – Khoảng cách giữa văn bản trong hộp danh sách và cạnh trái của hộp đó. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát List Box.

Items – Nguồn dữ liệu xuất hiện trong tùy chọn kiểm soát, chẳng hạn như bộ sưu tập, danh sách hoặc biểu đồ. Áp dụng cho nhiều tùy chọn kiểm soát.

ItemsGap – Khoảng cách giữa các cột trong biểu đồ cột. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Column chart.

L

LabelPosition – Vị trí của các nhãn trong biểu đồ tròn so với các phần tương ứng. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Pie chart.

LastSubmit – Bản ghi được gửi thành công lần gần đây nhất, bao gồm mọi trường do máy chủ tạo. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Edit form.

Layout – Liệu người dùng sẽ cuộn qua bộ sưu tập hoặc điều chỉnh thanh trượt từ trên xuống dưới (Dọc) hay từ trái sang phải (Ngang). Áp dụng cho các tùy chọn kiểm soát GallerySlider.

LineHeight – Khoảng cách giữa các dòng văn bản hoặc các mục trong danh sách chẳng hạn. Áp dụng cho các tùy chọn kiểm soát List Box, Radio, LabelText input.

Loop – Liệu clip âm thanh hoặc video có tự động bắt đầu lại ngay khi phát xong hay không. Áp dụng cho các tùy chọn kiểm soát AudioVideo.

M

Markers – Liệu biểu đồ cột hoặc biểu đồ đường có hiển thị giá trị của từng điểm dữ liệu hay không. Áp dụng cho các tùy chọn kiểm soát Column chartLine chart.

MarkerSuffix – Văn bản xuất hiện sau mỗi giá trị trong biểu đồ cột khi thuộc tính Markers được đặt thành đúng. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Column chart.

Max – Giá trị tối đa mà người dùng có thể đặt thanh trượt hoặc xếp hạng. Áp dụng cho các tùy chọn kiểm soát RatingSlider.

MaxLength – Số lượng ký tự mà người dùng có thể nhập vào tùy chọn kiểm soát nhập văn bản. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Text input.

Media – Mã định danh cho clip mà tùy chọn kiểm soát âm thanh hoặc video phát. Áp dụng cho các tùy chọn kiểm soát Add picture, AudioVideo.

Mic – Trên thiết bị có nhiều micrô, ID dạng số của micrô mà ứng dụng sử dụng. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Microphone.

Min – Giá trị tối thiểu mà người dùng có thể đặt thanh trượt. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Slider.

MinimumBarWidth – Chiều rộng hẹp nhất có thể của các cột trong biểu đồ cột. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Column chart.

Mode – Ý nghĩa của thuộc tính này phụ thuộc vào tùy chọn kiểm soát:

  • Tùy chọn kiểm soát Edit form – Tùy chọn kiểm soát ở chế độ Chỉnh sửa hoặc Mới.
  • Tùy chọn kiểm soát Pen input – Tùy chọn kiểm soát ở chế độ Vẽ, Tẩy hoặc Chọn.
  • Tùy chọn kiểm soát Text input – Tùy chọn kiểm soát ở chế độ Một dòng, Nhiều dòng hay Mật khẩu.

N

NavigationStep – Bộ sưu tập cuộn được bao xa nếu thuộc tính ShowNavigation được đặt thành đúng và người dùng chọn mũi tên điều hướng ở một trong hai đầu của bộ sưu tập đó. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Gallery.

NumberOfSeries – Có bao nhiêu cột dữ liệu được phản ánh trong một biểu đồ cột hoặc biểu đồ đường. Áp dụng cho các tùy chọn kiểm soát Column chartLine chart.

O

OnChange – Chế độ của ứng dụng khi người dùng thay đổi giá trị của tùy chọn kiểm soát (chẳng hạn như bằng cách điều chỉnh thanh trượt). Áp dụng cho nhiều tùy chọn kiểm soát.

OnCheck – Chế độ của ứng dụng khi giá trị của hộp kiểm hoặc tùy chọn kiểm soát bật/tắt đổi thành đúng. Áp dụng cho các tùy chọn kiểm soát Check boxToggle.

OnEnd – Chế độ của ứng dụng khi clip âm thanh hoặc video phát xong. Áp dụng cho các tùy chọn kiểm soát AudioVideo.

OnFailure – Chế độ của ứng dụng khi thao tác với dữ liệu không thành công. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Edit form.

