CheckBoxList Klasa

Definicja

Tworzy grupę pól wyboru wielokrotnego wyboru, która może być tworzona dynamicznie przez powiązanie kontrolki ze źródłem danych.

public ref class CheckBoxList : System::Web::UI::WebControls::ListControl, System::Web::UI::INamingContainer, System::Web::UI::IPostBackDataHandler, System::Web::UI::WebControls::IRepeatInfoUser
public class CheckBoxList : System.Web.UI.WebControls.ListControl, System.Web.UI.INamingContainer, System.Web.UI.IPostBackDataHandler, System.Web.UI.WebControls.IRepeatInfoUser
type CheckBoxList = class
  inherit ListControl
  interface IRepeatInfoUser
  interface INamingContainer
  interface IPostBackDataHandler
Public Class CheckBoxList
Inherits ListControl
Implements INamingContainer, IPostBackDataHandler, IRepeatInfoUser
Dziedziczenie
Dziedziczenie
Implementuje

Przykłady

Projekt witryny sieci Web programu Visual Studio z kodem źródłowym jest dostępny do dołączenia do tego tematu: Pobierz.

W poniższym przykładzie kodu pokazano, jak utworzyć kontrolkę CheckBoxList na stronie sieci Web.

Uwaga

Poniższy przykładowy kod używa modelu kodu z jednym plikiem i może nie działać poprawnie, jeśli został skopiowany bezpośrednio do pliku za pomocą kodu. Ten przykładowy kod musi zostać skopiowany do pustego pliku tekstowego z rozszerzeniem aspx. Aby uzyskać więcej informacji na temat modelu kodu Web Forms, zobacz ASP.NET Web Forms Page Code Model (Model kodu strony ASP.NET Web Forms).


<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

<head runat="server">
  <title> CheckBoxList Example </title>
<script runat="server">

   void Check_Clicked(Object sender, EventArgs e) 
   {

     Message.Text = "Selected Item(s):<br /><br />";

     // Iterate through the Items collection of the CheckBoxList 
     // control and display the selected items.
     for (int i=0; i<checkboxlist1.Items.Count; i++)
     {

      if (checkboxlist1.Items[i].Selected)
      {

        Message.Text += checkboxlist1.Items[i].Text + "<br />";

      }

     }

   }

  </script>
 
</head>

<body>
  
  <form id="form1" runat="server">
 
   <h3> CheckBoxList Example </h3>

   Select items from the CheckBoxList.

   <br /><br />

   <asp:CheckBoxList id="checkboxlist1" 
      AutoPostBack="True"
      CellPadding="5"
      CellSpacing="5"
      RepeatColumns="2"
      RepeatDirection="Vertical"
      RepeatLayout="Flow"
      TextAlign="Right"
      OnSelectedIndexChanged="Check_Clicked"
      runat="server">
 
     <asp:ListItem>Item 1</asp:ListItem>
     <asp:ListItem>Item 2</asp:ListItem>
     <asp:ListItem>Item 3</asp:ListItem>
     <asp:ListItem>Item 4</asp:ListItem>
     <asp:ListItem>Item 5</asp:ListItem>
     <asp:ListItem>Item 6</asp:ListItem>
 
   </asp:CheckBoxList>
 
   <br /><br />

   <asp:label id="Message" runat="server" AssociatedControlID="checkboxlist1"/>
       
  </form>
     
</body>

</html>

<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

<head runat="server">
  <title> CheckBoxList Example </title>
<script runat="server">

   Sub Check_Clicked(sender as Object, e As EventArgs) 

     Message.Text = "Selected Item(s):<br /><br />"

     ' Iterate through the Items collection of the CheckBoxList
     ' control and display the selected items.
     Dim i As Integer

     For i=0 To checkboxlist1.Items.Count - 1

      If checkboxlist1.Items(i).Selected Then

        Message.Text &= checkboxlist1.Items(i).Text & "<br />"

      End If

     Next

   End Sub

  </script>
 
</head>

<body>
  
  <form id="form1" runat="server">
 
   <h3> CheckBoxList Example </h3>

   Select items from the CheckBoxList.

   <br /><br />

   <asp:CheckBoxList id="checkboxlist1" 
      AutoPostBack="True"
      CellPadding="5"
      CellSpacing="5"
      RepeatColumns="2"
      RepeatDirection="Vertical"
      RepeatLayout="Flow"
      TextAlign="Right"
      OnSelectedIndexChanged="Check_Clicked"
      runat="server">
 
     <asp:ListItem>Item 1</asp:ListItem>
     <asp:ListItem>Item 2</asp:ListItem>
     <asp:ListItem>Item 3</asp:ListItem>
     <asp:ListItem>Item 4</asp:ListItem>
     <asp:ListItem>Item 5</asp:ListItem>
     <asp:ListItem>Item 6</asp:ListItem>
 
   </asp:CheckBoxList>
 
   <br /><br />

   <asp:label id="Message" runat="server" AssociatedControlID="checkboxlist1"/>
       
  </form>
     
</body>

</html>

Uwagi

W tym temacie:

Wprowadzenie

Kontrolka CheckBoxList udostępnia grupę pól wyboru wielokrotnego wyboru, która może być generowana dynamicznie za pomocą powiązania danych. Zawiera Items kolekcję z elementami członkowskimi odpowiadającymi poszczególnym elementom na liście. Aby określić, które elementy są sprawdzane, wykonaj iterację po kolekcji i przetestuj Selected właściwość każdego elementu na liście.

Uwaga

Można również użyć wielu CheckBox kontrolek. Kontrolka jest łatwiejsza CheckBoxList w tworzeniu zestawu pól wyboru przy użyciu powiązania danych, podczas gdy pojedyncza CheckBox kontrolka zapewnia większą kontrolę nad układem.

