Menu Klasa

Definicja

Wyświetla menu na stronie ASP.NET sieci Web.

public ref class Menu : System::Web::UI::WebControls::HierarchicalDataBoundControl, System::Web::UI::INamingContainer, System::Web::UI::IPostBackEventHandler
[System.Web.UI.ControlValueProperty("SelectedValue")]
public class Menu : System.Web.UI.WebControls.HierarchicalDataBoundControl, System.Web.UI.INamingContainer, System.Web.UI.IPostBackEventHandler
[<System.Web.UI.ControlValueProperty("SelectedValue")>]
type Menu = class
  inherit HierarchicalDataBoundControl
  interface IPostBackEventHandler
  interface INamingContainer
Public Class Menu
Inherits HierarchicalDataBoundControl
Implements INamingContainer, IPostBackEventHandler
Dziedziczenie
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

Projekt witryny sieci Web programu Visual Studio z kodem źródłowym jest dostępny do dołączenia do tego tematu: Pobierz.

W poniższym przykładzie kodu pokazano, jak utworzyć kontrolkę Menu ze statycznymi elementami menu przy użyciu składni deklaratywnej.


<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

 <!-- For the hover styles of the Menu control to -->
 <!-- work correctly, you must include this head  -->
 <!-- element.                   -->
 <head runat="server">
  <title>Menu Declarative Example</title>
</head>

 <body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>Menu Declarative Example</h3>
  
   <!-- Use declarative syntax to create the  -->
   <!-- menu structure. Submenu items are   -->
   <!-- created by nesting them in parent menu -->
   <!-- items.                 -->
   <asp:menu id="NavigationMenu"
    disappearafter="2000"
    staticdisplaylevels="2"
    staticsubmenuindent="10" 
    orientation="Vertical"
    font-names="Arial" 
    target="_blank" 
    runat="server">
    
    <staticmenuitemstyle backcolor="LightSteelBlue"
     forecolor="Black"/>
    <statichoverstyle backcolor="LightSkyBlue"/>
    <dynamicmenuitemstyle backcolor="Black"
     forecolor="Silver"/>
    <dynamichoverstyle backcolor="LightSkyBlue"
     forecolor="Black"/>
   
    <items>
     <asp:menuitem navigateurl="Home.aspx" 
      text="Home"
      tooltip="Home">
      <asp:menuitem navigateurl="Music.aspx"
       text="Music"
       tooltip="Music">
       <asp:menuitem navigateurl="Classical.aspx" 
        text="Classical"
        tooltip="Classical"/>
       <asp:menuitem navigateurl="Rock.aspx"
        text="Rock"
        tooltip="Rock"/>
       <asp:menuitem navigateurl="Jazz.aspx"
        text="Jazz"
        tooltip="Jazz"/>
      </asp:menuitem>
      <asp:menuitem navigateurl="Movies.aspx"
       text="Movies"
       tooltip="Movies">
       <asp:menuitem navigateurl="Action.aspx"
        text="Action"
        tooltip="Action"/>
       <asp:menuitem navigateurl="Drama.aspx"
        text="Drama"
        tooltip="Drama"/>
       <asp:menuitem navigateurl="Musical.aspx"
        text="Musical"
        tooltip="Musical"/>
      </asp:menuitem>
     </asp:menuitem>
    </items>
   
   </asp:menu>

  </form>
 </body>
</html>

<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

 <!-- For the hover styles of the Menu control to -->
 <!-- work correctly, you must include this head  -->
 <!-- element.                   -->
 <head runat="server">
  <title>Menu Declarative Example</title>
</head>

 <body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>Menu Declarative Example</h3>
  
   <!-- Use declarative syntax to create the  -->
   <!-- menu structure. Submenu items are   -->
   <!-- created by nesting them in parent menu -->
   <!-- items.                 -->
   <asp:menu id="NavigationMenu"
    disappearafter="2000"
    staticdisplaylevels="2"
    staticsubmenuindent="10" 
    orientation="Vertical"
    font-names="Arial" 
    target="_blank" 
    runat="server">
    
    <staticmenuitemstyle backcolor="LightSteelBlue"
     forecolor="Black"/>
    <statichoverstyle backcolor="LightSkyBlue"/>
    <dynamicmenuitemstyle backcolor="Black"
     forecolor="Silver"/>
    <dynamichoverstyle backcolor="LightSkyBlue"
     forecolor="Black"/>
   
    <items>
     <asp:menuitem navigateurl="Home.aspx" 
      text="Home"
      tooltip="Home">
      <asp:menuitem navigateurl="Music.aspx"
       text="Music"
       tooltip="Music">
       <asp:menuitem navigateurl="Classical.aspx" 
        text="Classical"
        tooltip="Classical"/>
       <asp:menuitem navigateurl="Rock.aspx"
        text="Rock"
        tooltip="Rock"/>
       <asp:menuitem navigateurl="Jazz.aspx"
        text="Jazz"
        tooltip="Jazz"/>
      </asp:menuitem>
      <asp:menuitem navigateurl="Movies.aspx"
       text="Movies"
       tooltip="Movies">
       <asp:menuitem navigateurl="Action.aspx"
        text="Action"
        tooltip="Action"/>
       <asp:menuitem navigateurl="Drama.aspx"
        text="Drama"
        tooltip="Drama"/>
       <asp:menuitem navigateurl="Musical.aspx"
        text="Musical"
        tooltip="Musical"/>
      </asp:menuitem>
     </asp:menuitem>
    </items>
   
   </asp:menu>

  </form>
 </body>
</html>

W poniższym przykładzie kodu pokazano, jak powiązać kontrolkę Menu z kontrolką SiteMapDataSource . Aby ten przykład działał poprawnie, należy skopiować przykładowe dane mapy witryny poniżej do pliku o nazwie Web.sitemap.


<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

 <!-- For the hover styles of the Menu control to -->
 <!-- work correctly, you must include this head  -->
 <!-- element.                   -->
 <head runat="server">
  <title>Menu DataBinding Example</title>
</head>

 <body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>Menu DataBinding Example</h3>
  
   <!-- Bind the Menu control to a SiteMapDataSource control. -->
   <asp:menu id="NavigationMenu"
    disappearafter="2000"
    staticdisplaylevels="2"
    staticsubmenuindent="10" 
    orientation="Vertical"
    font-names="Arial" 
    target="_blank"
    datasourceid="MenuSource"  
    runat="server">
    
    <staticmenuitemstyle backcolor="LightSteelBlue"
     forecolor="Black"/>
    <statichoverstyle backcolor="LightSkyBlue"/>
    <dynamicmenuitemstyle backcolor="Black"
     forecolor="Silver"/>
    <dynamichoverstyle backcolor="LightSkyBlue"
     forecolor="Black"/>

   </asp:menu>
   
   <asp:SiteMapDataSource id="MenuSource"
    runat="server"/>    

  </form>
 </body>
</html>

<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

 <!-- For the hover styles of the Menu control to -->
 <!-- work correctly, you must include this head  -->
 <!-- element.                   -->
 <head runat="server">
  <title>Menu DataBinding Example</title>
</head>

 <body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>Menu DataBinding Example</h3>
  
   <!-- Bind the Menu control to a SiteMapDataSource control. -->
   <asp:menu id="NavigationMenu"
    disappearafter="2000"
    staticdisplaylevels="2"
    staticsubmenuindent="10" 
    orientation="Vertical"
    font-names="Arial" 
    target="_blank"
    datasourceid="MenuSource"  
    runat="server">
    
    <staticmenuitemstyle backcolor="LightSteelBlue"
     forecolor="Black"/>
    <statichoverstyle backcolor="LightSkyBlue"/>
    <dynamicmenuitemstyle backcolor="Black"
     forecolor="Silver"/>
    <dynamichoverstyle backcolor="LightSkyBlue"
     forecolor="Black"/>

   </asp:menu>
   
   <asp:SiteMapDataSource id="MenuSource"
    runat="server"/>    

  </form>
 </body>
</html>

Poniżej przedstawiono przykładowe dane mapy witryny dla poprzedniego przykładu.

<siteMap> 
 <siteMapNode url="~\Home.aspx"  
  title="Home" 
  description="Home"> 
  <siteMapNode url="~\Music.aspx" 
   title="Music" 
   description="Music"> 
   <siteMapNode url="~\Classical.aspx"  
    title="Classical" 
    description="Classical"/> 
   <siteMapNode url="~\Rock.aspx" 
    title="Rock" 
    description="Rock"/> 
   <siteMapNode url="~\Jazz.aspx" 
    title="Jazz" 
    description="Jazz"/> 
  </siteMapNode> 
  <siteMapNode url="~\Movies.aspx" 
   title="Movies" 
   description="Movies"> 
   <siteMapNode url="~\Action.aspx" 
    title="Action" 
    description="Action"/> 
   <siteMapNode url="~\Drama.aspx" 
    title="Drama" 
    description="Drama"/> 
   <siteMapNode url="~\Musical.aspx" 
    title="Musical" 
    description="Musical"/> 
  </siteMapNode> 
 </siteMapNode> 
</siteMap> 

Uwagi

W tym temacie:

Wprowadzenie

Kontrolka Menu służy do wyświetlania menu na stronie ASP.NET sieci Web i jest często używana w połączeniu z SiteMapDataSource kontrolką nawigowania po witrynie sieci Web. Kontrolka Menu obsługuje następujące funkcje:

 • Powiązanie danych, które umożliwia powiązanie elementów menu kontrolki z hierarchialnymi źródłami danych.

 • Nawigacja po witrynie dzięki integracji z kontrolką SiteMapDataSource .

 • Programowy dostęp do modelu obiektów w celu dynamicznego Menu tworzenia menu, wypełniania elementów menu, ustawiania właściwości itd.

 • Dostosowywalny wygląd za pomocą motywów, obrazów zdefiniowanych przez użytkownika, stylów i szablonów zdefiniowanych przez użytkownika.

Gdy użytkownik kliknie element menu, Menu kontrolka może przejść do połączonej strony sieci Web lub po prostu opublikować go z powrotem na serwerze. NavigateUrl Jeśli właściwość elementu menu jest ustawiona, Menu kontrolka przechodzi do połączonej strony. W przeciwnym razie publikuje stronę z powrotem na serwerze do przetwarzania. Domyślnie połączona strona jest wyświetlana w tym samym oknie lub ramce co kontrolka Menu . Aby wyświetlić połączoną zawartość w innym oknie lub ramce, użyj Target właściwości kontrolki Menu .

Uwaga

Właściwość Target wpływa na każdy element menu w kontrolce. Aby określić okno lub ramkę dla pojedynczego elementu menu, ustaw Target właściwość MenuItem obiektu bezpośrednio.

Kontrolka Menu wyświetla dwa typy menu: menu statyczne i menu dynamiczne. Menu statyczne jest zawsze wyświetlane w kontrolce Menu . Domyślnie elementy menu na poziomie głównym (poziom 0) są wyświetlane w menu statycznym. W menu statycznym można wyświetlić dodatkowe poziomy menu (podmenu statycznego), ustawiając StaticDisplayLevels właściwość. Elementy menu (jeśli istnieją) z wyższym poziomem niż wartość określona przez StaticDisplayLevels właściwość są wyświetlane w menu dynamicznym. Menu dynamiczne jest wyświetlane tylko wtedy, gdy użytkownik umieszcza wskaźnik myszy nad elementem menu nadrzędnego, który zawiera dynamiczny podmenu. Menu dynamiczne automatycznie znikają po określonym czasie trwania. Użyj właściwości , DisappearAfter aby określić czas trwania.

Uwaga

Menu dynamiczne również zniknie, gdy użytkownik kliknie poza menu.

Można również ograniczyć liczbę poziomów wyświetlanych w menu dynamicznym, ustawiając MaximumDynamicDisplayLevels właściwość. Poziomy menu wyższe niż określona wartość są odrzucane.

Uwaga

Kontrolka nie jest przeznaczona Menu do użycia wewnątrz kontrolki UpdatePanel . Kontrolkę Menu można dodać tylko do strony spoza kontrolki UpdatePanel . UpdatePanel kontrolki są używane do aktualizowania wybranych regionów strony zamiast aktualizowania całej strony z postback. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie kontrolki UpdatePanel i Omówienie renderowania częściowego strony.

Kontrolka Menu składa się z drzewa elementów menu reprezentowanych przez MenuItem obiekty. Elementy menu na najwyższym poziomie (poziom 0) są nazywane elementami menu głównego. Element menu z elementem menu nadrzędnego jest nazywany elementem menu podrzędnego. Wszystkie elementy menu głównego są przechowywane w kolekcji Items . Elementy menu podrzędnego są przechowywane w kolekcji elementu menu nadrzędnego ChildItems .

Każdy element menu ma Text właściwość i Value . Wartość Text właściwości jest wyświetlana w kontrolce Menu , podczas gdy Value właściwość służy do przechowywania wszelkich dodatkowych danych dotyczących elementu menu, takich jak dane przekazywane do zdarzenia zwrotnego skojarzonego z elementem menu. Po kliknięciu elementu menu można przejść do innej strony sieci Web wskazanej NavigateUrl przez właściwość.

Uwaga

NavigateUrl Jeśli właściwość nie jest ustawiona dla elementu menu, Menu kontrolka po prostu przesyła stronę do serwera do przetwarzania po kliknięciu elementu menu.

Możesz również opcjonalnie wyświetlić obraz w elemencie menu, ustawiając ImageUrl właściwość.

Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów menu, zobacz MenuItem.

Dane statyczne

Najprostszym modelem danych kontrolki Menu jest statyczne elementy menu. Aby wyświetlić statyczne elementy menu przy użyciu składni deklaratywnej, najpierw zagnieżdżanie i zamykanie tagów między tagami otwierania i zamykania <Items> kontrolki Menu . Następnie utwórz strukturę menu, zagnieżdżając <asp:MenuItem> elementy między tagami otwierania i zamykania <Items> . Każdy <asp:MenuItem> element reprezentuje element menu w kontrolce i mapuje na MenuItem obiekt. Właściwości każdego elementu menu można ustawić, ustawiając atrybuty jego <asp:MenuItem> elementu. Aby utworzyć elementy podrzędne, zagnieżdżaj dodatkowe <asp:MenuItem> elementy między znacznikami otwierania i zamykania <asp:MenuItem> elementu menu nadrzędnego.

Wiązanie z danymi

Kontrolka Menu może używać dowolnej hierarchii kontroli źródła danych, takiej jak kontrolka XmlDataSource lub kontrolka SiteMapDataSource . Aby powiązać z hierarchiową kontrolką źródła danych, ustaw DataSourceID właściwość Menu kontrolki na ID wartość kontrolki źródła danych. Kontrolka Menu automatycznie wiąże się z określoną kontrolą źródła danych. Jest to preferowana metoda powiązania z danymi.

W przypadku powiązania ze źródłem danych, w którym każdy element danych zawiera wiele właściwości (takich jak element XML z kilkoma atrybutami), element menu wyświetla wartość zwracaną przez ToString metodę elementu danych domyślnie. W przypadku elementu XML element menu wyświetla nazwę elementu, który pokazuje podstawową strukturę drzewa menu, ale nie jest bardzo przydatny w przeciwnym razie. Element menu można powiązać z określoną właściwością elementu danych, używając DataBindings kolekcji do określania powiązań elementów menu. Kolekcja DataBindings zawiera MenuItemBinding obiekty definiujące relację między elementem danych a elementem menu, z którym jest wiązane. Można określić kryteria powiązania i właściwości elementu danych do wyświetlenia w węźle. Aby uzyskać więcej informacji na temat powiązań elementów menu, zobacz MenuItemBinding.

Nie można utworzyć pustych węzłów w kontrolce Menu , ustawiając Text właściwości lub TextField na pusty ciąg (""). Ustawienie tych właściwości na pusty ciąg ma taki sam efekt, jak ustawienie właściwości. W takim przypadku kontrolka Menu tworzy domyślne powiązanie przy użyciu DataSource właściwości . Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Powiązanie z bazami danych.

Personalizowanie interfejsu użytkownika

Istnieje wiele sposobów dostosowywania wyglądu kontrolki Menu . Najpierw można określić, czy kontrolka Menu jest renderowana w poziomie, czy w pionie, ustawiając Orientation właściwość. Można również określić inny styl (taki jak rozmiar czcionki i kolor) dla każdego z typów elementów menu.

Jeśli używasz kaskadowych arkuszy stylów (CSS) do dostosowywania wyglądu kontrolki, użyj stylów wbudowanych lub oddzielnego pliku CSS, ale nie obu. Użycie zarówno stylów wbudowanych, jak i oddzielnego pliku CSS może spowodować nieoczekiwane wyniki. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania arkuszy stylów z kontrolkami, zobacz Kontrolki serwera sieci Web i style CSS.

W poniższej tabeli wymieniono dostępne style elementów menu.

Właściwość stylu elementu menu Opis
DynamicHoverStyle Ustawienia stylu elementu menu dynamicznego po ustawieniu wskaźnika myszy na nim.
DynamicMenuItemStyle Ustawienia stylu poszczególnych elementów menu dynamicznego.
DynamicMenuStyle Ustawienia stylu dla menu dynamicznego.
DynamicSelectedStyle Ustawienia stylu aktualnie wybranego elementu menu dynamicznego.
StaticHoverStyle Ustawienia stylu elementu menu statycznego, gdy wskaźnik myszy jest umieszczony na nim.
StaticMenuItemStyle Ustawienia stylu dla pojedynczego elementu menu statycznego.
StaticMenuStyle Ustawienia stylu dla menu statycznego.
StaticSelectedStyle Ustawienia stylu dla aktualnie wybranego elementu menu statycznego.

