Form Klasa

Definicja

Reprezentuje okno lub okno dialogowe, które składa się na interfejs użytkownika aplikacji.

public ref class Form : System::Windows::Forms::ContainerControl
public class Form : System.Windows.Forms.ContainerControl
[System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.AutoDispatch)]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public class Form : System.Windows.Forms.ContainerControl
type Form = class
  inherit ContainerControl
[<System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.AutoDispatch)>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type Form = class
  inherit ContainerControl
Public Class Form
Inherits ContainerControl
Dziedziczenie
Pochodne
Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład tworzy nowe wystąpienie obiektu Form i wywołuje ShowDialog metodę w celu wyświetlenia formularza jako okna dialogowego. Przykład ustawia FormBorderStylewłaściwości , , AcceptButton, CancelButtonMinimizeBox, MaximizeBoxi StartPosition w celu zmiany wyglądu i funkcjonalności formularza na okno dialogowe. W przykładzie użyto Add również metody kolekcji formularza w celu dodania Controls dwóch Button kontrolek. W przykładzie HelpButton użyto właściwości , aby wyświetlić przycisk pomocy na pasku podpisów okna dialogowego.

public:
  void CreateMyForm()
  {
   // Create a new instance of the form.
   Form^ form1 = gcnew Form;
   // Create two buttons to use as the accept and cancel buttons.
   Button^ button1 = gcnew Button;
   Button^ button2 = gcnew Button;
   
   // Set the text of button1 to "OK".
   button1->Text = "OK";
   // Set the position of the button on the form.
   button1->Location = Point(10,10);
   // Set the text of button2 to "Cancel".
   button2->Text = "Cancel";
   // Set the position of the button based on the location of button1.
   button2->Location =
     Point( button1->Left, button1->Height + button1->Top + 10 );
   // Set the caption bar text of the form.  
   form1->Text = "My Dialog Box";
   // Display a help button on the form.
   form1->HelpButton = true;
   
   // Define the border style of the form to a dialog box.
   form1->FormBorderStyle = ::FormBorderStyle::FixedDialog;
   // Set the MaximizeBox to false to remove the maximize box.
   form1->MaximizeBox = false;   
   // Set the MinimizeBox to false to remove the minimize box.
   form1->MinimizeBox = false;
   // Set the accept button of the form to button1.
   form1->AcceptButton = button1;
   // Set the cancel button of the form to button2.
   form1->CancelButton = button2;
   // Set the start position of the form to the center of the screen.
   form1->StartPosition = FormStartPosition::CenterScreen;
   
   // Add button1 to the form.
   form1->Controls->Add( button1 );
   // Add button2 to the form.
   form1->Controls->Add( button2 );
   // Display the form as a modal dialog box.
   form1->ShowDialog();
  }
public void CreateMyForm()
{
  // Create a new instance of the form.
  Form form1 = new Form();
  // Create two buttons to use as the accept and cancel buttons.
  Button button1 = new Button ();
  Button button2 = new Button ();
 
  // Set the text of button1 to "OK".
  button1.Text = "OK";
  // Set the position of the button on the form.
  button1.Location = new Point (10, 10);
  // Set the text of button2 to "Cancel".
  button2.Text = "Cancel";
  // Set the position of the button based on the location of button1.
  button2.Location
   = new Point (button1.Left, button1.Height + button1.Top + 10);
  // Set the caption bar text of the form.  
  form1.Text = "My Dialog Box";
  // Display a help button on the form.
  form1.HelpButton = true;

  // Define the border style of the form to a dialog box.
  form1.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedDialog;
  // Set the MaximizeBox to false to remove the maximize box.
  form1.MaximizeBox = false;
  // Set the MinimizeBox to false to remove the minimize box.
  form1.MinimizeBox = false;
  // Set the accept button of the form to button1.
  form1.AcceptButton = button1;
  // Set the cancel button of the form to button2.
  form1.CancelButton = button2;
  // Set the start position of the form to the center of the screen.
  form1.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
  
  // Add button1 to the form.
  form1.Controls.Add(button1);
  // Add button2 to the form.
  form1.Controls.Add(button2);
  
  // Display the form as a modal dialog box.
  form1.ShowDialog();
}
Public Sub CreateMyForm()
  ' Create a new instance of the form.
  Dim form1 As New Form()
  ' Create two buttons to use as the accept and cancel buttons.
  Dim button1 As New Button()
  Dim button2 As New Button()
    
  ' Set the text of button1 to "OK".
  button1.Text = "OK"
  ' Set the position of the button on the form.
  button1.Location = New Point(10, 10)
  ' Set the text of button2 to "Cancel".
  button2.Text = "Cancel"
  ' Set the position of the button based on the location of button1.
  button2.Location = _
    New Point(button1.Left, button1.Height + button1.Top + 10)
  ' Set the caption bar text of the form.  
  form1.Text = "My Dialog Box"
  ' Display a help button on the form.
  form1.HelpButton = True
    
  ' Define the border style of the form to a dialog box.
  form1.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedDialog
  ' Set the MaximizeBox to false to remove the maximize box.
  form1.MaximizeBox = False
  ' Set the MinimizeBox to false to remove the minimize box.
  form1.MinimizeBox = False
  ' Set the accept button of the form to button1.
  form1.AcceptButton = button1
  ' Set the cancel button of the form to button2.
  form1.CancelButton = button2
  ' Set the start position of the form to the center of the screen.
  form1.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen
    
  ' Add button1 to the form.
  form1.Controls.Add(button1)
  ' Add button2 to the form.
  form1.Controls.Add(button2)
    
  ' Display the form as a modal dialog box.
  form1.ShowDialog()
End Sub

Uwagi

Element A Form to reprezentacja dowolnego okna wyświetlanego w aplikacji. Klasa Form może służyć do tworzenia standardowych, narzędzi, obramowania i pływających okien. Można również użyć Form klasy do tworzenia modalnych okien, takich jak okno dialogowe. Specjalny rodzaj formularza, formularz interfejsu wielodokumentowego (MDI), może zawierać inne formularze nazywane formularzami podrzędnych MDI. Formularz MDI jest tworzony przez ustawienie IsMdiContainer właściwości na true. Formularze podrzędne MDI są tworzone przez ustawienie MdiParent właściwości na formularz nadrzędny MDI, który będzie zawierać formularz podrzędny.

Za pomocą właściwości dostępnych w Form klasie można określić wygląd, rozmiar, kolor i funkcje zarządzania oknami tworzonego okna lub okna. Właściwość Text umożliwia określenie podpisu okna na pasku tytułu. Właściwości Size i DesktopLocation umożliwiają zdefiniowanie rozmiaru i położenia okna po wyświetleniu. Możesz użyć ForeColor właściwości color, aby zmienić domyślny kolor pierwszego planu wszystkich kontrolek umieszczonych w formularzu. Właściwości FormBorderStyle, MinimizeBoxi MaximizeBox umożliwiają kontrolowanie, czy formularz można zminimalizować, zmaksymalizować lub zmienić rozmiar w czasie wykonywania.

