RepeaterItem Klasa

Definicja

Reprezentuje element w kontrolce Repeater .

public ref class RepeaterItem : System::Web::UI::Control, System::Web::UI::INamingContainer
public ref class RepeaterItem : System::Web::UI::Control, System::Web::UI::IDataItemContainer
public class RepeaterItem : System.Web.UI.Control, System.Web.UI.INamingContainer
public class RepeaterItem : System.Web.UI.Control, System.Web.UI.IDataItemContainer
type RepeaterItem = class
  inherit Control
  interface INamingContainer
type RepeaterItem = class
  inherit Control
  interface IDataItemContainer
  interface INamingContainer
Public Class RepeaterItem
Inherits Control
Implements INamingContainer
Public Class RepeaterItem
Inherits Control
Implements IDataItemContainer
Dziedziczenie
RepeaterItem
Implementuje

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak używać RepeaterItem obiektu do wyświetlania zawartości każdego elementu danych w kontrolce Repeater .

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>
<%@ Import Namespace="System.Data" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>Repeater Example</title>
<script language="C#" runat="server">

   void Page_Load(Object Sender, EventArgs e) 
   {
 
     if (!IsPostBack) 
     {
      ArrayList values = new ArrayList();
 
      values.Add(new PositionData("Item 1", "$6.00"));
      values.Add(new PositionData("Item 2", "$7.48"));
      values.Add(new PositionData("Item 3", "$9.96"));
 
      Repeater1.DataSource = values;
      Repeater1.DataBind();
     }

   }
   void Button_Click(Object Sender, EventArgs e) 
   {    
     Label1.Text = "The Items collection contains: <br />";

     foreach(RepeaterItem item in Repeater1.Items)
     {    
      Label1.Text += ((DataBoundLiteralControl)item.Controls[0]).Text +
               "<br />";
     }
   }  
 
   public class PositionData 
   {
    
     private string item;
     private string price;
 
     public PositionData(string item, string price) 
     {
      this.item = item;
      this.price = price;
     }
 
     public string Item 
     {
      get 
      {
        return item;
      }
     }
 
     public string Price 
     {
      get 
      {
        return price;
      }
     }
   }
 
  </script>
 
</head>
<body>
 
  <form id="form1" runat="server">

   <h3>Repeater Example</h3>
     
   <br />
     
   <asp:Repeater id="Repeater1" 
          runat="server">
     <HeaderTemplate>
      <table border="1">
        <tr>
         <td><b>Item</b></td>
         <td><b>Price</b></td>
        </tr>
     </HeaderTemplate>
       
     <ItemTemplate>
      <tr>
        <td> <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Item") %> </td>
        <td> <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Price") %> </td>
      </tr>
     </ItemTemplate>
      
     <FooterTemplate>
      </table>
     </FooterTemplate>
       
   </asp:Repeater>
   <br />

   <asp:Button id="Button1"
      Text="Display Items in Repeater"
      OnClick="Button_Click"
      runat="server"/>

   <br /><br />
     
   <asp:Label id="Label1"         
         runat="server"/>
  </form>
</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>
<%@ Import Namespace="System.Data" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>Repeater Example</title>
<script language="VB" runat="server">

  Sub Page_Load(Sender As Object, e As EventArgs)
    
    If Not IsPostBack Then
      Dim values As New ArrayList()
      
      values.Add(New PositionData("Item 1", "$6.00"))
      values.Add(New PositionData("Item 2", "$7.48"))
      values.Add(New PositionData("Item 3", "$9.96"))
      
      Repeater1.DataSource = values
      Repeater1.DataBind()
    End If
  End Sub
   
  Sub Button_Click(Sender As Object, e As EventArgs)
    Label1.Text = "The Items collection contains: <br />"
    
    Dim item As RepeaterItem
    For Each item In Repeater1.Items
      Label1.Text &= _
        CType(item.Controls(0), DataBoundLiteralControl).Text & "<br />"
    Next item
  End Sub

  Public Class PositionData
    
    Private myItem As String
    Private myPrice As String    
    
    Public Sub New(newItem As String, newPrice As String)
      Me.myItem = newItem
      Me.myPrice = newPrice
    End Sub    
    
