Tạo và chỉnh sửa các bảng ảo có chứa dữ liệu từ nguồn dữ liệu bên ngoài

Một bảng ảo là một bảng tuỳ chỉnh trong Microsoft Dataverse có các cột chứa dữ liệu từ một nguồn dữ liệu bên ngoài. Các bảng ảo xuất hiện trong ứng dụng của bạn cho người dùng là các hàng bảng thường, nhưng chứa dữ liệu mà có nguồn từ cơ sở dữ liệu bên ngoài, như một Cơ sở Dữ liệu Azure SQL. Các hàng dựa trên bảng ảo đều có sẵn trong tất cả các máy khách, bao gồm các máy khách tùy chỉnh được phát triển bằng dịch vụ web Dataverse.

Trước đây, để tích hợp các nguồn dữ liệu khác nhau, bạn sẽ cần tạo một trình kết nối để di chuyển dữ liệu hoặc phát triển một phần bổ trợ tùy chỉnh phía máy chủ hay máy khách. Tuy nhiên, với các bảng ảo, bạn có thể kết nối trực tiếp với một nguồn dữ liệu bên ngoài trong thời gian chạy để các dữ liệu cụ thể từ nguồn dữ liệu bên ngoài có sẵn trong môi trường mà không cần sao chép dữ liệu.

Các bảng ảo được tạo từ ba thành phần chính: trình cung cấp dữ liệu, hàng nguồn dữ liệubảng ảo. Trình cung cấp dữ liệu bao gồm các phần bổ trợ và bảng nguồn dữ liệu. Nguồn dữ liệu là một hàng bảng trong Dataverse, bao gồm siêu dữ liệu thể hiện sơ đồ của các thông số kết nối. Mỗi bảng ảo tham chiếu một nguồn dữ liệu trong định nghĩa bảng.

Dataverse bao gồm một Nhà cung cấp dữ liệu OData mà bạn có thể sử dụng để liên kết với một dịch vụ web OData v4 có thể truy cập dữ liệu bên ngoài.

Ngoài ra, các nhà phát triển cũng có thể xây dựng các trình cung cấp dữ liệu của riêng họ. Trình cung cấp dữ liệu được cài đặt trong môi trường dưới dạng một giải pháp. Thông tin khác: Tài liệu của Nhà phát triển: Bắt đầu với các bảng ảo

Lợi ích của bảng ảo

 • Nhà phát triển có thể triển khai các phần bổ trợ để đọc, cập nhật hoặc xóa dữ liệu bên ngoài bằng dịch vụ web Dataverse và công cụ Đăng ký Phần bổ trợ.
 • Người tùy chỉnh hệ thống sử dụng trình khám phá giải pháp Power Apps để đặt cấu hình hàng nguồn dữ liệu và tạo các bảng ảo được sử dụng để truy cập dữ liệu bên ngoài mà không cần viết mã.
 • Người dùng cuối dùng những hàng mà bảng ảo tạo ra để xem dữ liệu trong các cột, lưới, kết quả tìm kiếm, bảng thông tin và báo cáo dựa trên XML tìm nạp dữ liệu.

Thêm một nguồn dữ liệu để sử dụng cho bảng ảo

Các nhà phát triển tạo ra một bổ trợ tuỳ chỉnh để sử dụng như nhà cung cấp dữ liệu cho một bảng ảo. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng nhà cung cấp dữ liệu OData v4 đã được cung cấp. Thông tin khác: Cấu hình Nhà cung cấp Dữ liệu OData v4, yêu cầu và phương pháp thực hiện tốt nhất

 1. Đăng nhập vào Power Apps rồi chọn Cài đặt > Cài đặt nâng cao.

 2. Chuyển tới Thiết đặt > Quản trị > Nguồn Dữ liệu Thực thể Ảo.

 3. Trên thanh công cụ hành động, chọn Mới.

 4. Trên hộp thoại Chọn Nhà cung cấp Dữ liệu, chọn từ các nguồn dữ liệu sau và sau đó chọn OK.

  Nhà cung cấp Dữ liệu Mô tả
  Nhà cung cấp dữ liệu tùy chỉnh Nếu bạn đã nhập một phần bổ trợ trình cung cấp dữ liệu thì trình cung cấp dữ liệu sẽ xuất hiện ở đây. Thông tin khác Tài liệu của Nhà phát triển: Bắt đầu với các bảng ảo
  Nhà cung cấp Dữ liệu OData v4 Dataverse bao gồm một Nhà cung cấp dữ liệu OData có thể sử dụng với các dịch vụ web OData v4. Thông tin khác Cấu hình Nhà cung cấp Dữ liệu OData v4, yêu cầu và phương pháp thực hiện tốt nhất

Thêm một cột bảo mật vào một Nguồn dữ liệu

Bạn tạo ra các cột cho một Nguồn dữ liệu theo cách giống với bất kỳ bảng nào khác. Đối với dữ liệu được mã hóa hoặc nhạy cảm, kích hoạt thuộc tính bí mật Nguồn dữ liệu trên cột tùy chỉnh của Nguồn dữ liệu. Ví dụ, để bảo đảm một cột có chứa một chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu.

