Udostępnij za pośrednictwem


Samouczek: konfigurowanie rozwiązania Adobe Identity Management (SAML) na potrzeby automatycznej aprowizacji użytkowników

W tym samouczku opisano kroki, które należy wykonać zarówno w rozwiązaniu Adobe Identity Management (SAML) jak i w usłudze Microsoft Entra ID, aby skonfigurować automatyczną aprowizację użytkowników. Po skonfigurowaniu identyfikator Entra firmy Microsoft automatycznie aprowizuje i anuluje aprowizowanie użytkowników i grup w usłudze Adobe Identity Management (SAML) przy użyciu usługi aprowizacji firmy Microsoft. Aby uzyskać ważne szczegółowe informacje na temat działania tej usługi, sposobu jej działania i często zadawanych pytań, zobacz Automatyzowanie aprowizacji użytkowników i anulowania aprowizacji aplikacji SaaS przy użyciu identyfikatora Entra firmy Microsoft.

Obsługiwane funkcje

 • Tworzenie użytkowników w usłudze Adobe Identity Management (SAML).
 • Usuń użytkowników w usłudze Adobe Identity Management (SAML), gdy nie będą już wymagać dostępu.
 • Zachowaj synchronizację atrybutów użytkownika między identyfikatorem Microsoft Entra ID i rozwiązaniem Adobe Identity Management (SAML).
 • Aprowizuj grupy i członkostwa w grupach w usłudze Adobe Identity Management (SAML).
 • Logowanie jednokrotne do rozwiązania Adobe Identity Management (SAML) (zalecane).

Wymagania wstępne

W scenariuszu opisanym w tym samouczku założono, że masz już następujące wymagania wstępne:

Uwaga

Jeśli organizacja korzysta z narzędzia do synchronizacji użytkowników lub integracji Z interfejsem UMAPI, musisz najpierw wstrzymać integrację. Następnie dodaj automatyczną aprowizację firmy Microsoft, aby zautomatyzować zarządzanie użytkownikami. Po skonfigurowaniu i uruchomieniu automatycznej aprowizacji firmy Microsoft możesz całkowicie usunąć narzędzie do synchronizacji użytkowników lub integrację interfejsu UMAPI.

Uwaga

Ta integracja jest również dostępna do użycia w środowisku microsoft Entra US Government Cloud. Tę aplikację można znaleźć w galerii aplikacji microsoft Entra US Government Cloud Application Gallery i skonfigurować ją w taki sam sposób, jak w przypadku chmury publicznej.

Krok 1. Planowanie wdrożenia aprowizacji

 1. Dowiedz się więcej na temat sposobu działania usługi aprowizacji.
 2. Określ, kto znajdzie się w zakresie aprowizacji.
 3. Ustal, jakie dane mają być mapowanie między identyfikatorem Microsoft Entra ID i rozwiązaniem Adobe Identity Management (SAML).

Krok 2. Konfigurowanie rozwiązania Adobe Identity Management (SAML) w celu obsługi aprowizacji przy użyciu identyfikatora Entra firmy Microsoft

 1. Zaloguj się do konsoli adobe Administracja. Przejdź do Ustawienia > Synchronizacja szczegółów > katalogu.

 2. Kliknij pozycję Dodaj synchronizację.

  Zrzut ekranu przedstawiający dodawanie.

 3. Wybierz pozycję Synchronizuj użytkowników z platformy Microsoft Azure i kliknij przycisk Dalej.

  Zrzut ekranu przedstawiający wybraną pozycję

 4. Skopiuj i zapisz adres URL dzierżawy oraz token tajny. Te wartości zostaną wprowadzone w polach Adres URL dzierżawy i Token tajny na karcie Aprowizacja aplikacji Adobe Identity Management (SAML).

  Zrzut ekranu przedstawia synchronizację.

Dodaj rozwiązanie Adobe Identity Management (SAML) z galerii aplikacji Firmy Microsoft Entra, aby rozpocząć zarządzanie aprowizowaniem w usłudze Adobe Identity Management (SAML). Jeśli wcześniej skonfigurowano rozwiązanie Adobe Identity Management (SAML) na potrzeby logowania jednokrotnego, możesz użyć tej samej aplikacji. Zalecane jest jednak utworzenie osobnej aplikacji na potrzeby początkowych testów integracji. Więcej informacji o dodawaniu aplikacji z galerii znajdziesz tutaj.

Krok 4. Definiowanie, kto będzie w zakresie aprowizacji

Usługa aprowizacji firmy Microsoft umożliwia określanie zakresu, kto będzie aprowizować na podstawie przypisania do aplikacji lub na podstawie atrybutów użytkownika/grupy. Jeśli zdecydujesz się na określenie zakresu aprowizacji w aplikacji na podstawie przypisania, możesz skorzystać z następujących instrukcji w celu przypisania użytkowników i grup do aplikacji. Jeśli zdecydujesz się na określenie zakresu aprowizacji wyłącznie na podstawie atrybutów użytkownika lub grupy, możesz użyć filtra zakresu zgodnie z opisem zamieszczonym tutaj.

 • Jeśli potrzebujesz dodatkowych ról, możesz zaktualizować manifest aplikacji, aby dodać nowe role.

 • Jeśli potrzebujesz dodatkowych ról, możesz zaktualizować manifest aplikacji, aby dodać nowe role.

Krok 5. Konfigurowanie automatycznej aprowizacji użytkowników w usłudze Adobe Identity Management (SAML)

Ta sekcja zawiera instrukcje konfigurowania usługi aprowizacji firmy Microsoft w celu tworzenia, aktualizowania i wyłączania użytkowników i/lub grup w usłudze TestApp na podstawie przypisań użytkowników i/lub grup w identyfikatorze Entra firmy Microsoft.

Aby skonfigurować automatyczną aprowizację użytkowników dla rozwiązania Adobe Identity Management (SAML) w usłudze Microsoft Entra ID:

 1. Zaloguj się do centrum administracyjnego firmy Microsoft Entra jako co najmniej Administracja istrator aplikacji w chmurze.

 2. Przejdź do aplikacji dla przedsiębiorstw usługi Identity Applications>>

  Zrzut ekranu przedstawia blok aplikacji dla przedsiębiorstw.

 3. Na liście aplikacji wybierz pozycję Adobe Identity Management (SAML).

  Zrzut ekranu przedstawia link rozwiązania Adobe Identity Management (SAML) na liście aplikacji.

 4. Wybierz kartę Aprowizacja.

  Zrzut ekranu przedstawiający kartę aprowizacji.

 5. Ustaw Tryb aprowizacji na Automatyczny.

  Zrzut ekranu przedstawia kartę aprowizacji automatycznie.

 6. W sekcji Administracja Credentials (Poświadczenia) wprowadź adres URL dzierżawy usługi Adobe Identity Management (SAML) i token tajny pobrany wcześniej z kroku 2. Kliknij pozycję Test Połączenie ion, aby upewnić się, że identyfikator Entra firmy Microsoft może nawiązać połączenie z usługą Adobe Identity Management (SAML). Jeśli połączenie nie powiedzie się, upewnij się, że konto usługi Adobe Identity Management (SAML) ma uprawnienia Administracja i spróbuj ponownie.

  Zrzut ekranu przedstawia token.

 7. W polu Adres e-mail do powiadomień wpisz adres e-mail osoby lub grupy, która ma otrzymywać powiadomienia o błędach autoryzacji, a następnie zaznacz pole wyboru Wyślij powiadomienie e-mail w przypadku wystąpienia błędu.

  Zrzut ekranu przedstawiający wiadomość e-mail z powiadomieniem.

 8. Wybierz pozycję Zapisz.

 9. W sekcji Mapowania wybierz pozycję Synchronizuj użytkowników firmy Microsoft Entra z usługą Adobe Identity Management (SAML).