OnHidden – Chế độ của ứng dụng khi người dùng rời khỏi màn hình. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Screen.

OnPause – Chế độ của ứng dụng khi người dùng tạm dừng clip mà tùy chọn kiểm soát âm thanh hoặc video đang phát. Áp dụng cho các tùy chọn kiểm soát AudioVideo.

OnReset – Chế độ của ứng dụng khi tùy chọn kiểm soát Edit form được đặt lại. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Edit form.

OnSelect – Chế độ của ứng dụng khi người dùng nhấn hoặc bấm vào một tùy chọn kiểm soát. Áp dụng cho nhiều tùy chọn kiểm soát.

OnStart – Chế độ của ứng dụng khi người dùng mở hoặc bắt đầu ghi âm bằng tùy chọn kiểm soát micrô. Áp dụng cho các tùy chọn kiểm soát Audio, Microphone, ScreenVideo.

OnStateChange – Chế độ của ứng dụng khi trạng thái của tùy chọn kiểm soát thay đổi. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát PDF viewer.

OnStop – Chế độ của ứng dụng khi người dùng dừng ghi âm bằng tùy chọn kiểm soát micrô. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Microphone.

OnStream – Chế độ của ứng dụng khi thuộc tính Stream được cập nhật. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Camera.

OnSuccess – Chế độ của ứng dụng khi thao tác với dữ liệu thành công. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Edit form.

OnTimerEnd – Chế độ của ứng dụng khi hẹn giờ chạy xong. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Timer.

OnTimerStart – Chế độ của ứng dụng khi hẹn giờ bắt đầu chạy. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Timer.

OnUncheck – Chế độ của ứng dụng khi giá trị của hộp kiểm hoặc tùy chọn kiểm soát bật/tắt đổi thành sai. Áp dụng cho các tùy chọn kiểm soát Check boxToggle.

OnVisible – Chế độ của ứng dụng khi người dùng điều hướng đến màn hình. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Screen.

OriginalHeight – Chiều cao gốc của hình ảnh, được bật với thuộc tính CalculateOriginalDimensions. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Image.

OriginalWidth – Chiều rộng gốc của hình ảnh, được bật với thuộc tính CalculateOriginalDimensions. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Image.

Overflow – Liệu thanh cuộn có xuất hiện trong nhãn nếu thuộc tính Wrap được đặt thành đúng và giá trị thuộc tính Text của tùy chọn kiểm soát chứa nhiều ký tự hơn mức mà tùy chọn kiểm soát này có thể hiển thị cùng lúc. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Label.

P

Padding – Khoảng cách giữa văn bản trên nút nhập hoặc xuất và các cạnh của nút đó. Áp dụng cho các tùy chọn kiểm soát Add picture, ExportImport.

PaddingBottom – Khoảng cách giữa văn bản trong tùy chọn kiểm soát và cạnh dưới cùng của tùy chọn kiểm soát đó. Áp dụng cho nhiều tùy chọn kiểm soát.

PaddingLeft – Khoảng cách giữa văn bản trong tùy chọn kiểm soát và cạnh trái của tùy chọn kiểm soát đó. Áp dụng cho nhiều tùy chọn kiểm soát.

PaddingRight – Khoảng cách giữa văn bản trong tùy chọn kiểm soát và cạnh phải của tùy chọn kiểm soát đó. Áp dụng cho nhiều tùy chọn kiểm soát.

PaddingTop – Khoảng cách giữa văn bản trong tùy chọn kiểm soát và cạnh dưới cùng của tùy chọn kiểm soát đó. Áp dụng cho nhiều tùy chọn kiểm soát.

Page – Số trang mà bạn muốn hiển thị. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát PDF viewer.

PageCount – Số lượng trang trong tài liệu. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát PDF viewer.

PausedĐúng nếu tùy chọn kiểm soát phát phương tiện hiện đang tạm dừng, nếu không thì là sai. Áp dụng cho các tùy chọn kiểm soát AudioVideo.

Photo – Hình ảnh được chụp khi người dùng chụp ảnh. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Camera.

PressedĐúng khi tùy chọn kiểm soát đang được nhấn, nếu không thì là sai. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Button.

PressedBorderColor – Màu viền của tùy chọn kiểm soát khi người dùng nhấn hoặc bấm vào tùy chọn kiểm soát đó. Áp dụng cho nhiều tùy chọn kiểm soát.