    Public ReadOnly Property Item() As String
      Get
        Return myItem
      End Get
    End Property    
    
    Public ReadOnly Property Price() As String
      Get
        Return myPrice
      End Get
    End Property
  End Class
 
  </script>
 
</head>
<body>
 
  <form id="form1" runat="server">

   <h3>Repeater Example</h3>
     
   <br />
     
   <asp:Repeater id="Repeater1" 
          runat="server">
     <HeaderTemplate>
      <table border="1">
        <tr>
         <td><b>Item</b></td>
         <td><b>Price</b></td>
        </tr>
     </HeaderTemplate>
       
     <ItemTemplate>
      <tr>
        <td> <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Item") %> </td>
        <td> <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Price") %> </td>
      </tr>
     </ItemTemplate>
      
     <FooterTemplate>
      </table>
     </FooterTemplate>
       
   </asp:Repeater>
   <br />

   <asp:Button id="Button1"
      Text="Display Items in Repeater"
      OnClick="Button_Click"
      runat="server"/>

   <br /><br />
     
   <asp:Label id="Label1"         
         runat="server"/>
  </form>
</body>
</html>

Uwagi

RepeaterItem Obiekt reprezentuje element w kontrolceRepeater, taki jak sekcja nagłówka, sekcja stopki lub element danych.

Elementy danych kontrolki Repeater są przechowywane w RepeaterItemCollection obiekcie, do którego można uzyskać dostęp przy użyciu Items właściwości kontrolki Repeater .

Obiekt umożliwia RepeaterItem programowe uzyskiwanie dostępu do właściwości elementu w kontrolce Repeater .

Konstruktory

RepeaterItem(Int32, ListItemType)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy RepeaterItem.

Właściwości

Adapter

Pobiera kartę specyficzną dla przeglądarki dla kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
AppRelativeTemplateSourceDirectory

Pobiera lub ustawia względny katalog Page wirtualny aplikacji obiektu lub UserControl , który zawiera tę kontrolkę.

(Odziedziczone po Control)
BindingContainer

Pobiera kontrolkę zawierającą powiązanie danych tej kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
ChildControlsCreated

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka podrzędna kontrolki serwera została utworzona.

(Odziedziczone po Control)
ClientID

Pobiera identyfikator kontrolki dla znaczników HTML generowanych przez ASP.NET.

(Odziedziczone po Control)
ClientIDMode

Pobiera lub ustawia algorytm używany do generowania wartości ClientID właściwości.

(Odziedziczone po Control)
ClientIDSeparator

Pobiera wartość znaku reprezentującą znak separatora ClientID używany we właściwości .

(Odziedziczone po Control)
Context

HttpContext Pobiera obiekt skojarzony z kontrolką serwera dla bieżącego żądania sieci Web.

(Odziedziczone po Control)
Controls

ControlCollection Pobiera obiekt reprezentujący kontrolki podrzędne dla określonej kontrolki serwera w hierarchii interfejsu użytkownika.

(Odziedziczone po Control)
DataItem

Pobiera lub ustawia element danych skojarzony z obiektem RepeaterItem w kontrolce Repeater .

DataItemContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazewnictwa, jeśli kontener nazewnictwa implementuje IDataItemContainerelement .

(Odziedziczone po Control)
DataKeysContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazewnictwa, jeśli kontener nazewnictwa implementuje IDataKeysControlelement .

(Odziedziczone po Control)
DesignMode

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka jest używana na powierzchni projektowej.

(Odziedziczone po Control)
EnableTheming

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy motywy mają zastosowanie do tej kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
EnableViewState

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kontrolka serwera utrzymuje stan widoku, oraz stan widoku wszystkich kontrolek podrzędnych, które zawiera, do klienta żądającego.

(Odziedziczone po Control)
Events

Pobiera listę delegatów programu obsługi zdarzeń dla kontrolki. Ta właściwość jest tylko do odczytu.

(Odziedziczone po Control)
HasChildViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka podrzędna bieżącej kontrolki serwera ma jakiekolwiek zapisane ustawienia stanu widoku.

