Co to jest Microsoft Dataverse?

Dataverse umożliwia bezpieczne przechowywanie i zarządzanie danymi, które są używane przez aplikacje biznesowe. Dane w Dataverse są przechowywane w ramach zestawu tabel. Tabela to zestaw wierszy (nazywanych wcześniej rekordami) i kolumn (nazywanych wcześniej polami/atrybutami). Każda kolumna w tabeli służy do przechowywania określonego typu danych, takich jak nazwa, wiek, wynagrodzenie itd. Dataverse zawiera podstawowy zestaw standardowych tabel, które obejmują typowe scenariusze, ale można także stworzyć tabele niestandardowe charakterystyczne dla organizacji i wypełnić je danymi przy użyciu Power Query. Twórcy aplikacji mogą następnie skorzystać z Power Apps, aby tworzyć zaawansowane aplikacje używające tych danych.

Omówienie integracji z usługą Microsoft Power Platform.

Aby uzyskać informacje na temat zakupu planu korzystania z programu Dataverse, należy przejść do Cennika.

Dlaczego warto korzystać z Dataverse?

Standardowe i niestandardowe tabele w Dataverse dostarczają bezpieczny i oparty na chmurze magazyn danych. Tabele umożliwiają tworzenie skoncentrowanej na działalności definicji danych organizacji do użycia w ramach aplikacji. Jeśli nie masz pewności, czy tabele to dla Ciebie najlepszy wybór, weź pod uwagę następujące korzyści:

 • Łatwość zarządzania – Zarówno metadane jak i dane są przechowywane w chmurze. Nie trzeba się martwić o szczegóły dotyczące sposobu, w jaki są przechowywane.
 • Łatwość zabezpieczania – Dane są bezpiecznie przechowywane, więc użytkownicy mogą je zobaczyć tylko wtedy, gdy udzielisz im dostępu. Zabezpieczenia oparte na rolach pozwalają na kontrolowanie dostępu do tabeli dla różnych użytkowników w organizacji.
 • Dostęp do danych Dynamics 365 – Dane z aplikacji Dynamics 365 są również przechowywane w Dataverse, co pozwala na szybkie tworzenie aplikacji, które wykorzystują dane Dynamics 365 i rozszerzają Twoje aplikacje dzięki Power Apps.
 • Rozbudowane metadane – Typy danych oraz relacje między nimi są używane bezpośrednio na poziomie Power Apps.
 • Logika i sprawdzanie poprawności – Definiuj kolumny obliczane, reguły biznesowe, przepływy pracy i przepływy procesów biznesowych, aby zapewnić wysoką jakość danych i napędzać procesy biznesowe.
 • Narzędzia zwiększające wydajność – tabele dostępne w ramach dodatków dla Microsoft Excel zwiększają wydajność i zapewniają dostępność danych.

Więcej informacji: Dlaczego warto używać usługi Dataverse?

Aktualizacje terminologii

Reagując na opinie zwrotne od klientów i nasze własne dane analityczne, od listopada 2020 r. wprowadzamy nową terminologię w Dataverse, która będzie bardziej intuicyjna i skutkować będzie wzrostem produktywności. Aktualizacje terminologii są wymienione poniżej i trwa ich wdrażanie w różnych składnikach Microsoft Power Platform.

Starsze określenie Nowy termin
Encja, encje Tabela, tabele
Pole, pola
Atrybut, atrybuty
Kolumna, kolumny
Rekord, rekordy Wiersz, wiersze
Zestaw opcji, zestaw opcji wielokrotnego wyboru
Lista wyboru, listy wyboru
Wybór, wybory
Dwie opcje Tak/Nie

Uwaga

Te aktualizacje terminologii nie mają zastosowania w przypadku interfejsów API ani komunikatów programu Dataverse web Services. Na przykład nazwy komunikatów CreateEntityRequest i CreateAttributeRequest nie zmienią się.

Dynamics 365 i Dataverse

Aplikacje Dynamics 365 — takie jak Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service lub Dynamics 365 Talent — także korzystają z Dataverse, aby przechowywać i zabezpieczać dane. Umożliwia to tworzenie aplikacji za pomocą Power Apps i Dataverse bezpośrednio z podstawowych danych biznesowych już używanych w Dynamics 365, bez konieczności integracji.

 • Tworzenie aplikacji na bazie danych Dynamics 365 – Korzystając z rozszerzalnej platformy, można szybko tworzyć aplikacje Power Apps i korzystać z nich w programie lub dzięki tej platformie, która umożliwia doświadczonym deweloperom interakcję programistyczną, stosowanie logiki biznesowej, tworzenie łączników niestandardowych i integrowanie danych z danymi zewnętrznymi.

 • Zarządzanie regułami i logiką biznesowa wielokrotnego użytku – Reguły biznesowe i logika już zdefiniowane w tabelach Dataverse są stosowane do aplikacji tworzonych przez Power Apps aby zapewnić spójność danych, niezależnie od tego, jak użytkownicy uzyskują dostęp do danych lub za pośrednictwem jakiej aplikacji.

 • Umiejętności wielokrotnego użytku w ramach systemu Dynamics 365 oraz Power Apps – Użytkownicy, którzy są wykwalifikowani w programie Power Apps lub Dynamics 365, korzystają z tych umiejętności za pośrednictwem platformy Dataverse. Tworzenie tabel, formularzy i wykresów jest teraz typowymi zadaniami wykonywanymi w aplikacji.