 10. Przejrzyj atrybuty użytkownika synchronizowane z identyfikatora Entra firmy Microsoft do rozwiązania Adobe Identity Management (SAML) w sekcji Mapowanie atrybutów. Atrybuty wybrane jako pasujące właściwości są używane do dopasowywania kont użytkowników w usłudze Adobe Identity Management (SAML) na potrzeby operacji aktualizacji. Jeśli zdecydujesz się zmienić pasujący atrybut docelowy, musisz upewnić się, że interfejs API usługi Adobe Identity Management (SAML) obsługuje filtrowanie użytkowników na podstawie tego atrybutu. Wybierz przycisk Zapisz, aby zatwierdzić wszelkie zmiany.

  Atrybut Typ Obsługiwane do filtrowania Wymagane przez rozwiązanie Adobe Identity Management (SAML)
  userName String
  aktywne Wartość logiczna
  emails[type eq "work"].value String
  addresses[type eq "work"].country String
  name.givenName String
  name.familyName String
  urn:ietf:params:scim:schemas:extension:Adobe:2.0:User:emailAliases String
  urn:ietf:params:scim:schemas:extension:Adobe:2.0:User:eduRole String

  Uwaga

  Pole eduRole akceptuje wartości, takie jak Teacher or Student, wszystkie inne elementy zostaną zignorowane.

 11. W sekcji Mapowania wybierz pozycję Synchronizuj grupy firmy Microsoft z usługą Adobe Identity Management (SAML).

 12. Przejrzyj atrybuty grupy synchronizowane z identyfikatora Entra firmy Microsoft do rozwiązania Adobe Identity Management (SAML) w sekcji Mapowanie atrybutów. Atrybuty wybrane jako Właściwości dopasowywania są używane do dopasowywania grup w usłudze Adobe Identity Management (SAML) na potrzeby operacji aktualizacji. Wybierz przycisk Zapisz, aby zatwierdzić wszelkie zmiany.

  Atrybut Typ Obsługiwane do filtrowania Wymagane przez rozwiązanie Adobe Identity Management (SAML)
  displayName String
  członkowie Odwołanie
 13. Aby skonfigurować filtry zakresu, skorzystaj z instrukcji przedstawionych w samouczku dotyczącym filtrów zakresu.

 14. Aby włączyć usługę aprowizacji firmy Microsoft dla rozwiązania Adobe Identity Management (SAML), zmień stan aprowizacji na . w sekcji Ustawienia.

  Zrzut ekranu przedstawiający włączony stan aprowizacji.

 15. Zdefiniuj użytkowników i/lub grupy, które chcesz aprowizować w usłudze Adobe Identity Management (SAML), wybierając żądane wartości w sekcji Zakres w sekcji Ustawienia.

  Zrzut ekranu przedstawiający zakres aprowizacji.

 16. Gdy wszystko będzie gotowe do rozpoczęcia aprowizacji, kliknij pozycję Zapisz.

  Zrzut ekranu przedstawiający konfigurację zapisywania aprowizacji.

Ta operacja spowoduje rozpoczęcie cyklu synchronizacji początkowej wszystkich użytkowników i grup zdefiniowanych w obszarze Zakres w sekcji Ustawienia. Cykl początkowy trwa dłużej niż kolejne cykle, które występują co około 40 minut, o ile usługa aprowizacji firmy Microsoft jest uruchomiona.

Krok 6. Monitorowanie wdrożenia

Po skonfigurowaniu aprowizacji możesz skorzystać z następujących zasobów, aby monitorować wdrożenie:

 • Użyj dzienników aprowizacji, aby określić, którzy użytkownicy zostali pomyślnie aprowizowani lub nie powiodły się.
 • Sprawdź pasek postępu, aby zobaczyć stan cyklu aprowizacji i sposób jego zakończenia.
 • Jeśli konfiguracja aprowizacji jest w złej kondycji, aplikacja przejdzie w stan kwarantanny. Więcej informacji o stanach kwarantanny znajdziesz tutaj.

Dziennik zmian

 • 07/18/2023 — aplikacja została dodana do usługi Gov Cloud.
 • 08/15/2023 — dodano obsługę odnajdywania schematu.

Więcej zasobów

Następne kroki