(Odziedziczone po Control)
ID

Pobiera lub ustawia identyfikator programowy przypisany do kontrolki serwera.

(Odziedziczone po Control)
IdSeparator

Pobiera znak używany do oddzielania identyfikatorów kontrolek.

(Odziedziczone po Control)
IsChildControlStateCleared

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolki zawarte w tej kontrolce mają stan kontroli.

(Odziedziczone po Control)
IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka serwera zapisuje zmiany w stanie widoku.

(Odziedziczone po Control)
IsViewStateEnabled

Pobiera wartość wskazującą, czy stan widoku jest włączony dla tej kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
ItemIndex

Pobiera indeks elementu w kontrolce Repeater z Items kolekcji kontrolki.

ItemType

Pobiera typ elementu w kontrolce Repeater .

LoadViewStateByID

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka uczestniczy w ładowaniu stanu ID widoku zamiast indeksu.

(Odziedziczone po Control)
NamingContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazewnictwa kontrolki serwera, który tworzy unikatową przestrzeń nazw do różnicowania między kontrolkami serwera o tej samej ID wartości właściwości.

(Odziedziczone po Control)
Page

Pobiera odwołanie do Page wystąpienia zawierającego kontrolkę serwera.

(Odziedziczone po Control)
Parent

Pobiera odwołanie do kontrolki nadrzędnej kontrolki serwera w hierarchii kontrolek strony.

(Odziedziczone po Control)
RenderingCompatibility

Pobiera wartość określającą wersję ASP.NET, z którą renderowany kod HTML będzie zgodny.

(Odziedziczone po Control)
Site

Pobiera informacje o kontenerze hostujące bieżącą kontrolkę podczas renderowania na powierzchni projektowej.

(Odziedziczone po Control)
SkinID

Pobiera lub ustawia skórę do zastosowania do kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
TemplateControl

Pobiera lub ustawia odwołanie do szablonu zawierającego tę kontrolkę.

(Odziedziczone po Control)
TemplateSourceDirectory

Pobiera katalog wirtualny elementu Page lub UserControl , który zawiera bieżącą kontrolkę serwera.

(Odziedziczone po Control)
UniqueID

Pobiera unikatowy, hierarchicznie kwalifikowany identyfikator kontroli serwera.

(Odziedziczone po Control)
ValidateRequestMode

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kontrolka sprawdza dane wejściowe klienta z przeglądarki pod kątem potencjalnie niebezpiecznych wartości.

(Odziedziczone po Control)
ViewState

Pobiera słownik informacji o stanie, który umożliwia zapisanie i przywrócenie stanu widoku kontrolki serwera w wielu żądaniach dla tej samej strony.

(Odziedziczone po Control)
ViewStateIgnoresCase

Pobiera wartość wskazującą, czy StateBag obiekt jest niewrażliwy na wielkość liter.

(Odziedziczone po Control)
ViewStateMode

Pobiera lub ustawia tryb stanu widoku tej kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
Visible

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kontrolka serwera jest renderowana jako interfejs użytkownika na stronie.

(Odziedziczone po Control)

Metody

AddedControl(Control, Int32)

Wywoływana po dodaniu kontrolki podrzędnej do Controls kolekcji Control obiektu.

(Odziedziczone po Control)
AddParsedSubObject(Object)

Powiadamia kontrolkę serwera, że element , XML lub HTML, został przeanalizowany i dodaje element do obiektu kontrolki ControlCollection serwera.

(Odziedziczone po Control)
ApplyStyleSheetSkin(Page)

Stosuje właściwości stylu zdefiniowane w arkuszu stylów strony do kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
BeginRenderTracing(TextWriter, Object)

Rozpoczyna śledzenie czasu projektowania danych renderowania.

(Odziedziczone po Control)
BuildProfileTree(String, Boolean)

Zbiera informacje o kontrolce serwera i dostarcza ją do Trace właściwości, która ma być wyświetlana po włączeniu śledzenia dla strony.