Oprócz właściwości można użyć metod klasy do manipulowania formularzem. Można na przykład użyć ShowDialog metody , aby wyświetlić formularz jako modalne okno dialogowe. Możesz użyć SetDesktopLocation metody , aby umieścić formularz na pulpicie.

Zdarzenia Form klasy umożliwiają reagowanie na akcje wykonywane w formularzu. Zdarzenie służy Activated do wykonywania operacji, takich jak aktualizowanie danych wyświetlanych w kontrolkach formularza po aktywowaniu formularza.

Formularz można użyć jako klasy początkowej w aplikacji, umieszczając metodę o nazwie Main w klasie. W metodzie Main dodaj kod, aby utworzyć i pokazać formularz. Należy również dodać STAThread atrybut do Main metody w celu uruchomienia formularza. Po zamknięciu formularza początkowego aplikacja zostanie również zamknięta.

Jeśli właściwość zostanie ustawiona Enabled na false wartość przed Form widocznym elementem (na przykład ustawienie Enabled wartości false w projektancie programu Microsoft Visual Studio), przyciski minimalizuj, maksymalizuj, zamknij i systemowe pozostaną włączone. Jeśli ustawisz wartość na Enabled false wartość po Form wyświetleniu (na przykład po wystąpieniu zdarzenia Załaduj), przyciski są wyłączone.

Konstruktory

Form()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Form.

Pola

ScrollStateAutoScrolling

Określa wartość AutoScroll właściwości.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
ScrollStateFullDrag

Określa, czy użytkownik włączył przeciąganie pełnego okna.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
ScrollStateHScrollVisible

Określa, czy wartość HScroll właściwości jest ustawiona na true.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
ScrollStateUserHasScrolled

Określa, czy użytkownik przewinął kontrolkę ScrollableControl .

(Odziedziczone po ScrollableControl)
ScrollStateVScrollVisible

Określa, czy wartość VScroll właściwości jest ustawiona na true.

(Odziedziczone po ScrollableControl)

Właściwości

AcceptButton

Pobiera lub ustawia przycisk na formularzu, który jest klikany, gdy użytkownik naciska klawisz ENTER.

AccessibilityObject

Pobiera przypisaną AccessibleObject do kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
AccessibleDefaultActionDescription

Pobiera lub ustawia domyślny opis akcji kontrolki do użycia przez aplikacje klienckie ułatwień dostępu.

(Odziedziczone po Control)
AccessibleDescription

Pobiera lub ustawia opis kontrolki używanej przez aplikacje klienckie ułatwień dostępu.

(Odziedziczone po Control)
AccessibleName

Pobiera lub ustawia nazwę kontrolki używanej przez aplikacje klienckie ułatwień dostępu.

(Odziedziczone po Control)
AccessibleRole

Pobiera lub ustawia dostępną rolę kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
ActiveControl

Pobiera lub ustawia aktywną kontrolkę w kontrolce kontenera.

(Odziedziczone po ContainerControl)
ActiveForm

Pobiera obecnie aktywny formularz dla tej aplikacji.

ActiveMdiChild

Pobiera obecnie aktywne okno podrzędne interfejsu wielu dokumentów (MDI).

AllowDrop

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kontrolka może akceptować dane przeciągane przez użytkownika.

(Odziedziczone po Control)
AllowTransparency

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy można dostosować nieprzezroczystość formularza.

Anchor

Pobiera lub ustawia krawędzie kontenera, do którego jest powiązana kontrolka i określa, jak zmienia się rozmiar kontrolki za pomocą jej elementu nadrzędnego.

(Odziedziczone po Control)
AutoScale
Nieaktualne.
Nieaktualne.

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formularz dostosowuje jego rozmiar do wysokości czcionki użytej w formularzu i skaluje jego kontrolki.

AutoScaleBaseSize

Pobiera lub ustawia rozmiar podstawowy używany do automatycznego skalowania formularza.

AutoScaleDimensions

Pobiera lub ustawia wymiary, na które została zaprojektowana kontrolka.

(Odziedziczone po ContainerControl)
AutoScaleFactor

Pobiera współczynnik skalowania między bieżącymi i automatycznymi wymiarami skalowania w czasie projektowania.

(Odziedziczone po ContainerControl)
AutoScaleMode

Pobiera lub ustawia tryb automatycznego skalowania kontrolki.

(Odziedziczone po ContainerControl)
AutoScroll

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formularz umożliwia automatyczne wyrejestrowanie.

AutoScrollMargin

Pobiera lub ustawia rozmiar marginesu automatycznego przewijania.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
AutoScrollMinSize

Pobiera lub ustawia minimalny rozmiar automatycznego przewijania.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
AutoScrollOffset

Pobiera lub ustawia miejsce, w którym ta kontrolka jest przewijana do .ScrollControlIntoView(Control)

(Odziedziczone po Control)
AutoScrollPosition

Pobiera lub ustawia lokalizację położenia przewijania automatycznego.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
AutoSize

Zmień rozmiar formularza zgodnie z ustawieniem .AutoSizeMode

AutoSize

Ta właściwość nie jest odpowiednia dla tej klasy.

(Odziedziczone po Control)
AutoSizeMode

Pobiera lub ustawia tryb automatycznego zmieniania rozmiaru formularza.

AutoValidate

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kontrolki w tym kontenerze zostaną automatycznie zweryfikowane po zmianie fokusu.

AutoValidate

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kontrolki w tym kontenerze zostaną automatycznie zweryfikowane po zmianie fokusu.

(Odziedziczone po ContainerControl)
BackColor

Pobiera lub ustawia kolor tła kontrolki.

BackgroundImage

Pobiera lub ustawia obraz tła wyświetlany w kontrolce.

(Odziedziczone po Control)
BackgroundImageLayout

Pobiera lub ustawia układ obrazu tła zgodnie z definicją ImageLayout w wyliczenie.

(Odziedziczone po Control)
BindingContext

Pobiera lub ustawia BindingContext dla kontrolki .

(Odziedziczone po ContainerControl)
Bottom

Pobiera odległość w pikselach między górną krawędzią kontrolki a górną krawędzią obszaru klienta kontenera.

(Odziedziczone po Control)
Bounds

Pobiera lub ustawia rozmiar i lokalizację kontrolki, w tym jej elementy niekliencki, w pikselach, względem kontrolki nadrzędnej.

(Odziedziczone po Control)
CancelButton

Pobiera lub ustawia kontrolkę przycisku klikniętą po naciśnięciu klawisza ESC przez użytkownika.

CanEnableIme

Pobiera wartość wskazującą, czy ImeMode właściwość może być ustawiona na aktywną wartość w celu włączenia obsługi protokołu IME.

(Odziedziczone po ContainerControl)
CanFocus

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka może uzyskać fokus.

(Odziedziczone po Control)
CanRaiseEvents

Określa, czy zdarzenia mogą być zgłaszane w kontrolce.

(Odziedziczone po Control)
CanSelect

Pobiera wartość wskazującą, czy można wybrać kontrolkę.

(Odziedziczone po Control)
Capture

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kontrolka przechwyciła mysz.

(Odziedziczone po Control)
CausesValidation

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kontrolka powoduje, że walidacja jest wykonywana na wszystkich kontrolkach, które wymagają walidacji po otrzymaniu fokusu.

(Odziedziczone po Control)
ClientRectangle

Pobiera prostokąt reprezentujący obszar klienta kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
ClientSize

Pobiera lub ustawia rozmiar obszaru klienta formularza.

CompanyName

Pobiera nazwę firmy lub twórcy aplikacji zawierającej kontrolkę.

(Odziedziczone po Control)
Container

Pobiera element IContainer zawierający element Component.

(Odziedziczone po Component)
ContainsFocus

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka, czy jedna z jego kontrolek podrzędnych, ma obecnie fokus wejściowy.

(Odziedziczone po Control)
ContextMenu

Pobiera lub ustawia menu skrótów skojarzone z kontrolką.

(Odziedziczone po Control)
ContextMenuStrip

Pobiera lub ustawia ContextMenuStrip skojarzone z tą kontrolką.

(Odziedziczone po Control)
ControlBox

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy pole kontrolki jest wyświetlane na pasku podpisu formularza.

Controls

Pobiera kolekcję kontrolek zawartych w kontrolce.

(Odziedziczone po Control)
Created

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka została utworzona.

(Odziedziczone po Control)
CreateParams

Pobiera wymagane parametry tworzenia po utworzeniu uchwytu sterowania.

CurrentAutoScaleDimensions

Pobiera bieżące wymiary czasu wykonywania ekranu.

(Odziedziczone po ContainerControl)
Cursor

Pobiera lub ustawia kursor wyświetlany, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad kontrolką.

(Odziedziczone po Control)
DataBindings

Pobiera powiązania danych dla kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
DefaultCursor

Pobiera lub ustawia domyślny kursor dla kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
DefaultImeMode

Pobiera domyślny tryb Edytora metod wejściowych (IME) obsługiwany przez kontrolkę.

DefaultMargin

Pobiera spację w pikselach, która jest domyślnie określana między kontrolkami.

(Odziedziczone po Control)
DefaultMaximumSize

Pobiera długość i wysokość w pikselach, która jest określona jako domyślny maksymalny rozmiar kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
DefaultMinimumSize

Pobiera długość i wysokość w pikselach, która jest określona jako domyślny minimalny rozmiar kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
DefaultPadding

Pobiera wewnętrzne odstępy w pikselach zawartości kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
DefaultSize

Pobiera domyślny rozmiar kontrolki.

DesignMode

Pobiera wartość wskazującą, czy Component element jest obecnie w trybie projektowania.

(Odziedziczone po Component)
DesktopBounds

Pobiera lub ustawia rozmiar i lokalizację formularza na pulpicie systemu Windows.

DesktopLocation

Pobiera lub ustawia lokalizację formularza na pulpicie systemu Windows.

DeviceDpi

Pobiera wartość DPI dla urządzenia wyświetlania, na którym jest aktualnie wyświetlana kontrolka.

(Odziedziczone po Control)
DialogResult

Pobiera lub ustawia wynik okna dialogowego formularza.

DisplayRectangle

Pobiera prostokąt reprezentujący wirtualny obszar wyświetlania kontrolki.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
Disposing

Pobiera wartość wskazującą, czy klasa bazowa Control jest w trakcie dysponowania.

(Odziedziczone po Control)
Dock

Pobiera lub ustawia obramowania sterujące zadokowane do kontrolki nadrzędnej i określa, jak zmienia się rozmiar kontrolki za pomocą jej elementu nadrzędnego.

(Odziedziczone po Control)
DockPadding

Pobiera ustawienia dopełnienia dla wszystkich krawędzi kontrolki.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
DoubleBuffered

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy ta kontrolka powinna ponownie rysować swoją powierzchnię przy użyciu buforu pomocniczego, aby zmniejszyć lub zapobiec migotaniu.

(Odziedziczone po Control)
Enabled

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kontrolka może reagować na interakcję użytkownika.

(Odziedziczone po Control)
Events

Pobiera listę programów obsługi zdarzeń dołączonych do tego Componentelementu .

(Odziedziczone po Component)
Focused

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka ma fokus wejściowy.

(Odziedziczone po Control)
Font

Pobiera lub ustawia czcionkę tekstu wyświetlanego przez kontrolkę.

(Odziedziczone po Control)
FontHeight

Pobiera lub ustawia wysokość czcionki kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
ForeColor

Pobiera lub ustawia kolor pierwszego planu kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
FormBorderStyle

Pobiera lub ustawia styl obramowania formularza.

Handle

Pobiera uchwyt okna, do którego jest powiązana kontrolka.

(Odziedziczone po Control)
HasChildren

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka zawiera co najmniej jedną kontrolkę podrzędną.

(Odziedziczone po Control)
Height

Pobiera lub ustawia wysokość kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
HelpButton

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy przycisk Pomoc powinien być wyświetlany w polu podpisu formularza.

HorizontalScroll

Pobiera cechy skojarzone z poziomym paskiem przewijania.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
HScroll

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy poziomy pasek przewijania jest widoczny.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
Icon

Pobiera lub ustawia ikonę formularza.

ImeMode

Pobiera lub ustawia tryb Edytora metod wejściowych (IME) kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
ImeModeBase

Pobiera lub ustawia tryb IME kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
InvokeRequired

Pobiera wartość wskazującą, czy obiekt wywołujący musi wywołać metodę invoke podczas wykonywania wywołań metody do kontrolki, ponieważ obiekt wywołujący znajduje się w innym wątku niż ten, w ramach którego utworzono kontrolkę.

(Odziedziczone po Control)
IsAccessible

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kontrolka jest widoczna dla aplikacji ułatwień dostępu.

(Odziedziczone po Control)
IsAncestorSiteInDesignMode

Wskazuje, czy jedna z elementów podrzędnych tej kontrolki jest lokacja, a lokacja w trybie DesignMode. Ta właściwość jest tylko do odczytu.

(Odziedziczone po Control)
IsDisposed

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka została usunięta.

(Odziedziczone po Control)
IsHandleCreated

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka ma skojarzony uchwyt.

(Odziedziczone po Control)
IsMdiChild

Pobiera wartość wskazującą, czy formularz jest formularzem podrzędnym interfejsu wielodokumentowego (MDI).

IsMdiContainer

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formularz jest kontenerem dla formularzy podrzędnych interfejsu wielodokumentowego (MDI).

IsMirrored

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka jest dublowana.

(Odziedziczone po Control)
IsRestrictedWindow

Pobiera wartość wskazującą, czy formularz może używać wszystkich zdarzeń wejściowych systemu Windows i użytkownika bez ograniczeń.

KeyPreview

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formularz będzie odbierać zdarzenia kluczowe przed przekazaniem zdarzenia do kontrolki, która ma fokus.

LayoutEngine

Pobiera buforowane wystąpienie aparatu układu kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
Left

Pobiera lub ustawia odległość w pikselach między lewą krawędzią kontrolki a lewą krawędzią obszaru klienta kontenera.

(Odziedziczone po Control)
Location

Pobiera lub ustawia Point element reprezentujący lewy górny róg Form współrzędnych ekranu.

Location

Pobiera lub ustawia współrzędne lewego górnego rogu kontrolki względem lewego górnego rogu kontenera.

(Odziedziczone po Control)
MainMenuStrip

Pobiera lub ustawia podstawowy kontener menu dla formularza.

Margin

Pobiera lub ustawia odstęp między kontrolkami.

Margin

Pobiera lub ustawia odstęp między kontrolkami.

(Odziedziczone po Control)
MaximizeBox

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy przycisk Maksymalizuj jest wyświetlany na pasku podpisu formularza.

MaximizedBounds

Pobiera lub ustawia rozmiar formularza, gdy jest zmaksymalizowany.

MaximumSize

Pobiera maksymalny rozmiar formularza, do który można zmienić.

MdiChildren

Pobiera tablicę formularzy reprezentujących formularze podrzędne interfejsu wielodokumentowego (MDI), które są nadrzędne dla tego formularza.

MdiChildrenMinimizedAnchorBottom

Pobiera lub ustawia zakotwiczenie dla zminimalizowanych elementów podrzędnych MDI.

MdiParent

Pobiera lub ustawia bieżącą postać nadrzędną interfejsu wielu dokumentów (MDI) tego formularza.

Menu

Pobiera lub ustawia MainMenu wartość wyświetlaną w formularzu.

MergedMenu

Pobiera scalone menu formularza.

MinimizeBox

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy przycisk Minimalizuj jest wyświetlany na pasku podpisu formularza.

MinimumSize

Pobiera lub ustawia minimalny rozmiar formularza, który można zmienić na.

Modal

Pobiera wartość wskazującą, czy ten formularz jest wyświetlany modalnie.

Name

Pobiera lub ustawia nazwę kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
Opacity

Pobiera lub ustawia poziom nieprzezroczystości formularza.

OwnedForms

Pobiera tablicę Form obiektów reprezentujących wszystkie formularze należące do tego formularza.

Owner

Pobiera lub ustawia formularz, który jest właścicielem tego formularza.

Padding

Pobiera lub ustawia dopełnianie w kontrolce.

(Odziedziczone po Control)
Parent

Pobiera lub ustawia nadrzędny kontener kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
ParentForm

Pobiera formularz przypisany do kontrolki kontenera.

(Odziedziczone po ContainerControl)
PreferredSize

Pobiera rozmiar prostokątnego obszaru, w którym można dopasować kontrolkę.

(Odziedziczone po Control)
ProductName

Pobiera nazwę produktu zestawu zawierającego kontrolkę.

(Odziedziczone po Control)
ProductVersion

Pobiera wersję zestawu zawierającego kontrolkę.

(Odziedziczone po Control)
RecreatingHandle

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka jest obecnie ponownie tworzony uchwyt.

(Odziedziczone po Control)
Region

Pobiera lub ustawia region okna skojarzony z kontrolką.

(Odziedziczone po Control)
RenderRightToLeft
Nieaktualne.
Nieaktualne.

Ta właściwość jest teraz przestarzała.

(Odziedziczone po Control)
ResizeRedraw

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kontrolka ponownie rysuje się po zmianie rozmiaru.

(Odziedziczone po Control)
RestoreBounds

Pobiera lokalizację i rozmiar formularza w normalnym stanie okna.

Right

Pobiera odległość w pikselach między prawą krawędzią kontrolki a lewą krawędzią obszaru klienta kontenera.

(Odziedziczone po Control)
RightToLeft

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy elementy kontrolki są wyrównane do obsługi ustawień regionalnych przy użyciu czcionek od prawej do lewej.

(Odziedziczone po Control)
RightToLeftLayout

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy umieszczanie dublowania od prawej do lewej jest włączone.

ScaleChildren

Pobiera wartość, która określa skalowanie kontrolek podrzędnych.

(Odziedziczone po Control)
ShowFocusCues

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka powinna wyświetlać prostokąty fokusu.

(Odziedziczone po Control)
ShowIcon

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy ikona jest wyświetlana na pasku podpisu formularza.

ShowInTaskbar

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formularz jest wyświetlany na pasku zadań systemu Windows.

ShowKeyboardCues

Pobiera wartość wskazującą, czy interfejs użytkownika jest w odpowiednim stanie, aby pokazać lub ukryć akceleratory klawiatury.

(Odziedziczone po Control)
ShowWithoutActivation

Pobiera wartość wskazującą, czy okno zostanie aktywowane po wyświetleniu.

Site

Pobiera lub ustawia lokację kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
Size

Pobiera lub ustawia rozmiar formularza.

SizeGripStyle

Pobiera lub ustawia styl uchwytu rozmiaru do wyświetlenia w prawym dolnym rogu formularza.

StartPosition

Pobiera lub ustawia pozycję początkową formularza w czasie wykonywania.

TabIndex

Pobiera lub ustawia kolejność tabulacji kontrolki w kontenerze.

TabStop

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy użytkownik może skupić się na tej kontrolce przy użyciu klawisza TAB.

TabStop

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy użytkownik może skupić się na tej kontrolce przy użyciu klawisza TAB.

(Odziedziczone po Control)
Tag

Pobiera lub ustawia obiekt zawierający dane dotyczące kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
Text

Pobiera lub ustawia tekst skojarzony z tą kontrolką.

Text

Pobiera lub ustawia tekst skojarzony z tą kontrolką.

(Odziedziczone po Control)
Top

Pobiera lub ustawia odległość w pikselach między górną krawędzią kontrolki a górną krawędzią obszaru klienta kontenera.