Lưu ý

Các thuộc tính bí mật Nguồn dữ liệu chỉ có sẵn với các cột được thêm vào một biểu mẫu Nguồn dữ liệu.

Thuộc tính bí mật của nguồn dữ liệu.

Tạo bảng ảo

Bạn tạo ra một bảng ảo giống như bất kỳ bảng nào khác trong Dataverse với việc thêm vào một vài thuộc tính nữa được mô tả tại đây. Các bảng ảo phải được tạo bằng cách sử dụng trình khám phá giải pháp.

Lưu ý

Mặc dù bạn có thể tạo ra một bảng ảo bằng cách chọn nguồn dữ liệu là Không nhưng để lấy được dữ liệu, một bảng ảo đòi hỏi phải có một nguồn dữ liệu. Thông tin khác Thêm nguồn dữ liệu để sử dụng cho các bảng ảo

Mở trình khám phá giải pháp

Một phần của tên của bất kỳ bảng ảo nào bạn tạo là tiền tố tùy chỉnh. Điều này được thiết lập dựa trên đối tác phát triển giải pháp đối với giải pháp bạn đang làm việc. Nếu bạn quan tâm về tiền tố tùy chỉnh, đảm bảo bạn đang làm việc trong giải pháp không được quản lý khi tiền tố tùy chỉnh là một thứ bạn muốn dành cho bảng ảo này. Thông tin thêm: Thay đổi tiền tố đối tác phát triển giải pháp

Mở giải pháp không được quản lý

 1. Từ Power Apps, chọn Giải pháp từ ngăn điều hướng bên trái, sau đó chọn Chuyển sang cổ điển trên thanh công cụ. Nếu không thấy mục này trong ngăn bảng điều khiển bên, hãy chọn …Thêm rồi chọn mục bạn muốn.

 2. Trong danh sách Tất cả các Giải pháp, mở giải pháp không được quản lý mà bạn muốn.

Tạo bảng ảo

 1. Trong trình khám phá giải pháp, tạo một bảng mới. Để tạo, hãy chọn Thực thể ở ngăn điều hướng bên trái, sau đó chọn Mới.

 2. Trên tab Chung của Định nghĩa Thực thể, chọn Thực thể Ảo, sau đó trong danh sách thả xuống Nguồn Dữ liệu, chọn nguồn dữ liệu mà bạn muốn.

  Tùy chọn bảng ảo về định nghĩa bảng.

 3. Trên Định nghĩa Thực thể, hoàn tất các cột bắt buộc sau đây.

  Trường Nội dung mô tả
  Tên bên ngoài Nhập tên bảng trong nguồn dữ liệu bên ngoài mà bảng này gắn với.
  Tên Tập hợp Bên ngoài Nhập tên số nhiều của bảng trong nguồn dữ liệu bên ngoài mà bảng này gắn với.

  Sau đây là một ví dụ về bảng ảo tên là Phim sử dụng trình cung cấp dữ liệu Azure Cosmos DB để truy cập tệp tài liệu.

  Định nghĩa bảng ảo sử dụng nhà cung cấp dữ liệu Azure Cosmos DB.

  Quan trọng

  Một số tùy chọn như: Truy cập nhóm, hàng đợi và tạo nhanh không có sẵn với các bảng ảo. Thông tin khác Các xem xét khi bạn dùng bảng ảo

  Hoàn thành các thuộc tính bắt buộc và tùy chọn bổ sung, chẳng hạn như tên hiển thị và tên số nhiều, nếu cần. Để biết thêm thông tin về những thuộc tính này, hãy xem Tạo và chỉnh sửa bảng.

 4. Tạo và thêm một hoặc nhiều cột cho bảng ảo. Ngoài các thuộc tính cột tiêu chuẩn cần để tạo cột tùy chỉnh, những thuộc tính tùy chọn này có sẵn cho mỗi cột tùy chỉnh bạn tạo cho bảng ảo.

  Trường Nội dung mô tả
  Tên bên ngoài Đây thường là tên duy nhất để xác định dữ liệu bạn muốn hiển thị trong cột.
  Tên Loại bên ngoài Nếu loại cột bạn tạo là Bộ Tùy chọn: Thuộc tính ánh xạ tới tên bên ngoài của bộ các giá trị trong dịch vụ bên ngoài cho nhóm chọn. Thông thường, đó có thể là giá trị enum hoặc tên của nhóm giá trị chuỗi. Có thể sử dụng Tên Loại Bên ngoài khi yêu cầu có tên đầy đủ điều kiện. Ví dụ: như Tên loại với OData khi các tham số trong một truy vấn cần tên đủ tiêu chuẩn như [Tên Loại].[Giá trị].
  Giá trị Bên ngoài Nếu loại cột bạn tạo là Bộ Tùy chọn: Thuộc tính này ánh xạ tới giá trị tương ứng trong nguồn dữ liệu bên ngoài cho mục nhóm chọn. Giá trị được nhập này dùng để xác định hiển thị mục nhóm chọn nào trong ứng dụng.

