Proč si vybrat Microsoft Dataverse?

Data jsou v centru všeho, co dnes podnik dělá, a jsou základem podrobných přehledů, které mohou určovat jeho zítřejší směr. Aby podniky prosperovaly a rostly, musí zachytávat, analyzovat, předpovídat, prezentovat a vykazovat data a dělat to vše s vysokou úrovní obratnosti.

Vybudování datové infrastruktury umožňující obchodní přehledy může být časově náročné a nákladné. Data pocházejí z různých zařízení, aplikací, systémů, služeb a softwaru jako služby (SaaS). Tento velký a rostoucí počet zdrojů často sestává z více datových technologií, které ukládají různé typy dat, používají různá rozhraní API a používají kombinaci bezpečnostních modelů. Vývojáři potřební k vytvoření těchto technologií mohou být drazí a obtížně k nalezení. Vývojáři často musí mít hluboké znalosti o tom, jak nasazovat, konfigurovat, spravovat a integrovat tyto různé datové technologie.

Dataverse řeší tyto obtíže pomocí snadno použitelné, snadno spravovatelné, kompatibilní, bezpečné, škálovatelné a celosvětově dostupné datové služby SaaS. Dataverse umožňuje organizacím prácovat s jakýmkoli typem dat a jakýmkoli typem aplikace a použít její data k získání přehledů a provádění obchodních úkonů.

Jako součást Microsoft Power Platform nevyžaduje Dataverse žádný nebo jen minimální zapsaný kód, takže jej může snadno použít každý od znalostních pracovníků až po profesionální vývojáře.

S vědomím, že je řešení Dataverse postaveno na systému Azure, organizace, které si jej vyberou, se mohou spolehnout, že je celosvětově dostupné, kompatibilní, škálovatelné a bezpečné.

Práce s libovolným typem dat

Řešení Dataverse je navrženo pro práci s jakýmkoli typem dat a zahrnuje všechny hlavní kategorie datových technologií, které vaše organizace potřebuje — relační, nerelační, soubor, obrázek, vyhledávání a datové jezero.

Dataverse zahrnuje sadu vizuálních návrhářů k vytváření, úpravám a interakci s daty. Díky tomu je snadné rychle definovat tabulky, vztahy, obchodní pravidla, formuláře a pracovní postupy, které představují vaše podnikání.

Díky jednoduše konfigurovatelným funkcím integrace zabudovaných v Dataverse, hluboké integraci s cloudovými službami Microsoft, jako jsou Azure, Dynamics 365 a Microsoft 365 — plus díky přístupu k mnoha konektorům v Power Automate a Azure Logic Apps — se může řešení Dataverse připojit k zařízením, aplikacím, systémům, službám a oblíbeným nabídkám SaaS, které obsahují data pro vaše podnikání.

Výsledkem je celá řada scénářů podnikové integrace — od načtení dat odeslaných v tabulce jako příloha e-mailu po vznikající scénáře, jako je použití dat Dataverse v síti blockchain —, kterých lze snadno dosáhnout s minimálním nebo žádným kódem. Integrační snahy, které byly dříve měřeny ve dnech a týdnech, lze nyní často měřit v hodinách a minutách.

Kromě možnosti vytvářet data nebo je importovat z jiných systémů podporuje Dataverse také virtuální tabulky. Virtuální tabulky mapují data v externím zdroji dat, takže se zdá, že jsou uloženy v Dataverse. To umožňuje řešení Dataverse provádět operace s daty v reálném čase za použití externího zdroje dat. Další informace: Vytvoření a úprava virtuálních tabulek, které obsahují data z externího zdroje dat

Práce s libovolným typem aplikace

Pokud chce organizace vytvořit novou aplikaci, může dosáhnout dalšího zvýšení produktivity použitím Dataverse s Power Apps. Power Apps rozumí bohatým metadatům v Dataverse a používá je několika způsoby, abyste mohli rychle vytvořit skvěle vypadající aplikace, které jsou bezpečné a škálovatelné, a zpřístupnit je napříč stolními, webovými a mobilními zařízeními a v Microsoft Teams.

Organizace, které používají Power Apps, mohou rychle vyvíjet mobilní aplikace pro systémy iOS a Android. Můžete také využít výhod mobilní offline funkce Dataverse, která umožňuje aplikacím shromažďovat, dotazovat a interagovat s daty v offline režimu.

Pro organizace, které chtějí integrovat data Dataverse do existujících aplikací nebo zapsat nové aplikace s použitím vlastního kódu, řešení Dataverse poskytuje výkonné rozhraní API založené na architektuře REST, sadu SDK pro vývojáře a rostoucí seznam ukázkových běžných scénářů.

Řešení Dataverse můžete také použít v aplikacích využívajících roboty, které poskytují intuitivní a interaktivní dialogy se zaměstnanci, partnery a zákazníky. Ať už jsou roboti vloženi do Power Apps nebo mají vlastní kód, mohou být rychle sestaveni pomocí Power Virtual Agents a využívat dat Dataverse.