(Odziedziczone po Control)
ClearCachedClientID()

Ustawia wartość buforowanej ClientID na null.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildControlState()

Usuwa informacje o stanie kontroli dla kontrolek podrzędnych kontrolki serwera.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildState()

Usuwa informacje o stanie widoku i stanie kontroli dla wszystkich kontrolek podrzędnych kontrolki serwera.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildViewState()

Usuwa informacje o stanie widoku dla wszystkich kontrolek podrzędnych kontrolki serwera.

(Odziedziczone po Control)
ClearEffectiveClientIDMode()

ClientIDMode Ustawia właściwość bieżącego wystąpienia kontrolki i wszystkich kontrolek podrzędnych na Inherit.

(Odziedziczone po Control)
CreateChildControls()

Wywoływana przez platformę stron ASP.NET w celu powiadamiania kontrolek serwera, które używają implementacji opartej na kompozycji w celu utworzenia wszelkich kontrolek podrzędnych, które zawierają w ramach przygotowania do publikowania z powrotem lub renderowania.

(Odziedziczone po Control)
CreateControlCollection()

Tworzy nowy ControlCollection obiekt do przechowywania kontrolek podrzędnych (literału i serwera) kontrolki serwera.

(Odziedziczone po Control)
DataBind()

Wiąże źródło danych z wywołaną kontrolką serwera i wszystkimi kontrolkami podrzędnymi.

(Odziedziczone po Control)
DataBind(Boolean)

Wiąże źródło danych z wywołaną kontrolką serwera i wszystkie jego kontrolki podrzędne z opcją zgłaszania zdarzenia DataBinding .

(Odziedziczone po Control)
DataBindChildren()

Wiąże źródło danych z kontrolkami podrzędnymi kontrolki serwera.

(Odziedziczone po Control)
Dispose()

Umożliwia kontrolce serwera przeprowadzenie końcowego czyszczenia przed zwolnieniem z pamięci.

(Odziedziczone po Control)
EndRenderTracing(TextWriter, Object)

Kończy śledzenie czasu projektowania danych renderowania.

(Odziedziczone po Control)
EnsureChildControls()

Określa, czy kontrolka serwera zawiera kontrolki podrzędne. Jeśli tak nie jest, tworzy kontrolki podrzędne.

(Odziedziczone po Control)
EnsureID()

Tworzy identyfikator kontrolek, które nie mają przypisanego identyfikatora.

(Odziedziczone po Control)
Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.

(Odziedziczone po Object)
FindControl(String)

Wyszukuje bieżący kontener nazewnictwa dla kontrolki serwera przy użyciu określonego id parametru.

(Odziedziczone po Control)
FindControl(String, Int32)

Wyszukuje bieżący kontener nazewnictwa dla kontrolki serwera z określoną liczbą id całkowitą określoną w parametrze pathOffset , co ułatwia wyszukiwanie. Nie należy zastąpić tej wersji FindControl metody.

(Odziedziczone po Control)
Focus()

Ustawia fokus wejściowy na kontrolkę.

(Odziedziczone po Control)
GetDesignModeState()

Pobiera dane w czasie projektowania dla kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.

(Odziedziczone po Object)
GetRouteUrl(Object)

Pobiera adres URL odpowiadający zestawowi parametrów trasy.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(RouteValueDictionary)

Pobiera adres URL odpowiadający zestawowi parametrów trasy.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(String, Object)

Pobiera adres URL odpowiadający zestawowi parametrów trasy i nazwie trasy.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(String, RouteValueDictionary)

Pobiera adres URL odpowiadający zestawowi parametrów trasy i nazwie trasy.

(Odziedziczone po Control)
GetType()

Type Pobiera bieżące wystąpienie.

(Odziedziczone po Object)
GetUniqueIDRelativeTo(Control)

Zwraca prefiksowaną część UniqueID właściwości określonej kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
HasControls()

Określa, czy kontrolka serwera zawiera jakiekolwiek kontrolki podrzędne.

(Odziedziczone po Control)
HasEvents()

Zwraca wartość wskazującą, czy zdarzenia są rejestrowane dla kontrolki, czy jakiekolwiek kontrolki podrzędne.