Określanie układu listy

Możesz określić sposób wyświetlania listy przy użyciu właściwości RepeatLayout i RepeatDirection . Aby uzyskać informacje o opcjach układu, zobacz RepeatLayout wyliczenie.

Domyślnie RepeatDirection jest ustawiona wartość RepeatDirection.Vertical. Ustawienie tej właściwości w celu RepeatDirection.Horizontal renderowania listy w poziomie. Niektóre RepeatLayout ustawienia nie zezwalają na układ poziomy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz RepeatLayout wyliczenie.

Określanie elementów listy

Aby określić elementy, które mają być wyświetlane w kontrolce CheckBoxList , umieść ListItem element dla każdego wpisu między tagami otwierania i zamykania kontrolki CheckBoxList .

Kontrolka CheckBoxList obsługuje również powiązanie danych. Aby powiązać kontrolkę ze źródłem danych, najpierw utwórz źródło danych, takie jak jeden z DataSourceControl obiektów, który zawiera elementy do wyświetlenia w kontrolce. Następnie użyj DataBind metody , aby powiązać źródło danych z kontrolką CheckBoxList . DataTextField Użyj właściwości i DataValueField , aby określić, które pole w źródle danych ma być powiązane Text z właściwościami i Value poszczególnych elementów listy w kontrolce. Kontrolka CheckBoxList wyświetli teraz informacje ze źródła danych.

Aby określić wybrane elementy w kontrolce CheckBoxList , wykonaj iterację po Items kolekcji i przetestuj Selected właściwość każdego elementu w kolekcji.

Przestroga

Ta kontrolka może służyć do wyświetlania danych wejściowych użytkownika, które mogą obejmować złośliwy skrypt klienta. Przed wyświetleniem w aplikacji sprawdź informacje wysyłane z klienta pod kątem skryptu wykonywalnego, instrukcji SQL lub innego kodu. Kontrolki weryfikacji umożliwiają zweryfikowanie danych wejściowych użytkownika przed wyświetleniem tekstu wejściowego w kontrolce. ASP.NET udostępnia funkcję weryfikacji żądania wejściowego w celu blokowania skryptu i kodu HTML w danych wejściowych użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Securing Standard Controls (Zabezpieczanie standardowych kontrolek), How to: Protect Against Script Exploits in a Web Application by Applying HTML Encoding to Strings (Zabezpieczanie standardowych kontrolek), How to: Protect Against Script Exploits in a Web Pages (Zabezpieczanie standardowych kontrolek: ochrona przed programami wykorzystującymi luki w zabezpieczeniach skryptów w aplikacji internetowej przez zastosowanie kodowania HTML do ciągów) i Weryfikowanie danych wejściowych użytkownika na stronach sieci Web ASP.NET.

Ułatwienia dostępu

Aby uzyskać informacje o sposobie konfigurowania tej kontrolki w taki sposób, aby generowała znaczniki zgodne ze standardami ułatwień dostępu, zobacz Ułatwienia dostępu w programie Visual Studio oraz ASP.NET i kontrolki ASP.NET i ułatwienia dostępu.

Składnia deklaracyjna

<asp:CheckBoxList 
    AccessKey="string" 
    AppendDataBoundItems="True|False" 
    AutoPostBack="True|False" 
    BackColor="color name|#dddddd" 
    BorderColor="color name|#dddddd" 
    BorderStyle="NotSet|None|Dotted|Dashed|Solid|Double|Groove|Ridge| 
    Inset|Outset" 
    BorderWidth="size" 
    CausesValidation="True|False" 
    CellPadding="integer" 
    CellSpacing="integer" 
    CssClass="string" 
    DataMember="string" 
    DataSource="string" 
    DataSourceID="string" 
    DataTextField="string" 
    DataTextFormatString="string" 
    DataValueField="string" 
    Enabled="True|False" 
    EnableTheming="True|False" 
    EnableViewState="True|False" 
    Font-Bold="True|False" 
    Font-Italic="True|False" 
    Font-Names="string" 
    Font-Overline="True|False" 
    Font-Size="string|Smaller|Larger|XX-Small|X-Small|Small|Medium| 
    Large|X-Large|XX-Large" 
    Font-Strikeout="True|False" 
    Font-Underline="True|False" 
    ForeColor="color name|#dddddd" 
    Height="size" 
    ID="string" 
    OnDataBinding="DataBinding event handler" 
    OnDataBound="DataBound event handler" 
    OnDisposed="Disposed event handler" 
    OnInit="Init event handler" 
    OnLoad="Load event handler" 
    OnPreRender="PreRender event handler" 
    OnSelectedIndexChanged="SelectedIndexChanged event handler" 
    OnTextChanged="TextChanged event handler" 
    OnUnload="Unload event handler" 
    RepeatColumns="integer" 
    RepeatDirection="Horizontal|Vertical" 
    RepeatLayout="Table|Flow|OrderedList|UnorderedList" 
    runat="server" 
    SelectedIndex="integer" 
    SelectedValue="string" 
    SkinID="string" 
    Style="string" 
    TabIndex="integer" 
    TextAlign="Left|Right" 
    ToolTip="string" 
    ValidationGroup="string" 
    Visible="True|False" 
    Width="size" 
> 
            <asp:ListItem 
                Enabled="True|False" 
                Selected="True|False" 
                Text="string" 
                Value="string" 
            /> 
</asp:CheckBoxList> 

Konstruktory

CheckBoxList()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy CheckBoxList.

Właściwości

AccessKey

Pobiera lub ustawia klucz dostępu, który umożliwia szybkie przejście do kontroli serwera sieci Web.

(Odziedziczone po WebControl)
Adapter

Pobiera kartę specyficzną dla przeglądarki dla kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
AppendDataBoundItems

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy elementy listy są czyszczone przed powiązaniem danych.

(Odziedziczone po ListControl)
AppRelativeTemplateSourceDirectory

Pobiera lub ustawia względny katalog Page wirtualny aplikacji obiektu lub UserControl , który zawiera tę kontrolkę.

(Odziedziczone po Control)
Attributes

Pobiera kolekcję dowolnych atrybutów (tylko do renderowania), które nie odpowiadają właściwościom kontrolki.

(Odziedziczone po WebControl)
AutoPostBack

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy następuje automatyczne ogłaszanie zwrotne do serwera, gdy użytkownik zmieni wybór listy.

(Odziedziczone po ListControl)
BackColor

Pobiera lub ustawia kolor tła kontrolki serwera sieci Web.

(Odziedziczone po WebControl)
BindingContainer

Pobiera kontrolkę zawierającą powiązanie danych tej kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
BorderColor

Pobiera lub ustawia kolor obramowania kontrolki Sieci Web.

(Odziedziczone po WebControl)
BorderStyle

Pobiera lub ustawia styl obramowania kontrolki serwera sieci Web.

(Odziedziczone po WebControl)
BorderWidth

Pobiera lub ustawia szerokość obramowania kontrolki serwera sieci Web.

(Odziedziczone po WebControl)
CausesValidation

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy walidacja jest wykonywana po kliknięciu kontrolki pochodzącej ListControl z klasy.

(Odziedziczone po ListControl)
CellPadding

Pobiera lub ustawia odległość (w pikselach) między obramowaniem a zawartością komórki.

CellSpacing

Pobiera lub ustawia odległość (w pikselach) między komórkami.

ChildControlsCreated

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka podrzędna kontrolki serwera została utworzona.

(Odziedziczone po Control)
ClientID

Pobiera identyfikator kontrolki dla znaczników HTML generowanych przez ASP.NET.

(Odziedziczone po Control)
ClientIDMode

Pobiera lub ustawia algorytm używany do generowania wartości ClientID właściwości.

(Odziedziczone po Control)
ClientIDSeparator

Pobiera wartość znaku reprezentującą znak separatora ClientID używany we właściwości .

(Odziedziczone po Control)
Context

HttpContext Pobiera obiekt skojarzony z kontrolką serwera dla bieżącego żądania sieci Web.

(Odziedziczone po Control)
Controls

ControlCollection Pobiera obiekt reprezentujący kontrolki podrzędne dla określonej kontrolki serwera w hierarchii interfejsu użytkownika.

(Odziedziczone po Control)
ControlStyle

Pobiera styl kontrolki serwera sieci Web. Ta właściwość jest używana głównie przez deweloperów kontrolek.

(Odziedziczone po WebControl)
ControlStyleCreated

Pobiera wartość wskazującą Style , czy obiekt został utworzony dla ControlStyle właściwości . Ta właściwość jest używana głównie przez deweloperów kontrolek.

(Odziedziczone po WebControl)
CssClass

Pobiera lub ustawia klasę kaskadowego arkusza stylów (CSS) renderowaną przez kontrolkę serwera sieci Web na kliencie.

(Odziedziczone po WebControl)
DataItemContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazewnictwa, jeśli kontener nazewnictwa implementuje IDataItemContainerelement .

(Odziedziczone po Control)
DataKeysContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazewnictwa, jeśli kontener nazewnictwa implementuje IDataKeysControlelement .

(Odziedziczone po Control)
DataMember

Pobiera lub ustawia określoną tabelę w obiekcie , DataSource aby powiązać z kontrolką.

(Odziedziczone po ListControl)
DataSource

Pobiera lub ustawia źródło danych, które wypełnia elementy kontrolki listy.

(Odziedziczone po ListControl)
DataSourceID

Pobiera lub ustawia identyfikator kontrolki, z której kontrolka powiązana z danymi pobiera listę elementów danych.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
DataSourceObject

Pobiera obiekt, który implementuje IDataSource interfejs, który zapewnia dostęp do zawartości danych obiektu.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
DataTextField

Pobiera lub ustawia pole źródła danych, które udostępnia zawartość tekstowa elementów listy.

(Odziedziczone po ListControl)
DataTextFormatString

Pobiera lub ustawia ciąg formatowania używany do kontrolowania sposobu wyświetlania danych powiązanych z kontrolką listy.

(Odziedziczone po ListControl)
DataValueField

Pobiera lub ustawia pole źródła danych, które udostępnia wartość każdego elementu listy.

(Odziedziczone po ListControl)
DesignMode

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka jest używana na powierzchni projektowej.

(Odziedziczone po Control)
Enabled

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kontrolka serwera sieci Web jest włączona.

(Odziedziczone po WebControl)
EnableTheming

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy motywy mają zastosowanie do tej kontrolki.

(Odziedziczone po WebControl)
EnableViewState

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kontrolka serwera utrzymuje stan widoku, oraz stan widoku wszystkich kontrolek podrzędnych, które zawiera, do klienta żądającego.

(Odziedziczone po Control)
Events

Pobiera listę delegatów programu obsługi zdarzeń dla kontrolki. Ta właściwość jest tylko do odczytu.

(Odziedziczone po Control)
Font

Pobiera właściwości czcionki skojarzone z kontrolką serwera sieci Web.

(Odziedziczone po WebControl)
ForeColor

Pobiera lub ustawia kolor pierwszego planu (zazwyczaj kolor tekstu) kontrolki serwera sieci Web.

(Odziedziczone po WebControl)
HasAttributes

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka ma ustawione atrybuty.

(Odziedziczone po WebControl)
HasChildViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka podrzędna bieżącej kontrolki serwera ma jakiekolwiek zapisane ustawienia stanu widoku.

(Odziedziczone po Control)
HasFooter

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka CheckBoxList zawiera sekcję stopki.

HasHeader

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka CheckBoxList zawiera sekcję nagłówka.

HasSeparators

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka CheckBoxList zawiera separator między elementami na liście.

Height

Pobiera lub ustawia wysokość kontrolki serwera sieci Web.

(Odziedziczone po WebControl)
ID

Pobiera lub ustawia identyfikator programowy przypisany do kontrolki serwera.

(Odziedziczone po Control)
IdSeparator

Pobiera znak używany do oddzielania identyfikatorów kontrolek.

(Odziedziczone po Control)
Initialized

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka powiązana z danymi została zainicjowana.

(Odziedziczone po BaseDataBoundControl)
IsBoundUsingDataSourceID

Pobiera wartość wskazującą, czy właściwość jest ustawiona DataSourceID .

(Odziedziczone po BaseDataBoundControl)
IsChildControlStateCleared

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolki zawarte w tej kontrolce mają stan kontroli.

(Odziedziczone po Control)
IsDataBindingAutomatic

Pobiera wartość wskazującą, czy powiązanie danych jest automatyczne.

(Odziedziczone po BaseDataBoundControl)
IsEnabled

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka jest włączona.

(Odziedziczone po WebControl)
IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka serwera zapisuje zmiany w stanie widoku.

(Odziedziczone po Control)
IsUsingModelBinders

Pobiera wartość wskazującą, czy powiązanie modelu jest używane.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
IsViewStateEnabled

Pobiera wartość wskazującą, czy stan widoku jest włączony dla tej kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
Items

Pobiera kolekcję elementów w kontrolce listy.

(Odziedziczone po ListControl)
ItemType

Pobiera lub ustawia nazwę typu elementu danych dla silnie typizowanego powiązania danych.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
LoadViewStateByID

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka uczestniczy w ładowaniu stanu ID widoku zamiast indeksu.

(Odziedziczone po Control)
NamingContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazewnictwa kontrolki serwera, który tworzy unikatową przestrzeń nazw do różnicowania między kontrolkami serwera o tej samej ID wartości właściwości.

(Odziedziczone po Control)
Page

Pobiera odwołanie do Page wystąpienia zawierającego kontrolkę serwera.

(Odziedziczone po Control)
Parent

Pobiera odwołanie do kontrolki nadrzędnej kontrolki serwera w hierarchii kontrolek strony.

(Odziedziczone po Control)
RenderingCompatibility

Pobiera wartość określającą wersję ASP.NET, z którą renderowany kod HTML będzie zgodny.

(Odziedziczone po Control)
RenderWhenDataEmpty

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kontrolka jest renderowana, gdy źródło danych nie ma danych, czy kontrolka nie jest powiązana z danymi.

RepeatColumns

Pobiera lub ustawia liczbę kolumn do wyświetlenia w kontrolce CheckBoxList .

RepeatDirection

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kontrolka jest wyświetlana w pionie, czy w poziomie.

RepeatedItemCount

Pobiera liczbę elementów listy w kontrolce CheckBoxList .

RepeatLayout

Pobiera lub ustawia wartość, która określa, czy lista będzie renderowana przy użyciu table elementu, ul elementu, ol elementu lub span elementu.

RequiresDataBinding

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy należy wywołać metodę DataBind() .

(Odziedziczone po BaseDataBoundControl)
SelectArguments

Pobiera obiekt używany przez kontrolkę DataSourceSelectArguments związaną z danymi podczas pobierania danych z kontrolki źródła danych.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
SelectedIndex

Pobiera lub ustawia najniższy indeks porządkowy wybranych elementów na liście.

(Odziedziczone po ListControl)
SelectedItem

Pobiera wybrany element z najniższym indeksem w kontrolce listy.

(Odziedziczone po ListControl)
SelectedValue

Pobiera wartość wybranego elementu w kontrolce listy lub wybiera element w kontrolce listy zawierającej określoną wartość.

(Odziedziczone po ListControl)
SelectMethod

Nazwa metody do wywołania w celu odczytu danych.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
Site

Pobiera informacje o kontenerze, który hostuje bieżącą kontrolkę podczas renderowania na powierzchni projektowej.

(Odziedziczone po Control)
SkinID

Pobiera lub ustawia skórę do zastosowania w kontrolce.

(Odziedziczone po WebControl)
Style

Pobiera kolekcję atrybutów tekstowych, które będą renderowane jako atrybut stylu w zewnętrznym tagu kontrolki serwera sieci Web.

(Odziedziczone po WebControl)
SupportsDisabledAttribute

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka powinna ustawić disabled atrybut renderowanego elementu HTML na wartość "disabled", gdy właściwość kontrolki IsEnabled ma wartość false.

(Odziedziczone po WebControl)
SupportsDisabledAttribute

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka powinna ustawić disabled atrybut renderowanego elementu HTML na wartość "disabled", gdy właściwość kontrolki IsEnabled ma wartość false.

(Odziedziczone po BaseDataBoundControl)
TabIndex

Pobiera lub ustawia indeks tabulacji kontrolki serwera sieci Web.

(Odziedziczone po WebControl)
TagKey

HtmlTextWriterTag Pobiera wartość kontrolkiListControl.

(Odziedziczone po ListControl)
TagName

Pobiera nazwę tagu kontrolki. Ta właściwość jest używana głównie przez deweloperów kontrolek.

(Odziedziczone po WebControl)
TemplateControl

Pobiera lub ustawia odwołanie do szablonu zawierającego tę kontrolkę.

(Odziedziczone po Control)
TemplateSourceDirectory

Pobiera katalog wirtualny obiektu Page lub UserControl , który zawiera bieżącą kontrolkę serwera.

(Odziedziczone po Control)
Text

Pobiera lub ustawia SelectedValue właściwość kontrolki ListControl .

(Odziedziczone po ListControl)
TextAlign

Pobiera lub ustawia wyrównanie tekstu dla pól wyboru w grupie.

ToolTip

Pobiera lub ustawia tekst wyświetlany po umieszczeniu wskaźnika myszy na kontrolce serwera sieci Web.

(Odziedziczone po WebControl)
UniqueID

Pobiera unikatowy, hierarchicznie kwalifikowany identyfikator kontroli serwera.

(Odziedziczone po Control)
ValidateRequestMode

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kontrolka sprawdza dane wejściowe klienta z przeglądarki pod kątem potencjalnie niebezpiecznych wartości.

(Odziedziczone po Control)
ValidationGroup

Pobiera lub ustawia grupę kontrolek, dla których kontrolka pochodząca z ListControl klasy powoduje walidację po powrocie do serwera.

(Odziedziczone po ListControl)
ViewState

Pobiera słownik informacji o stanie, który pozwala zapisać i przywrócić stan widoku kontroli serwera w wielu żądaniach dla tej samej strony.

(Odziedziczone po Control)
ViewStateIgnoresCase

Pobiera wartość wskazującą, czy StateBag obiekt nie uwzględnia wielkości liter.

(Odziedziczone po Control)
ViewStateMode

Pobiera lub ustawia tryb wyświetlania tej kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
Visible

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kontrolka serwera jest renderowana jako interfejs użytkownika na stronie.

(Odziedziczone po Control)
Width

Pobiera lub ustawia szerokość kontrolki serwera sieci Web.

(Odziedziczone po WebControl)

Metody

AddAttributesToRender(HtmlTextWriter)

Stosuje atrybuty i style HTML do renderowania do określonego HtmlTextWriter obiektu.

(Odziedziczone po ListControl)
AddedControl(Control, Int32)

Wywoływana po dodaniu kontrolki podrzędnej do Controls kolekcji Control obiektu.

(Odziedziczone po Control)
AddParsedSubObject(Object)

Powiadamia kontrolkę serwera, że element , XML lub HTML, został przeanalizowany i dodaje element do obiektu kontrolki ControlCollection serwera.

(Odziedziczone po Control)
ApplyStyle(Style)

Kopiuje wszystkie niepuste elementy określonego stylu do kontrolki Sieci Web, zastępując wszystkie istniejące elementy stylu kontrolki. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontrolek.

(Odziedziczone po WebControl)
ApplyStyleSheetSkin(Page)

Stosuje właściwości stylu zdefiniowane w arkuszu stylów strony do kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
BeginRenderTracing(TextWriter, Object)

Rozpoczyna śledzenie czasu projektowania danych renderowania.

(Odziedziczone po Control)
BuildProfileTree(String, Boolean)

Zbiera informacje o kontrolce serwera i dostarcza ją do Trace właściwości, która ma być wyświetlana po włączeniu śledzenia dla strony.

(Odziedziczone po Control)
ClearCachedClientID()

Ustawia wartość buforowanej ClientID na null.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildControlState()

Usuwa informacje o stanie kontroli dla kontrolek podrzędnych kontrolki serwera.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildState()

Usuwa informacje o stanie widoku i stanie kontroli dla wszystkich kontrolek podrzędnych kontrolki serwera.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildViewState()

Usuwa informacje o stanie widoku dla wszystkich kontrolek podrzędnych kontrolki serwera.

(Odziedziczone po Control)
ClearEffectiveClientIDMode()

ClientIDMode Ustawia właściwość bieżącego wystąpienia kontrolki i wszystkich kontrolek podrzędnych na Inherit.

(Odziedziczone po Control)
ClearSelection()

Usuwa zaznaczenie listy i ustawia Selected właściwość wszystkich elementów na wartość false.

(Odziedziczone po ListControl)
ConfirmInitState()

Ustawia zainicjowany stan kontrolki powiązanej z danymi.

(Odziedziczone po BaseDataBoundControl)
CopyBaseAttributes(WebControl)

Kopiuje właściwości, które nie są hermetyzowane przez Style obiekt z określonej kontrolki serwera sieci Web do kontrolki serwera sieci Web, z którego jest wywoływana ta metoda. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontrolek.

(Odziedziczone po WebControl)
CreateChildControls()

Wywoływana przez platformę stron ASP.NET w celu powiadamiania kontrolek serwera, które używają implementacji opartej na kompozycji w celu utworzenia wszelkich kontrolek podrzędnych, które zawierają w ramach przygotowania do publikowania z powrotem lub renderowania.

(Odziedziczone po Control)
CreateControlCollection()

Tworzy nowy ControlCollection obiekt do przechowywania kontrolek podrzędnych (literału i serwera) kontrolki serwera.

(Odziedziczone po Control)
CreateControlStyle()

Tworzy obiekt stylu, który jest używany wewnętrznie przez kontrolkę CheckBoxList w celu zaimplementowania wszystkich właściwości pokrewnych stylu.

CreateDataSourceSelectArguments()

Tworzy obiekt domyślny DataSourceSelectArguments używany przez kontrolkę związaną z danymi, jeśli nie określono żadnych argumentów.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
DataBind()

Wiąże źródło danych z wywołaną kontrolką serwera i wszystkimi kontrolkami podrzędnymi.

(Odziedziczone po Control)
DataBind()

Wiąże źródło danych z wywołaną kontrolką serwera i wszystkimi jej kontrolkami podrzędnymi.