  Hoàn thành các thuộc tính bổ sung nếu cần. Để biết thêm thông tin về những thuộc tính này, hãy xem Tạo và chỉnh sửa cột.

 5. Chọn Lưu và Đóng trên trang thuộc tính Cột.

 6. Trên thanh công cụ trình khám phá giải pháp, chọn Lưu.

 7. Trên thanh công cụ trình khám phá giải pháp, chọn Phát triển.

 8. Đóng trình khám phá giải pháp.

Các cân nhắc khi bạn sử dụng bảng ảo

Bảng ảo có các hạn chế.

 • Các bảng đã có không thể chuyển đổi thành bảng ảo.
 • Theo mặc định, các bảng ảo chỉ chứa một cột Id và Tên. Các cột khác do hệ thống quản lý, chẳng hạn như Trạng thái hoặc Ngày tạo/Ngày sửa đổi được hỗ trợ.
 • Các bảng ảo không hỗ trợ các cột tùy chỉnh với các loại dữ liệu Tiền tệ, Hình ảnh, hoặc Khách hàng.
 • Các bảng ảo không hỗ trợ tính năng kiểm tra.
 • Không thể sử dụng các cột bảng ảo trong các cột tính toán hoặc tổng số.
 • Một bảng ảo không thể là loại bảng hoạt động.
 • Bảng điều khiển và biểu đồ không được hỗ trợ với các bảng ảo.
 • Nhiều tính năng ảnh hưởng đến hàng bảng của bảng không thể được kích hoạt với các bảng ảo. Ví dụ bao gồm hàng đợi, quản lý kiến thức, SLA, phát hiện sự trùng lặp, theo dõi thay đổi, khả năng ngoại tuyến trên thiết bị di động, bảo mật cột, tìm kiếm trong Dataverse và các giải pháp Power Pages.
 • Các bảng ảo là của riêng các tổ chức và không hỗ trợ các khái niệm bảo mật cấp hàng Dataverse. Bạn nên triển khai mô hình bảo mật của riêng mình đối với nguồn dữ liệu bên ngoài.
 • Các thuộc tính siêu dữ liệu của cột được kiểm duyệt trong bản cập nhật không áp dụng cho các bảng ảo. Ví dụ, một cột Số nguyên trong một cột bảng ảo có thể được đặt với giá trị tối thiểu là 0. Tuy nhiên, vì giá trị được lấy từ một nguồn dữ liệu bên ngoài nên một truy vấn sẽ trả lại giá trị nhỏ hơn 0 khi được truy xuất từ một bảng ảo. Thuộc tính giá trị tối thiểu không được áp dụng trong truy vấn này. Bạn vẫn cần phải lọc các giá trị để chúng lớn hơn 0 nếu đó là điều được mong muốn.
 • Các bảng ảo không hỗ trợ theo dõi thay đổi và không thể được đồng bộ bằng cách sử dụng tính năng Dataverse, như Dịch vụ Xuất Dữ liệu hoặc Azure Synapse Link for Dataverse.
 • Các bảng ảo sử dụng nhà cung cấp dữ liệu OData v4 đi kèm được bật trên cổng gửi đi 443.
 • Không hỗ trợ dòng quy trình công việc bằng bảng ảo. Thêm thông tin: Đã nhận được lỗi không mong muốn khi người dùng kích hoạt dòng quy trình công việc

Đã nhận được lỗi không mong muốn khi người dùng kích hoạt dòng quy trình công việc

Khi người dùng cố gắng kích hoạt dòng quy trình công việc, họ có thể nhận được thông báo "lỗi không mong muốn". Xem tệp nhật ký, mục nhật ký sau được hiển thị.

Mã lỗi: 0x80040216 Thông báo: System.Web.HttpUnhandledException: Ngoại lệ của loại 'System.Web.HttpUnhandledException' đã xảy ra. ---> Microsoft.Crm.CrmException: Không thể bật dòng quy trình công việc cho Thực thể ảo

Sự cố này xảy ra do các bảng ảo không hỗ trợ các dòng quy trình công việc.

Xem thêm

Các yêu cầu và phương pháp tốt nhất của nhà cung cấp dữ liệu OData v4
Tạo và chỉnh sửa bảng
Định cấu hình bảng ảo trong Power Pages

Lưu ý

Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn thích dùng ngôn ngữ nào cho tài liệu không? Làm một cuộc khảo sát ngắn. (xin lưu ý, khảo sát này bằng tiếng Anh)

Cuộc khảo sát sẽ mất khoảng bảy phút. Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập (điều khoản về quyền riêng tư).