Udostępnij za pośrednictwem


RazorView Klasa

Definicja

Domyślna implementacja dla IView tej funkcji wykonuje co najmniej IRazorPage jedną część jej wykonywania.

public ref class RazorView : Microsoft::AspNetCore::Mvc::ViewEngines::IView
public class RazorView : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewEngines.IView
type RazorView = class
    interface IView
Public Class RazorView
Implements IView
Dziedziczenie
RazorView
Implementuje

Konstruktory

RazorView(IRazorViewEngine, IRazorPageActivator, IReadOnlyList<IRazorPage>, IRazorPage, HtmlEncoder)

Inicjuje nowe wystąpienie RazorView

RazorView(IRazorViewEngine, IRazorPageActivator, IReadOnlyList<IRazorPage>, IRazorPage, HtmlEncoder, DiagnosticListener)

Inicjuje nowe wystąpienie RazorView

RazorView(IRazorViewEngine, IRazorPageActivator, IReadOnlyList<IRazorPage>, IRazorPage, HtmlEncoder, DiagnosticSource)

Inicjuje nowe wystąpienie RazorView

Właściwości

Path

Pobiera ścieżkę widoku rozpoznawaną przez IViewEngineelement .

RazorPage

Pobiera IRazorPage wystąpienie wykonywane przez widoki.

ViewStartPages

Pobiera sekwencję wystąpień _ViewStart IRazorPage wykonywanych przez ten widok.

Metody

RenderAsync(ViewContext)

Asynchronicznie renderuje widok przy użyciu określonego contextelementu .

Dotyczy