(Odziedziczone po Control)
TopLevel

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formularz ma być wyświetlany jako okno najwyższego poziomu.

TopLevelControl

Pobiera kontrolkę nadrzędną, która nie jest nadrzędna przez inną kontrolkę Windows Forms. Zazwyczaj jest to najbardziej zewnętrzna Form kontrolka, w której znajduje się kontrolka.

(Odziedziczone po Control)
TopMost

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formularz powinien być wyświetlany jako najbardziej górny formularz.

TransparencyKey

Pobiera lub ustawia kolor, który będzie reprezentować przezroczyste obszary formularza.

UseWaitCursor

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy należy użyć kursora oczekiwania dla bieżącej kontrolki i wszystkich kontrolek podrzędnych.

(Odziedziczone po Control)
VerticalScroll

Pobiera cechy skojarzone z pionowym paskiem przewijania.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
Visible

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kontrolka i wszystkie jej kontrolki podrzędne są wyświetlane.

(Odziedziczone po Control)
VScroll

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy pionowy pasek przewijania jest widoczny.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
Width

Pobiera lub ustawia szerokość kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
WindowState

Pobiera lub ustawia wartość, która wskazuje, czy formularz jest zminimalizowany, zmaksymalizowany, czy normalny.

WindowTarget

Ta właściwość nie jest odpowiednia dla tej klasy.

(Odziedziczone po Control)

Metody

AccessibilityNotifyClients(AccessibleEvents, Int32)

Powiadamia aplikacje klienckie ułatwień dostępu określone AccessibleEvents dla określonej kontrolki podrzędnej.

(Odziedziczone po Control)
AccessibilityNotifyClients(AccessibleEvents, Int32, Int32)

Powiadamia aplikacje klienckie ułatwień dostępu określone AccessibleEvents dla określonej kontrolki podrzędnej .

(Odziedziczone po Control)
Activate()

Aktywuje formularz i daje fokus.

ActivateMdiChild(Form)

Aktywuje element podrzędny MDI formularza.

AddOwnedForm(Form)

Dodaje formularz własności do tego formularza.

AdjustFormScrollbars(Boolean)

Dostosowuje paski przewijania w kontenerze na podstawie bieżących pozycji sterowania i aktualnie wybranej kontrolki.

ApplyAutoScaling()
Nieaktualne.
Nieaktualne.

Zmienia rozmiar formularza zgodnie z bieżącą wartością AutoScaleBaseSize właściwości i rozmiarem bieżącej czcionki.

BeginInvoke(Action)

Wykonuje określony delegat asynchronicznie w wątku, w ramach którego utworzono bazowy uchwyt kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
BeginInvoke(Delegate)

Wykonuje określony delegat asynchronicznie w wątku, w ramach którego utworzono bazowy uchwyt kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
BeginInvoke(Delegate, Object[])

Wykonuje określony delegat asynchronicznie z określonymi argumentami w wątku, na który utworzono bazowy uchwyt kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
BringToFront()

Przenosi kontrolkę na przednią część kolejności z.

(Odziedziczone po Control)
CenterToParent()

Wyśrodkuje położenie formularza w granicach formularza nadrzędnego.

CenterToScreen()

Wyśrodkuje formularz na bieżącym ekranie.

Close()

Zamyka formularz.

Contains(Control)

Pobiera wartość wskazującą, czy określona kontrolka jest elementem podrzędnym kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
CreateAccessibilityInstance()

Tworzy nowy obiekt ułatwień dostępu dla kontrolki Form .

CreateAccessibilityInstance()

Tworzy nowy obiekt ułatwień dostępu dla kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
CreateControl()

Wymusza utworzenie widocznej kontrolki, w tym utworzenie uchwytu i wszystkich widocznych kontrolek podrzędnych.

(Odziedziczone po Control)
CreateControlsInstance()

Tworzy nowe wystąpienie kolekcji kontrolek dla kontrolki.

CreateGraphics()

Tworzy kontrolkę Graphics dla kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
CreateHandle()

Tworzy uchwyt formularza. Jeśli klasa pochodna zastępuje tę funkcję, musi wywołać implementację podstawową.

CreateObjRef(Type)

Tworzy obiekt zawierający wszystkie istotne informacje wymagane do wygenerowania serwera proxy używanego do komunikowania się z obiektem zdalnym.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
DefWndProc(Message)

Wysyła określony komunikat do domyślnej procedury okna.

DestroyHandle()

Niszczy uchwyt skojarzony z kontrolką.

(Odziedziczone po Control)
Dispose()

Zwalnia wszelkie zasoby używane przez element Component.

(Odziedziczone po Component)
Dispose(Boolean)

Usuwa zasoby (inne niż pamięć) używane przez Formprogram .

DoDragDrop(Object, DragDropEffects)

Rozpoczyna operację przeciągania i upuszczania.

(Odziedziczone po Control)
DrawToBitmap(Bitmap, Rectangle)

Obsługuje renderowanie do określonej mapy bitowej.

(Odziedziczone po Control)
EndInvoke(IAsyncResult)

Pobiera wartość zwracaną przez przekazaną IAsyncResult operację asynchroniczną.

(Odziedziczone po Control)
Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.

(Odziedziczone po Object)
FindForm()

Pobiera formularz, na który jest włączona kontrolka.

(Odziedziczone po Control)
Focus()

Ustawia fokus danych wejściowych na kontrolkę.

(Odziedziczone po Control)
GetAccessibilityObjectById(Int32)

Pobiera określony AccessibleObjectelement .

(Odziedziczone po Control)
GetAutoScaleSize(Font)
Nieaktualne.
Nieaktualne.

Pobiera rozmiar podczas automatycznego skalowania formularza na podstawie określonej czcionki.

GetAutoSizeMode()

Pobiera wartość wskazującą, jak kontrolka będzie zachowywać się po włączeniu jej AutoSize właściwości.

(Odziedziczone po Control)
GetChildAtPoint(Point)

Pobiera kontrolkę podrzędną znajdującą się na określonych współrzędnych.

(Odziedziczone po Control)
GetChildAtPoint(Point, GetChildAtPointSkip)

Pobiera kontrolkę podrzędną znajdującą się na określonych współrzędnych, określając, czy ignorować kontrolki podrzędne określonego typu.

(Odziedziczone po Control)
GetContainerControl()

Zwraca następny ContainerControl w górę łańcuch kontrolek nadrzędnych.

(Odziedziczone po Control)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.

(Odziedziczone po Object)
GetLifetimeService()
Nieaktualne.

Pobiera bieżący obiekt usługi okresu istnienia, który kontroluje zasady okresu istnienia dla tego wystąpienia.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
GetNextControl(Control, Boolean)

Pobiera następną kontrolkę do przodu lub z powrotem w kolejności tabulacji kontrolek podrzędnych.

(Odziedziczone po Control)
GetPreferredSize(Size)

Pobiera rozmiar prostokątnego obszaru, w którym można zamontować kontrolkę.

(Odziedziczone po Control)
GetScaledBounds(Rectangle, SizeF, BoundsSpecified)

Pobiera granice, w których jest skalowana kontrolka.

GetScaledBounds(Rectangle, SizeF, BoundsSpecified)

Pobiera granice, w których jest skalowana kontrolka.

(Odziedziczone po Control)
GetScrollState(Int32)

Określa, czy określona flaga została ustawiona.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
GetService(Type)

Zwraca obiekt reprezentujący usługę dostarczaną przez Component obiekt lub przez obiekt Container.

(Odziedziczone po Component)
GetStyle(ControlStyles)

Pobiera wartość określonego bitu stylu kontrolki dla kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
GetTopLevel()

Określa, czy kontrolka jest kontrolą najwyższego poziomu.

(Odziedziczone po Control)
GetType()

Type Pobiera wartość bieżącego wystąpienia.

(Odziedziczone po Object)
Hide()

Ukrywa kontrolkę przed użytkownikiem.

(Odziedziczone po Control)
InitializeLifetimeService()
Nieaktualne.

Uzyskuje obiekt usługi okresu istnienia w celu kontrolowania zasad okresu istnienia dla tego wystąpienia.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
InitLayout()

Wywoływane po dodaniu kontrolki do innego kontenera.

(Odziedziczone po Control)
Invalidate()

Unieważnia całą powierzchnię kontrolki i powoduje ponowne rysowanie kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
Invalidate(Boolean)

Unieważnia określony region kontrolki i powoduje wysłanie komunikatu farby do kontrolki. Opcjonalnie unieważnia kontrolki podrzędne przypisane do kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
Invalidate(Rectangle)

Unieważnia określony region kontrolki (dodaje go do regionu aktualizacji kontrolki, który jest obszarem, który zostanie przemalowany przy następnej operacji malowania) i powoduje wysłanie komunikatu farby do kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
Invalidate(Rectangle, Boolean)

Unieważnia określony region kontrolki (dodaje go do regionu aktualizacji kontrolki, który jest obszarem, który zostanie przemalowany przy następnej operacji malowania) i powoduje wysłanie komunikatu farby do kontrolki. Opcjonalnie unieważnia kontrolki podrzędne przypisane do kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
Invalidate(Region)

Unieważnia określony region kontrolki (dodaje go do regionu aktualizacji kontrolki, który jest obszarem, który zostanie przemalowany przy następnej operacji malowania) i powoduje wysłanie komunikatu farby do kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
Invalidate(Region, Boolean)

Unieważnia określony region kontrolki (dodaje go do regionu aktualizacji kontrolki, który jest obszarem, który zostanie przemalowany przy następnej operacji malowania) i powoduje wysłanie komunikatu farby do kontrolki. Opcjonalnie unieważnia kontrolki podrzędne przypisane do kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
Invoke(Action)

Wykonuje określonego delegata w wątku, który jest właścicielem uchwytu bazowego okna kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
Invoke(Delegate)

Wykonuje określonego delegata w wątku, który jest właścicielem uchwytu bazowego okna kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
Invoke(Delegate, Object[])

Wykonuje określonego delegata w wątku, który jest właścicielem bazowego uchwytu okna kontrolki, z określoną listą argumentów.

(Odziedziczone po Control)
Invoke<T>(Func<T>)

Wykonuje określonego delegata w wątku, który jest właścicielem uchwytu bazowego okna kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
InvokeGotFocus(Control, EventArgs)

GotFocus Zgłasza zdarzenie dla określonej kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
InvokeLostFocus(Control, EventArgs)

LostFocus Zgłasza zdarzenie dla określonej kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
InvokeOnClick(Control, EventArgs)

Click Zgłasza zdarzenie dla określonej kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
InvokePaint(Control, PaintEventArgs)

Paint Zgłasza zdarzenie dla określonej kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
InvokePaintBackground(Control, PaintEventArgs)

PaintBackground Zgłasza zdarzenie dla określonej kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
IsInputChar(Char)

Określa, czy znak jest znakiem wejściowym rozpoznawanym przez kontrolkę.

(Odziedziczone po Control)
IsInputKey(Keys)

Określa, czy określony klucz jest zwykłym kluczem wejściowym, czy specjalnym kluczem, który wymaga wstępnego przetwarzania.

(Odziedziczone po Control)
LayoutMdi(MdiLayout)

Rozmieszcza formularze podrzędne interfejsu wielodokumentowego (MDI) w formularzu nadrzędnym MDI.

LogicalToDeviceUnits(Int32)

Konwertuje wartość dpi logicznej na równoważną wartość DPI DeviceUnit.

(Odziedziczone po Control)
LogicalToDeviceUnits(Size)

Przekształca rozmiar z jednostek logicznych na urządzenie, skalując go dla bieżącego dpi i zaokrąglając w dół do najbliższej wartości całkowitej dla szerokości i wysokości.

(Odziedziczone po Control)
MemberwiseClone()

Tworzy płytkią kopię bieżącego Objectelementu .

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone(Boolean)

Tworzy płytkią kopię bieżącego MarshalByRefObject obiektu.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
NotifyInvalidate(Rectangle)

Invalidated Wywołuje zdarzenie z określonym regionem kontrolki w celu unieważnienia.

(Odziedziczone po Control)
OnActivated(EventArgs)

Activated Zgłasza zdarzenie.

OnAutoSizeChanged(EventArgs)

AutoSizeChanged Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnAutoValidateChanged(EventArgs)

AutoValidateChanged Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po ContainerControl)
OnBackColorChanged(EventArgs)

BackColorChanged Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnBackgroundImageChanged(EventArgs)

BackgroundImageChanged Zgłasza zdarzenie.

OnBackgroundImageChanged(EventArgs)

BackgroundImageChanged Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnBackgroundImageLayoutChanged(EventArgs)

BackgroundImageLayoutChanged Zgłasza zdarzenie.

OnBackgroundImageLayoutChanged(EventArgs)

BackgroundImageLayoutChanged Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnBindingContextChanged(EventArgs)

BindingContextChanged Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnCausesValidationChanged(EventArgs)

CausesValidationChanged Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnChangeUICues(UICuesEventArgs)

ChangeUICues Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnClick(EventArgs)

Click Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnClientSizeChanged(EventArgs)

ClientSizeChanged Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnClosed(EventArgs)

Closed Zgłasza zdarzenie.

OnClosing(CancelEventArgs)

Closing Zgłasza zdarzenie.