(Odziedziczone po Control)
IsLiteralContent()

Określa, czy kontrolka serwera zawiera tylko zawartość literału.

(Odziedziczone po Control)
LoadControlState(Object)

Przywraca informacje o stanie kontroli z poprzedniego żądania strony, które zostało zapisane przez metodę SaveControlState() .

(Odziedziczone po Control)
LoadViewState(Object)

Przywraca informacje o stanie widoku z poprzedniego żądania strony, które zostało zapisane przez metodę SaveViewState() .

(Odziedziczone po Control)
MapPathSecure(String)

Pobiera ścieżkę fizyczną, z którą jest mapowa ścieżka wirtualna , bezwzględna lub względna.

(Odziedziczone po Control)
MemberwiseClone()

Tworzy płytkią kopię bieżącego Objectelementu .

(Odziedziczone po Object)
OnBubbleEvent(Object, EventArgs)

Przypisuje wszystkie źródła zdarzenia i jego informacje do kontrolki nadrzędnej Repeater , jeśli EventArgs parametr jest wystąpieniem RepeaterCommandEventArgs.

OnDataBinding(EventArgs)

DataBinding Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnInit(EventArgs)

Init Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnLoad(EventArgs)

Load Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnPreRender(EventArgs)

PreRender Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnUnload(EventArgs)

Unload Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OpenFile(String)

Stream Pobiera element używany do odczytywania pliku.

(Odziedziczone po Control)
RaiseBubbleEvent(Object, EventArgs)

Przypisuje wszystkie źródła zdarzenia i jego informacje do elementu nadrzędnego kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
RemovedControl(Control)

Wywoływane po usunięciu kontrolki podrzędnej Controls z kolekcji Control obiektu.

(Odziedziczone po Control)
Render(HtmlTextWriter)

Wysyła zawartość kontroli serwera do udostępnionego HtmlTextWriter obiektu, który zapisuje zawartość do renderowania na kliencie.

(Odziedziczone po Control)
RenderChildren(HtmlTextWriter)

Zwraca zawartość elementów podrzędnych kontrolki serwera do udostępnionego HtmlTextWriter obiektu, który zapisuje zawartość do renderowania na kliencie.

(Odziedziczone po Control)
RenderControl(HtmlTextWriter)

Generuje zawartość serwera kontrolującą podaną HtmlTextWriter obiekt i przechowują informacje o śledzeniu dotyczące kontrolki, jeśli śledzenie jest włączone.

(Odziedziczone po Control)
RenderControl(HtmlTextWriter, ControlAdapter)

Dane wyjściowe kontrolują zawartość serwera w podanym HtmlTextWriter obiekcie przy użyciu podanego ControlAdapter obiektu.

(Odziedziczone po Control)
ResolveAdapter()

Pobiera kartę kontrolną odpowiedzialną za renderowanie określonej kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
ResolveClientUrl(String)

Pobiera adres URL, który może być używany przez przeglądarkę.

(Odziedziczone po Control)
ResolveUrl(String)

Konwertuje adres URL na adres, który może być używany przez klienta żądającego.

(Odziedziczone po Control)
SaveControlState()

Zapisuje wszelkie zmiany stanu kontroli serwera, które wystąpiły od czasu opublikowania strony z powrotem na serwerze.

(Odziedziczone po Control)
SaveViewState()

Zapisuje wszelkie zmiany stanu widoku kontroli serwera, które wystąpiły od czasu opublikowania strony z powrotem na serwerze.

(Odziedziczone po Control)
SetDesignModeState(IDictionary)

Ustawia dane czasu projektowania dla kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
SetRenderMethodDelegate(RenderMethod)

Przypisuje delegata procedury obsługi zdarzeń, aby renderować kontrolkę serwera i jego zawartość do kontrolki nadrzędnej.

(Odziedziczone po Control)
SetTraceData(Object, Object)

Ustawia dane śledzenia dla śledzenia czasu projektowania danych renderowania przy użyciu klucza danych śledzenia i wartości danych śledzenia.