  Uwaga

  Aplikacje finansowe i operacyjne obecnie wymagają konfiguracji Integratora danych, aby dane biznesowe pochodzące z finansów i operacji były dostępne w ramach usługi Dataverse.

Integrowanie danych z Dataverse

Tworzenie aplikacji zwykle wymaga użycia danych z więcej niż jednego źródła. Pomimo tego, że tworzenie aplikacji, zwykle obejmuje dane z więcej niż jednego źródła, i czasami można to zrobić na poziomie aplikacji, ale są też przypadki, gdy integrowanie tych danych ze sobą w typowym magazynie pozwala na łatwiejsze budowanie aplikacji, i jeden zestaw logiki do obsługi i zajmowania się danymi. Dataverse umożliwia integrację danych z różnych źródeł w jednym magazynie, którego można później użyć w Power Apps, Power Automate i Power BI wraz z danymi już dostępnymi w aplikacjach Dynamics 365.

 • Zaplanowana integracja z innymi systemami – Dane, które są przechowywane w innej aplikacji mogą być regularnie synchronizowane z Dataverse, aby umożliwić korzystanie z danych z innych aplikacji w Power Apps.
 • Przekształcaj i importuj dane przy użyciu Power Query – przekształcanie danych podczas importowania do Dataverse można przeprowadzić za pomocą Power Query — z wielu źródeł danych online — typowego narzędzia używanego w Excel i Power BI.
 • Jednorazowy import danych – Prosty import i eksport plików Excel i CSV może zostać użyty podczas jednorazowego (lub sporadycznego) importu danych do Dataverse.

Aby uzyskać więcej informacji o integrowaniu danych z Dataverse, zobacz Dodaj dane do encji w Dataverse przy użyciu Power Query.

Interakcja z tabelami

Podczas opracowywania aplikacji, można użyć tabeli standardowych, tabeli niestandardowych lub oba typów encji. Dataverse domyślnie zapewnia tabele standardowe. Zaprojektowano je, aby zgodnie ze sprawdzonymi metodami postępowania przechwytywały najbardziej typowe pojęcia i scenariusze w ramach organizacji.

Aby uzyskać pełną listę tabeli zobacz Odwołania do encji.

Możesz rozszerzyć funkcjonalność standardowych tabeli tworząc co najmniej jedną tabelę niestandardową, aby przechowywać informacje unikatowe dla organizacji. Więcej informacji: Tworzenie tabeli niestandardowych

Logika i sprawdzanie poprawności

Tabele Dataverse mogą korzystać z bogatej logiki po stronie serwera i sprawdzania poprawności, aby zapewnić jakość danych i zmniejszyć powtarzający się kod w każdej aplikacji, która tworzy i korzysta z danych w ramach tabeli.

 • Reguły biznesowe: sprawdza poprawność danych w wielu kolumnach i tabelach i zapewnia ostrzeżenia i komunikaty o błędach, niezależnie od aplikacji użytej do tworzenia danych. Więcej informacji: Tworzenie reguły biznesowej

 • Przepływy procesów biznesowych prowadzą użytkowników, aby zapewnić spójność wprowadzania danych i wykonywanie tych samych kroków za każdym razem. Przepływy procesów biznesowych obecnie są obsługiwane tylko w przypadku aplikacji opartych na modelu. Więcej informacji: Omówienie przepływów procesów biznesowych

 • Przepływy pracy umożliwiają automatyzowanie procesów biznesowych bez interakcji z użytkownikiem. Więcej informacji, zobacz Omówienie przepływów pracy

 • Logika biznesowa z kodem obsługuje zaawansowane scenariusze dla deweloperów, aby rozszerzać aplikację bezpośrednio za pomocą kodu. Więcej informacji, zobacz Zastosowanie logiki biznesowej z kodem

Zabezpieczenia

Usługa Dataverse posiada rozbudowany model zabezpieczeń chroniący integralność danych oraz prywatność użytkowników, przy promowaniu efektywnego dostępu do danych i współpracy. Przynależność do jednostek biznesowych, zabezpieczenia oparte na rolach, zabezpieczenia na poziomie wiersza i zabezpieczenia oparte na kolumnach będą łączone, aby zdefiniować całkowity dostęp użytkowników do informacji w środowisku Power Platform. Więcej informacji: Zabezpieczenia w usłudze Dataverse w przewodniku administratora platformy Power Platform

Funkcje dla deweloperów

Oprócz funkcji dostępnych dzięki portalowi Power Apps Dataverse zawiera także funkcje dla deweloperów umożliwiające programowy dostęp do metadanych i danych w celu tworzenia tabeli oraz logiki biznesowej, a także interakcję z danymi. Więcej informacji: Dataverse — przegląd funkcji dla deweloperów

Następne kroki

Aby rozpocząć pracę z Dataverse:

Zobacz też

Dataverse for Teams

Uwaga

Czy możesz poinformować nas o preferencjach dotyczących języka dokumentacji? Wypełnij krótką ankietę. (zauważ, że ta ankieta jest po angielsku)

Ankieta zajmie około siedmiu minut. Nie są zbierane żadne dane osobowe (oświadczenie o ochronie prywatności).