Cílem spolupráce řešení Dataverse s libovolnou aplikací je, aby pracovalo také s nástroji, které používají znalostní pracovníci a profesionální vývojáři. Abychom jim pomohli být ještě produktivnější, Dataverse je integrován do oblíbených nástrojů, jako je Excel, Outlook, aplikace Dynamics 365 Customer Engagement, Power BI Desktop, Power Query, Azure Data Factory, Data Export Service a SQL Server Management Studio. Další informace: Práce s libovolným typem aplikace

Analýzy a vykazování

Dataverse lze použít pro získávání přehledů a řízení obchodní činnosti pomocí anylýz a vykazování. Dataverse také zahrnuje řadu způsobů, jak doručit data a přehledy klíčovým pracovníkům s rozhodovací pravomocí.

Funkce analýz a vykazování s pomocí Dataverse.

Dataverse zahrnuje funkce pro vytváření jednoduchých grafů a stránkovaných sestav. Data v Dataverse lze také použít s Power BI a vytvářet bohaté a interaktivní sestavy a řídicí panely.

V organizacích, které mají zájem využívat umělou inteligenci k analýze svých dat, může nástroj AI Builder poskytnout všem zaměstnancům organizace – bez ohledu na jejich technické znalosti – možnost přidat funkce umělé inteligence do toků obchodních procesů, které vytvářejí a používají. AI Builder, dodávaný jako součást platformy Microsoft Power Platform, obsahuje šest předpřipravených modelů AI, které lze použít v aplikacích Power Automate a Power Apps k vyhodnocování dat v rámci Dataverse.

Jako podporu pokročilých analýz a strojového učení obsahuje Dataverse spravované datové jezero. Data v jezeře lze použít ke spuštění vykazování, strojového učení, datových skladů a dalšího následného zpracování dat Power BI.

Dataverse se službami Azure.

Jednou z výhod dat v Azure Data Lake je to, že organizace mohou využívat výhod služby Azure Synapse Analytics. Tato služba může přinést zvýšenou produktivitu spojením skladování podnikových dat, zkoumání dat, orchestrací dat bez kódu, hluboce integrovaných modulů Apache Spark a SQL a integrovaných AI a BI.

Zabezpečení

Dataverse používá mechanismy identity a správy přístupu Azure Active Directory, které pomáhají zajistit, aby k prostředí, datům a sestavám měli přístup pouze oprávnění uživatelé.

Dataverse používá zabezpečení založené na rolích k seskupení kolekce oprávnění. Tyto role zabezpečení mohou být přidruženy přímo k uživatelům nebo k týmům a organizačním jednotkám Dataverse.

V Dataverse lze jednotlivé řádky sdílet 1:1 s jiným uživatelem. Protože řízení přístupu na úrovni řádku není pro některé obchodní scénáře dostačující, řešení Dataverse je vybaveno funkcí zabezpečení na úrovni sloupce, která umožňuje podrobnější kontrolu zabezpečení na úrovni sloupce.

Dataverse také obsahuje dva modely zabezpečení, které lze použít pro hierarchie: hierarchii správců a hierarchii pozic. V hierarchii správců musí být správce ve stejné organizační jednotce jako podřízený, nebo v nadřazené organizační jednotce organizační jednotky podřízeného, chce-li mít přístup k datům podřízeného. Hierarchie pozic umožňuje přístup k datům mezi organizačními jednotkami.

Protože je řešení Dataverse postaveno na Azure, těží z výkonných bezpečnostních technologií platformy Azure. Šifrování dat v klidu a při přenosu zachovává jejich důvěrnost.

Dataverse se řídí podmínkami služeb Microsoft Online Services a prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Microsoft.

Další informace: Koncepty zabezpečení ve službě Dataverse

Vyhovění

Dodržování předpisů je pro organizace klíčové. Microsoft pravidelně spolupracuje s desítkami regulačních orgánů po celém světě, takže organizace mohou být ujištěny, že data uložená v Dataverse jsou uchovávána v souladu s přísnými průmyslovými ochrannými opatřeními. Dataverse splňuje četné standardy a dodržování předpisů je ověřováno audity a certifikáty třetích stran.

Seznam aktuálně podporovaných standardů naleznete na webu Centra zabezpečení společnosti Microsoft.

Dostupnost a škálovatelnost

Řešení Dataverse je navrženo tak, aby vyhovovalo potřebám škálovatelnosti na podnikové úrovni a nabízí smlouvu o úrovni služeb s 99,9% dobou provozu.

Abychom zajistili úroveň služeb, dostupnost a kvalitu, limity nároků na počet požadavků, které uživatelé mohou každý den zadat, jsou řízeny licencemi. Byly také zavedeny limity ochrany služeb proti škodlivému chování, které by jinak narušilo službu všem zákazníkům.

Požadavky Microsoft Power Platform

Požadavky Microsoft Power Platform sestávají z akcí, které uživatelé provádějí napříč různými produkty.

Na vysoké úrovni jsou požadavky Microsoft Power Platform tvořeny následujícími:

  • Konektory: Všechny požadavky rozhraní API na konektory z Power Apps nebo Power Automate.