PressedColor – Màu văn bản trong tùy chọn kiểm soát khi người dùng nhấn hoặc bấm vào tùy chọn kiểm soát đó. Áp dụng cho nhiều tùy chọn kiểm soát.

PressedFill – Màu nền của tùy chọn kiểm soát khi người dùng nhấn hoặc bấm vào tùy chọn kiểm soát đó. Áp dụng cho nhiều tùy chọn kiểm soát.

R

RadioBackgroundFill – Màu nền của các vòng tròn trong tùy chọn kiểm soát nút chọn một. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Radio.

RadioBorderColor – Màu vòng tròn cho mỗi tùy chọn trong tùy chọn kiểm soát nút chọn một. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Radio.

RadioSelectionFill – Màu xuất hiện bên trong vòng tròn của tùy chọn đã chọn trong tùy chọn kiểm soát nút chọn một. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Radio.

RadioSize – Đường kính của các vòng tròn trong tùy chọn kiểm soát nút chọn một. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Radio.

RadiusBottomLeft – Mức độ làm tròn góc dưới cùng bên trái của tùy chọn kiểm soát. Áp dụng cho nhiều tùy chọn kiểm soát.

RadiusBottomRight – Mức độ làm tròn góc dưới cùng bên phải của tùy chọn kiểm soát. Áp dụng cho nhiều tùy chọn kiểm soát.

RadiusTopLeft – Mức độ làm tròn góc trên cùng bên trái của tùy chọn kiểm soát. Áp dụng cho nhiều tùy chọn kiểm soát.

RadiusTopRight – Mức độ làm tròn góc trên cùng bên phải của tùy chọn kiểm soát. Áp dụng cho nhiều tùy chọn kiểm soát.

RailFill – Màu nền của hình chữ nhật trong tùy chọn kiểm soát bật/tắt khi giá trị là sai hoặc màu đường kẻ ở bên phải núm điều khiển trong tùy chọn kiểm soát thanh trượt. Áp dụng cho các tùy chọn kiểm soát SliderToggle.

RailHoverFill – Khi bạn di chuột trên tùy chọn kiểm soát bật/tắt hoặc thanh trượt, màu nền của hình chữ nhật trong tùy chọn kiểm soát bật/tắt khi giá trị là sai hoặc màu đường kẻ ở bên phải núm điều khiển trong tùy chọn kiểm soát thanh trượt. Áp dụng cho các tùy chọn kiểm soát SliderToggle.

RatingFill – Màu sao trong tùy chọn kiểm soát xếp hạng. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Rating.

ReadOnly – Liệu người dùng có thể thay đổi giá trị của thanh trượt hoặc tùy chọn kiểm soát xếp hạng hay không. Áp dụng cho các tùy chọn kiểm soát RatingSlider.

Repeat – Liệu hẹn giờ có tự động khởi động lại khi chạy xong hay không. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Timer.

Required – Liệu thẻ, chỉnh sửa trường của nguồn dữ liệu, có phải chứa giá trị hay không. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Card.

Reset – Liệu tùy chọn kiểm soát có hoàn nguyên về giá trị mặc định hay không. Áp dụng cho nhiều tùy chọn kiểm soát. Xem thêm cả hàm Reset.

S

Selected – Mục đã chọn. Áp dụng cho các tùy chọn kiểm soát Drop downGallery.

SelectedDate – Ngày hiện được chọn trong tùy chọn kiểm soát ngày. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Date picker.

SelectionColor – Màu văn bản của (các) mục đã chọn trong danh sách hoặc màu của công cụ lựa chọn trong tùy chọn kiểm soát bút. Áp dụng cho các tùy chọn kiểm soát Drop down, List BoxPen input.

SelectionFill – Màu nền của (các) mục đã chọn trong danh sách hoặc vùng đã chọn trong tùy chọn kiểm soát bút. Áp dụng cho các tùy chọn kiểm soát Drop downList Box.

SelectionThickness – Độ dày của công cụ lựa chọn cho tùy chọn kiểm soát nhập dữ liệu từ bút. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Pen input.

SelectMultiple – Liệu người dùng có thể chọn nhiều mục trong hộp danh sách hay không. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát List Box.

SeriesAxisMax – Giá trị tối đa của trục y cho biểu đồ cột hoặc biểu đồ đường. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Column chart.

SeriesAxisMin – Một số xác định giá trị tối thiểu của trục y cho biểu đồ cột. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Column chart.

ShowControls – Liệu trình phát âm thanh hoặc video có hiển thị nút phát và thanh trượt âm lượng hay không, liệu tùy chọn kiểm soát bút có hiển thị các biểu tượng để vẽ, tẩy và xóa hay không. Áp dụng cho các tùy chọn kiểm soát Audio, PDF viewer, Pen inputVideo.

ShowLabels – Liệu biểu đồ tròn có hiển thị giá trị liên quan đến từng phần hay không. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Pie chart.

ShowNavigation – Liệu mũi tên có xuất hiện ở mỗi đầu của bộ sưu tập để người dùng có thể cuộn qua các mục trong bộ sưu tập bằng cách bấm hoặc nhấn vào mũi tên hay không. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Gallery.

ShowScrollbar – Liệu thanh cuộn có xuất hiện khi người dùng di chuột qua bộ sưu tập hay không. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Gallery.

ShowValue – Liệu giá trị của thanh trượt hoặc xếp hạng có xuất hiện khi người dùng thay đổi giá trị đó hoặc di chuột qua tùy chọn kiểm soát đó hay không. Áp dụng cho các tùy chọn kiểm soát RatingSlider.

Size – Cỡ phông chữ của văn bản xuất hiện trên tùy chọn kiểm soát. Áp dụng cho nhiều tùy chọn kiểm soát.

Snap – Liệu khi người dùng cuộn qua bộ sưu tập, bộ sưu tập có tự động đính vào để mục tiếp theo xuất hiện đầy đủ hay không. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Gallery.

Start – Liệu có phát clip âm thanh hoặc video hay không. Áp dụng cho các tùy chọn kiểm soát Audio, TimerVideo.

StartTime – Thời gian sau khi bắt đầu clip âm thanh hoặc video khi clip bắt đầu phát. Áp dụng cho các tùy chọn kiểm soát AudioVideo.

StartYear – Năm cũ nhất mà người dùng có thể đặt giá trị của tùy chọn kiểm soát bộ chọn ngày. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Date picker.

Stream – Hình ảnh tự động cập nhật dựa trên thuộc tính StreamRate. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Camera.

StreamRate – Tần suất cập nhật hình ảnh trên thuộc tính Stream, tính bằng mili giây. Giá trị này có thể dao động từ 100 (1/10 giây) đến 3.600.000 (1 giờ). Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Camera.

Strikethrough – Liệu một đường thẳng có hiện qua văn bản xuất hiện trên tùy chọn kiểm soát hay không. Áp dụng cho nhiều tùy chọn kiểm soát.

T

TemplateFill – Màu nền của bộ sưu tập. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Gallery.

TemplatePadding – Khoảng cách giữa các mục trong bộ sưu tập. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Gallery.

TemplateSize – Chiều cao của mẫu cho một bộ sưu tập theo hướng dọc/khổ dọc hoặc chiều rộng của mẫu cho một bộ sưu tập theo hướng ngang/khổ ngang. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Gallery.

Text – Văn bản xuất hiện trên tùy chọn kiểm soát hoặc người dùng nhập vào tùy chọn kiểm soát. Áp dụng cho nhiều tùy chọn kiểm soát.

Time – Vị trí hiện tại của tùy chọn kiểm soát phương tiện. Áp dụng cho các tùy chọn kiểm soát AudioVideo.

Tooltip – Văn bản giải thích xuất hiện khi người dùng di chuột qua tùy chọn kiểm soát. Áp dụng cho nhiều tùy chọn kiểm soát.

Transition – Hiệu ứng trực quan (Bật lên, Đẩy hoặc Không có) khi người dùng di chuột qua một mục trong bộ sưu tập. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Gallery.

Transparency – Mức độ nhìn thấy tùy chọn kiểm soát phía sau hình ảnh. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Image. Giá trị thập phân dao động từ 0 đến 1. Trong đó 0 là mờ đục, 0,5 là bán trong suốt và 1 là trong suốt.

U

Underline – Liệu một đường thẳng có hiện dưới văn bản xuất hiện trên tùy chọn kiểm soát hay không. Áp dụng cho nhiều tùy chọn kiểm soát.

Unsaved – Đúng nếu tùy chọn kiểm soát Edit form chứa những thay đổi chưa lưu của người dùng. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Edit form.

Update – Giá trị để ghi lại vào nguồn dữ liệu cho trường. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Card.

Updates – Các giá trị sẽ ghi lại vào nguồn dữ liệu cho bản ghi đã tải trong tùy chọn kiểm soát biểu mẫu. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Edit form.