(Odziedziczone po BaseDataBoundControl)
DataBind(Boolean)

Wiąże źródło danych z wywołaną kontrolką serwera i wszystkie jego kontrolki podrzędne z opcją zgłaszania zdarzenia DataBinding .

(Odziedziczone po Control)
DataBindChildren()

Wiąże źródło danych z kontrolkami podrzędnymi kontrolki serwera.

(Odziedziczone po Control)
Dispose()

Umożliwia kontrolce serwera przeprowadzenie końcowego czyszczenia przed zwolnieniem z pamięci.

(Odziedziczone po Control)
EndRenderTracing(TextWriter, Object)

Kończy śledzenie czasu projektowania danych renderowania.

(Odziedziczone po Control)
EnsureChildControls()

Określa, czy kontrolka serwera zawiera kontrolki podrzędne. Jeśli tak nie jest, tworzy kontrolki podrzędne.

(Odziedziczone po Control)
EnsureDataBound()

Wywołuje metodę DataBind() , jeśli DataSourceID właściwość jest ustawiona, a kontrolka powiązana z danymi jest oznaczona w celu wymagania powiązania.

(Odziedziczone po BaseDataBoundControl)
EnsureID()

Tworzy identyfikator kontrolek, które nie mają przypisanego identyfikatora.

(Odziedziczone po Control)
Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.

(Odziedziczone po Object)
FindControl(String)

Wyszukuje bieżący kontener nazewnictwa dla kontrolki serwera przy użyciu określonego id parametru.

(Odziedziczone po Control)
FindControl(String, Int32)

Wyszukuje bieżący kontener nazewnictwa dla kontrolki serwera z określonym identyfikatorem i przesunięciem ścieżki. Metoda FindControl(String, Int32) zawsze zwraca CheckBoxList obiekt .

Focus()

Ustawia fokus wejściowy na kontrolkę.

(Odziedziczone po Control)
GetData()

Pobiera obiekt używany przez kontrolkę związaną DataSourceView z danymi do wykonywania operacji na danych.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
GetDataSource()

IDataSource Pobiera interfejs skojarzony z kontrolką związaną z danymi, jeśli istnieje.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
GetDesignModeState()

Pobiera dane w czasie projektowania dla kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.

(Odziedziczone po Object)
GetItemStyle(ListItemType, Int32)

Pobiera styl określonego typu elementu w określonym indeksie w kontrolce listy.

GetRouteUrl(Object)

Pobiera adres URL odpowiadający zestawowi parametrów trasy.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(RouteValueDictionary)

Pobiera adres URL odpowiadający zestawowi parametrów trasy.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(String, Object)

Pobiera adres URL odpowiadający zestawowi parametrów trasy i nazwie trasy.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(String, RouteValueDictionary)

Pobiera adres URL odpowiadający zestawowi parametrów trasy i nazwie trasy.

(Odziedziczone po Control)
GetType()

Type Pobiera bieżące wystąpienie.

(Odziedziczone po Object)
GetUniqueIDRelativeTo(Control)

Zwraca prefiksowaną część UniqueID właściwości określonej kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
HasControls()

Określa, czy kontrolka serwera zawiera jakiekolwiek kontrolki podrzędne.

(Odziedziczone po Control)
HasEvents()

Zwraca wartość wskazującą, czy zdarzenia są rejestrowane dla kontrolki, czy jakiekolwiek kontrolki podrzędne.

(Odziedziczone po Control)
IsLiteralContent()

Określa, czy kontrolka serwera zawiera tylko zawartość literału.

(Odziedziczone po Control)
LoadControlState(Object)

Przywraca informacje o stanie kontroli z poprzedniego żądania strony, które zostało zapisane przez metodę SaveControlState() .

(Odziedziczone po Control)
LoadPostData(String, NameValueCollection)

Przetwarza opublikowane dane dla kontrolki CheckBoxList .

LoadViewState(Object)

Ładuje wcześniej zapisany stan widoku kontrolki DetailsView .

(Odziedziczone po ListControl)
MapPathSecure(String)

Pobiera ścieżkę fizyczną, z którą jest mapowa ścieżka wirtualna , bezwzględna lub względna.

(Odziedziczone po Control)
MarkAsDataBound()

Ustawia stan kontrolki w stanie widoku jako pomyślnie powiązany z danymi.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
MemberwiseClone()

Tworzy płytkią kopię bieżącego Objectelementu .

(Odziedziczone po Object)
MergeStyle(Style)

Kopiuje wszystkie niepuste elementy określonego stylu do kontrolki Sieci Web, ale nie zastąpi żadnych istniejących elementów stylu kontrolki. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontrolek.

(Odziedziczone po WebControl)
OnBubbleEvent(Object, EventArgs)

Określa, czy zdarzenie kontroli serwera jest przekazywane w hierarchii kontroli serwera interfejsu użytkownika strony.

(Odziedziczone po Control)
OnCreatingModelDataSource(CreatingModelDataSourceEventArgs)

CreatingModelDataSource Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
OnDataBinding(EventArgs)

DataBinding Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po ListControl)
OnDataBound(EventArgs)

DataBound Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po BaseDataBoundControl)
OnDataPropertyChanged()

Zmienia powiązanie kontrolki powiązanej z danymi po zmianie jednej z właściwości identyfikacji bazowego źródła danych.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
OnDataSourceViewChanged(Object, EventArgs)

DataSourceViewChanged Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
OnInit(EventArgs)

Init Zgłasza zdarzenie.

OnInit(EventArgs)

Init Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnInit(EventArgs)

Init Obsługuje zdarzenie.