Zamiast ustawiać poszczególne właściwości stylu, można określić style stosowane do elementów menu na podstawie ich poziomu przy użyciu następujących kolekcji stylów.

Kolekcje stylów na poziomie Opis
LevelMenuItemStyles Kolekcja MenuItemStyle obiektów, które kontrolują styl elementów menu na poziomie.
LevelSelectedStyles Kolekcja MenuItemStyle obiektów, które kontrolują styl wybranych elementów menu na poziomie.
LevelSubMenuStyles Kolekcja MenuItemStyle obiektów, które kontrolują styl elementów podrzędnych na poziomie.

Pierwszy styl w kolekcji odpowiada stylowi elementów menu na pierwszym poziomie głębokości w drzewie menu. Drugi styl w kolekcji odpowiada stylowi elementów menu na drugim poziomie głębokości w drzewie menu itd. Jest to najczęściej używane do generowania menu nawigacji w stylu spisu treści, w których elementy menu w określonej głębokości powinny mieć taki sam wygląd, niezależnie od tego, czy mają podmenu.

Uwaga

Jeśli używasz dowolnej kolekcji stylów na poziomie wymienionej w poprzedniej tabeli, aby zdefiniować styl Menu kontrolki, te ustawienia stylu zastępują poszczególne właściwości stylu elementu menu.

Innym sposobem zmiany wyglądu kontrolki jest dostosowanie obrazów wyświetlanych w kontrolce Menu . Możesz określić własny obraz niestandardowy dla różnych części kontrolki, ustawiając właściwości przedstawione w poniższej tabeli.

Właściwość obrazu Opis
DynamicBottomSeparatorImageUrl Opcjonalny obraz wyświetlany w dolnej części dynamicznego elementu menu, aby oddzielić go od innych elementów menu.
DynamicPopOutImageUrl Opcjonalny obraz wyświetlany w dynamicznym elemencie menu wskazujący, że ma podmenu.
DynamicTopSeparatorImageUrl Opcjonalny obraz wyświetlany w górnej części elementu menu dynamicznego, aby oddzielić go od innych elementów menu.
ScrollDownImageUrl Obraz wyświetlany w dolnej części elementu menu, aby wskazać, że użytkownik może przewijać w dół, aby wyświetlić dodatkowe elementy menu.
ScrollUpImageUrl Obraz wyświetlany w górnej części elementu menu, aby wskazać, że użytkownik może przewijać w górę, aby wyświetlić dodatkowe elementy menu.
StaticBottomSeparatorImageUrl Opcjonalny obraz wyświetlany w dolnej części statycznego elementu menu, aby oddzielić go od innych elementów menu.
StaticPopOutImageUrl Opcjonalny obraz wyświetlany w elemencie menu statycznego wskazujący, że ma podmenu.
StaticTopSeparatorImageUrl Opcjonalny obraz wyświetlany w górnej części statycznego elementu menu, aby oddzielić go od innych elementów menu.

Aby uzyskać pełną kontrolę nad interfejsem użytkownika, możesz zdefiniować własne szablony niestandardowe dla Menu kontrolki przy użyciu następujących właściwości szablonu.

Właściwość szablonu Opis
DynamicItemTemplate Szablon zawierający zawartość niestandardową do renderowania dla elementu menu dynamicznego.
StaticItemTemplate Szablon zawierający zawartość niestandardową do renderowania dla elementu menu statycznego.

Możesz kontrolować położenie pionowe i poziome menu dynamicznego względem elementu menu nadrzędnego, ustawiając DynamicVerticalOffset odpowiednio właściwości i DynamicHorizontalOffset . Aby kontrolować wcięcie elementów statycznych podmenu w menu statycznym, użyj StaticSubMenuIndent właściwości .

Zdarzenia

Kontrolka Menu udostępnia kilka zdarzeń, względem których można programować. Dzięki temu można uruchamiać niestandardową procedurę za każdym razem, gdy wystąpi zdarzenie. W poniższej tabeli wymieniono obsługiwane zdarzenia.

Zdarzenie Opis
MenuItemClick Występuje po kliknięciu elementu menu. To zdarzenie jest często używane do synchronizowania kontrolki Menu z inną kontrolką na stronie.
MenuItemDataBound Występuje, gdy element menu jest powiązany z danymi. To zdarzenie jest często używane do modyfikowania elementu menu przed jego renderowaniem w kontrolce Menu .

Ułatwienia dostępu

Aby uzyskać informacje o sposobie konfigurowania tej kontrolki tak, aby generowała znaczniki zgodne ze standardami ułatwień dostępu, zobacz Ułatwienia dostępu w programie Visual Studio i ASP.NET oraz kontrolki i ułatwienia dostępu ASP.NET.

Składnia deklaracyjna

<asp:Menu 
    AccessKey="string" 
    BackColor="color name|#dddddd" 
    BorderColor="color name|#dddddd" 
    BorderStyle="NotSet|None|Dotted|Dashed|Solid|Double|Groove|Ridge| 
    Inset|Outset" 
    BorderWidth="size" 
    CssClass="string" 
    DataSource="string" 
    DataSourceID="string" 
    DisappearAfter="integer" 
    DynamicBottomSeparatorImageUrl="uri" 
    DynamicEnableDefaultPopOutImage="True|False" 
    DynamicHorizontalOffset="integer" 
    DynamicItemFormatString="string" 
    DynamicPopOutImageTextFormatString="string" 
    DynamicPopOutImageUrl="uri" 
    DynamicTopSeparatorImageUrl="uri" 
    DynamicVerticalOffset="integer" 
    Enabled="True|False" 
    EnableTheming="True|False" 
    EnableViewState="True|False" 
    Font-Bold="True|False" 
    Font-Italic="True|False" 
    Font-Names="string" 
    Font-Overline="True|False" 
    Font-Size="string|Smaller|Larger|XX-Small|X-Small|Small|Medium| 
    Large|X-Large|XX-Large" 
    Font-Strikeout="True|False" 
    Font-Underline="True|False" 
    ForeColor="color name|#dddddd" 
    Height="size" 
    ID="string" 
    ItemWrap="True|False" 
    MaximumDynamicDisplayLevels="integer" 
    OnDataBinding="DataBinding event handler" 
    OnDataBound="DataBound event handler" 
    OnDisposed="Disposed event handler" 
    OnInit="Init event handler" 
    OnLoad="Load event handler" 
    OnMenuItemClick="MenuItemClick event handler" 
    OnMenuItemDataBound="MenuItemDataBound event handler" 
    OnPreRender="PreRender event handler" 
    OnUnload="Unload event handler" 
    Orientation="Horizontal|Vertical" 
    PathSeparator="string" 
    runat="server" 
    ScrollDownImageUrl="uri" 
    ScrollDownText="string" 
    ScrollUpImageUrl="uri" 
    ScrollUpText="string" 
    SkinID="string" 
    SkipLinkText="string" 
    StaticBottomSeparatorImageUrl="uri" 
    StaticDisplayLevels="integer" 
    StaticEnableDefaultPopOutImage="True|False" 
    StaticItemFormatString="string" 
    StaticPopOutImageTextFormatString="string" 
    StaticPopOutImageUrl="uri" 
    StaticSubMenuIndent="size" 
    StaticTopSeparatorImageUrl="uri" 
    Style="string" 
    TabIndex="integer" 
    Target="string" 
    ToolTip="string" 
    Visible="True|False" 
    Width="size" 
> 
        <DataBindings> 
                <asp:MenuItemBinding 
                    DataMember="string" 
                    Depth="integer" 
                    Enabled="True|False" 
                    EnabledField="string" 
                    FormatString="string" 
                    ImageUrl="uri" 
                    ImageUrlField="string" 
                    NavigateUrl="uri" 
                    NavigateUrlField="string" 
                    PopOutImageUrl="uri" 
                    PopOutImageUrlField="string" 
                    Selectable="True|False" 
                    SelectableField="string" 
                    SeparatorImageUrl="uri" 
                    SeparatorImageUrlField="string" 
                    Target="string" 
                    TargetField="string" 
                    Text="string" 
                    TextField="string" 
                    ToolTip="string" 
                    ToolTipField="string" 
                    Value="string" 
                    ValueField="string" 
                /> 
        </DataBindings> 
        <DynamicHoverStyle /> 
        <DynamicItemTemplate> 
      <!-- child controls --> 
        </DynamicItemTemplate> 
        <DynamicMenuItemStyle 
            BackColor="color name|#dddddd" 
            BorderColor="color name|#dddddd" 
            BorderStyle="NotSet|None|Dotted|Dashed|Solid|Double| 
        Groove|Ridge|Inset|Outset" 
            BorderWidth="size" 
            CssClass="string" 
            Font-Bold="True|False" 
            Font-Italic="True|False" 
            Font-Names="string" 
            Font-Overline="True|False" 
            Font-Size="string|Smaller|Larger|XX-Small|X-Small|Small| 
        Medium|Large|X-Large|XX-Large" 
            Font-Strikeout="True|False" 
            Font-Underline="True|False" 
            ForeColor="color name|#dddddd" 
            Height="size" 
            HorizontalPadding="size" 
            ItemSpacing="size" 
            OnDisposed="Disposed event handler" 
            VerticalPadding="size" 
            Width="size" 
        /> 
        <DynamicMenuStyle 
            BackColor="color name|#dddddd" 
            BorderColor="color name|#dddddd" 
            BorderStyle="NotSet|None|Dotted|Dashed|Solid|Double| 
        Groove|Ridge|Inset|Outset" 
            BorderWidth="size" 
            CssClass="string" 
            Font-Bold="True|False" 
            Font-Italic="True|False" 
            Font-Names="string" 
            Font-Overline="True|False" 
            Font-Size="string|Smaller|Larger|XX-Small|X-Small|Small| 
        Medium|Large|X-Large|XX-Large" 
            Font-Strikeout="True|False" 
            Font-Underline="True|False" 
            ForeColor="color name|#dddddd" 
            Height="size" 
            HorizontalPadding="size" 
            OnDisposed="Disposed event handler" 
            VerticalPadding="size" 
            Width="size" 
        /> 
        <DynamicSelectedStyle 
            BackColor="color name|#dddddd" 
            BorderColor="color name|#dddddd" 
            BorderStyle="NotSet|None|Dotted|Dashed|Solid|Double| 
        Groove|Ridge|Inset|Outset" 
            BorderWidth="size" 
            CssClass="string" 
            Font-Bold="True|False" 
            Font-Italic="True|False" 
            Font-Names="string" 
            Font-Overline="True|False" 
            Font-Size="string|Smaller|Larger|XX-Small|X-Small|Small| 
        Medium|Large|X-Large|XX-Large" 
            Font-Strikeout="True|False" 
            Font-Underline="True|False" 
            ForeColor="color name|#dddddd" 
            Height="size" 
            HorizontalPadding="size" 
            ItemSpacing="size" 
            OnDisposed="Disposed event handler" 
            VerticalPadding="size" 
            Width="size" 
        /> 
        <Items /> 
        <LevelMenuItemStyles> 
                <asp:MenuItemStyle 
                    BackColor="color name|#dddddd" 
                    BorderColor="color name|#dddddd" 
                    BorderStyle="NotSet|None|Dotted|Dashed|Solid| 
            Double|Groove|Ridge|Inset|Outset" 
                    BorderWidth="size" 
                    CssClass="string" 
                    Font-Bold="True|False" 
                    Font-Italic="True|False" 
                    Font-Names="string" 
                    Font-Overline="True|False" 
                    Font-Size="string|Smaller|Larger|XX-Small| 
            X-Small|Small|Medium|Large|X-Large|XX-Large" 
                    Font-Strikeout="True|False" 
                    Font-Underline="True|False" 
                    ForeColor="color name|#dddddd" 
                    Height="size" 
                    HorizontalPadding="size" 
                    ItemSpacing="size" 
                    OnDisposed="Disposed event handler" 
                    VerticalPadding="size" 
                    Width="size" 
                /> 
        </LevelMenuItemStyles> 
        <LevelSelectedStyles> 
                <asp:MenuItemStyle 
                    BackColor="color name|#dddddd" 
                    BorderColor="color name|#dddddd" 
                    BorderStyle="NotSet|None|Dotted|Dashed|Solid| 
            Double|Groove|Ridge|Inset|Outset" 
                    BorderWidth="size" 
                    CssClass="string" 
                    Font-Bold="True|False" 
                    Font-Italic="True|False" 
                    Font-Names="string" 
                    Font-Overline="True|False" 
                    Font-Size="string|Smaller|Larger|XX-Small| 
            X-Small|Small|Medium|Large|X-Large|XX-Large" 
                    Font-Strikeout="True|False" 
                    Font-Underline="True|False" 
                    ForeColor="color name|#dddddd" 
                    Height="size" 
                    HorizontalPadding="size" 
                    ItemSpacing="size" 
                    OnDisposed="Disposed event handler" 
                    VerticalPadding="size" 
                    Width="size" 
                /> 
        </LevelSelectedStyles> 
        <LevelSubMenuStyles> 
                <asp:SubMenuStyle 
                    BackColor="color name|#dddddd" 
                    BorderColor="color name|#dddddd" 
                    BorderStyle="NotSet|None|Dotted|Dashed|Solid| 
            Double|Groove|Ridge|Inset|Outset" 
                    BorderWidth="size" 
                    CssClass="string" 
                    Font-Bold="True|False" 
                    Font-Italic="True|False" 
                    Font-Names="string" 
                    Font-Overline="True|False" 
                    Font-Size="string|Smaller|Larger|XX-Small| 
            X-Small|Small|Medium|Large|X-Large|XX-Large" 
                    Font-Strikeout="True|False" 
                    Font-Underline="True|False" 
                    ForeColor="color name|#dddddd" 
                    Height="size" 
                    HorizontalPadding="size" 
                    OnDisposed="Disposed event handler" 
                    VerticalPadding="size" 
                    Width="size" 
                /> 
        </LevelSubMenuStyles> 
        <StaticHoverStyle /> 
        <StaticItemTemplate> 
      <!-- child controls --> 
        </StaticItemTemplate> 
        <StaticMenuItemStyle 
            BackColor="color name|#dddddd" 
            BorderColor="color name|#dddddd" 
            BorderStyle="NotSet|None|Dotted|Dashed|Solid|Double| 
        Groove|Ridge|Inset|Outset" 
            BorderWidth="size" 
            CssClass="string" 
            Font-Bold="True|False" 
            Font-Italic="True|False" 
            Font-Names="string" 
            Font-Overline="True|False" 
            Font-Size="string|Smaller|Larger|XX-Small| 
        X-Small|Small|Medium|Large|X-Large|XX-Large" 
            Font-Strikeout="True|False" 
            Font-Underline="True|False" 
            ForeColor="color name|#dddddd" 
            Height="size" 
            HorizontalPadding="size" 
            ItemSpacing="size" 
            OnDisposed="Disposed event handler" 
            VerticalPadding="size" 
            Width="size" 
        /> 
        <StaticMenuStyle 
            BackColor="color name|#dddddd" 
            BorderColor="color name|#dddddd" 
            BorderStyle="NotSet|None|Dotted|Dashed|Solid|Double| 
        Groove|Ridge|Inset|Outset" 
            BorderWidth="size" 
            CssClass="string" 
            Font-Bold="True|False" 
            Font-Italic="True|False" 
            Font-Names="string" 
            Font-Overline="True|False" 
            Font-Size="string|Smaller|Larger|XX-Small|X-Small|Small| 
        Medium|Large|X-Large|XX-Large" 
            Font-Strikeout="True|False" 
            Font-Underline="True|False" 
            ForeColor="color name|#dddddd" 
            Height="size" 
            HorizontalPadding="size" 
            OnDisposed="Disposed event handler" 
            VerticalPadding="size" 
            Width="size" 
        /> 
        <StaticSelectedStyle 
            BackColor="color name|#dddddd" 
            BorderColor="color name|#dddddd" 
            BorderStyle="NotSet|None|Dotted|Dashed|Solid|Double| 
        Groove|Ridge|Inset|Outset" 
            BorderWidth="size" 
            CssClass="string" 
            Font-Bold="True|False" 
            Font-Italic="True|False" 
            Font-Names="string" 
            Font-Overline="True|False" 
            Font-Size="string|Smaller|Larger|XX-Small|X-Small|Small| 
        Medium|Large|X-Large|XX-Large" 
            Font-Strikeout="True|False" 
            Font-Underline="True|False" 
            ForeColor="color name|#dddddd" 
            Height="size" 
            HorizontalPadding="size" 
            ItemSpacing="size" 
            OnDisposed="Disposed event handler" 
            VerticalPadding="size" 
            Width="size" 
        /> 
</asp:Menu> 

Konstruktory

Menu()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Menu.

Pola

MenuItemClickCommandName

Zawiera nazwę polecenia.

Właściwości

AccessKey

Pobiera lub ustawia klucz dostępu, który umożliwia szybkie przejście do kontroli serwera sieci Web.

(Odziedziczone po WebControl)
Adapter

Pobiera kartę specyficzną dla przeglądarki dla kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
AppRelativeTemplateSourceDirectory

Pobiera lub ustawia względny katalog Page wirtualny aplikacji obiektu lub UserControl , który zawiera tę kontrolkę.

(Odziedziczone po Control)
Attributes

Pobiera kolekcję dowolnych atrybutów (tylko do renderowania), które nie odpowiadają właściwościom kontrolki.

(Odziedziczone po WebControl)
BackColor

Pobiera lub ustawia kolor tła kontrolki serwera sieci Web.

(Odziedziczone po WebControl)
BindingContainer

Pobiera kontrolkę zawierającą powiązanie danych tej kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
BorderColor

Pobiera lub ustawia kolor obramowania kontrolki Sieci Web.

(Odziedziczone po WebControl)
BorderStyle

Pobiera lub ustawia styl obramowania kontrolki serwera sieci Web.

(Odziedziczone po WebControl)
BorderWidth

Pobiera lub ustawia szerokość obramowania kontrolki serwera sieci Web.

(Odziedziczone po WebControl)
ChildControlsCreated

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka podrzędna kontrolki serwera została utworzona.

(Odziedziczone po Control)
ClientID

Pobiera identyfikator kontrolki dla znaczników HTML generowanych przez ASP.NET.

(Odziedziczone po Control)
ClientIDMode

Pobiera lub ustawia algorytm używany do generowania wartości ClientID właściwości.

(Odziedziczone po Control)
ClientIDSeparator

Pobiera wartość znaku reprezentującą znak separatora ClientID używany we właściwości .

(Odziedziczone po Control)
Context

HttpContext Pobiera obiekt skojarzony z kontrolką serwera dla bieżącego żądania sieci Web.

(Odziedziczone po Control)
Controls

Pobiera element ControlCollection , który zawiera kontrolki podrzędne kontrolki Menu .

ControlStyle

Pobiera styl kontrolki serwera sieci Web. Ta właściwość jest używana głównie przez deweloperów sterujących.

(Odziedziczone po WebControl)
ControlStyleCreated

Pobiera wartość wskazującą Style , czy obiekt został utworzony dla ControlStyle właściwości. Ta właściwość jest używana głównie przez deweloperów kontrolek.

(Odziedziczone po WebControl)
CssClass

Pobiera lub ustawia klasę kaskadowego arkusza stylów (CSS) renderowaną przez kontrolkę serwera sieci Web na kliencie.

(Odziedziczone po WebControl)
DataBindings

Pobiera kolekcję MenuItemBinding obiektów, które definiują relację między elementem danych a elementem menu, z którą jest powiązanie.

DataItemContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazewnictwa, jeśli kontener nazewnictwa implementuje IDataItemContainerelement .

(Odziedziczone po Control)
DataKeysContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazewnictwa, jeśli kontener nazewnictwa implementuje IDataKeysControlelement .

(Odziedziczone po Control)
DataSource

Pobiera lub ustawia obiekt, z którego kontrolka powiązana z danymi pobiera listę elementów danych.

(Odziedziczone po BaseDataBoundControl)
DataSourceID

Pobiera lub ustawia identyfikator kontrolki, z której kontrolka powiązana z danymi pobiera listę elementów danych.

(Odziedziczone po HierarchicalDataBoundControl)
DesignMode

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka jest używana na powierzchni projektowej.

(Odziedziczone po Control)
DisappearAfter

Pobiera lub ustawia czas trwania wyświetlania menu dynamicznego po tym, jak wskaźnik myszy nie jest już umieszczony nad menu.

DynamicBottomSeparatorImageUrl

Pobiera lub ustawia adres URL obrazu do wyświetlenia w dolnej części każdego dynamicznego elementu menu, aby oddzielić go od innych elementów menu.

DynamicEnableDefaultPopOutImage

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy wbudowany obraz wskazujący, że dynamiczny element menu ma wyświetlany podmenu.

DynamicHorizontalOffset

Pobiera lub ustawia liczbę pikseli, aby przesunąć menu dynamiczne w poziomie względem elementu menu nadrzędnego.

DynamicHoverStyle

Pobiera odwołanie do Style obiektu, który umożliwia ustawienie wyglądu dynamicznego elementu menu po ustawieniu wskaźnika myszy nad nim.

DynamicItemFormatString

Pobiera lub ustawia dodatkowy tekst wyświetlany ze wszystkimi elementami menu, które są wyświetlane dynamicznie.

DynamicItemTemplate

Pobiera lub ustawia szablon zawierający zawartość niestandardową do renderowania dla menu dynamicznego.

DynamicMenuItemStyle

Pobiera odwołanie do MenuItemStyle obiektu, który umożliwia ustawienie wyglądu elementów menu w menu dynamicznym.

DynamicMenuStyle

Pobiera odwołanie do MenuItemStyle obiektu, który umożliwia ustawienie wyglądu menu dynamicznego.

DynamicPopOutImageTextFormatString

Pobiera lub ustawia alternatywny tekst obrazu używany do wskazania, że element menu dynamicznego ma podmenu.

DynamicPopOutImageUrl

Pobiera lub ustawia adres URL na obraz niestandardowy, który jest wyświetlany w dynamicznym elemencie menu, gdy dynamiczny element menu ma podmenu.

DynamicSelectedStyle

Pobiera odwołanie do MenuItemStyle obiektu, który umożliwia ustawienie wyglądu dynamicznego elementu menu wybranego przez użytkownika.

DynamicTopSeparatorImageUrl

Pobiera lub ustawia adres URL obrazu, aby był wyświetlany w górnej części każdego dynamicznego elementu menu, aby oddzielić go od innych elementów menu.

DynamicVerticalOffset

Pobiera lub ustawia liczbę pikseli, aby przesunąć menu dynamiczne w pionie względem elementu menu nadrzędnego.

Enabled

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kontrolka serwera sieci Web jest włączona.

(Odziedziczone po WebControl)
EnableTheming

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy motywy mają zastosowanie do tej kontrolki.

(Odziedziczone po WebControl)
EnableViewState

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kontrolka serwera utrzymuje stan widoku, oraz stan widoku wszystkich kontrolek podrzędnych, które zawiera, do klienta żądającego.

(Odziedziczone po Control)
Events

Pobiera listę delegatów programu obsługi zdarzeń dla kontrolki. Ta właściwość jest tylko do odczytu.

(Odziedziczone po Control)
Font

Pobiera właściwości czcionki skojarzone z kontrolką serwera sieci Web.

(Odziedziczone po WebControl)
ForeColor

Pobiera lub ustawia kolor pierwszego planu (zazwyczaj kolor tekstu) kontrolki serwera sieci Web.

(Odziedziczone po WebControl)
HasAttributes

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka ma ustawione atrybuty.

(Odziedziczone po WebControl)
HasChildViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka podrzędna bieżącej kontrolki serwera ma jakiekolwiek zapisane ustawienia stanu widoku.

(Odziedziczone po Control)
Height

Pobiera lub ustawia wysokość kontrolki serwera sieci Web.

(Odziedziczone po WebControl)
ID

Pobiera lub ustawia identyfikator programowy przypisany do kontrolki serwera.

(Odziedziczone po Control)
IdSeparator

Pobiera znak używany do oddzielania identyfikatorów kontrolek.

(Odziedziczone po Control)
IncludeStyleBlock

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy ASP.NET powinny renderować blok kaskadowych definicji arkusza stylów (CSS) dla stylów używanych w menu.

Initialized

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka powiązana z danymi została zainicjowana.

(Odziedziczone po BaseDataBoundControl)
IsBoundUsingDataSourceID

Pobiera wartość wskazującą, czy właściwość jest ustawiona DataSourceID .

(Odziedziczone po BaseDataBoundControl)
IsChildControlStateCleared

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolki zawarte w tej kontrolce mają stan kontroli.

(Odziedziczone po Control)
IsDataBindingAutomatic

Pobiera wartość wskazującą, czy powiązanie danych jest automatyczne.

(Odziedziczone po BaseDataBoundControl)
IsEnabled

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka jest włączona.

(Odziedziczone po WebControl)
IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka serwera zapisuje zmiany w stanie widoku.

(Odziedziczone po Control)
IsUsingModelBinders

Po zaimplementowaniu w klasie pochodnej pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka korzysta z powiązań modelu.

(Odziedziczone po BaseDataBoundControl)
IsViewStateEnabled

Pobiera wartość wskazującą, czy stan widoku jest włączony dla tej kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
Items

MenuItemCollection Pobiera obiekt zawierający wszystkie elementy menu w kontrolceMenu.

ItemWrap

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy tekst elementów menu powinien być zawijany.

LevelMenuItemStyles

MenuItemStyleCollection Pobiera obiekt zawierający ustawienia stylu, które są stosowane do elementów menu na podstawie ich poziomu w kontrolceMenu.

LevelSelectedStyles

MenuItemStyleCollection Pobiera obiekt zawierający ustawienia stylu, które są stosowane do wybranego elementu menu na podstawie jego poziomu w kontrolceMenu.

LevelSubMenuStyles

MenuItemStyleCollection Pobiera obiekt zawierający ustawienia stylu, które są stosowane do elementów podrzędnych w menu statycznym na podstawie ich poziomu w kontrolceMenu.

LoadViewStateByID

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka uczestniczy w ładowaniu stanu ID widoku zamiast indeksu.

(Odziedziczone po Control)
MaximumDynamicDisplayLevels

Pobiera lub ustawia liczbę poziomów menu do renderowania dla menu dynamicznego.

NamingContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazewnictwa kontrolki serwera, który tworzy unikatową przestrzeń nazw do różnicowania między kontrolkami serwera o tej samej ID wartości właściwości.

(Odziedziczone po Control)
Orientation

Pobiera lub ustawia kierunek renderowania kontrolki Menu .

Page

Pobiera odwołanie do Page wystąpienia zawierającego kontrolkę serwera.

(Odziedziczone po Control)
Parent

Pobiera odwołanie do kontrolki nadrzędnej kontrolki serwera w hierarchii kontrolek strony.

(Odziedziczone po Control)
PathSeparator

Pobiera lub ustawia znak używany do rozdzielania ścieżki elementu menu w kontrolce Menu .

RenderingCompatibility

Pobiera wartość określającą wersję ASP.NET, z którą renderowany kod HTML będzie zgodny.

(Odziedziczone po Control)
RenderingMode

Pobiera lub ustawia wartość określającą, czy Menu kontrolka renderuje elementy HTML table i style wbudowane, czy listitem elementy i kaskadowe style arkusza stylów (CSS).

RequiresDataBinding

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy należy wywołać metodę DataBind() .

(Odziedziczone po BaseDataBoundControl)
ScrollDownImageUrl

Pobiera lub ustawia adres URL na obraz wyświetlany w menu dynamicznym, aby wskazać, że użytkownik może przewijać w dół dodatkowe elementy menu.

ScrollDownText

Pobiera lub ustawia alternatywny tekst obrazu określonego ScrollDownImageUrl we właściwości.

ScrollUpImageUrl

Pobiera lub ustawia adres URL na obraz wyświetlany w menu dynamicznym, aby wskazać, że użytkownik może przewijać w górę dodatkowe elementy menu.

ScrollUpText

Pobiera lub ustawia alternatywny tekst obrazu określonego ScrollUpImageUrl we właściwości.

SelectedItem

Pobiera wybrany element menu.

SelectedValue

Pobiera wartość wybranego elementu menu.

Site

Pobiera informacje o kontenerze hostujące bieżącą kontrolkę podczas renderowania na powierzchni projektowej.

(Odziedziczone po Control)
SkinID

Pobiera lub ustawia skórę do zastosowania do kontrolki.

(Odziedziczone po WebControl)
SkipLinkText

Pobiera lub ustawia alternatywny tekst ukrytego obrazu odczytywanego przez czytniki zawartości ekranu, aby umożliwić pominięcie listy łączy.

StaticBottomSeparatorImageUrl

Pobiera lub ustawia adres URL na obraz wyświetlany jako separator u dołu każdego statycznego elementu menu.

StaticDisplayLevels

Pobiera lub ustawia liczbę poziomów menu do wyświetlenia w menu statycznym.

StaticEnableDefaultPopOutImage

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy wbudowany obraz jest wyświetlany, aby wskazać, że element menu statycznego ma podmenu.

StaticHoverStyle

Pobiera odwołanie do Style obiektu, który umożliwia ustawienie wyglądu statycznego elementu menu, gdy wskaźnik myszy jest umieszczony nad nim.

StaticItemFormatString

Pobiera lub ustawia dodatkowy tekst wyświetlany ze wszystkimi elementami menu, które są wyświetlane statycznie.

StaticItemTemplate

Pobiera lub ustawia szablon zawierający zawartość niestandardową do renderowania dla menu statycznego.

StaticMenuItemStyle

Pobiera odwołanie do MenuItemStyle obiektu, który umożliwia ustawienie wyglądu elementów menu w menu statycznym.

StaticMenuStyle

Pobiera odwołanie do MenuItemStyle obiektu, który umożliwia ustawienie wyglądu menu statycznego.

StaticPopOutImageTextFormatString

Pobiera lub ustawia alternatywny tekst dla obrazu podręcznego użytego do wskazania, że element menu statycznego ma podmenu.

StaticPopOutImageUrl

Pobiera lub ustawia adres URL na obraz wyświetlany w celu wskazania, że element menu statycznego ma podmenu.

StaticSelectedStyle

Pobiera odwołanie do MenuItemStyle obiektu, który umożliwia ustawienie wyglądu elementu menu wybranego przez użytkownika w menu statycznym.

StaticSubMenuIndent

Pobiera lub ustawia ilość miejsca w pikselach na wcięcie podmenu w menu statycznym.

StaticTopSeparatorImageUrl

Pobiera lub ustawia adres URL na obraz wyświetlany jako separator u góry każdego statycznego elementu menu.

Style

Pobiera kolekcję atrybutów tekstowych, które będą renderowane jako atrybut stylu na zewnętrznym tagu kontrolki serwera sieci Web.

(Odziedziczone po WebControl)
SupportsDisabledAttribute

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka powinna ustawić disabled atrybut renderowanego elementu HTML na wartość "disabled", gdy właściwość kontrolki IsEnabled ma wartość false.

(Odziedziczone po BaseDataBoundControl)
TabIndex

Pobiera lub ustawia indeks tabulacji kontrolki serwera sieci Web.

(Odziedziczone po WebControl)
TagKey

HtmlTextWriterTag Pobiera wartość odpowiadającą kontrolceMenu. Ta właściwość jest używana głównie przez deweloperów sterujących.

TagName

Pobiera nazwę tagu kontrolki. Ta właściwość jest używana głównie przez deweloperów sterujących.

(Odziedziczone po WebControl)
Target

Pobiera lub ustawia okno docelowe lub ramkę, w której ma być wyświetlana zawartość strony sieci Web skojarzona z elementem menu.

TemplateControl

Pobiera lub ustawia odwołanie do szablonu zawierającego tę kontrolkę.

(Odziedziczone po Control)
TemplateSourceDirectory

Pobiera katalog wirtualny obiektu Page lub UserControl , który zawiera bieżącą kontrolkę serwera.

(Odziedziczone po Control)
ToolTip

Pobiera lub ustawia tekst wyświetlany po umieszczeniu wskaźnika myszy na kontrolce serwera sieci Web.

(Odziedziczone po WebControl)
UniqueID

Pobiera unikatowy, hierarchicznie kwalifikowany identyfikator kontroli serwera.

(Odziedziczone po Control)
ValidateRequestMode

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kontrolka sprawdza dane wejściowe klienta z przeglądarki pod kątem potencjalnie niebezpiecznych wartości.

(Odziedziczone po Control)
ViewState

Pobiera słownik informacji o stanie, który pozwala zapisać i przywrócić stan widoku kontroli serwera w wielu żądaniach dla tej samej strony.

(Odziedziczone po Control)
ViewStateIgnoresCase

Pobiera wartość wskazującą, czy StateBag obiekt nie uwzględnia wielkości liter.

(Odziedziczone po Control)
ViewStateMode

Pobiera lub ustawia tryb wyświetlania tej kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
Visible

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kontrolka serwera jest renderowana jako interfejs użytkownika na stronie.

(Odziedziczone po Control)
Width

Pobiera lub ustawia szerokość kontrolki serwera sieci Web.

(Odziedziczone po WebControl)

Metody

AddAttributesToRender(HtmlTextWriter)

Dodaje atrybuty i style HTML, które muszą być renderowane do określonego HtmlTextWriter obiektu.

AddedControl(Control, Int32)

Wywoływana po dodaniu kontrolki podrzędnej do Controls kolekcji Control obiektu.

(Odziedziczone po Control)
AddParsedSubObject(Object)

Powiadamia kontrolkę serwera, że element , XML lub HTML, został przeanalizowany i dodaje element do obiektu kontrolki ControlCollection serwera.

(Odziedziczone po Control)
ApplyStyle(Style)

Kopiuje wszystkie elementy inne niż elementy określonego stylu do kontrolki Sieci Web, zastępując wszystkie istniejące elementy stylu kontrolki. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontrolek.

(Odziedziczone po WebControl)
ApplyStyleSheetSkin(Page)

Stosuje właściwości stylu zdefiniowane w arkuszu stylów strony do kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
BeginRenderTracing(TextWriter, Object)

Rozpoczyna śledzenie czasu projektowania danych renderowania.

(Odziedziczone po Control)
BuildProfileTree(String, Boolean)

Zbiera informacje o kontrolce serwera i dostarcza ją do Trace właściwości, która ma być wyświetlana po włączeniu śledzenia dla strony.

(Odziedziczone po Control)
ClearCachedClientID()

Ustawia wartość buforowanej ClientID na null.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildControlState()

Usuwa informacje o stanie kontroli dla kontrolek podrzędnych kontrolki serwera.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildState()

Usuwa informacje o stanie widoku i stanie kontroli dla wszystkich kontrolek podrzędnych kontrolki serwera.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildViewState()

Usuwa informacje o stanie widoku dla wszystkich kontrolek podrzędnych kontrolki serwera.

(Odziedziczone po Control)
ClearEffectiveClientIDMode()

ClientIDMode Ustawia właściwość bieżącego wystąpienia kontrolki i wszystkich kontrolek podrzędnych na Inherit.

(Odziedziczone po Control)
ConfirmInitState()

Ustawia zainicjowany stan kontrolki powiązanej z danymi.

(Odziedziczone po BaseDataBoundControl)
CopyBaseAttributes(WebControl)

Kopiuje właściwości, które nie są hermetyzowane przez Style obiekt z określonej kontrolki serwera sieci Web do kontrolki serwera sieci Web, z którego jest wywoływana ta metoda. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów sterujących.

(Odziedziczone po WebControl)
CreateChildControls()

Tworzy kontrolki podrzędne kontrolki Menu .

CreateControlCollection()

Tworzy nowy ControlCollection obiekt do przechowywania kontrolek podrzędnych (literału i serwera) kontrolki serwera.

(Odziedziczone po Control)
CreateControlStyle()

Tworzy obiekt stylu używany wewnętrznie przez klasę WebControl w celu zaimplementowania wszystkich właściwości powiązanych ze stylem. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów sterujących.

(Odziedziczone po WebControl)
DataBind()

Tworzy powiązanie źródła danych z kontrolką Menu . Tej metody nie można dziedziczyć.

DataBind(Boolean)

Wiąże źródło danych z wywołaną kontrolką serwera i wszystkie jego kontrolki podrzędne z opcją zgłaszania zdarzenia DataBinding .

(Odziedziczone po Control)
DataBindChildren()

Wiąże źródło danych z kontrolkami podrzędnymi kontrolki serwera.

(Odziedziczone po Control)
Dispose()

Umożliwia kontrolce serwera przeprowadzenie końcowego czyszczenia przed zwolnieniem z pamięci.

(Odziedziczone po Control)
EndRenderTracing(TextWriter, Object)

Kończy śledzenie czasu projektowania danych renderowania.

(Odziedziczone po Control)
EnsureChildControls()

Określa, czy kontrolka serwera zawiera kontrolki podrzędne. Jeśli tak nie jest, tworzy kontrolki podrzędne.

(Odziedziczone po Control)
EnsureDataBound()

Sprawdza, czy kontrolka menu wymaga powiązania danych i czy przed wywołaniem metody określono prawidłową DataBind() kontrolę źródła danych.

EnsureID()

Tworzy identyfikator kontrolek, które nie mają przypisanego identyfikatora.

(Odziedziczone po Control)
Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.

(Odziedziczone po Object)
FindControl(String)

Wyszukuje bieżący kontener nazewnictwa dla kontrolki serwera przy użyciu określonego id parametru.

(Odziedziczone po Control)
FindControl(String, Int32)

Wyszukuje bieżący kontener nazewnictwa dla kontrolki serwera z określoną liczbą id całkowitą określoną w parametrze pathOffset , co ułatwia wyszukiwanie. Nie należy zastąpić tej wersji FindControl metody.

(Odziedziczone po Control)
FindItem(String)

Pobiera element menu w określonej ścieżce wartości.

Focus()

Ustawia fokus wejściowy na kontrolkę.

(Odziedziczone po Control)
GetData(String)

Pobiera obiekt używany przez kontrolkę związaną HierarchicalDataSourceView z danymi do wykonywania operacji na danych.

(Odziedziczone po HierarchicalDataBoundControl)
GetDataSource()

Pobiera, z IHierarchicalDataSource którymi jest skojarzona kontrolka związana z danymi, jeśli istnieje.

(Odziedziczone po HierarchicalDataBoundControl)
GetDesignModeState()

Pobiera stan czasu projektowania kontrolki Menu .

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.

(Odziedziczone po Object)
GetRouteUrl(Object)

Pobiera adres URL odpowiadający zestawowi parametrów trasy.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(RouteValueDictionary)

Pobiera adres URL odpowiadający zestawowi parametrów trasy.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(String, Object)

Pobiera adres URL odpowiadający zestawowi parametrów trasy i nazwie trasy.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(String, RouteValueDictionary)

Pobiera adres URL odpowiadający zestawowi parametrów trasy i nazwie trasy.

(Odziedziczone po Control)
GetType()

Type Pobiera bieżące wystąpienie.

(Odziedziczone po Object)
GetUniqueIDRelativeTo(Control)

Zwraca prefiksowaną część UniqueID właściwości określonej kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
HasControls()

Określa, czy kontrolka serwera zawiera jakiekolwiek kontrolki podrzędne.

(Odziedziczone po Control)
HasEvents()

Zwraca wartość wskazującą, czy zdarzenia są rejestrowane dla kontrolki, czy jakiekolwiek kontrolki podrzędne.

(Odziedziczone po Control)
IsLiteralContent()

Określa, czy kontrolka serwera zawiera tylko zawartość literału.

(Odziedziczone po Control)
LoadControlState(Object)

Ładuje stan właściwości w kontrolce Menu , które muszą być utrwalane.

LoadViewState(Object)

Ładuje wcześniej zapisany stan widoku kontrolki Menu .

MapPathSecure(String)

Pobiera ścieżkę fizyczną, z którą jest mapowa ścieżka wirtualna , bezwzględna lub względna.

(Odziedziczone po Control)
MarkAsDataBound()

Ustawia stan kontrolki w stanie widoku jako pomyślnie powiązany z danymi.

(Odziedziczone po HierarchicalDataBoundControl)
MemberwiseClone()

Tworzy płytkią kopię bieżącego Objectelementu .

(Odziedziczone po Object)
MergeStyle(Style)

Kopiuje wszystkie elementy inne niż elementy określonego stylu do kontrolki Sieci Web, ale nie zastąpi żadnych istniejących elementów stylu kontrolki. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów sterujących.

(Odziedziczone po WebControl)
OnBubbleEvent(Object, EventArgs)

Określa, czy zdarzenie kontrolki Menu jest przekazywane w hierarchii kontroli serwera interfejsu użytkownika strony.

OnDataBinding(EventArgs)

DataBinding Zgłasza zdarzenie.

OnDataBound(EventArgs)

DataBound Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po BaseDataBoundControl)
OnDataPropertyChanged()

Wywoływana po zmianie jednej z właściwości identyfikacji podstawowego źródła danych w celu ponownego powiązania kontrolki powiązanej z danymi.

(Odziedziczone po HierarchicalDataBoundControl)
OnDataSourceChanged(Object, EventArgs)

Wywoływana, IHierarchicalDataSource gdy wystąpienie, z którego korzysta kontrolka powiązana z danymi, wywołuje DataSourceChanged zdarzenie.

(Odziedziczone po HierarchicalDataBoundControl)
OnInit(EventArgs)

Init Zgłasza zdarzenie.

OnLoad(EventArgs)

Load Obsługuje zdarzenie.

(Odziedziczone po HierarchicalDataBoundControl)
OnMenuItemClick(MenuEventArgs)

MenuItemClick Zgłasza zdarzenie.

OnMenuItemDataBound(MenuEventArgs)

MenuItemDataBound Zgłasza zdarzenie.

OnPagePreLoad(Object, EventArgs)

Ustawia zainicjowany stan kontrolki powiązanej z danymi przed załadowaniem kontrolki.

(Odziedziczone po HierarchicalDataBoundControl)
OnPreRender(EventArgs)

PreRender Zgłasza zdarzenie.

OnUnload(EventArgs)

Unload Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OpenFile(String)

Stream Pobiera element używany do odczytywania pliku.

(Odziedziczone po Control)
PerformDataBinding()

Tworzy powiązanie elementów ze źródła danych z elementami menu w kontrolce Menu .

PerformSelect()

Pobiera dane ze skojarzonego źródła danych.

(Odziedziczone po HierarchicalDataBoundControl)
RaiseBubbleEvent(Object, EventArgs)

Przypisuje wszystkie źródła zdarzenia i jego informacje do elementu nadrzędnego kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
RaisePostBackEvent(String)

Przetwarza zdarzenie zgłaszane po opublikowaniu formularza na serwerze.

RemovedControl(Control)

Wywoływane po usunięciu kontrolki podrzędnej Controls z kolekcji Control obiektu.

(Odziedziczone po Control)
Render(HtmlTextWriter)

Renderuje kontrolkę menu w przeglądarce klienta.

RenderBeginTag(HtmlTextWriter)

Dodaje atrybuty tagów i zapisuje znaczniki dla tagu otwierania kontrolki do strumienia wyjściowego emitowanego do przeglądarki lub urządzenia.

RenderChildren(HtmlTextWriter)

Zwraca zawartość elementów podrzędnych kontrolki serwera do udostępnionego HtmlTextWriter obiektu, który zapisuje zawartość do renderowania na kliencie.

(Odziedziczone po Control)
RenderContents(HtmlTextWriter)

Ten element członkowski przesłania element RenderContents(HtmlTextWriter).

RenderControl(HtmlTextWriter)

Generuje zawartość serwera kontrolującą podaną HtmlTextWriter obiekt i przechowują informacje o śledzeniu dotyczące kontrolki, jeśli śledzenie jest włączone.

(Odziedziczone po Control)
RenderControl(HtmlTextWriter, ControlAdapter)

Dane wyjściowe kontrolują zawartość serwera w podanym HtmlTextWriter obiekcie przy użyciu podanego ControlAdapter obiektu.

(Odziedziczone po Control)
RenderEndTag(HtmlTextWriter)

Wykonuje końcowe znaczniki i zapisuje tag zamykający HTML kontrolki do strumienia wyjściowego emitowanego do przeglądarki lub urządzenia.

ResolveAdapter()

Pobiera kartę kontrolną odpowiedzialną za renderowanie określonej kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
ResolveClientUrl(String)

Pobiera adres URL, który może być używany przez przeglądarkę.

(Odziedziczone po Control)
ResolveUrl(String)

Konwertuje adres URL na adres, który może być używany przez klienta żądającego.

(Odziedziczone po Control)
SaveControlState()

Zapisuje stan właściwości w kontrolce Menu , które muszą zostać utrwalone.

SaveViewState()

Zapisuje stan kontrolki Menu .

SetDesignModeState(IDictionary)

Ustawia dane czasu projektowania dla kontrolki Menu .

SetItemDataBound(MenuItem, Boolean)

DataBound Ustawia właściwość określonego MenuItem obiektu o określonej wartości.

SetItemDataItem(MenuItem, Object)

DataItem Ustawia właściwość określonego MenuItem obiektu o określonej wartości.

SetItemDataPath(MenuItem, String)

DataPath Ustawia właściwość określonego MenuItem obiektu o określonej wartości.

SetRenderMethodDelegate(RenderMethod)

Przypisuje delegata procedury obsługi zdarzeń, aby renderować kontrolkę serwera i jego zawartość do kontrolki nadrzędnej.

(Odziedziczone po Control)
SetTraceData(Object, Object)

Ustawia dane śledzenia dla śledzenia czasu projektowania danych renderowania przy użyciu klucza danych śledzenia i wartości danych śledzenia.

(Odziedziczone po Control)
SetTraceData(Object, Object, Object)

Ustawia dane śledzenia dla śledzenia czasu projektowania danych renderowania przy użyciu obiektu śledzonego, klucza danych śledzenia i wartości danych śledzenia.

(Odziedziczone po Control)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.

(Odziedziczone po Object)
TrackViewState()

Śledzi zmiany stanu widoku w kontrolce Menu , aby mogły być przechowywane w obiekcie kontrolki StateBag . Ten obiekt jest dostępny za pośrednictwem ViewState właściwości .

ValidateDataSource(Object)

Sprawdza, czy obiekt, z którą jest powiązana kontrolka związana z danymi, jest tym, z którymi może pracować.

(Odziedziczone po HierarchicalDataBoundControl)

Zdarzenia

DataBinding

Występuje, gdy kontrolka serwera wiąże się ze źródłem danych.

(Odziedziczone po Control)
DataBound

Występuje po powiązaniu kontrolki serwera ze źródłem danych.

(Odziedziczone po BaseDataBoundControl)
Disposed

Występuje, gdy kontrola serwera jest zwalniana z pamięci, co jest ostatnim etapem cyklu życia kontroli serwera, gdy jest żądana strona ASP.NET.

(Odziedziczone po Control)
Init

Występuje, gdy kontrolka serwera jest inicjowana, co jest pierwszym krokiem w jego cyklu życia.

(Odziedziczone po Control)
Load

Występuje, gdy kontrolka serwera jest ładowana do Page obiektu.

(Odziedziczone po Control)
MenuItemClick

Występuje po kliknięciu elementu menu w kontrolce Menu .

MenuItemDataBound

Występuje, gdy element menu w kontrolce Menu jest powiązany z danymi.

PreRender

Występuje po załadowaniu Control obiektu, ale przed renderowaniem.

(Odziedziczone po Control)
Unload

Występuje, gdy kontrolka serwera jest zwalniana z pamięci.

(Odziedziczone po Control)

Jawne implementacje interfejsu

IAttributeAccessor.GetAttribute(String)

Pobiera atrybut kontrolki Sieci Web o określonej nazwie.

(Odziedziczone po WebControl)
IAttributeAccessor.SetAttribute(String, String)

Ustawia atrybut kontrolki Sieci Web na określoną nazwę i wartość.

(Odziedziczone po WebControl)
IControlBuilderAccessor.ControlBuilder

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ControlBuilder.

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.GetDesignModeState()

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetDesignModeState().

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.SetDesignModeState(IDictionary)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SetDesignModeState(IDictionary).

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.SetOwnerControl(Control)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SetOwnerControl(Control).

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.UserData

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz UserData.

(Odziedziczone po Control)
IDataBindingsAccessor.DataBindings

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz DataBindings.

(Odziedziczone po Control)
IDataBindingsAccessor.HasDataBindings

Aby uzyskać opis tego członka, zobacz HasDataBindings.

(Odziedziczone po Control)
IExpressionsAccessor.Expressions

Aby uzyskać opis tego członka, zobacz Expressions.

(Odziedziczone po Control)
IExpressionsAccessor.HasExpressions

Aby uzyskać opis tego członka, zobacz HasExpressions.

(Odziedziczone po Control)
IParserAccessor.AddParsedSubObject(Object)

Aby uzyskać opis tego członka, zobacz AddParsedSubObject(Object).

(Odziedziczone po Control)
IPostBackEventHandler.RaisePostBackEvent(String)

Przetwarza zdarzenie zgłaszane, gdy formularz jest publikowany na serwerze.

Metody rozszerzania

EnablePersistedSelection(BaseDataBoundControl)
Nieaktualne.

Umożliwia utrwalone zaznaczenie w kontrolkach danych, które obsługują wybór i stronicowanie.

FindDataSourceControl(Control)

Zwraca źródło danych skojarzone z kontrolką danych dla określonej kontrolki.

FindFieldTemplate(Control, String)

Zwraca szablon pola dla określonej kolumny w kontenerze nazewnictwa określonej kontrolki.

FindMetaTable(Control)

Zwraca obiekt metatable dla kontrolki zawierającej dane.

GetDefaultValues(INamingContainer)

Pobiera kolekcję wartości domyślnych dla określonej kontrolki danych.

GetMetaTable(INamingContainer)

Pobiera metadane tabeli dla określonej kontrolki danych.

SetMetaTable(INamingContainer, MetaTable)

Ustawia metadane tabeli dla określonej kontrolki danych.

SetMetaTable(INamingContainer, MetaTable, IDictionary<String,Object>)

Ustawia metadane tabeli i domyślne mapowanie wartości dla określonej kontrolki danych.

SetMetaTable(INamingContainer, MetaTable, Object)

Ustawia metadane tabeli i domyślne mapowanie wartości dla określonej kontrolki danych.

TryGetMetaTable(INamingContainer, MetaTable)

Określa, czy metadane tabeli są dostępne.

EnableDynamicData(INamingContainer, Type)

Włącza zachowanie danych dynamicznych dla określonej kontrolki danych.

EnableDynamicData(INamingContainer, Type, IDictionary<String,Object>)

Włącza zachowanie danych dynamicznych dla określonej kontrolki danych.

EnableDynamicData(INamingContainer, Type, Object)

Włącza zachowanie danych dynamicznych dla określonej kontrolki danych.

Dotyczy

Zobacz też