Stack<T>.Enumerator Struktura

Definicja

Wylicza elementy elementu Stack<T>.

public: value class Stack<T>::Enumerator : System::Collections::Generic::IEnumerator<T>
public struct Stack<T>.Enumerator : System.Collections.Generic.IEnumerator<T>
[System.Serializable]
public struct Stack<T>.Enumerator : System.Collections.Generic.IEnumerator<T>
type Stack<'T>.Enumerator = struct
  interface IEnumerator<'T>
  interface IEnumerator
  interface IDisposable
[<System.Serializable>]
type Stack<'T>.Enumerator = struct
  interface IEnumerator<'T>
  interface IDisposable
  interface IEnumerator
[<System.Serializable>]
type Stack<'T>.Enumerator = struct
  interface IEnumerator<'T>
  interface IEnumerator
  interface IDisposable
Public Structure Stack(Of T).Enumerator
Implements IEnumerator(Of T)

Parametry typu

T
Dziedziczenie
Stack<T>.Enumerator
Atrybuty
Implementuje

Uwagi

Instrukcja foreach języka C# (for each w języku C++For Each, w Visual Basic) ukrywa złożoność modułów wyliczania. W związku z tym użycie foreach jest zalecane, zamiast bezpośrednio manipulować modułem wyliczającym.

Moduły wyliczające mogą służyć do odczytu danych w kolekcji, ale nie można za ich pomocą modyfikować kolekcji źródłowej.

Początkowo moduł wyliczający jest umieszczony przed pierwszym elementem w kolekcji. Na tym stanowisku Current jest niezdefiniowany. W związku z tym należy wywołać metodę MoveNext , aby przejść do pierwszego elementu kolekcji przed odczytaniem wartości Current.

Current zwraca ten sam obiekt do MoveNext momentu wywołania. MoveNext ustawia Current wartość na następny element.

Jeśli MoveNext przejdzie koniec kolekcji, moduł wyliczający jest umieszczony po ostatnim elemecie w kolekcji i MoveNext zwraca wartość false. Gdy moduł wyliczający znajduje się na tym stanowisku, kolejne wywołania zwracają MoveNext również polecenie false. Jeśli ostatnie wywołanie, które MoveNext ma być zwrócone false, Current jest niezdefiniowane. Nie można ponownie ustawić Current pierwszego elementu kolekcji. Zamiast tego należy utworzyć nowe wystąpienie modułu wyliczającego.

Moduł wyliczający zachowuje ważność tak długo, jak długo kolekcja pozostaje niezmieniona. Jeśli zmiany są wprowadzane do kolekcji, takie jak dodawanie, modyfikowanie lub usuwanie elementów, moduł wyliczający jest nieodwracalnie unieważniany, a następne wywołanie MoveNext lub IEnumerator.Reset zgłasza InvalidOperationExceptionelement .

Moduł wyliczający nie ma wyłącznego dostępu do kolekcji, w związku z tym wyliczanie w kolekcji nie jest wewnętrznie procedurą odporną na wielowątkowość. Aby zagwarantować bezpieczeństwo wątków podczas wyliczania, można zablokować kolekcję podczas całego procesu wyliczania. Aby zezwolić wielu wątkom na dostęp do kolekcji w celu odczytu i zapisu danych, należy zaimplementować własny mechanizm synchronizacji.

Domyślne implementacje kolekcji w programie System.Collections.Generic nie są synchronizowane.

Właściwości

Current

Pobiera element na bieżącej pozycji modułu wyliczającego.

Metody

Dispose()

Zwalnia wszelkie zasoby używane przez element Stack<T>.Enumerator.

MoveNext()

Rozwija moduł wyliczający do następnego elementu .Stack<T>

Jawne implementacje interfejsu

IEnumerator.Current

Pobiera element na bieżącej pozycji modułu wyliczającego.

IEnumerator.Reset()

Ustawia moduł wyliczający na jego początkową pozycję, która znajduje się przed pierwszym elementem w kolekcji. Klasa ta nie może być dziedziczona.

Dotyczy

Zobacz też