V

Valid – Liệu tùy chọn kiểm soát Card hoặc Edit form có chứa các mục hợp lệ, sẵn sàng gửi tới nguồn dữ liệu hay không. Áp dụng cho các tùy chọn kiểm soát CardEdit form.

Value – Giá trị của một tùy chọn kiểm soát nhập. Áp dụng cho các tùy chọn kiểm soát Check box, Radio, SliderToggle.

ValueFill – Màu nền của hình chữ nhật trong tùy chọn kiểm soát bật/tắt khi giá trị là đúng hoặc màu đường kẻ ở bên trái núm điều khiển trong tùy chọn kiểm soát thanh trượt. Áp dụng cho các tùy chọn kiểm soát SliderToggle.

ValueHoverFill – Khi bạn giữ con trỏ chuột trên tùy chọn kiểm soát bật/tắt hoặc thanh trượt, màu nền của hình chữ nhật trong tùy chọn kiểm soát bật/tắt khi giá trị là đúng hoặc màu đường kẻ ở bên trái núm điều khiển trong tùy chọn kiểm soát thanh trượt. Áp dụng cho các tùy chọn kiểm soát SliderToggle.

VerticalAlign – Vị trí của văn bản trên tùy chọn kiểm soát so với tâm dọc của tùy chọn kiểm soát đó. Áp dụng cho nhiều tùy chọn kiểm soát.

Visible – Liệu tùy chọn kiểm soát sẽ hiển thị hay bị ẩn. Áp dụng cho nhiều tùy chọn kiểm soát.

W

Width – Khoảng cách giữa cạnh trái và cạnh phải của tùy chọn kiểm soát. Áp dụng cho nhiều tùy chọn kiểm soát.

WidthFit – Liệu một tùy chọn kiểm soát có tự động dãn theo chiều ngang để lấp đầy bất kỳ khoảng trống nào của tùy chọn kiểm soát vùng chứa hay không, chẳng hạn như tùy chọn kiểm soát Edit form. Nếu nhiều thẻ có thuộc tính này được đặt thành đúng, không gian sẽ được phân chia giữa các thẻ. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Tìm hiểu bố cục biểu mẫu dữ liệu.

Wrap – Liệu văn bản có quá dài để vừa khít nhãn tự động xuống dòng tiếp theo hay không. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Label.

WrapCount – Số lượng bản ghi xuất hiện trong mỗi mục của bộ sưu tập. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Gallery.

X

X – Khoảng cách giữa cạnh trái của tùy chọn kiểm soát và cạnh trái của vùng chứa chính (màn hình nếu không có vùng chứa chính). Áp dụng cho nhiều tùy chọn kiểm soát. Đối với tùy chọn kiểm soát Card trong một vùng chứa có nhiều cột, thuộc tính này xác định cột mà thẻ xuất hiện.

XLabelAngle – Góc của các nhãn bên dưới trục x trong biểu đồ cột hoặc biểu đồ đường. Áp dụng cho các tùy chọn kiểm soát Column chartLine chart.

Y

Y – Khoảng cách giữa cạnh trên cùng của tùy chọn kiểm soát và cạnh trên cùng của vùng chứa chính (màn hình nếu không có vùng chứa chính). Áp dụng cho nhiều tùy chọn kiểm soát. Đối với tùy chọn kiểm soát Card trong một vùng chứa có nhiều hàng, thuộc tính này xác định hàng mà thẻ xuất hiện.

YAxisMax – Giá trị tối đa của trục y cho biểu đồ đường. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Line chart.

YAxisMin – Giá trị tối thiểu của trục y cho biểu đồ đường. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát Line chart.

YLabelAngle – Góc của các nhãn bên cạnh trục y trong biểu đồ đường hoặc biểu đồ cột. Áp dụng cho các tùy chọn kiểm soát Column chartLine chart.

Z

Zoom – Tỷ lệ phóng to một hình ảnh từ camera hoặc dạng xem của một tệp trong trình xem PDF. Áp dụng cho tùy chọn kiểm soát CameraPDF viewer.

Xem thêm

Các giới hạn của kiểm soát trong Power Apps

Lưu ý

Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn thích dùng ngôn ngữ nào cho tài liệu không? Làm một cuộc khảo sát ngắn. (xin lưu ý, khảo sát này bằng tiếng Anh)

Cuộc khảo sát sẽ mất khoảng bảy phút. Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập (điều khoản về quyền riêng tư).