(Odziedziczone po BaseDataBoundControl)
OnLoad(EventArgs)

Load Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnLoad(EventArgs)

Load Obsługuje zdarzenie.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
OnPagePreLoad(Object, EventArgs)

Ustawia zainicjowany stan kontrolki powiązanej z danymi przed załadowaniem kontrolki.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
OnPreRender(EventArgs)

Konfiguruje kontrolkę CheckBoxList przed renderowaniem na kliencie.

OnSelectedIndexChanged(EventArgs)

SelectedIndexChanged Zgłasza zdarzenie. Dzięki temu można podać niestandardową procedurę obsługi dla zdarzenia.

(Odziedziczone po ListControl)
OnTextChanged(EventArgs)

TextChanged Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po ListControl)
OnUnload(EventArgs)

Unload Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OpenFile(String)

Stream Pobiera element używany do odczytywania pliku.

(Odziedziczone po Control)
PerformDataBinding(IEnumerable)

Tworzy powiązanie określonego źródła danych z kontrolką pochodną ListControl klasy .

(Odziedziczone po ListControl)
PerformSelect()

Pobiera dane ze skojarzonego źródła danych.

(Odziedziczone po ListControl)
RaiseBubbleEvent(Object, EventArgs)

Przypisuje wszystkie źródła zdarzenia i jego informacje do elementu nadrzędnego kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
RaisePostDataChangedEvent()

Powiadamia aplikację ASP.NET o zmianie stanu kontrolki CheckBoxList .

RemovedControl(Control)

Wywoływane po usunięciu kontrolki podrzędnej Controls z kolekcji Control obiektu.

(Odziedziczone po Control)
Render(HtmlTextWriter)

Wyświetla element CheckBoxList na kliencie.

RenderBeginTag(HtmlTextWriter)

Renderuje tag otwierania HTML kontrolki do określonego składnika zapisywania. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontrolek.

(Odziedziczone po WebControl)
RenderChildren(HtmlTextWriter)

Zwraca zawartość elementów podrzędnych kontrolki serwera do udostępnionego HtmlTextWriter obiektu, który zapisuje zawartość do renderowania na kliencie.

(Odziedziczone po Control)
RenderContents(HtmlTextWriter)

Renderuje elementy w kontrolce ListControl .

(Odziedziczone po ListControl)
RenderControl(HtmlTextWriter)

Generuje zawartość serwera kontrolującą podaną HtmlTextWriter obiekt i przechowują informacje o śledzeniu dotyczące kontrolki, jeśli śledzenie jest włączone.

(Odziedziczone po Control)
RenderControl(HtmlTextWriter, ControlAdapter)

Dane wyjściowe kontrolują zawartość serwera w podanym HtmlTextWriter obiekcie przy użyciu podanego ControlAdapter obiektu.

(Odziedziczone po Control)
RenderEndTag(HtmlTextWriter)

Renderuje tag zamykający HTML kontrolki do określonego składnika zapisywania. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontrolek.

(Odziedziczone po WebControl)
RenderItem(ListItemType, Int32, RepeatInfo, HtmlTextWriter)

Renderuje element listy w kontrolce CheckBoxList .

ResolveAdapter()

Pobiera kartę kontrolną odpowiedzialną za renderowanie określonej kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
ResolveClientUrl(String)

Pobiera adres URL, który może być używany przez przeglądarkę.

(Odziedziczone po Control)
ResolveUrl(String)

Konwertuje adres URL na adres, który może być używany przez klienta żądającego.

(Odziedziczone po Control)
SaveControlState()

Zapisuje wszelkie zmiany stanu kontroli serwera, które wystąpiły od czasu opublikowania strony z powrotem na serwerze.

(Odziedziczone po Control)
SaveViewState()

Zapisuje bieżący stan widoku kontrolki pochodnej ListControl i elementów, które zawiera.

(Odziedziczone po ListControl)
SetDesignModeState(IDictionary)

Ustawia dane czasu projektowania dla kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
SetPostDataSelection(Int32)

Selected Ustawia właściwość kontrolki ListItem po opublikowaniu strony.

(Odziedziczone po ListControl)
SetRenderMethodDelegate(RenderMethod)

Przypisuje delegata procedury obsługi zdarzeń, aby renderować kontrolkę serwera i jego zawartość do kontrolki nadrzędnej.

(Odziedziczone po Control)
SetTraceData(Object, Object)

Ustawia dane śledzenia dla śledzenia czasu projektowania danych renderowania przy użyciu klucza danych śledzenia i wartości danych śledzenia.

(Odziedziczone po Control)
SetTraceData(Object, Object, Object)

Ustawia dane śledzenia dla śledzenia czasu projektowania danych renderowania, przy użyciu obiektu śledzonego, klucza danych śledzenia i wartości danych śledzenia.

(Odziedziczone po Control)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.

(Odziedziczone po Object)
TrackViewState()

Oznacza punkt początkowy, aby rozpocząć śledzenie i zapisywanie zmian stanu widoku w kontrolce pochodnej ListControl .

(Odziedziczone po ListControl)
ValidateDataSource(Object)

Sprawdza, czy obiekt, z którą jest powiązana kontrolka związana z danymi, jest tym, z którymi może pracować.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
VerifyMultiSelect()

Określa, czy kontrolka listy obsługuje tryb wyboru wielokrotnego.

(Odziedziczone po ListControl)

Zdarzenia

CallingDataMethods

Występuje, gdy są wywoływane metody danych.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
CreatingModelDataSource

Występuje podczas ModelDataSource tworzenia obiektu.

(Odziedziczone po DataBoundControl)
DataBinding

Występuje, gdy kontrolka serwera wiąże się ze źródłem danych.

(Odziedziczone po Control)
DataBound

Występuje po powiązaniu kontrolki serwera ze źródłem danych.

