InstallEventArgs Klasa

Definicja

public ref class InstallEventArgs : EventArgs
public class InstallEventArgs : EventArgs
type InstallEventArgs = class
  inherit EventArgs
Public Class InstallEventArgs
Inherits EventArgs
Dziedziczenie
InstallEventArgs

Przykłady

W poniższym przykładzie przedstawiono InstallEventArgs konstruktory i SavedState właściwość InstallEventArgs klasy.

Istnieją dwa nowe zdarzenia o nazwie BeforeCommit i AfterCommit. Programy obsługi tych zdarzeń są wywoływane z metod chronionych o nazwie OnBeforeCommit i OnAfterCommit odpowiednio. Te zdarzenia są wywoływane po wywołaniu Commit metody.

#using <System.dll>
#using <System.Configuration.Install.dll>

using namespace System;
using namespace System::ComponentModel;
using namespace System::Collections;
using namespace System::Configuration::Install;
using namespace System::IO;

[RunInstaller(true)]
ref class MyInstaller: public Installer
{
public:
  // Simple events to handle before and after commit handlers.
  event InstallEventHandler^ BeforeCommit;
  event InstallEventHandler^ AfterCommit;

  MyInstaller()
  {
   // Add handlers to the events.
   BeforeCommit += gcnew InstallEventHandler( this, &MyInstaller::BeforeCommitHandler );
   AfterCommit += gcnew InstallEventHandler( this, &MyInstaller::AfterCommitHandler );
  }

  virtual void Install( IDictionary^ savedState ) override
  {
   Installer::Install( savedState );
   Console::WriteLine( "Install ...\n" );
  }

  virtual void Commit( IDictionary^ savedState ) override
  {
   Console::WriteLine( "Before Committing ...\n" );
   // Call the 'OnBeforeCommit' protected method.
   OnBeforeCommit( savedState );
   Installer::Commit( savedState );
   Console::WriteLine( "Committing ...\n" );
   // Call the 'OnAfterCommit' protected method.
   OnAfterCommit( savedState );
   Console::WriteLine( "After Committing ...\n" );
  }

  virtual void Rollback( IDictionary^ savedState ) override
  {
   Installer::Rollback( savedState );
   Console::WriteLine( "RollBack ...\n" );
  }

  virtual void Uninstall( IDictionary^ savedState ) override
  {
   Installer::Uninstall( savedState );
   Console::WriteLine( "UnInstall ...\n" );
  }

  // Protected method that invoke the handlers associated with the 'BeforeCommit' event.
protected:
  virtual void OnBeforeCommit( IDictionary^ savedState )
  {
   BeforeCommit( this, gcnew InstallEventArgs( savedState ) );
  }

  // Protected method that invoke the handlers associated with the 'AfterCommit' event.
protected:
  virtual void OnAfterCommit( IDictionary^ savedState )
  {
   AfterCommit( this, gcnew InstallEventArgs );
  }

  // A simple event handler to exemplify the example.
  void BeforeCommitHandler( Object^ sender, InstallEventArgs^ e )
  {
   Console::WriteLine( "BeforeCommitHandler event handler has been called\n" );
   Console::WriteLine( "The count of saved state objects are : {0}\n",
     e->SavedState->Count );
  }

  // A simple event handler to exemplify the example.
private:
  void AfterCommitHandler( Object^ sender, InstallEventArgs^ e )
  {
   Console::WriteLine( "AfterCommitHandler event handler has been called\n" );
  }
};

using System;
using System.ComponentModel;
using System.Collections;
using System.Configuration.Install;
using System.IO;

[RunInstaller(true)]
public class MyInstaller : Installer
{
  // Simple events to handle before and after commit handlers.
  public event InstallEventHandler BeforeCommit;
  public event InstallEventHandler AfterCommit;

  public MyInstaller()
  {
   // Add handlers to the events.
   BeforeCommit += new InstallEventHandler(BeforeCommitHandler);
   AfterCommit += new InstallEventHandler(AfterCommitHandler);
  }

  public override void Install(IDictionary savedState)
  {
   base.Install(savedState);
   Console.WriteLine("Install ...\n");
  }

  public override void Commit(IDictionary savedState)
  {
   Console.WriteLine("Before Committing ...\n");
   // Call the 'OnBeforeCommit' protected method.
   OnBeforeCommit(savedState);
   base.Commit(savedState);
   Console.WriteLine("Committing ...\n");
   // Call the 'OnAfterCommit' protected method.
   OnAfterCommit(savedState);
   Console.WriteLine("After Committing ...\n");
  }

  public override void Rollback(IDictionary savedState)
  {
   base.Rollback(savedState);
   Console.WriteLine("RollBack ...\n");
  }

  public override void Uninstall(IDictionary savedState)
  {
   base.Uninstall(savedState);
   Console.WriteLine("UnInstall ...\n");
  }

  // Protected method that invoke the handlers associated with the 'BeforeCommit' event.
  protected virtual void OnBeforeCommit(IDictionary savedState)
  {
   if(BeforeCommit != null)
     BeforeCommit(this, new InstallEventArgs(savedState));
  }

  // Protected method that invoke the handlers associated with the 'AfterCommit' event.
  protected virtual void OnAfterCommit(IDictionary savedState)
  {
   if(AfterCommit != null)
     AfterCommit(this, new InstallEventArgs());
  }

  // A simple event handler to exemplify the example.
  private void BeforeCommitHandler(Object sender, InstallEventArgs e)
  {
   Console.WriteLine("BeforeCommitHandler event handler has been called\n");
   Console.WriteLine("The count of saved state objects are : {0}\n",
     e.SavedState.Count);
  }

  // A simple event handler to exemplify the example.
  private void AfterCommitHandler(Object sender, InstallEventArgs e)
  {
   Console.WriteLine("AfterCommitHandler event handler has been called\n");
  }
}
Imports System.ComponentModel
Imports System.Collections
Imports System.Configuration.Install
Imports System.IO

<RunInstaller(True)> Public Class MyInstaller
  Inherits Installer
  ' Simple events to handle before and after commit handlers.
  Public Event BeforeCommit As InstallEventHandler
  Public Event AfterCommit As InstallEventHandler

  Public Sub New()
   ' Add handlers to the events.
   AddHandler BeforeCommit, AddressOf BeforeCommitHandler
   AddHandler AfterCommit, AddressOf AfterCommitHandler
  End Sub

  Public Overrides Sub Install(savedState As IDictionary)
   MyBase.Install(savedState)
   Console.WriteLine("Install ..." + ControlChars.Newline)
  End Sub

  Public Overrides Sub Commit(savedState As IDictionary)
   Console.WriteLine("Before Committing ..." + ControlChars.Newline)
   ' Call the 'OnBeforeCommit' protected method.
   OnBeforeCommit(savedState)
   MyBase.Commit(savedState)
   Console.WriteLine("Committing ..." + ControlChars.Newline)
   ' Call the 'OnAfterCommit' protected method.
   OnAfterCommit(savedState)
   Console.WriteLine("After Committing ..." + ControlChars.Newline)
  End Sub

  Public Overrides Sub Rollback(savedState As IDictionary)
   MyBase.Rollback(savedState)
   Console.WriteLine("RollBack ..." + ControlChars.Newline)
  End Sub

  Public Overrides Sub Uninstall(savedState As IDictionary)
   MyBase.Uninstall(savedState)
   Console.WriteLine("UnInstall ..." + ControlChars.Newline)
  End Sub

  ' Protected method that invoke the handlers associated with the 'BeforeCommit' event.
  Protected Overridable Sub OnBeforeCommit(savedState As IDictionary)
     RaiseEvent BeforeCommit(Me, New InstallEventArgs(savedState))
  End Sub

  ' Protected method that invoke the handlers associated with the 'AfterCommit' event.
  Protected Overridable Sub OnAfterCommit(savedState As IDictionary)
     RaiseEvent AfterCommit(Me, New InstallEventArgs())
  End Sub

  ' A simple event handler to exemplify the example.
  Private Sub BeforeCommitHandler(sender As Object, e As InstallEventArgs)
   Console.WriteLine("BeforeCommitHandler event handler has been called" + _
                           ControlChars.Newline)
   Console.WriteLine("The count of saved state objects are : {0}" + _
                  ControlChars.Newline, e.SavedState.Count)
  End Sub

  ' A simple event handler to exemplify the example.
  Private Sub AfterCommitHandler(sender As Object, e As InstallEventArgs)
   Console.WriteLine("AfterCommitHandler event handler has been called" + _
                           ControlChars.Newline)
  End Sub
End Class

Uwagi

InstallEventArgs zawiera informacje IDictionary o bieżącym stanie instalacji. Te informacje są używane przez BeforeInstallprogramy obsługi zdarzeń , BeforeRollbackAfterInstallCommittedAfterRollbackCommittingBeforeUninstalli .AfterUninstall

Konstruktory

InstallEventArgs()

Inicjuje InstallEventArgs nowe wystąpienie klasy i pozostawia właściwość pustą SavedState .

InstallEventArgs(IDictionary)

Inicjuje InstallEventArgs nowe wystąpienie klasy i określa wartość właściwości SavedState .

Właściwości

SavedState

Pobiera element IDictionary reprezentujący bieżący stan instalacji.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Type Pobiera bieżące wystąpienie.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy płytkią kopię bieżącego Objectelementu .

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy

Zobacz też