OnContextMenuChanged(EventArgs)

ContextMenuChanged Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnContextMenuStripChanged(EventArgs)

ContextMenuStripChanged Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnControlAdded(ControlEventArgs)

ControlAdded Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnControlRemoved(ControlEventArgs)

ControlRemoved Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnCreateControl()

CreateControl Zgłasza zdarzenie.

OnCursorChanged(EventArgs)

CursorChanged Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnDeactivate(EventArgs)

Deactivate Zgłasza zdarzenie.

OnDockChanged(EventArgs)

DockChanged Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnDoubleClick(EventArgs)

DoubleClick Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnDpiChanged(DpiChangedEventArgs)

DpiChanged Zgłasza zdarzenie.

OnDpiChangedAfterParent(EventArgs)

DpiChangedAfterParent Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnDpiChangedBeforeParent(EventArgs)

DpiChangedBeforeParent Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnDragDrop(DragEventArgs)

DragDrop Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnDragEnter(DragEventArgs)

DragEnter Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnDragLeave(EventArgs)

DragLeave Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnDragOver(DragEventArgs)

DragOver Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnEnabledChanged(EventArgs)

EnabledChanged Zgłasza zdarzenie.

OnEnabledChanged(EventArgs)

EnabledChanged Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnEnter(EventArgs)

Enter Zgłasza zdarzenie.

OnEnter(EventArgs)

Enter Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnFontChanged(EventArgs)

FontChanged Zgłasza zdarzenie.

OnForeColorChanged(EventArgs)

ForeColorChanged Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnFormClosed(FormClosedEventArgs)

FormClosed Zgłasza zdarzenie.

OnFormClosing(FormClosingEventArgs)

FormClosing Zgłasza zdarzenie.

OnGetDpiScaledSize(Int32, Int32, Size)

Zgłasza zdarzenie GetDpiScaledSize.

OnGiveFeedback(GiveFeedbackEventArgs)

GiveFeedback Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnGotFocus(EventArgs)
OnGotFocus(EventArgs)

GotFocus Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnHandleCreated(EventArgs)

HandleCreated Zgłasza zdarzenie.

OnHandleDestroyed(EventArgs)

HandleDestroyed Zgłasza zdarzenie.

OnHelpButtonClicked(CancelEventArgs)

HelpButtonClicked Zgłasza zdarzenie.

OnHelpRequested(HelpEventArgs)

HelpRequested Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnImeModeChanged(EventArgs)

ImeModeChanged Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnInputLanguageChanged(InputLanguageChangedEventArgs)

InputLanguageChanged Zgłasza zdarzenie.

OnInputLanguageChanging(InputLanguageChangingEventArgs)

InputLanguageChanging Zgłasza zdarzenie.

OnInvalidated(InvalidateEventArgs)

Invalidated Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnKeyDown(KeyEventArgs)

KeyDown Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnKeyPress(KeyPressEventArgs)

KeyPress Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnKeyUp(KeyEventArgs)

KeyUp Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnLayout(LayoutEventArgs)

Layout Zgłasza zdarzenie.

OnLayout(LayoutEventArgs)

Layout Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po ContainerControl)
OnLeave(EventArgs)

Leave Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnLoad(EventArgs)

Load Zgłasza zdarzenie.

OnLocationChanged(EventArgs)

LocationChanged Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnLostFocus(EventArgs)

LostFocus Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnMarginChanged(EventArgs)

MarginChanged Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnMaximizedBoundsChanged(EventArgs)

MaximizedBoundsChanged Zgłasza zdarzenie.

OnMaximumSizeChanged(EventArgs)

MaximumSizeChanged Zgłasza zdarzenie.

OnMdiChildActivate(EventArgs)

MdiChildActivate Zgłasza zdarzenie.

OnMenuComplete(EventArgs)

MenuComplete Zgłasza zdarzenie.

OnMenuStart(EventArgs)

MenuStart Zgłasza zdarzenie.

OnMinimumSizeChanged(EventArgs)

MinimumSizeChanged Zgłasza zdarzenie.

OnMouseCaptureChanged(EventArgs)

MouseCaptureChanged Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnMouseClick(MouseEventArgs)

MouseClick Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnMouseDoubleClick(MouseEventArgs)

MouseDoubleClick Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnMouseDown(MouseEventArgs)

MouseDown Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnMouseEnter(EventArgs)

MouseEnter Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnMouseHover(EventArgs)

MouseHover Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnMouseLeave(EventArgs)

MouseLeave Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnMouseMove(MouseEventArgs)

MouseMove Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnMouseUp(MouseEventArgs)

MouseUp Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnMouseWheel(MouseEventArgs)

MouseWheel Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
OnMove(EventArgs) (Odziedziczone po ContainerControl)
OnNotifyMessage(Message)

Powiadamia kontrolkę komunikatów systemu Windows.

(Odziedziczone po Control)
OnPaddingChanged(EventArgs)

PaddingChanged Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
OnPaint(PaintEventArgs)

Paint Zgłasza zdarzenie.

OnPaintBackground(PaintEventArgs)

Maluje tło kontrolki.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
OnParentBackColorChanged(EventArgs)

BackColorChanged Zgłasza zdarzenie, gdy BackColor wartość właściwości kontenera kontrolki ulegnie zmianie.

(Odziedziczone po Control)
OnParentBackgroundImageChanged(EventArgs)

BackgroundImageChanged Zgłasza zdarzenie, gdy BackgroundImage wartość właściwości kontenera kontrolki ulegnie zmianie.

(Odziedziczone po Control)
OnParentBindingContextChanged(EventArgs)

BindingContextChanged Zgłasza zdarzenie, gdy BindingContext wartość właściwości kontenera kontrolki ulegnie zmianie.

(Odziedziczone po Control)
OnParentChanged(EventArgs)

ParentChanged Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po ContainerControl)
OnParentCursorChanged(EventArgs)

CursorChanged Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnParentEnabledChanged(EventArgs)

EnabledChanged Zgłasza zdarzenie, gdy Enabled wartość właściwości kontenera kontrolki ulegnie zmianie.

(Odziedziczone po Control)
OnParentFontChanged(EventArgs)

FontChanged Zgłasza zdarzenie, gdy Font wartość właściwości kontenera kontrolki ulegnie zmianie.

(Odziedziczone po Control)
OnParentForeColorChanged(EventArgs)

ForeColorChanged Zgłasza zdarzenie, gdy ForeColor wartość właściwości kontenera kontrolki ulegnie zmianie.

(Odziedziczone po Control)
OnParentRightToLeftChanged(EventArgs)

RightToLeftChanged Zgłasza zdarzenie, gdy RightToLeft wartość właściwości kontenera kontrolki ulegnie zmianie.

(Odziedziczone po Control)
OnParentVisibleChanged(EventArgs)

VisibleChanged Zgłasza zdarzenie, gdy Visible wartość właściwości kontenera kontrolki ulegnie zmianie.