(Odziedziczone po BaseDataBoundControl)
Disposed

Występuje, gdy kontrola serwera jest zwalniana z pamięci, co jest ostatnim etapem cyklu życia kontroli serwera, gdy jest żądana strona ASP.NET.

(Odziedziczone po Control)
Init

Występuje, gdy kontrolka serwera jest inicjowana, co jest pierwszym krokiem w jego cyklu życia.

(Odziedziczone po Control)
Load

Występuje, gdy kontrolka serwera jest ładowana do Page obiektu.

(Odziedziczone po Control)
PreRender

Występuje po załadowaniu Control obiektu, ale przed renderowaniem.

(Odziedziczone po Control)
SelectedIndexChanged

Występuje, gdy wybór z kontrolki listy zmienia się między wpisami na serwerze.

(Odziedziczone po ListControl)
TextChanged

Występuje, gdy Text właściwości i SelectedValue się zmieniają.

(Odziedziczone po ListControl)
Unload

Występuje, gdy kontrolka serwera jest zwalniana z pamięci.

(Odziedziczone po Control)

Jawne implementacje interfejsu

IAttributeAccessor.GetAttribute(String)

Pobiera atrybut kontrolki sieci Web o określonej nazwie.

(Odziedziczone po WebControl)
IAttributeAccessor.SetAttribute(String, String)

Ustawia atrybut kontrolki Sieci Web na określoną nazwę i wartość.

(Odziedziczone po WebControl)
IControlBuilderAccessor.ControlBuilder

Aby uzyskać opis tego członka, zobacz ControlBuilder.

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.GetDesignModeState()

Aby uzyskać opis tego członka, zobacz GetDesignModeState().

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.SetDesignModeState(IDictionary)

Aby uzyskać opis tego członka, zobacz SetDesignModeState(IDictionary).

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.SetOwnerControl(Control)

Aby uzyskać opis tego członka, zobacz SetOwnerControl(Control).

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.UserData

Aby uzyskać opis tego członka, zobacz UserData.

(Odziedziczone po Control)
IDataBindingsAccessor.DataBindings

Aby uzyskać opis tego członka, zobacz DataBindings.

(Odziedziczone po Control)
IDataBindingsAccessor.HasDataBindings

Aby uzyskać opis tego członka, zobacz HasDataBindings.

(Odziedziczone po Control)
IExpressionsAccessor.Expressions

Aby uzyskać opis tego członka, zobacz Expressions.

(Odziedziczone po Control)
IExpressionsAccessor.HasExpressions

Aby uzyskać opis tego członka, zobacz HasExpressions.

(Odziedziczone po Control)
IParserAccessor.AddParsedSubObject(Object)

Aby uzyskać opis tego członka, zobacz AddParsedSubObject(Object).

(Odziedziczone po Control)
IPostBackDataHandler.LoadPostData(String, NameValueCollection)

Przetwarza opublikowane dane dla kontrolki CheckBoxList .

IPostBackDataHandler.RaisePostDataChangedEvent()

Wywoływane po opublikowaniu danych dla kontrolki uległo zmianie.

IRepeatInfoUser.GetItemStyle(ListItemType, Int32)

Aby uzyskać opis tego członka, zobacz GetItemStyle(ListItemType, Int32).

IRepeatInfoUser.HasFooter

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka listy zawiera sekcję stopki.

IRepeatInfoUser.HasHeader

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka listy zawiera sekcję nagłówka.

IRepeatInfoUser.HasSeparators

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka listy zawiera separator między elementami na liście.

IRepeatInfoUser.RenderItem(ListItemType, Int32, RepeatInfo, HtmlTextWriter)

Aby uzyskać opis tego członka, zobacz RenderItem(ListItemType, Int32, RepeatInfo, HtmlTextWriter).

IRepeatInfoUser.RepeatedItemCount

Pobiera liczbę elementów w kontrolce listy.

Metody rozszerzania

EnablePersistedSelection(BaseDataBoundControl)
Nieaktualne.

Umożliwia utrwalone zaznaczenie w kontrolkach danych, które obsługują wybór i stronicowanie.

FindDataSourceControl(Control)

Zwraca źródło danych skojarzone z kontrolką danych dla określonej kontrolki.

FindFieldTemplate(Control, String)

Zwraca szablon pola dla określonej kolumny w kontenerze nazewnictwa określonej kontrolki.

FindMetaTable(Control)

Zwraca obiekt metatable dla kontrolki zawierającej dane.

GetDefaultValues(INamingContainer)

Pobiera kolekcję wartości domyślnych dla określonej kontrolki danych.

GetMetaTable(INamingContainer)

Pobiera metadane tabeli dla określonej kontrolki danych.

SetMetaTable(INamingContainer, MetaTable)

Ustawia metadane tabeli dla określonej kontrolki danych.

SetMetaTable(INamingContainer, MetaTable, IDictionary<String,Object>)

Ustawia metadane tabeli i domyślne mapowanie wartości dla określonej kontrolki danych.

SetMetaTable(INamingContainer, MetaTable, Object)

Ustawia metadane tabeli i domyślne mapowanie wartości dla określonej kontrolki danych.

TryGetMetaTable(INamingContainer, MetaTable)

Określa, czy metadane tabeli są dostępne.

EnableDynamicData(INamingContainer, Type)

Włącza zachowanie danych dynamicznych dla określonej kontrolki danych.

EnableDynamicData(INamingContainer, Type, IDictionary<String,Object>)

Włącza zachowanie danych dynamicznych dla określonej kontrolki danych.

EnableDynamicData(INamingContainer, Type, Object)

Włącza zachowanie danych dynamicznych dla określonej kontrolki danych.

Dotyczy

Zobacz też