  • Power Automate: Všechny akce kroků Power Automate.

  • Dataverse: Všechny operace vytváření, aktualizace, mazání (CRUD) kromě speciálních operací, jako je „sdílení“ nebo „přiřazení“. Ty mohou pocházet z libovolného klienta nebo aplikace pomocí libovolného koncového bodu SOAP nebo REST. Tyto zahrnují — ale nejsou omezeny na — moduly plugin, asynchronní pracovní postupy a vlastní ovládací prvky, které výše uvedené operace provádějí.

Konkrétní počet povolených požadavků, které může uživatel zadat během 24 hodin, se řídí licencí uživatele.

Limity nároku

Limity oprávnění představují počet požadavků, které uživatelé mohou každý den zadat. Přidělený limit závisí na typu licence přiřazené každému uživateli.

Informace o těchto limitech oprávnění viz Přidělení požadavků Microsoft Power Platform na základě licencí.

Informace o prohlížení a přidělování doplňků kapacity naleznete v části Doplňky kapacity.

Informace o nákupu jednotlivých doplňků kapacity naleznete v článku Průvodce licencováním Power Apps a Power Automate.

Limity ochrany služeb

Existují limity ochrany služeb, které chrání stav služby pro všechny. Tyto limity zajišťují ochranu proti náhodným a neočekávaným nárůstům objemu požadavků, které ohrožují charakteristiky dostupnosti a výkonu platformy Dataverse.

Limity služeb omezují počet souběžných připojení na uživatelský účet, počet požadavků rozhraní API na připojení a množství času na provedení, který lze použít pro každé připojení. Vyhodnocují se v rámci pětiminutového klouzavého intervalu. Při překročení jednoho z těchto limitů vrátí platforma výjimku.

Neočekává se, že by limity služeb negativně ovlivnily normální používání Dataverse.

Informace o aktuálních limitech ochrany služeb pro každou službu naleznete na adrese:

Doplňky kapacity

Konkrétní počet povolených požadavků Microsoft Power Platform, které může uživatel zadat během 24 hodin, se řídí licencí uživatele. Pro scénáře, kde je vyžadována další kapacita, umožňují doplňky kapacity Power Apps a Power Automate zákazníkům zakoupit další požadavky.

Každý doplněk kapacity poskytuje každých 24 hodin dalších 10 000 požadavků, které lze přiřadit libovolnému uživateli. Stejnému uživateli lze také přiřadit více doplňků kapacity.

Dataverse má limity nároků, které vyhodnotí počet podaných žádostí oproti počtu povolenému jejich aktuální licencí.

Zálohy

Dataverse poskytuje dva typy záloh: automatické zálohování, označované jako zálohy systému, a ruční zálohy.

Systémové zálohy

Zálohy systému zálohují všechna prostředí. Probíhají automaticky a průběžně. Základní použitá technologie je Azure SQL Database. Další informace o automatizovaných zálohách Azure SQL naleznete v části Automatické zálohy.

Zálohy systému pro provozní prostředí, které byly vytvořeny v databázi a mají nainstalovanou jednu nebo více aplikací Dynamics 365, jsou uchovány po dobu 28 dní. Zálohy systému pro provozní prostředí, ve kterých nejsou nasazeny aplikace Dynamics 365, jsou uchovány po dobu 7 dní. Zálohy systému pro sandboxová prostředí jsou uchovány po dobu 7 dní.

Ruční zálohy

Ruční zálohy jsou iniciovány uživatelem, obvykle se provádí před provedením významné změny vlastních nastavení nebo před aktualizací verze.

Ručně lze zálohovat sandboxová i provozní prostředí. Zálohy sandboxových prostředí jsou uchovány po dobu 7 dní. Ruční zálohy pro provozní prostředí, které byly vytvořeny v databázi a mají nainstalovanou jednu nebo více aplikací Dynamics 365, jsou uchovány po dobu 28 dní. Ruční zálohy pro provozní prostředí, ve kterých nejsou nasazeny aplikace Dynamics 365, jsou uchovány po dobu 7 dní.

Počet ručních záloh, které lze provést, není nijak omezen a ruční zálohy se nezapočítávají do limitů úložiště.

Poznámka

Zálohy systému i ruční zálohy mohou být obnoveny pouze do prostředí ve stejné oblasti, ve které byly zálohovány.

Další informace: Záloha a obnovení prostředí

Oblasti datových center

Protože mnoho organizací obchoduje globálně, jejich potřeby ohledně dat mají také globální povahu. S Dataverse nasazeným a podporovaným v oblastech po celém světě se mohou spolehnout, že řešení Dataverse je k dispozici, kdykoli a kdekoli jej potřebují.

Aktuální seznam oblastí datových center viz Oblasti datových center.

Viz také

Práce s libovolnými daty

Poznámka

Můžete nám sdělit, jaké máte jazykové preference pro dokumentaci? Zúčastněte se krátkého průzkumu. (upozorňujeme, že tento průzkum je v angličtině)

Průzkum bude trvat asi sedm minut. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje (prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů).