FlowDocumentPageViewer Klasa

Definicja

Reprezentuje kontrolkę wyświetlania zawartości przepływu w stałym trybie wyświetlania, który pokazuje zawartość jednej strony naraz.

public ref class FlowDocumentPageViewer : System::Windows::Controls::Primitives::DocumentViewerBase
[System.Windows.TemplatePart(Name="PART_FindToolBarHost", Type=typeof(System.Windows.Controls.Decorator))]
public class FlowDocumentPageViewer : System.Windows.Controls.Primitives.DocumentViewerBase
[<System.Windows.TemplatePart(Name="PART_FindToolBarHost", Type=typeof(System.Windows.Controls.Decorator))>]
type FlowDocumentPageViewer = class
  inherit DocumentViewerBase
Public Class FlowDocumentPageViewer
Inherits DocumentViewerBase
Dziedziczenie
Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład definiuje obraz FlowDocumentPageViewer na rysunku powyżej.

<FlowDocumentPageViewer Margin="10" BorderBrush="Black" BorderThickness="1">
 <FlowDocument 
  ColumnWidth="400" 
  IsOptimalParagraphEnabled="True" IsHyphenationEnabled="True"
  >
  <Section FontSize="12">
   <Paragraph>
    <Bold>Neptune</Bold> (planet), major planet in the solar system, eighth planet
    from the Sun and fourth largest in diameter. Neptune maintains an almost constant
    distance, about 4,490 million km (about 2,790 million mi), from the Sun. Neptune
    revolves outside the orbit of Uranus and for most of its orbit moves inside the
    elliptical path of the outermost planet Pluto (see Solar System). Every 248 years,
    Pluto’s elliptical orbit brings the planet inside Neptune’s nearly circular orbit
    for about 20 years, temporarily making Neptune the farthest planet from the Sun.
    The last time Pluto’s orbit brought it inside Neptune’s orbit was in 1979. In
    1999 Pluto’s orbit carried it back outside Neptune’s orbit.
    <Figure 
     Width="140" Height="50" Background="GhostWhite" 
     HorizontalAnchor="PageLeft" 
     HorizontalOffset="100" VerticalOffset="20"
     >
     <Paragraph 
      FontStyle="Italic" TextAlignment="Left"
      Background="Beige" Foreground="DarkGreen"
      >
      Neptune has 72 times Earth's volume...
     </Paragraph>
    </Figure>

    <Floater 
     Background="GhostWhite" 
     Width="285" HorizontalAlignment="Left"
     >
     <Table CellSpacing="5">
      <Table.Columns>
       <TableColumn Width="155"/>
       <TableColumn Width="130"/>
      </Table.Columns>

      <TableRowGroup>
       <TableRow>
        <TableCell ColumnSpan="3">
         <Paragraph>Neptune Stats</Paragraph>
        </TableCell>
       </TableRow>

       <TableRow Background="LightGoldenrodYellow" FontSize="12">
        <TableCell>
         <Paragraph FontWeight="Bold">Mean Distance from Sun</Paragraph>
        </TableCell>
        <TableCell>
         <Paragraph>4,504,000,000 km</Paragraph>
        </TableCell>
       </TableRow>

       <TableRow FontSize="12" Background="LightGray">
        <TableCell>
         <Paragraph FontWeight="Bold">Mean Diameter</Paragraph>
        </TableCell>
        <TableCell>
         <Paragraph>49,532 km</Paragraph>
        </TableCell>
       </TableRow>

       <TableRow Background="LightGoldenrodYellow" FontSize="12">
        <TableCell>
         <Paragraph FontWeight="Bold">Approximate Mass</Paragraph>
        </TableCell>
        <TableCell>
         <Paragraph>1.0247e26 kg</Paragraph>
        </TableCell>
       </TableRow>
       <TableRow>
        <TableCell ColumnSpan="4">
         <Paragraph FontSize="10" FontStyle="Italic">
          Information from the
          <Hyperlink 
           NavigateUri="http://encarta.msn.com/encnet/refpages/artcenter.aspx"
           >Encarta</Hyperlink>
          web site.
         </Paragraph>
        </TableCell>
       </TableRow>
      </TableRowGroup>
     </Table>
    </Floater>
   </Paragraph>
   <Paragraph>
    Astronomers believe Neptune has an inner rocky core that is surrounded by a vast
    ocean of water mixed with rocky material. From the inner core, this ocean extends
    upward until it meets a gaseous atmosphere of hydrogen, helium, and trace amounts
    of methane. Neptune has four rings and 11 known moons. Even though Neptune's volume
    is 72 times Earth’s volume, its mass is only 17.15 times Earth’s mass. Because of
    its size, scientists classify Neptune—along with Jupiter, Saturn, and Uranus—as
    one of the giant or Jovian planets (so-called because they resemble Jupiter).
   </Paragraph>
   <Paragraph>
    <Figure 
     Width="140" Height="50" 
     Background="GhostWhite" TextAlignment="Left" 
     HorizontalAnchor="PageCenter" WrapDirection="Both"
     >
     <Paragraph FontStyle="Italic" Background="Beige" Foreground="DarkGreen" >
      Neptune has an orbital period of ~20 years...
     </Paragraph>
    </Figure>
    Mathematical theories of astronomy led to the discovery of Neptune. To account for
    wobbles in the orbit of the planet Uranus, British astronomer John Couch Adams and
    French astronomer Urbain Jean Joseph Leverrier independently calculated the existence
    and position of a new planet in 1845 and 1846, respectively. They theorized that the
    gravitational attraction of this planet for Uranus was causing the wobbles in Uranus’s
    orbit. Using information from Leverrier, German astronomer Johann Gottfried Galle first
    observed the planet in 1846.
   </Paragraph>
  </Section>
 </FlowDocument>
</FlowDocumentPageViewer>

Uwagi

FlowDocumentPageViewer zezwala tylko na jeden FlowDocument element podrzędny.

FlowDocumentPageViewer wyświetla zawartość w trybie wyświetlania strony w czasie. Podobna kontrolka, FlowDocumentScrollViewer, pokazuje zawartość w trybie ciągłego przewijania. Oba FlowDocumentPageViewer te elementy są FlowDocumentScrollViewer stałe w określonym trybie wyświetlania. Z drugiej strony obejmuje FlowDocumentReader funkcje, które umożliwiają użytkownikowi dynamiczne wybieranie różnych trybów wyświetlania (zgodnie FlowDocumentReaderViewingMode z wyliczeniem), kosztem gorszej wydajności niż FlowDocumentPageViewer lub FlowDocumentScrollViewer.

Poniższa ilustracja przedstawia kontrolkę z domyślnym FlowDocumentPageViewer interfejsem użytkownika.

Zrzut ekranu: FlowDocumentPageViewer

 • Obszar zawartości — obszar zawartości wyświetla zawartość FlowDocument określonej przez Document właściwość.

 • Pasek narzędzi — domyślny pasek narzędzi jest zadokowany pod obszarem zawartości, a kontrolki hostów do nawigowania po stronach i zmienia poziom powiększenia.

  • Kontrolki nawigacji strony — kontrolki nawigacji strony zawierają przycisk umożliwiający przejście do następnej strony (strzałka w dół) lub poprzedniej strony (strzałka w górę), a także wskaźniki bieżącej liczby stron i łącznej liczby stron.

  • Kontrolki Zoom — kontrolki powiększenia umożliwiają użytkownikowi zwiększenie lub zmniejszenie poziomu powiększenia, klikając odpowiednio przyciski plus lub minus. Kontrolki powiększenia zawierają również suwak dostosowywania poziomu powiększenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zoom.

  • Wyszukiwanie — użytkownik może użyć skrótu klawiaturowego Ctr+F lub użyć Find do przełączania pola tekstowego wyszukiwania używanego do znajdowania ciągów w zawartości. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Find.

Konstruktory

FlowDocumentPageViewer()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy FlowDocumentPageViewer.

Pola

CanDecreaseZoomProperty

Identyfikuje CanDecreaseZoom właściwość zależności.

CanDecreaseZoomPropertyKey

Identyfikuje CanDecreaseZoom właściwość zależności.

CanIncreaseZoomProperty

Identyfikuje CanIncreaseZoom właściwość zależności.

CanIncreaseZoomPropertyKey

Identyfikuje CanIncreaseZoom właściwość zależności.

IsInactiveSelectionHighlightEnabledProperty

Identyfikuje IsInactiveSelectionHighlightEnabled właściwość zależności.

IsSelectionActiveProperty

Identyfikuje IsSelectionActive właściwość zależności.

MaxZoomProperty

Identyfikuje MaxZoom właściwość zależności.

MinZoomProperty

Identyfikuje MinZoom właściwość zależności.

SelectionBrushProperty

Identyfikuje SelectionBrush właściwość zależności.

SelectionOpacityProperty

Identyfikuje SelectionOpacity właściwość zależności.

ZoomIncrementProperty

Identyfikuje ZoomIncrement właściwość zależności.

ZoomProperty

Identyfikuje Zoom właściwość zależności.

Właściwości

ActualHeight

Pobiera wyrenderowaną wysokość tego elementu.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
ActualWidth

Pobiera renderowaną szerokość tego elementu.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
AllowDrop

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy ten element może być używany jako element docelowy operacji przeciągania i upuszczania. Jest to właściwość zależności.

(Odziedziczone po UIElement)
AreAnyTouchesCaptured

Pobiera wartość wskazującą, czy do tego elementu przechwycono co najmniej jeden dotyk.

(Odziedziczone po UIElement)
AreAnyTouchesCapturedWithin

Pobiera wartość wskazującą, czy co najmniej jedno dotknięcie jest przechwytywane do tego elementu, czy do dowolnych elementów podrzędnych w drzewie wizualizacji.

(Odziedziczone po UIElement)
AreAnyTouchesDirectlyOver

Pobiera wartość wskazującą, czy co najmniej jeden dotyk jest naciskany na ten element.

(Odziedziczone po UIElement)
AreAnyTouchesOver

Pobiera wartość wskazującą, czy co najmniej jeden dotyk jest naciskany na ten element, czy na dowolnym elemecie podrzędnym w drzewie wizualizacji.

(Odziedziczone po UIElement)
Background

Pobiera lub ustawia pędzla opisującego tło kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
BindingGroup

Pobiera lub ustawia BindingGroup element , który jest używany dla elementu.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
BitmapEffect
Nieaktualne.
Nieaktualne.

Pobiera lub ustawia efekt mapy bitowej, który ma zastosowanie bezpośrednio do renderowanej zawartości dla tego elementu. Jest to właściwość zależności.

(Odziedziczone po UIElement)
BitmapEffectInput
Nieaktualne.
Nieaktualne.

Pobiera lub ustawia źródło danych wejściowych dla efektu mapy bitowej, który ma zastosowanie bezpośrednio do zawartości renderowanej dla tego elementu. Jest to właściwość zależności.

(Odziedziczone po UIElement)
BorderBrush

Pobiera lub ustawia pędzla opisującego tło obramowania kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
BorderThickness

Pobiera lub ustawia grubość obramowania kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
CacheMode

Pobiera lub ustawia w pamięci podręcznej reprezentację elementu UIElement.

(Odziedziczone po UIElement)
CanDecreaseZoom

Pobiera wartość wskazującą, czy Zoom można zmniejszyć poziom.

CanGoToNextPage

Pobiera wartość wskazującą, czy przeglądarka może przejść do następnej strony w bieżącym elemencie Document.

(Odziedziczone po DocumentViewerBase)
CanGoToPreviousPage

Pobiera wartość wskazującą, czy przeglądarka może przejść do poprzedniej strony w bieżącym elemencie Document.

(Odziedziczone po DocumentViewerBase)
CanIncreaseZoom

Pobiera wartość wskazującą, czy Zoom można zwiększyć poziom.

Clip

Pobiera lub ustawia geometrię używaną do definiowania konturu zawartości elementu. Jest to właściwość zależności.

(Odziedziczone po UIElement)
ClipToBounds

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy należy wyciąć zawartość tego elementu (lub zawartość pochodzącą z elementów podrzędnych tego elementu) w celu dopasowania do rozmiaru elementu zawierającego. Jest to właściwość zależności.

(Odziedziczone po UIElement)
CommandBindings

Pobiera kolekcję obiektów skojarzonych CommandBinding z tym elementem. Element CommandBinding umożliwia obsługę poleceń dla tego elementu i deklaruje połączenie między poleceniem, jego zdarzeniami i procedurami obsługi dołączonymi przez ten element.

(Odziedziczone po UIElement)
ContextMenu

Pobiera lub ustawia element menu kontekstowego, który powinien być wyświetlany za każdym razem, gdy menu kontekstowe jest żądane za pośrednictwem interfejsu użytkownika (UI) z poziomu tego elementu.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
Cursor

Pobiera lub ustawia kursor wyświetlany, gdy wskaźnik myszy jest nad tym elementem.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
DataContext

Pobiera lub ustawia kontekst danych dla elementu, gdy uczestniczy w powiązaniu danych.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
DefaultStyleKey

Pobiera lub ustawia klucz używany do odwoływanie się do stylu tej kontrolki, gdy są używane lub zdefiniowane style motywu.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
DependencyObjectType

Pobiera klasę DependencyObjectType , która opakowuje typ CLR tego wystąpienia.

(Odziedziczone po DependencyObject)
DesiredSize

Pobiera rozmiar obliczony przez ten element podczas przekazywania miary procesu układu.

(Odziedziczone po UIElement)
Dispatcher

Dispatcher Pobiera tę DispatcherObject wartość skojarzona z.

(Odziedziczone po DispatcherObject)
Document

Pobiera lub ustawia element IDocumentPaginatorSource , który ma być podzielony na strony i wyświetlany przez przeglądarkę.

(Odziedziczone po DocumentViewerBase)
Effect

Pobiera lub ustawia efekt mapy bitowej, który ma być stosowany do elementu UIElement. Jest to właściwość zależności.

(Odziedziczone po UIElement)
FlowDirection

Pobiera lub ustawia kierunek przepływu tekstu i innych elementów interfejsu użytkownika w dowolnym elemecie nadrzędnym, który kontroluje ich układ.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
Focusable

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy element może odbierać fokus. Jest to właściwość zależności.

(Odziedziczone po UIElement)
FocusVisualStyle

Pobiera lub ustawia właściwość, która umożliwia dostosowanie wyglądu, efektów lub innych cech stylu, które będą stosowane do tego elementu podczas przechwytywania fokusu klawiatury.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
FontFamily

Pobiera lub ustawia rodzinę czcionek kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
FontSize

Pobiera lub ustawia rozmiar czcionki.

(Odziedziczone po Control)
FontStretch

Pobiera lub ustawia stopień, w jakim czcionka jest skondensowana lub rozwinięta na ekranie.

(Odziedziczone po Control)
FontStyle

Pobiera lub ustawia styl czcionki.

(Odziedziczone po Control)
FontWeight

Pobiera lub ustawia wagę lub grubość określonej czcionki.

(Odziedziczone po Control)
ForceCursor

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy powinno to FrameworkElement wymusić renderowanie kursora jako zadeklarowanego przez Cursor właściwość.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
Foreground

Pobiera lub ustawia pędzel opisujący kolor pierwszego planu.

(Odziedziczone po Control)
HandlesScrolling

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka obsługuje przewijanie.

(Odziedziczone po Control)
HasAnimatedProperties

Pobiera wartość wskazującą, czy ten element ma jakiekolwiek animowane właściwości.

(Odziedziczone po UIElement)
HasEffectiveKeyboardFocus

Pobiera wartość wskazującą, czy element UIElement ma fokus.

(Odziedziczone po UIElement)
Height

Pobiera lub ustawia sugerowaną wysokość elementu.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
HorizontalAlignment

Pobiera lub ustawia właściwości wyrównania poziomego zastosowane do tego elementu, gdy jest on złożony w elemecie nadrzędnym, takim jak panel lub kontrolka elementów.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
HorizontalContentAlignment

Pobiera lub ustawia wyrównanie w poziomie zawartości kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
InheritanceBehavior

Pobiera lub ustawia limity zakresu dla dziedziczenia wartości właściwości, wyszukiwania klucza zasobu i wyszukiwania Metody FindAncestor w źródle Względnym.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
InputBindings

Pobiera kolekcję powiązań wejściowych skojarzonych z tym elementem.

(Odziedziczone po UIElement)
InputScope

Pobiera lub ustawia kontekst danych wejściowych używanych przez ten FrameworkElementelement .

(Odziedziczone po FrameworkElement)
IsArrangeValid

Pobiera wartość wskazującą, czy obliczony rozmiar i położenie elementów podrzędnych w układzie tego elementu są prawidłowe.

(Odziedziczone po UIElement)
IsEnabled

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy ten element jest włączony w interfejsie użytkownika. Jest to właściwość zależności.

(Odziedziczone po UIElement)
IsEnabledCore

Pobiera wartość, która staje się wartością zwracaną IsEnabled w klasach pochodnych.

(Odziedziczone po UIElement)
IsFocused

Pobiera wartość określającą, czy ten element ma fokus logiczny. Jest to właściwość zależności.

(Odziedziczone po UIElement)
IsHitTestVisible

Pobiera lub ustawia wartość, która deklaruje, czy ten element może zostać zwrócony jako wynik testu trafienia z części renderowanej zawartości. Jest to właściwość zależności.

(Odziedziczone po UIElement)
IsInactiveSelectionHighlightEnabled

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy FlowDocumentPageViewer zaznaczony tekst jest wyświetlany, gdy kontrolka nie ma fokusu.

IsInitialized

Pobiera wartość wskazującą, czy ten element został zainicjowany, albo podczas przetwarzania przez procesor XAML, czy przez jawnie EndInit() wywołaną metodę.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
IsInputMethodEnabled

Pobiera wartość wskazującą, czy system metod wejściowych, taki jak Edytor metod wejściowych (IME), jest włączony do przetwarzania danych wejściowych do tego elementu.

(Odziedziczone po UIElement)
IsKeyboardFocused

Pobiera wartość wskazującą, czy ten element ma fokus klawiatury. Jest to właściwość zależności.

(Odziedziczone po UIElement)
IsKeyboardFocusWithin

Pobiera wartość wskazującą, czy fokus klawiatury znajduje się w dowolnym miejscu elementu, czy w elementach podrzędnych drzewa wizualnego. Jest to właściwość zależności.

(Odziedziczone po UIElement)
IsLoaded

Pobiera wartość wskazującą, czy ten element został załadowany do prezentacji.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
IsManipulationEnabled

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy zdarzenia manipulowania są włączone w tym UIElementelemecie .

(Odziedziczone po UIElement)
IsMeasureValid

Pobiera wartość wskazującą, czy bieżący rozmiar zwrócony przez miarę układu jest prawidłowy.

(Odziedziczone po UIElement)
IsMouseCaptured

Pobiera wartość wskazującą, czy mysz jest przechwytywana do tego elementu. Jest to właściwość zależności.

(Odziedziczone po UIElement)
IsMouseCaptureWithin

Pobiera wartość określającą, czy przechwytywanie myszy jest utrzymywane przez ten element, czy przez elementy podrzędne w drzewie wizualnym. Jest to właściwość zależności.

(Odziedziczone po UIElement)
IsMouseDirectlyOver

Pobiera wartość wskazującą, czy pozycja wskaźnika myszy odpowiada wynikom testu trafienia, które uwzględniają komposiowanie elementów. Jest to właściwość zależności.

(Odziedziczone po UIElement)
IsMouseOver

Pobiera wartość wskazującą, czy wskaźnik myszy znajduje się nad tym elementem (w tym elementami podrzędnymi w drzewie wizualnym). Jest to właściwość zależności.

(Odziedziczone po UIElement)
IsSealed

Pobiera wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest obecnie zapieczętowane (tylko do odczytu).

(Odziedziczone po DependencyObject)
IsSelectionActive

Pobiera wartość wskazującą, czy FlowDocumentPageViewer element ma fokus i zaznaczony tekst.

IsStylusCaptured

Pobiera wartość wskazującą, czy rysik jest przechwytywany przez ten element. Jest to właściwość zależności.

(Odziedziczone po UIElement)
IsStylusCaptureWithin

Pobiera wartość określającą, czy przechwytywanie rysików jest utrzymywane przez ten element, czy element w granicach elementu i jego drzewie wizualnym. Jest to właściwość zależności.

(Odziedziczone po UIElement)
IsStylusDirectlyOver

Pobiera wartość wskazującą, czy pozycja stylus odpowiada wynikom testu trafienia, które uwzględniają kompositing elementów. Jest to właściwość zależności.

(Odziedziczone po UIElement)
IsStylusOver

Pobiera wartość wskazującą, czy kursor stylus znajduje się nad tym elementem (w tym elementami podrzędnymi wizualizacji). Jest to właściwość zależności.

(Odziedziczone po UIElement)
IsTabStop

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kontrolka jest uwzględniona w nawigacji na kartach.

(Odziedziczone po Control)
IsVisible

Pobiera wartość wskazującą, czy ten element jest widoczny w interfejsie użytkownika. Jest to właściwość zależności.

(Odziedziczone po UIElement)
Language

Pobiera lub ustawia informacje o języku lokalizacji/globalizacji, które mają zastosowanie do elementu.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
LayoutTransform

Pobiera lub ustawia transformację grafiki, która ma być stosowana do tego elementu podczas wykonywania układu.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
LogicalChildren

Pobiera moduł wyliczający dla elementów podrzędnych w drzewie logicznym przeglądarki.

(Odziedziczone po DocumentViewerBase)
Margin

Pobiera lub ustawia zewnętrzny margines elementu.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
MasterPageNumber

Pobiera numer strony dla bieżącej strony wzorcowej.

(Odziedziczone po DocumentViewerBase)
MaxHeight

Pobiera lub ustawia maksymalne ograniczenie wysokości elementu.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
MaxWidth

Pobiera lub ustawia ograniczenie maksymalnej szerokości elementu.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
MaxZoom

Pobiera lub ustawia maksymalny dozwolony Zoom poziom dla parametru FlowDocumentPageViewer.

MinHeight

Pobiera lub ustawia minimalne ograniczenie wysokości elementu.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
MinWidth

Pobiera lub ustawia ograniczenie minimalnej szerokości elementu.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
MinZoom

Pobiera lub ustawia minimalny dozwolony Zoom poziom dla parametru FlowDocumentPageViewer.

Name

Pobiera lub ustawia nazwę identyfikującą elementu. Nazwa zawiera odwołanie, dzięki czemu kod-za, taki jak kod obsługi zdarzeń, może odwoływać się do elementu znaczników po jego konstruowaniu podczas przetwarzania przez procesor XAML.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
Opacity

Pobiera lub ustawia współczynnik nieprzezroczystości zastosowany do całej UIElement , gdy jest renderowany w interfejsie użytkownika. Jest to właściwość zależności.

(Odziedziczone po UIElement)
OpacityMask

Pobiera lub ustawia maskę nieprzezroczystości jako implementację Brush , która jest stosowana do dowolnego maskowania kanału alfa dla renderowanej zawartości tego elementu. Jest to właściwość zależności.

(Odziedziczone po UIElement)
OverridesDefaultStyle

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy ten element zawiera właściwości stylu ze stylów motywu.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
Padding

Pobiera lub ustawia dopełnienie wewnątrz kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
PageCount

Pobiera łączną liczbę stron w bieżącym Documentpliku .

(Odziedziczone po DocumentViewerBase)
PageViews

Pobiera kolekcję obiektów aktywnych DocumentPageView tylko do odczytu zawartych w przeglądarce.

(Odziedziczone po DocumentViewerBase)
Parent

Pobiera logiczny element nadrzędny tego elementu.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
PersistId
Nieaktualne.

Pobiera wartość, która jednoznacznie identyfikuje ten element.

(Odziedziczone po UIElement)
RenderSize

Pobiera (lub ustawia) ostateczny rozmiar renderowania tego elementu.

(Odziedziczone po UIElement)
RenderTransform

Pobiera lub ustawia informacje przekształcenia, które mają wpływ na położenie renderowania tego elementu. Jest to właściwość zależności.

(Odziedziczone po UIElement)
RenderTransformOrigin

Pobiera lub ustawia punkt środkowy dowolnej możliwej transformacji renderowania zadeklarowanej przez RenderTransform, względem granic elementu. Jest to właściwość zależności.

(Odziedziczone po UIElement)
Resources

Pobiera lub ustawia słownik zasobów zdefiniowany lokalnie.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
Selection

Pobiera wybraną zawartość elementu FlowDocumentPageViewer.

SelectionBrush

Pobiera lub ustawia szczotkę, która wyróżnia zaznaczony tekst.

SelectionOpacity

Pobiera lub ustawia nieprzezroczystość obiektu SelectionBrush.

SnapsToDevicePixels

Pobiera lub ustawia wartość, która określa, czy renderowanie dla tego elementu powinno używać ustawień pikseli specyficznych dla urządzenia podczas renderowania. Jest to właściwość zależności.

(Odziedziczone po UIElement)
Style

Pobiera lub ustawia styl używany przez ten element podczas jego renderowania.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
StylusPlugIns

Pobiera kolekcję wszystkich obiektów wtyczki stylu (dostosowywanie) skojarzonych z tym elementem.

(Odziedziczone po UIElement)
TabIndex

Pobiera lub ustawia wartość, która określa kolejność, w jakiej elementy odbierają fokus, gdy użytkownik przechodzi przez kontrolki za pomocą klawisza TAB.

(Odziedziczone po Control)
Tag

Pobiera lub ustawia dowolną wartość obiektu, która może służyć do przechowywania niestandardowych informacji o tym elemecie.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
Template

Pobiera lub ustawia szablon kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
TemplatedParent

Pobiera odwołanie do elementu nadrzędnego szablonu tego elementu. Ta właściwość nie ma znaczenia, jeśli element nie został utworzony za pomocą szablonu.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
ToolTip

Pobiera lub ustawia obiekt tool-tip wyświetlany dla tego elementu w interfejsie użytkownika.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
TouchesCaptured

Pobiera wszystkie urządzenia dotykowe przechwycone do tego elementu.

(Odziedziczone po UIElement)
TouchesCapturedWithin

Pobiera wszystkie urządzenia dotykowe przechwycone do tego elementu lub dowolnych elementów podrzędnych w drzewie wizualnym.

(Odziedziczone po UIElement)
TouchesDirectlyOver

Pobiera wszystkie urządzenia dotykowe, które są nad tym elementem.

(Odziedziczone po UIElement)
TouchesOver

Pobiera wszystkie urządzenia dotykowe, które znajdują się nad tym elementem lub dowolnym elementem podrzędnym w drzewie wizualizacji.

(Odziedziczone po UIElement)
Triggers

Pobiera kolekcję wyzwalaczy ustanowionych bezpośrednio na tym elemecie lub w elementach podrzędnych.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
Uid

Pobiera lub ustawia unikatowy identyfikator (dla lokalizacji) dla tego elementu. Jest to właściwość zależności.

(Odziedziczone po UIElement)
UseLayoutRounding

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy zaokrąglanie układu ma być stosowane do rozmiaru i położenia tego elementu podczas układu.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
VerticalAlignment

Pobiera lub ustawia charakterystyki wyrównania pionowego zastosowane do tego elementu, gdy składa się on z elementu nadrzędnego, takiego jak panel lub kontrolka elementów.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
VerticalContentAlignment

Pobiera lub ustawia wyrównanie w pionie zawartości kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
Visibility

Pobiera lub ustawia widoczność interfejsu użytkownika tego elementu. Jest to właściwość zależności.

(Odziedziczone po UIElement)
VisualBitmapEffect
Nieaktualne.
Nieaktualne.

Pobiera lub ustawia BitmapEffect wartość dla elementu Visual.

(Odziedziczone po Visual)
VisualBitmapEffectInput
Nieaktualne.
Nieaktualne.

Pobiera lub ustawia BitmapEffectInput wartość dla elementu Visual.

(Odziedziczone po Visual)
VisualBitmapScalingMode

Pobiera lub ustawia wartość BitmapScalingMode dla parametru Visual.

(Odziedziczone po Visual)
VisualCacheMode

Pobiera lub ustawia w pamięci podręcznej reprezentację elementu Visual.

(Odziedziczone po Visual)
VisualChildrenCount

Pobiera liczbę elementów podrzędnych wizualizacji w ramach tego elementu.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
VisualClearTypeHint

Pobiera lub ustawia wartość ClearTypeHint określającą sposób renderowania typu ClearType w elemecie Visual.

(Odziedziczone po Visual)
VisualClip

Pobiera lub ustawia region klipu jako Visual Geometry wartość.

(Odziedziczone po Visual)
VisualEdgeMode

Pobiera lub ustawia tryb Visual krawędzi jako EdgeMode wartość.

(Odziedziczone po Visual)
VisualEffect

Pobiera lub ustawia efekt mapy bitowej, który ma być stosowany do elementu Visual.

(Odziedziczone po Visual)
VisualOffset

Pobiera lub ustawia wartość przesunięcia obiektu wizualizacji.

(Odziedziczone po Visual)
VisualOpacity

Pobiera lub ustawia nieprzezroczystość obiektu Visual.

(Odziedziczone po Visual)
VisualOpacityMask

Pobiera lub ustawia Brush wartość reprezentującą maskę nieprzezroczystości elementu Visual.

(Odziedziczone po Visual)
VisualParent

Pobiera element nadrzędny drzewa wizualnego obiektu wizualizacji.

(Odziedziczone po Visual)
VisualScrollableAreaClip

Pobiera lub ustawia przycięty obszar przewijania dla obiektu Visual.

(Odziedziczone po Visual)
VisualTextHintingMode

Pobiera lub ustawia wartość TextHintingMode .Visual

(Odziedziczone po Visual)
VisualTextRenderingMode

Pobiera lub ustawia wartość TextRenderingMode .Visual

(Odziedziczone po Visual)
VisualTransform

Pobiera lub ustawia Transform wartość dla .Visual

(Odziedziczone po Visual)
VisualXSnappingGuidelines

Pobiera lub ustawia kolekcję wytycznych współrzędnych x (pionowo).

(Odziedziczone po Visual)
VisualYSnappingGuidelines

Pobiera lub ustawia kolekcję wytycznych współrzędnych y (poziomo).

(Odziedziczone po Visual)
Width

Pobiera lub ustawia szerokość elementu.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
Zoom

Pobiera lub ustawia bieżący poziom powiększenia dla parametru FlowDocumentPageViewer.

ZoomIncrement

Pobiera lub ustawia przyrost powiększenia.

Metody

AddHandler(RoutedEvent, Delegate)

Dodaje program obsługi zdarzeń kierowanych dla określonego zdarzenia kierowanego, dodając procedurę obsługi do kolekcji programu obsługi w bieżącym elemencie.

(Odziedziczone po UIElement)
AddHandler(RoutedEvent, Delegate, Boolean)

Dodaje program obsługi zdarzeń kierowanych dla określonego zdarzenia kierowanego, dodając procedurę obsługi do kolekcji programu obsługi w bieżącym elemencie. Określ handledEventsToo , czy true podana procedura obsługi ma być wywoływana dla zdarzenia kierowanego, które zostało już oznaczone jako obsługiwane przez inny element wzdłuż trasy zdarzeń.

(Odziedziczone po UIElement)
AddLogicalChild(Object)

Dodaje podany obiekt do drzewa logicznego tego elementu.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
AddToEventRoute(EventRoute, RoutedEventArgs)

Dodaje programy obsługi do określonej EventRoute dla bieżącej UIElement kolekcji obsługi zdarzeń.

(Odziedziczone po UIElement)
AddVisualChild(Visual)

Definiuje relację nadrzędny-podrzędny między dwiema wizualizacjami.

(Odziedziczone po Visual)
ApplyAnimationClock(DependencyProperty, AnimationClock)

Stosuje animację do określonej właściwości zależności dla tego elementu. Wszystkie istniejące animacje są zatrzymywane i zastępowane nową animacją.

(Odziedziczone po UIElement)
ApplyAnimationClock(DependencyProperty, AnimationClock, HandoffBehavior)

Stosuje animację do określonej właściwości zależności dla tego elementu z możliwością określenia, co się stanie, jeśli właściwość ma już uruchomioną animację.

(Odziedziczone po UIElement)
ApplyTemplate()

Tworzy drzewo wizualne bieżącego szablonu w razie potrzeby i zwraca wartość wskazującą, czy drzewo wizualne zostało ponownie skompilowane przez to wywołanie.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
Arrange(Rect)

Umieszcza elementy podrzędne i określa rozmiar elementu UIElement. Elementy nadrzędne nazywają tę metodę z implementacji ArrangeCore(Rect) (lub odpowiednika na poziomie platformy WPF), aby utworzyć aktualizację układu cyklicznego. Ta metoda stanowi drugi przekazywanie aktualizacji układu.

(Odziedziczone po UIElement)
ArrangeCore(Rect)

Implementuje ArrangeCore(Rect) implementację (zdefiniowaną jako wirtualna w UIElementsystemie ) i uszczelnia implementację.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
ArrangeOverride(Size)

Wywoływana w celu rozmieszczania i rozmiaru Control zawartości obiektu.

(Odziedziczone po Control)
BeginAnimation(DependencyProperty, AnimationTimeline)

Uruchamia animację dla określonej właściwości animowanej w tym elemecie.

(Odziedziczone po UIElement)
BeginAnimation(DependencyProperty, AnimationTimeline, HandoffBehavior)

Uruchamia określoną animację dla określonej właściwości animowanej w tym elemecie z opcją określenia, co się stanie, jeśli właściwość ma już uruchomioną animację.

(Odziedziczone po UIElement)
BeginInit()

Uruchamia proces inicjowania dla tego elementu.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
BeginStoryboard(Storyboard)

Rozpoczyna sekwencję akcji zawartych w dostarczonej scenorysie.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
BeginStoryboard(Storyboard, HandoffBehavior)

Rozpoczyna sekwencję akcji zawartych w dostarczonej scenorysie z opcjami określonymi dla tego, co powinno się zdarzyć, jeśli właściwość jest już animowana.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
BeginStoryboard(Storyboard, HandoffBehavior, Boolean)

Rozpoczyna sekwencję akcji zawartych w dostarczonej scenorysie z określonym stanem kontroli nad animacją po jej uruchomieniu.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
BringIntoView()

Próbuje przełączyć ten element do widoku w obrębie wszystkich regionów przewijanych, w których znajduje się.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
BringIntoView(Rect)

Próbuje przenieść podany rozmiar regionu tego elementu do widoku w obrębie wszystkich regionów przewijanych, w których znajduje się.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
CancelPrint()

Anuluje dowolne bieżące zadanie drukowania.

(Odziedziczone po DocumentViewerBase)
CanGoToPage(Int32)

Zwraca wartość wskazującą, czy osoba przeglądająca może przejść do określonego numeru strony.

(Odziedziczone po DocumentViewerBase)
CaptureMouse()

Próbuje wymusić przechwycenie myszy do tego elementu.

(Odziedziczone po UIElement)
CaptureStylus()

Próbuje wymusić przechwycenie stylu do tego elementu.

(Odziedziczone po UIElement)
CaptureTouch(TouchDevice)

Próbuje wymusić przechwycenie dotyku do tego elementu.

(Odziedziczone po UIElement)
CheckAccess()

Określa, czy wątek wywołujący ma dostęp do tego DispatcherObjectelementu .

(Odziedziczone po DispatcherObject)
ClearValue(DependencyProperty)

Czyści wartość lokalną właściwości. Właściwość do wyczyszczenia jest określana przez DependencyProperty identyfikator.

(Odziedziczone po DependencyObject)
ClearValue(DependencyPropertyKey)

Czyści wartość lokalną właściwości tylko do odczytu. Właściwość do wyczyszczenia jest określana przez element DependencyPropertyKey.

(Odziedziczone po DependencyObject)
CoerceValue(DependencyProperty)

Przekształca wartość określonej właściwości zależności. Jest to realizowane przez wywołanie dowolnej CoerceValueCallback funkcji określonej w metadanych właściwości dla właściwości zależności, ponieważ istnieje w wywołaniu DependencyObject.

(Odziedziczone po DependencyObject)
DecreaseZoom()

DecreaseZoom Wykonuje kierowane polecenie.

EndInit()

Wskazuje, że proces inicjowania elementu został ukończony.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
Equals(Object)

Określa, czy podany DependencyObject element jest odpowiednikiem bieżącego DependencyObjectelementu .

(Odziedziczone po DependencyObject)
Find()

Przełącza okno dialogowe Znajdź .

FindCommonVisualAncestor(DependencyObject)

Zwraca wspólny element nadrzędny dwóch obiektów wizualnych.

(Odziedziczone po Visual)
FindName(String)

Znajduje element o podanej nazwie identyfikatora.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
FindResource(Object)

Wyszukuje zasób z określonym kluczem i zgłasza wyjątek, jeśli żądany zasób nie zostanie znaleziony.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
FirstPage()

Powoduje, że przeglądarka przechodzi do pierwszej strony bieżącego dokumentu (reprezentowanej Document przez właściwość).

(Odziedziczone po DocumentViewerBase)
Focus()

Próbuje ustawić fokus na ten element.

(Odziedziczone po UIElement)
GetAnimationBaseValue(DependencyProperty)

Zwraca wartość właściwości podstawowej dla określonej właściwości w tym elemecie, pomijając dowolną możliwą animowaną wartość z uruchomionej lub zatrzymanej animacji.

(Odziedziczone po UIElement)
GetBindingExpression(DependencyProperty)

Zwraca wartość BindingExpression reprezentującą powiązanie dla określonej właściwości.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
GetHashCode()

Pobiera kod skrótu dla tego DependencyObjectpliku .

(Odziedziczone po DependencyObject)
GetLayoutClip(Size)

Zwraca geometrię maski wycinkowej. Maska ma zastosowanie, jeśli system układu próbuje rozmieścić element, który jest większy niż dostępna przestrzeń wyświetlana.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
GetLocalValueEnumerator()

Tworzy wyspecjalizowany moduł wyliczający do określania, które właściwości zależności mają lokalnie ustawione wartości dla tego DependencyObjectelementu .

(Odziedziczone po DependencyObject)
GetMasterPageView()

Zwraca bieżący wzorzec DocumentPageView dla tej przeglądarki.

(Odziedziczone po DocumentViewerBase)
GetPageViewsCollection(Boolean)

Tworzy i zwraca nową kolekcję obiektów tylko do odczytu skojarzonych DocumentPageView z bieżącym dokumentem wyświetlania (reprezentowanym przez Document właściwość).

(Odziedziczone po DocumentViewerBase)
GetTemplateChild(String)

Zwraca nazwany element w drzewie wizualizacji ControlTemplatewystąpienia .

(Odziedziczone po FrameworkElement)
GetType()

Type Pobiera wartość bieżącego wystąpienia.

(Odziedziczone po Object)
GetUIParentCore()

Zwraca alternatywny element nadrzędny logiczny dla tego elementu, jeśli nie ma elementu nadrzędnego wizualizacji.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
GetValue(DependencyProperty)

Zwraca bieżącą obowiązującą wartość właściwości zależności dla tego wystąpienia klasy DependencyObject.

(Odziedziczone po DependencyObject)
GetVisualChild(Int32)

Zastępuje element podrzędny GetVisualChild(Int32)i zwraca element podrzędny w określonym indeksie z kolekcji elementów podrzędnych.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
GoToPage(Int32)

Powoduje przejście przeglądarki do określonego numeru strony.

(Odziedziczone po DocumentViewerBase)
HitTestCore(GeometryHitTestParameters)

Implementuje HitTestCore(GeometryHitTestParameters) dostarczanie podstawowego elementu hit zachowanie testowania (zwracanie GeometryHitTestResult).

(Odziedziczone po UIElement)
HitTestCore(PointHitTestParameters)

Implementuje HitTestCore(PointHitTestParameters) dostarczanie podstawowego elementu hit zachowanie testowania (zwracanie HitTestResult).

(Odziedziczone po UIElement)
IncreaseZoom()

IncreaseZoom Wykonuje kierowane polecenie.

InputHitTest(Point)

Zwraca element wejściowy w bieżącym elemencie, który znajduje się na określonych współrzędnych względem źródła bieżącego elementu.

(Odziedziczone po UIElement)
InvalidateArrange()

Unieważnia stan rozmieszczania (układ) elementu. Po unieważnieniu element będzie miał zaktualizowany układ, który wystąpi asynchronicznie, chyba że zostanie wymuszony przez UpdateLayout()element .

(Odziedziczone po UIElement)
InvalidateMeasure()

Unieważnia stan miary (układ) elementu.

(Odziedziczone po UIElement)
InvalidatePageViews()

Powoduje, że kolekcja robocza PageViews zostanie ponownie skompilowana.

(Odziedziczone po DocumentViewerBase)
InvalidateProperty(DependencyProperty)

Ponownie oblicza efektywną wartość dla określonej właściwości zależności.

(Odziedziczone po DependencyObject)
InvalidateVisual()

Unieważnia renderowanie elementu i wymusza pełne przekazanie nowego układu. OnRender(DrawingContext) jest wywoływana po zakończeniu cyklu układu.

(Odziedziczone po UIElement)
IsAncestorOf(DependencyObject)

Określa, czy obiekt wizualizacji jest elementem nadrzędnym obiektu wizualizacji potomnej.

(Odziedziczone po Visual)
IsDescendantOf(DependencyObject)

Określa, czy obiekt wizualizacji jest elementem potomnym obiektu wizualizacji nadrzędnych.

(Odziedziczone po Visual)
LastPage()

Powoduje przejście przeglądarki do ostatniej strony w bieżącym dokumencie (reprezentowanej Document przez właściwość).

(Odziedziczone po DocumentViewerBase)
Measure(Size)

Aktualizuje element DesiredSize .UIElement Elementy nadrzędne nazywają tę metodę z własnych MeasureCore(Size) implementacji w celu utworzenia aktualizacji układu cyklicznego. Wywołanie tej metody stanowi pierwsze przekazanie (przekazywanie "Miara") aktualizacji układu.

(Odziedziczone po UIElement)
MeasureCore(Size)

Implementuje podstawowe zachowanie systemu układu z przekazywaniem miary dla elementu FrameworkElement.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
MeasureOverride(Size)

Wywoływana w celu ponownego measure kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
MemberwiseClone()

Tworzy płytkią kopię bieżącego Objectelementu .

(Odziedziczone po Object)
MoveFocus(TraversalRequest)

Przenosi fokus klawiatury z dala od tego elementu i do innego elementu w podanym kierunku przechodzenia.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
NextPage()

Powoduje, że przeglądarka przechodzi do następnej strony w bieżącym dokumencie (reprezentowanym Document przez właściwość).

(Odziedziczone po DocumentViewerBase)
OnAccessKey(AccessKeyEventArgs)

Zapewnia obsługę klas, gdy wywoływany jest klucz dostępu zrozumiały dla tego elementu.

(Odziedziczone po UIElement)
OnApplyTemplate()

Tworzy drzewo wizualne dla elementu FlowDocumentPageViewer.

OnBringIntoView(DependencyObject, Rect, Int32)

Wywoływane za każdym razem, RequestBringIntoView gdy zdarzenie osiągnie element pochodzący z tej klasy w swojej trasie. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po DocumentViewerBase)
OnCancelPrintCommand()

CancelPrint Obsługuje kierowane polecenie.

OnChildDesiredSizeChanged(UIElement)

Obsługuje zachowanie układu w przypadku zmiany rozmiaru elementu podrzędnego.

(Odziedziczone po UIElement)
OnContextMenuClosing(ContextMenuEventArgs)

Wywoływane za każdym razem, gdy nieobsługiwane ContextMenuClosing zdarzenie kierowane osiągnie tę klasę w swojej trasie. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
OnContextMenuOpening(ContextMenuEventArgs)

Wywoływane za każdym razem, gdy nieobsługiwane ContextMenuOpening zdarzenie kierowane osiągnie tę klasę w swojej trasie. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

OnCreateAutomationPeer()

Zapewnia odpowiednią AutomationPeer implementację tej kontrolki w ramach infrastruktury automatyzacji WPF.

OnDecreaseZoomCommand()

DecreaseZoom Obsługuje kierowane polecenie.

OnDocumentChanged()

Wywoływana, gdy właściwość zostanie zmieniona Document .

OnDpiChanged(DpiScale, DpiScale)

Wywoływane podczas zmiany skali DPI. Ustawia dpi dokumentu przepływu na nową skalę.

(Odziedziczone po DocumentViewerBase)
OnDragEnter(DragEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane DragEnter dołączone zdarzenie dociera do elementu w swojej trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnDragLeave(DragEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane DragLeave dołączone zdarzenie dociera do elementu w swojej trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnDragOver(DragEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane DragOver dołączone zdarzenie dociera do elementu w swojej trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnDrop(DragEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane DragEnter dołączone zdarzenie dociera do elementu w swojej trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnFindCommand()

Find Obsługuje kierowane polecenie.

OnFirstPageCommand()

FirstPage Obsługuje kierowane polecenie.

OnGiveFeedback(GiveFeedbackEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane GiveFeedback dołączone zdarzenie dociera do elementu w swojej trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnGotFocus(RoutedEventArgs)

Wywoływane za każdym razem, gdy nieobsługiwane GotFocus zdarzenie osiągnie ten element w swojej trasie.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
OnGotKeyboardFocus(KeyboardFocusChangedEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane GotKeyboardFocus dołączone zdarzenie dociera do elementu w swojej trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnGotMouseCapture(MouseEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane GotMouseCapture dołączone zdarzenie dociera do elementu w swojej trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnGoToPageCommand(Int32)

GoToPage Obsługuje kierowane polecenie.

OnGotStylusCapture(StylusEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane GotStylusCapture dołączone zdarzenie dociera do elementu w swojej trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnGotTouchCapture(TouchEventArgs)

Zapewnia obsługę klas dla zdarzenia kierowanego GotTouchCapture , które występuje po przechwyceniu dotyku do tego elementu.

(Odziedziczone po UIElement)
OnIncreaseZoomCommand()

IncreaseZoom Obsługuje kierowane polecenie.

OnInitialized(EventArgs)

Initialized Zgłasza zdarzenie. Ta metoda jest wywoływana za każdym razem, gdy IsInitialized jest ustawiona na true wartość wewnętrzną.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
OnIsKeyboardFocusedChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs)

Wywoływane po wywołaniu nieobsługiwanego IsKeyboardFocusedChanged zdarzenia dla tego elementu. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnIsKeyboardFocusWithinChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs)

Wywoływane tuż przed wywołaniem IsKeyboardFocusWithinChanged zdarzenia przez ten element. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnIsMouseCapturedChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs)

Wywoływane po wywołaniu nieobsługiwanego IsMouseCapturedChanged zdarzenia w tym elemecie. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnIsMouseCaptureWithinChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs)

Wywoływane po wywołaniu nieobsługiwanego IsMouseCaptureWithinChanged zdarzenia w tym elemecie. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnIsMouseDirectlyOverChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs)

Wywoływane po wywołaniu nieobsługiwanego IsMouseDirectlyOverChanged zdarzenia w tym elemecie. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnIsStylusCapturedChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs)

Wywoływane po wywołaniu nieobsługiwanego IsStylusCapturedChanged zdarzenia w tym elemecie. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnIsStylusCaptureWithinChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs)

Wywoływane po wywołaniu nieobsługiwanego IsStylusCaptureWithinChanged zdarzenia w tym elemecie. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnIsStylusDirectlyOverChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs)

Wywoływane po wywołaniu nieobsługiwanego IsStylusDirectlyOverChanged zdarzenia w tym elemecie. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnKeyDown(KeyEventArgs)

KeyDown Obsługuje zdarzenie kierowane.

OnKeyUp(KeyEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane KeyUp dołączone zdarzenie osiąga element w trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnLastPageCommand()

LastPage Obsługuje kierowane polecenie.

OnLostFocus(RoutedEventArgs)

LostFocus Zgłasza zdarzenie kierowane przy użyciu podanych danych zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnLostKeyboardFocus(KeyboardFocusChangedEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane LostKeyboardFocus dołączone zdarzenie osiąga element w trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnLostMouseCapture(MouseEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane LostMouseCapture dołączone zdarzenie osiąga element w trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnLostStylusCapture(StylusEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane LostStylusCapture dołączone zdarzenie osiąga element w trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnLostTouchCapture(TouchEventArgs)

Zapewnia obsługę klas dla zdarzenia kierowanego LostTouchCapture , które występuje, gdy ten element traci przechwytywanie dotyku.

(Odziedziczone po UIElement)
OnManipulationBoundaryFeedback(ManipulationBoundaryFeedbackEventArgs)

Wywoływana, ManipulationBoundaryFeedback gdy wystąpi zdarzenie.

(Odziedziczone po UIElement)
OnManipulationCompleted(ManipulationCompletedEventArgs)

Wywoływana, ManipulationCompleted gdy wystąpi zdarzenie.

(Odziedziczone po UIElement)
OnManipulationDelta(ManipulationDeltaEventArgs)

Wywoływana, ManipulationDelta gdy wystąpi zdarzenie.

(Odziedziczone po UIElement)
OnManipulationInertiaStarting(ManipulationInertiaStartingEventArgs)

Wywoływana, ManipulationInertiaStarting gdy wystąpi zdarzenie.

(Odziedziczone po UIElement)
OnManipulationStarted(ManipulationStartedEventArgs)

Wywoływana, ManipulationStarted gdy wystąpi zdarzenie.

(Odziedziczone po UIElement)
OnManipulationStarting(ManipulationStartingEventArgs)

Zapewnia obsługę klas dla zdarzenia kierowanego ManipulationStarting , które występuje po pierwszym utworzeniu procesora manipulowania.

(Odziedziczone po UIElement)
OnMasterPageNumberChanged()

Wywoływane za każdym razem, MasterPageNumber gdy właściwość zostanie zmodyfikowana.

(Odziedziczone po DocumentViewerBase)
OnMouseDoubleClick(MouseButtonEventArgs)

MouseDoubleClick Wywołuje zdarzenie kierowane.

(Odziedziczone po Control)
OnMouseDown(MouseButtonEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane MouseDown dołączone zdarzenie osiąga element w trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnMouseEnter(MouseEventArgs)

Wywoływane po wywołaniu nieobsługiwanego MouseEnter zdarzenia dołączonego dla tego elementu. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnMouseLeave(MouseEventArgs)

Wywoływane po wywołaniu nieobsługiwanego MouseLeave zdarzenia dołączonego dla tego elementu. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnMouseLeftButtonDown(MouseButtonEventArgs)

Wywoływane po wywołaniu nieobsługiwanego MouseLeftButtonDown zdarzenia kierowanego dla tego elementu. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane MouseLeftButtonUp zdarzenie kierowane dociera do elementu w swojej trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnMouseMove(MouseEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane MouseMove dołączone zdarzenie dociera do elementu w swojej trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnMouseRightButtonDown(MouseButtonEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane MouseRightButtonDown zdarzenie kierowane dociera do elementu w swojej trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnMouseRightButtonUp(MouseButtonEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane MouseRightButtonUp zdarzenie kierowane dociera do elementu w swojej trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnMouseUp(MouseButtonEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane MouseUp zdarzenie kierowane dociera do elementu w swojej trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnMouseWheel(MouseWheelEventArgs)

MouseWheel Obsługuje zdarzenie kierowane.

OnNextPageCommand()

NextPage Obsługuje kierowane polecenie.

OnPageViewsChanged()

PageViewsChanged Obsługuje zdarzenie kierowane.

OnPreviewDragEnter(DragEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane PreviewDragEnter dołączone zdarzenie osiąga element w trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewDragLeave(DragEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane PreviewDragLeave dołączone zdarzenie osiąga element w trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewDragOver(DragEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane PreviewDragOver dołączone zdarzenie osiąga element w trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewDrop(DragEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane PreviewDrop dołączone zdarzenie osiąga element w trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewGiveFeedback(GiveFeedbackEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane PreviewGiveFeedback dołączone zdarzenie osiąga element w trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewGotKeyboardFocus(KeyboardFocusChangedEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane PreviewGotKeyboardFocus dołączone zdarzenie osiąga element w trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewKeyDown(KeyEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane PreviewKeyDown dołączone zdarzenie dociera do elementu w swojej trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewKeyUp(KeyEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane PreviewKeyUp dołączone zdarzenie dociera do elementu w swojej trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewLostKeyboardFocus(KeyboardFocusChangedEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane PreviewKeyDown dołączone zdarzenie dociera do elementu w swojej trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewMouseDoubleClick(MouseButtonEventArgs)

PreviewMouseDoubleClick Wywołuje zdarzenie kierowane.

(Odziedziczone po Control)
OnPreviewMouseDown(MouseButtonEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane PreviewMouseDown dołączone zdarzenie kierowane dociera do elementu w jego trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewMouseLeftButtonDown(MouseButtonEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane PreviewMouseLeftButtonDown zdarzenie kierowane dociera do elementu w swojej trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane PreviewMouseLeftButtonUp zdarzenie kierowane dociera do elementu w swojej trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewMouseMove(MouseEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane PreviewMouseMove dołączone zdarzenie dociera do elementu w swojej trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewMouseRightButtonDown(MouseButtonEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane PreviewMouseRightButtonDown zdarzenie kierowane dociera do elementu w swojej trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewMouseRightButtonUp(MouseButtonEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane PreviewMouseRightButtonUp zdarzenie kierowane dociera do elementu w swojej trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewMouseUp(MouseButtonEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane PreviewMouseUp dołączone zdarzenie dociera do elementu w swojej trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewMouseWheel(MouseWheelEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane PreviewMouseWheel dołączone zdarzenie dociera do elementu w swojej trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewQueryContinueDrag(QueryContinueDragEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane PreviewQueryContinueDrag dołączone zdarzenie dociera do elementu w swojej trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewStylusButtonDown(StylusButtonEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane PreviewStylusButtonDown dołączone zdarzenie dociera do elementu w swojej trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewStylusButtonUp(StylusButtonEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane PreviewStylusButtonUp dołączone zdarzenie dociera do elementu w swojej trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewStylusDown(StylusDownEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane PreviewStylusDown dołączone zdarzenie osiąga element w trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewStylusInAirMove(StylusEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane PreviewStylusInAirMove dołączone zdarzenie osiąga element w trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewStylusInRange(StylusEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane PreviewStylusInRange dołączone zdarzenie osiąga element w trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewStylusMove(StylusEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane PreviewStylusMove dołączone zdarzenie osiąga element w trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewStylusOutOfRange(StylusEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane PreviewStylusOutOfRange dołączone zdarzenie osiąga element w trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewStylusSystemGesture(StylusSystemGestureEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane PreviewStylusSystemGesture dołączone zdarzenie osiąga element w trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewStylusUp(StylusEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane PreviewStylusUp dołączone zdarzenie osiąga element w trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewTextInput(TextCompositionEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane PreviewTextInput dołączone zdarzenie osiąga element w trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewTouchDown(TouchEventArgs)

Zapewnia obsługę klas dla zdarzenia kierowanego PreviewTouchDown , które występuje, gdy dotyk naciska ten element.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewTouchMove(TouchEventArgs)

Zapewnia obsługę klas dla zdarzenia kierowanego PreviewTouchMove , które występuje, gdy dotyk porusza się wewnątrz tego elementu.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewTouchUp(TouchEventArgs)

Zapewnia obsługę klas dla zdarzenia kierowanego, które występuje po zwolnieniu PreviewTouchUp dotyku wewnątrz tego elementu.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviousPageCommand()

PreviousPage Obsługuje kierowane polecenie.

OnPrintCommand()

Print Obsługuje kierowane polecenie.

OnPrintCompleted()

Wywoływane po zakończeniu zadania drukowania.

OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs)

Wywoływane za każdym razem, gdy obowiązująca wartość dowolnej właściwości zależności została FrameworkElement zaktualizowana. Określona właściwość zależności, która uległa zmianie, jest zgłaszana w parametrze argumentów. OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs)Zastępuje .

(Odziedziczone po FrameworkElement)
OnQueryContinueDrag(QueryContinueDragEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane QueryContinueDrag dołączone zdarzenie osiąga element w trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnQueryCursor(QueryCursorEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane QueryCursor dołączone zdarzenie osiąga element w trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnRender(DrawingContext)

Po zastąpieniu klasy pochodnej uczestniczy w operacjach renderowania, które są kierowane przez system układu. Instrukcje renderowania dla tego elementu nie są używane bezpośrednio w przypadku wywołania tej metody i są zamiast tego zachowywane na potrzeby późniejszego asynchronicznego użycia przez układ i rysunek.

(Odziedziczone po UIElement)
OnRenderSizeChanged(SizeChangedInfo)

SizeChanged Zgłasza zdarzenie przy użyciu określonych informacji w ramach danych zdarzenia ostatecznego.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
OnStyleChanged(Style, Style)

Wywoływane, gdy styl używany w tym elemecie ulegnie zmianie, co spowoduje unieważnienie układu.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
OnStylusButtonDown(StylusButtonEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane StylusButtonDown dołączone zdarzenie osiąga element w trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnStylusButtonUp(StylusButtonEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane StylusButtonUp dołączone zdarzenie osiąga element w trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnStylusDown(StylusDownEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane StylusDown dołączone zdarzenie osiąga element w trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnStylusEnter(StylusEventArgs)

Wywoływane po wywołaniu nieobsługiwanego StylusEnter zdarzenia dołączonego przez ten element. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnStylusInAirMove(StylusEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane StylusInAirMove dołączone zdarzenie dociera do elementu w swojej trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnStylusInRange(StylusEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane StylusInRange dołączone zdarzenie dociera do elementu w swojej trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnStylusLeave(StylusEventArgs)

Wywoływane po wywołaniu nieobsługiwanego StylusLeave zdarzenia dołączonego przez ten element. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnStylusMove(StylusEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane StylusMove dołączone zdarzenie dociera do elementu w swojej trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnStylusOutOfRange(StylusEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane StylusOutOfRange dołączone zdarzenie dociera do elementu w swojej trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnStylusSystemGesture(StylusSystemGestureEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane StylusSystemGesture dołączone zdarzenie dociera do elementu w swojej trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnStylusUp(StylusEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane StylusUp dołączone zdarzenie dociera do elementu w swojej trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnTemplateChanged(ControlTemplate, ControlTemplate)

Wywoływane za każdym razem, gdy zmieni się szablon kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
OnTextInput(TextCompositionEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsługiwane TextInput dołączone zdarzenie dociera do elementu w swojej trasie pochodzącej z tej klasy. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
OnToolTipClosing(ToolTipEventArgs)

Wywoływane za każdym razem, gdy nieobsługiwane ToolTipClosing zdarzenie kierowane osiągnie tę klasę w swojej trasie. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
OnToolTipOpening(ToolTipEventArgs)

Wywoływane za każdym razem, ToolTipOpening gdy zdarzenie kierowane osiągnie tę klasę w swojej trasie. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klas dla tego zdarzenia.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
OnTouchDown(TouchEventArgs)

Zapewnia obsługę klas dla zdarzenia kierowanego, które występuje po naciśnięciu TouchDown dotyku wewnątrz tego elementu.

(Odziedziczone po UIElement)
OnTouchEnter(TouchEventArgs)

Zapewnia obsługę klas dla zdarzenia kierowanego TouchEnter , które występuje, gdy dotyk przechodzi z zewnątrz do wewnątrz granic tego elementu.

(Odziedziczone po UIElement)
OnTouchLeave(TouchEventArgs)

Zapewnia obsługę klas dla zdarzenia kierowanego TouchLeave , które występuje, gdy dotyk przechodzi od wewnątrz do spoza granic tego UIElementelementu .

(Odziedziczone po UIElement)
OnTouchMove(TouchEventArgs)

Zapewnia obsługę klas dla zdarzenia kierowanego TouchMove , które występuje, gdy dotyk porusza się wewnątrz tego elementu.

(Odziedziczone po UIElement)
OnTouchUp(TouchEventArgs)

Zapewnia obsługę klas dla zdarzenia kierowanego, które występuje po zwolnieniu TouchUp dotyku wewnątrz tego elementu.

(Odziedziczone po UIElement)
OnVisualChildrenChanged(DependencyObject, DependencyObject)

Wywoływana, gdy VisualCollection obiekt wizualizacji jest modyfikowany.

(Odziedziczone po Visual)
OnVisualParentChanged(DependencyObject)

Wywoływane po zmianie elementu nadrzędnego tego elementu w drzewie wizualnym. OnVisualParentChanged(DependencyObject)Zastępuje .

(Odziedziczone po FrameworkElement)
ParentLayoutInvalidated(UIElement)

Obsługuje implementacje układu przyrostowego w wyspecjalizowanych podklasach .FrameworkElement ParentLayoutInvalidated(UIElement) jest wywoływany, gdy element podrzędny unieważnił właściwość oznaczoną w metadanych jako wpływając na miarę elementu nadrzędnego lub rozmieszczanie przechodzi podczas układu.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
PointFromScreen(Point)

Konwertuje Point współrzędne na ekranie na element Point reprezentujący bieżący układ współrzędnych obiektu Visual.

(Odziedziczone po Visual)
PointToScreen(Point)

Konwertuje element Point reprezentujący bieżący układ Visual współrzędnych obiektu na współrzędnych Point na ekranie.

(Odziedziczone po Visual)
PredictFocus(FocusNavigationDirection)

Określa następny element, który będzie otrzymywać fokus względem tego elementu dla podanego kierunku ruchu fokusu, ale w rzeczywistości nie przenosi fokusu.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
PreviousPage()

Powoduje przejście przeglądarki do poprzedniej strony bieżącego dokumentu (reprezentowanej przez Document właściwość).

(Odziedziczone po DocumentViewerBase)
Print()

Wywołuje standardowe okno dialogowe Drukowania , które może służyć do drukowania zawartości przeglądarki i konfigurowania preferencji drukowania.

(Odziedziczone po DocumentViewerBase)
RaiseEvent(RoutedEventArgs)

Wywołuje określone zdarzenie kierowane. Element RoutedEvent do zgłoszenia jest identyfikowany w podanym wystąpieniu RoutedEventArgs (jako RoutedEvent właściwość danych tego zdarzenia).

(Odziedziczone po UIElement)
ReadLocalValue(DependencyProperty)

Zwraca wartość lokalną właściwości zależności, jeśli istnieje.

(Odziedziczone po DependencyObject)
RegisterName(String, Object)

Zapewnia metodę dostępu, która upraszcza dostęp do NameScope metody rejestracji.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
ReleaseAllTouchCaptures()

Zwalnia wszystkie przechwycone urządzenia dotykowe z tego elementu.

(Odziedziczone po UIElement)
ReleaseMouseCapture()

Zwalnia przechwytywanie myszy, jeśli ten element trzymał przechwytywanie.

(Odziedziczone po UIElement)
ReleaseStylusCapture()

Zwalnia przechwytywanie urządzenia rysika, jeśli ten element przechowuje przechwytywanie.

(Odziedziczone po UIElement)
ReleaseTouchCapture(TouchDevice)

Próbuje zwolnić określone urządzenie dotykowe z tego elementu.

(Odziedziczone po UIElement)
RemoveHandler(RoutedEvent, Delegate)

Usuwa z tego elementu określoną procedurę obsługi zdarzeń kierowanych.

(Odziedziczone po UIElement)
RemoveLogicalChild(Object)

Usuwa podany obiekt z drzewa logicznego tego elementu. FrameworkElement aktualizuje wskaźniki nadrzędne drzewa logicznego, aby zachować synchronizację z tym usunięciem.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
RemoveVisualChild(Visual)

Usuwa relację nadrzędny-podrzędny między dwiema wizualizacjami.

(Odziedziczone po Visual)
SetBinding(DependencyProperty, BindingBase)

Dołącza powiązanie do tego elementu na podstawie dostarczonego obiektu powiązania.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
SetBinding(DependencyProperty, String)

Dołącza powiązanie do tego elementu na podstawie podanej nazwy właściwości źródłowej jako kwalifikacji ścieżki do źródła danych.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
SetCurrentValue(DependencyProperty, Object)

Ustawia wartość właściwości zależności bez zmieniania jej źródła wartości.

(Odziedziczone po DependencyObject)
SetResourceReference(DependencyProperty, Object)

Wyszukuje zasób o określonej nazwie i konfiguruje odwołanie do zasobu dla określonej właściwości.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
SetValue(DependencyProperty, Object)

Ustawia wartość lokalną właściwości zależności określonej przez jej identyfikator właściwości zależności.

(Odziedziczone po DependencyObject)
SetValue(DependencyPropertyKey, Object)

Ustawia wartość lokalną właściwości zależności tylko do odczytu określonej przez DependencyPropertyKey identyfikator właściwości zależności.

(Odziedziczone po DependencyObject)
ShouldSerializeCommandBindings()

Zwraca, czy procesy serializacji powinny serializować zawartość CommandBindings właściwości w wystąpieniach tej klasy.

(Odziedziczone po UIElement)
ShouldSerializeInputBindings()

Zwraca, czy procesy serializacji powinny serializować zawartość InputBindings właściwości w wystąpieniach tej klasy.

(Odziedziczone po UIElement)
ShouldSerializeProperty(DependencyProperty)

Zwraca wartość wskazującą, czy procesy serializacji powinny serializować wartość dla podanej właściwości zależności.

(Odziedziczone po DependencyObject)
ShouldSerializeResources()

Zwraca, czy procesy serializacji powinny serializować zawartość Resources właściwości.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
ShouldSerializeStyle()

Zwraca, czy procesy serializacji powinny serializować zawartość Style właściwości.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
ShouldSerializeTriggers()

Zwraca, czy procesy serializacji powinny serializować zawartość Triggers właściwości.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
ToString()

Zwraca reprezentację Control ciągu obiektu.

(Odziedziczone po Control)
TransformToAncestor(Visual)

Zwraca transformację, która może służyć do przekształcania współrzędnych z obiektu wizualnego na Visual określony Visual element nadrzędny.

(Odziedziczone po Visual)
TransformToAncestor(Visual3D)

Zwraca transformację, która może służyć do przekształcania współrzędnych z obiektu wizualnego na Visual określony Visual3D element nadrzędny.

(Odziedziczone po Visual)
TransformToDescendant(Visual)

Zwraca przekształcenie, które może służyć do przekształcania współrzędnych z Visual elementu podrzędnego do określonego obiektu wizualnego.

(Odziedziczone po Visual)
TransformToVisual(Visual)

Zwraca przekształcenie, które może służyć do przekształcania współrzędnych z Visual obiektu do określonego obiektu wizualizacji.

(Odziedziczone po Visual)
TranslatePoint(Point, UIElement)

Tłumaczy punkt względem tego elementu na współrzędne względem określonego elementu.

(Odziedziczone po UIElement)
TryFindResource(Object)

Wyszukuje zasób z określonym kluczem i zwraca ten zasób, jeśli zostanie znaleziony.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
UnregisterName(String)

Upraszcza dostęp do NameScope metody anulowania rejestracji.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
UpdateDefaultStyle()

Ponownie dobierze domyślny styl do bieżącego FrameworkElementelementu .

(Odziedziczone po FrameworkElement)
UpdateLayout()

Zapewnia, że wszystkie elementy podrzędne wizualizacji tego elementu są prawidłowo aktualizowane dla układu.

(Odziedziczone po UIElement)
VerifyAccess()

Wymusza, że wątek wywołujący ma dostęp do tego DispatcherObjectelementu .

(Odziedziczone po DispatcherObject)

Zdarzenia

ContextMenuClosing

Występuje tuż przed zamknięciem dowolnego menu kontekstowego elementu.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
ContextMenuOpening

Występuje po otwarciu dowolnego menu kontekstowego elementu.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
DataContextChanged

Występuje, gdy zmienia się kontekst danych dla tego elementu.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
DragEnter

Występuje, gdy system wejściowy zgłasza bazowe zdarzenie przeciągania z tym elementem jako element docelowy przeciągania.

(Odziedziczone po UIElement)
DragLeave

Występuje, gdy system wejściowy zgłasza bazowe zdarzenie przeciągania z tym elementem jako źródło przeciągania.

(Odziedziczone po UIElement)
DragOver

Występuje, gdy system wejściowy zgłasza bazowe zdarzenie przeciągania z tym elementem jako potencjalny cel upuszczania.

(Odziedziczone po UIElement)
Drop

Występuje, gdy system wejściowy zgłasza bazowe zdarzenie upuszczania z tym elementem jako element docelowy upuszczania.

(Odziedziczone po UIElement)
FocusableChanged

Występuje, gdy wartość Focusable właściwości ulegnie zmianie.

(Odziedziczone po UIElement)
GiveFeedback

Występuje, gdy system wejściowy zgłasza bazowe zdarzenie przeciągania i upuszczania, które obejmuje ten element.

(Odziedziczone po UIElement)
GotFocus

Występuje, gdy ten element uzyskuje fokus logiczny.

(Odziedziczone po UIElement)
GotKeyboardFocus

Występuje, gdy klawiatura koncentruje się na tym elemecie.

(Odziedziczone po UIElement)
GotMouseCapture

Występuje, gdy ten element przechwytuje mysz.

(Odziedziczone po UIElement)
GotStylusCapture

Występuje, gdy ten element przechwytuje rysik.

(Odziedziczone po UIElement)
GotTouchCapture

Występuje, gdy dotknięcie jest przechwytywane do tego elementu.

(Odziedziczone po UIElement)
Initialized

Występuje, gdy jest to FrameworkElement inicjowane. To zdarzenie pokrywa się z przypadkami, w których wartość IsInitialized właściwości zmienia się z false (lub niezdefiniowane) na true.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
IsEnabledChanged

Występuje, gdy wartość IsEnabled właściwości w tym elemecie ulegnie zmianie.

(Odziedziczone po UIElement)
IsHitTestVisibleChanged

Występuje, gdy wartość IsHitTestVisible właściwości zależności zmienia się na tym elemecie.

(Odziedziczone po UIElement)
IsKeyboardFocusedChanged

Występuje, gdy wartość IsKeyboardFocused właściwości zmienia się na tym elemecie.

(Odziedziczone po UIElement)
IsKeyboardFocusWithinChanged

Występuje, gdy wartość IsKeyboardFocusWithin właściwości zmienia się na tym elemecie.

(Odziedziczone po UIElement)
IsMouseCapturedChanged

Występuje, gdy wartość IsMouseCaptured właściwości zmienia się na tym elemecie.

(Odziedziczone po UIElement)
IsMouseCaptureWithinChanged

Występuje, gdy wartość IsMouseCaptureWithinProperty zmian w tym elemecie.

(Odziedziczone po UIElement)
IsMouseDirectlyOverChanged

Występuje, gdy wartość IsMouseDirectlyOver właściwości zmienia się na tym elemecie.

(Odziedziczone po UIElement)
IsStylusCapturedChanged

Występuje, gdy wartość IsStylusCaptured właściwości zmienia się na tym elemecie.

(Odziedziczone po UIElement)
IsStylusCaptureWithinChanged

Występuje, gdy wartość IsStylusCaptureWithin właściwości zmienia się na tym elemecie.

(Odziedziczone po UIElement)
IsStylusDirectlyOverChanged

Występuje, gdy wartość IsStylusDirectlyOver właściwości zmienia się na tym elemecie.

(Odziedziczone po UIElement)
IsVisibleChanged

Występuje, gdy wartość IsVisible właściwości zmienia się na tym elemecie.

(Odziedziczone po UIElement)
KeyDown

Występuje, gdy klawisz jest naciskany, gdy fokus jest na tym elemecie.

(Odziedziczone po UIElement)
KeyUp

Występuje, gdy klucz jest zwalniany, gdy fokus jest na tym elemecie.

(Odziedziczone po UIElement)
LayoutUpdated

Występuje, gdy układ różnych elementów wizualnych skojarzonych z bieżącymi Dispatcher zmianami.

(Odziedziczone po UIElement)
Loaded

Występuje, gdy element jest ułożony, renderowany i gotowy do interakcji.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
LostFocus

Występuje, gdy ten element traci fokus logiczny.

(Odziedziczone po UIElement)
LostKeyboardFocus

Występuje, gdy klawiatura nie koncentruje się już na tym elemecie.

(Odziedziczone po UIElement)
LostMouseCapture

Występuje, gdy ten element traci przechwytywanie myszy.

(Odziedziczone po UIElement)
LostStylusCapture

Występuje, gdy ten element traci przechwycenie stylu.

(Odziedziczone po UIElement)
LostTouchCapture

Występuje, gdy ten element traci przechwytywanie dotyku.

(Odziedziczone po UIElement)
ManipulationBoundaryFeedback

Występuje, gdy manipulacja napotyka granicę.

(Odziedziczone po UIElement)
ManipulationCompleted

Występuje po zakończeniu UIElement manipulowania i inercji obiektu.

(Odziedziczone po UIElement)
ManipulationDelta

Występuje, gdy urządzenie wejściowe zmienia pozycję podczas manipulowania.

(Odziedziczone po UIElement)
ManipulationInertiaStarting

Występuje, gdy urządzenie wejściowe traci kontakt z UIElement obiektem podczas manipulowania i rozpoczyna się inercja.

(Odziedziczone po UIElement)
ManipulationStarted

Występuje, gdy urządzenie wejściowe rozpoczyna manipulowanie obiektem UIElement .

(Odziedziczone po UIElement)
ManipulationStarting

Występuje podczas pierwszego tworzenia procesora manipulowania.

(Odziedziczone po UIElement)
MouseDoubleClick

Występuje po kliknięciu przycisku myszy co najmniej dwa razy.

(Odziedziczone po Control)
MouseDown

Występuje, gdy dowolny przycisk myszy jest naciskany, gdy wskaźnik jest nad tym elementem.

(Odziedziczone po UIElement)
MouseEnter

Występuje, gdy wskaźnik myszy wchodzi w granice tego elementu.

(Odziedziczone po UIElement)
MouseLeave

Występuje, gdy wskaźnik myszy opuszcza granice tego elementu.

(Odziedziczone po UIElement)
MouseLeftButtonDown

Występuje, gdy lewy przycisk myszy jest naciskany, gdy wskaźnik myszy jest nad tym elementem.

(Odziedziczone po UIElement)
MouseLeftButtonUp

Występuje, gdy lewy przycisk myszy jest zwalniany, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad tym elementem.

(Odziedziczone po UIElement)
MouseMove

Występuje, gdy wskaźnik myszy przesuwa się w czasie nad tym elementem.

(Odziedziczone po UIElement)
MouseRightButtonDown

Występuje po naciśnięciu prawego przycisku myszy, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad tym elementem.

(Odziedziczone po UIElement)
MouseRightButtonUp

Występuje po zwolnieniu prawego przycisku myszy, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad tym elementem.

(Odziedziczone po UIElement)
MouseUp

Występuje po zwolnieniu dowolnego przycisku myszy nad tym elementem.

(Odziedziczone po UIElement)
MouseWheel

Występuje, gdy użytkownik obraca koło myszy, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad tym elementem.

(Odziedziczone po UIElement)
PageViewsChanged

Występuje, gdy zmienia się kolekcja elementów skojarzonych DocumentPageView z tą przeglądarką (reprezentowaną PageViews przez właściwość).

(Odziedziczone po DocumentViewerBase)
PreviewDragEnter

Występuje, gdy system wejściowy zgłasza bazowe zdarzenie przeciągania z tym elementem jako obiekt docelowy przeciągania.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewDragLeave

Występuje, gdy system wejściowy zgłasza bazowe zdarzenie przeciągania z tym elementem jako źródło przeciągania.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewDragOver

Występuje, gdy system wejściowy zgłasza bazowe zdarzenie przeciągania z tym elementem jako potencjalny cel upuszczania.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewDrop

Występuje, gdy system wejściowy zgłasza bazowe zdarzenie upuszczania z tym elementem jako element docelowy upuszczania.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewGiveFeedback

Występuje po uruchomieniu operacji przeciągania i upuszczania.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewGotKeyboardFocus

Występuje, gdy klawiatura koncentruje się na tym elemecie.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewKeyDown

Występuje, gdy klawisz jest naciskany, gdy fokus jest na tym elemecie.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewKeyUp

Występuje, gdy klucz jest zwalniany, gdy fokus jest na tym elemecie.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewLostKeyboardFocus

Występuje, gdy klawiatura nie koncentruje się już na tym elemecie.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewMouseDoubleClick

Występuje, gdy użytkownik klika przycisk myszy co najmniej dwa razy.

(Odziedziczone po Control)
PreviewMouseDown

Występuje, gdy dowolny przycisk myszy jest naciskany, gdy wskaźnik jest nad tym elementem.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewMouseLeftButtonDown

Występuje, gdy lewy przycisk myszy jest naciskany, gdy wskaźnik myszy jest nad tym elementem.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewMouseLeftButtonUp

Występuje, gdy lewy przycisk myszy jest zwalniany, gdy wskaźnik myszy jest nad tym elementem.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewMouseMove

Występuje, gdy wskaźnik myszy przesuwa się, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad tym elementem.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewMouseRightButtonDown

Występuje po naciśnięciu prawego przycisku myszy, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad tym elementem.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewMouseRightButtonUp

Występuje po zwolnieniu prawego przycisku myszy, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad tym elementem.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewMouseUp

Występuje po zwolnieniu dowolnego przycisku myszy, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad tym elementem.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewMouseWheel

Występuje, gdy użytkownik obraca koło myszy, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad tym elementem.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewQueryContinueDrag

Występuje, gdy podczas operacji przeciągania i upuszczania następuje zmiana stanu klawiatury lub przycisku myszy.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewStylusButtonDown

Występuje, gdy przycisk rysika jest naciśnięty, gdy wskaźnik znajduje się nad tym elementem.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewStylusButtonUp

Występuje, gdy przycisk rysika jest zwalniany, gdy wskaźnik znajduje się nad tym elementem.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewStylusDown

Występuje, gdy rysik dotyka cyfryzatora, gdy znajduje się nad tym elementem.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewStylusInAirMove

Występuje, gdy rysik przesuwa się nad elementem bez dotykania cyfryzatora.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewStylusInRange

Występuje, gdy rysik jest wystarczająco blisko cyfry do wykrycia, podczas gdy nad tym elementem.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewStylusMove

Występuje, gdy rysik przechodzi przez element. Rysik musi zostać przeniesiony podczas wykrywania przez cyfryzatora, PreviewStylusInAirMove aby podnieść to zdarzenie, w przeciwnym razie zostanie podniesiony.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewStylusOutOfRange

Występuje, gdy rysik jest zbyt daleko od cyfry do wykrycia.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewStylusSystemGesture

Występuje, gdy użytkownik wykonuje jeden z kilku gestów stylus.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewStylusUp

Występuje, gdy użytkownik podnosi stylus off digitizer, podczas gdy rysik jest nad tym elementem.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewTextInput

Występuje, gdy ten element pobiera tekst w sposób niezależny od urządzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewTouchDown

Występuje, gdy palec dotyka ekranu, gdy palec jest nad tym elementem.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewTouchMove

Występuje, gdy palec porusza się na ekranie, gdy palec znajduje się nad tym elementem.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewTouchUp

Występuje, gdy palec jest podniesiony z ekranu, gdy palec jest nad tym elementem.

(Odziedziczone po UIElement)
QueryContinueDrag

Występuje, gdy podczas operacji przeciągania i upuszczania następuje zmiana stanu klawiatury lub przycisku myszy.

(Odziedziczone po UIElement)
QueryCursor

Występuje, gdy kursor jest żądany do wyświetlenia. To zdarzenie jest wywoływane na elemecie za każdym razem, gdy wskaźnik myszy przechodzi do nowej lokalizacji, co oznacza, że obiekt kursora może wymagać zmiany na podstawie jego nowej pozycji.

(Odziedziczone po UIElement)
RequestBringIntoView

Występuje, gdy BringIntoView(Rect) jest wywoływany na tym elemecie.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
SizeChanged

Występuje, gdy ActualHeight właściwości lub ActualWidth zmieniają wartość w tym elemecie.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
SourceUpdated

Występuje, gdy wartość źródłowa zmienia się dla dowolnego istniejącego powiązania właściwości dla tego elementu.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
StylusButtonDown

Występuje, gdy przycisk rysika jest naciśnięty, gdy wskaźnik znajduje się nad tym elementem.

(Odziedziczone po UIElement)
StylusButtonUp

Występuje, gdy przycisk rysika jest zwalniany, gdy wskaźnik znajduje się nad tym elementem.

(Odziedziczone po UIElement)
StylusDown

Występuje, gdy rysik dotyka cyfryzatora, podczas gdy rysik jest nad tym elementem.

(Odziedziczone po UIElement)
StylusEnter

Występuje, gdy rysik wchodzi w granice tego elementu.

(Odziedziczone po UIElement)
StylusInAirMove

Występuje, gdy rysik przesuwa się nad elementem bez dotykania cyfryzatora.

(Odziedziczone po UIElement)
StylusInRange

Występuje, gdy rysik jest wystarczająco blisko cyfry do wykrycia, podczas gdy nad tym elementem.

(Odziedziczone po UIElement)
StylusLeave

Występuje, gdy rysik opuszcza granice elementu.

(Odziedziczone po UIElement)
StylusMove

Występuje, gdy rysik przechodzi nad tym elementem. W celu podniesienia tego zdarzenia należy przenieść rysik podczas pracy z cyfryzatorem. StylusInAirMove W przeciwnym razie zamiast tego zostanie podniesiony.

(Odziedziczone po UIElement)
StylusOutOfRange

Występuje, gdy rysik jest zbyt daleko od cyfry do wykrycia, podczas gdy nad tym elementem.

(Odziedziczone po UIElement)
StylusSystemGesture

Występuje, gdy użytkownik wykonuje jeden z kilku gestów stylus.

(Odziedziczone po UIElement)
StylusUp

Występuje, gdy użytkownik podnosi stylus off digitizer, gdy jest on nad tym elementem.

(Odziedziczone po UIElement)
TargetUpdated

Występuje, gdy wartość docelowa zmienia się dla dowolnego powiązania właściwości na tym elemecie.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
TextInput

Występuje, gdy ten element pobiera tekst w sposób niezależny od urządzenia.

(Odziedziczone po UIElement)
ToolTipClosing

Występuje tuż przed zamknięciem jakiejkolwiek etykietki narzędzia elementu.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
ToolTipOpening

Występuje po otwarciu dowolnej etykietki narzędzia na elemecie .

(Odziedziczone po FrameworkElement)
TouchDown

Występuje, gdy palec dotyka ekranu, gdy palec jest nad tym elementem.

(Odziedziczone po UIElement)
TouchEnter

Występuje, gdy dotyk przechodzi z zewnątrz do wewnątrz granic tego elementu.

(Odziedziczone po UIElement)
TouchLeave

Występuje, gdy dotyk przechodzi od wewnątrz do poza granicami tego elementu.

(Odziedziczone po UIElement)
TouchMove

Występuje, gdy palec porusza się na ekranie, gdy palec jest nad tym elementem.

(Odziedziczone po UIElement)
TouchUp

Występuje, gdy palec jest podniesiony z ekranu, gdy palec jest nad tym elementem.

(Odziedziczone po UIElement)
Unloaded

Występuje, gdy element zostanie usunięty z drzewa elementów załadowanych.

(Odziedziczone po FrameworkElement)

Jawne implementacje interfejsu

IAddChild.AddChild(Object)

Ten typ lub element członkowski obsługuje infrastrukturę Windows Presentation Foundation (WPF) i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z kodu.

(Odziedziczone po DocumentViewerBase)
IAddChild.AddText(String)

Ten typ lub element członkowski obsługuje infrastrukturę Windows Presentation Foundation (WPF) i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z kodu.

(Odziedziczone po DocumentViewerBase)
IQueryAmbient.IsAmbientPropertyAvailable(String)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz metodę IsAmbientPropertyAvailable(String) .

(Odziedziczone po FrameworkElement)
IServiceProvider.GetService(Type)

Ten typ lub element członkowski obsługuje infrastrukturę Windows Presentation Foundation (WPF) i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z kodu.

(Odziedziczone po DocumentViewerBase)

Dotyczy