(Odziedziczone po Control)
SetTraceData(Object, Object, Object)

Ustawia dane śledzenia dla śledzenia czasu projektowania danych renderowania przy użyciu obiektu śledzonego, klucza danych śledzenia i wartości danych śledzenia.

(Odziedziczone po Control)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.

(Odziedziczone po Object)
TrackViewState()

Powoduje śledzenie zmian stanu widoku w kontrolce serwera, dzięki czemu mogą być przechowywane w obiekcie kontroli StateBag serwera. Ten obiekt jest dostępny za pośrednictwem ViewState właściwości .

(Odziedziczone po Control)

Zdarzenia

DataBinding

Występuje, gdy kontrolka serwera wiąże się ze źródłem danych.

(Odziedziczone po Control)
Disposed

Występuje, gdy kontrola serwera jest zwalniana z pamięci, co jest ostatnim etapem cyklu życia kontroli serwera, gdy jest żądana strona ASP.NET.

(Odziedziczone po Control)
Init

Występuje, gdy kontrolka serwera jest inicjowana, co jest pierwszym krokiem w jego cyklu życia.

(Odziedziczone po Control)
Load

Występuje, gdy kontrolka serwera jest ładowana do Page obiektu.

(Odziedziczone po Control)
PreRender

Występuje po załadowaniu Control obiektu, ale przed renderowaniem.

(Odziedziczone po Control)
Unload

Występuje, gdy kontrolka serwera jest zwalniana z pamięci.

(Odziedziczone po Control)

Jawne implementacje interfejsu

IControlBuilderAccessor.ControlBuilder

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ControlBuilder.

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.GetDesignModeState()

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetDesignModeState().

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.SetDesignModeState(IDictionary)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SetDesignModeState(IDictionary).

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.SetOwnerControl(Control)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SetOwnerControl(Control).

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.UserData

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz UserData.

(Odziedziczone po Control)
IDataBindingsAccessor.DataBindings

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz DataBindings.

(Odziedziczone po Control)
IDataBindingsAccessor.HasDataBindings

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz HasDataBindings.

(Odziedziczone po Control)
IDataItemContainer.DataItemIndex

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz DataItemIndex.

IDataItemContainer.DisplayIndex

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz DisplayIndex.

IExpressionsAccessor.Expressions

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Expressions.

(Odziedziczone po Control)
IExpressionsAccessor.HasExpressions

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz HasExpressions.

(Odziedziczone po Control)
IParserAccessor.AddParsedSubObject(Object)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz AddParsedSubObject(Object).

(Odziedziczone po Control)

Metody rozszerzania

FindDataSourceControl(Control)

Zwraca źródło danych skojarzone z kontrolką danych dla określonej kontrolki.

FindFieldTemplate(Control, String)

Zwraca szablon pola dla określonej kolumny w kontenerze nazewnictwa określonej kontrolki.

FindMetaTable(Control)

Zwraca obiekt metatable dla kontrolki zawierającej dane.

GetDefaultValues(INamingContainer)

Pobiera kolekcję wartości domyślnych dla określonej kontrolki danych.

GetMetaTable(INamingContainer)

Pobiera metadane tabeli dla określonej kontrolki danych.

SetMetaTable(INamingContainer, MetaTable)

Ustawia metadane tabeli dla określonej kontrolki danych.

SetMetaTable(INamingContainer, MetaTable, IDictionary<String,Object>)

Ustawia metadane tabeli i domyślne mapowanie wartości dla określonej kontrolki danych.

SetMetaTable(INamingContainer, MetaTable, Object)

Ustawia metadane tabeli i domyślne mapowanie wartości dla określonej kontrolki danych.

TryGetMetaTable(INamingContainer, MetaTable)

Określa, czy metadane tabeli są dostępne.

EnableDynamicData(INamingContainer, Type)

Włącza zachowanie danych dynamicznych dla określonej kontrolki danych.

EnableDynamicData(INamingContainer, Type, IDictionary<String,Object>)

Włącza zachowanie danych dynamicznych dla określonej kontrolki danych.

EnableDynamicData(INamingContainer, Type, Object)

Włącza zachowanie danych dynamicznych dla określonej kontrolki danych.

Dotyczy

Zobacz też