(Odziedziczone po Control)
OnPreviewKeyDown(PreviewKeyDownEventArgs)

PreviewKeyDown Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnPrint(PaintEventArgs)

Paint Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnQueryContinueDrag(QueryContinueDragEventArgs)

QueryContinueDrag Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnRegionChanged(EventArgs)

RegionChanged Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnResize(EventArgs)

Resize Zgłasza zdarzenie.

OnResizeBegin(EventArgs)

ResizeBegin Zgłasza zdarzenie.

OnResizeEnd(EventArgs)

ResizeEnd Zgłasza zdarzenie.

OnRightToLeftChanged(EventArgs)

RightToLeftChanged Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
OnRightToLeftLayoutChanged(EventArgs)

RightToLeftLayoutChanged Zgłasza zdarzenie.

OnScroll(ScrollEventArgs)

Scroll Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
OnShown(EventArgs)

Shown Zgłasza zdarzenie.

OnSizeChanged(EventArgs)

SizeChanged Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnStyleChanged(EventArgs)

StyleChanged Zgłasza zdarzenie.

OnSystemColorsChanged(EventArgs)

SystemColorsChanged Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnTabIndexChanged(EventArgs)

TabIndexChanged Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnTabStopChanged(EventArgs)

TabStopChanged Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnTextChanged(EventArgs)

TextChanged Zgłasza zdarzenie.

OnValidated(EventArgs)

Validated Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnValidating(CancelEventArgs)

Validating Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
OnVisibleChanged(EventArgs)

VisibleChanged Zgłasza zdarzenie.

PerformAutoScale()

Wykonuje skalowanie kontrolki kontenera i jej elementów podrzędnych.

(Odziedziczone po ContainerControl)
PerformLayout()

Wymusza sterowanie zastosowaniem logiki układu do wszystkich kontrolek podrzędnych.

(Odziedziczone po Control)
PerformLayout(Control, String)

Wymusza sterowanie zastosowaniem logiki układu do wszystkich kontrolek podrzędnych.

(Odziedziczone po Control)
PointToClient(Point)

Oblicza lokalizację określonego punktu ekranu do współrzędnych klienta.

(Odziedziczone po Control)
PointToScreen(Point)

Oblicza lokalizację określonego punktu klienta na współrzędne ekranu.

(Odziedziczone po Control)
PreProcessControlMessage(Message)

Wstępnie przetwarza komunikaty klawiatury i komunikaty wejściowe w obrębie pętli komunikatów przed ich wysłaniem.

(Odziedziczone po Control)
PreProcessMessage(Message)

Wstępnie przetwarza komunikaty klawiatury i komunikaty wejściowe w obrębie pętli komunikatów przed ich wysłaniem.

(Odziedziczone po Control)
ProcessCmdKey(Message, Keys)

Przetwarza klucz polecenia.

ProcessDialogChar(Char)

Przetwarza znak okna dialogowego.

ProcessDialogKey(Keys)

Przetwarza klucz okna dialogowego.

ProcessKeyEventArgs(Message)

Przetwarza kluczowy komunikat i generuje odpowiednie zdarzenia sterujące.

(Odziedziczone po Control)
ProcessKeyMessage(Message)

Przetwarza komunikat klawiaturowy.

(Odziedziczone po Control)
ProcessKeyPreview(Message)

Wyświetla podgląd komunikatu klawiatury.

ProcessMnemonic(Char)

Przetwarza znak mnemonic.

ProcessMnemonic(Char)

Przetwarza znak mnemonic.

(Odziedziczone po ContainerControl)
ProcessTabKey(Boolean)

Wybiera następną dostępną kontrolkę i udostępnia ją jako aktywną kontrolkę.

RaiseDragEvent(Object, DragEventArgs)

Podnosi odpowiednie zdarzenie przeciągania.

(Odziedziczone po Control)
RaiseKeyEvent(Object, KeyEventArgs)

Zgłasza odpowiednie zdarzenie klucza.

(Odziedziczone po Control)
RaiseMouseEvent(Object, MouseEventArgs)

Podnosi odpowiednie zdarzenie myszy.

(Odziedziczone po Control)
RaisePaintEvent(Object, PaintEventArgs)

Podnosi odpowiednie zdarzenie farby.

(Odziedziczone po Control)
RecreateHandle()

Wymusza ponowne utworzenie uchwytu dla kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
RectangleToClient(Rectangle)

Oblicza rozmiar i lokalizację określonego prostokąta ekranu we współrzędnych klienta.

(Odziedziczone po Control)
RectangleToScreen(Rectangle)

Oblicza rozmiar i lokalizację określonego prostokąta klienta we współrzędnych ekranu.

(Odziedziczone po Control)
Refresh()

Wymusza kontrolę w celu unieważnienia obszaru klienta i natychmiastowego ponownego rysowania i wszystkich kontrolek podrzędnych.

(Odziedziczone po Control)
RemoveOwnedForm(Form)

Usuwa formularz własności z tego formularza.

RescaleConstantsForDpi(Int32, Int32) (Odziedziczone po ContainerControl)
ResetBackColor()

Resetuje BackColor właściwość do jej wartości domyślnej.

(Odziedziczone po Control)
ResetBindings()

Powoduje, że kontrolka powiązana z elementem BindingSource , aby ponownie odczytać wszystkie elementy na liście i odświeżyć wyświetlane wartości.

(Odziedziczone po Control)
ResetCursor()

Resetuje Cursor właściwość do jej wartości domyślnej.

(Odziedziczone po Control)
ResetFont()

Resetuje Font właściwość do jej wartości domyślnej.

(Odziedziczone po Control)
ResetForeColor()

Resetuje ForeColor właściwość do jej wartości domyślnej.

(Odziedziczone po Control)
ResetImeMode()

Resetuje ImeMode właściwość do jej wartości domyślnej.

(Odziedziczone po Control)
ResetMouseEventArgs()

Resetuje kontrolkę do obsługi MouseLeave zdarzenia.

(Odziedziczone po Control)
ResetRightToLeft()

Resetuje RightToLeft właściwość do jej wartości domyślnej.

(Odziedziczone po Control)
ResetText()

Resetuje Text właściwość do jej wartości domyślnej (Empty).

(Odziedziczone po Control)
ResumeLayout()

Wznawia zwykłą logikę układu.

(Odziedziczone po Control)
ResumeLayout(Boolean)

Wznawia zwykłą logikę układu, opcjonalnie wymusza natychmiastowy układ oczekujących żądań układu.

(Odziedziczone po Control)
RtlTranslateAlignment(ContentAlignment)

Konwertuje określony ContentAlignment element na odpowiedni ContentAlignment do obsługi tekstu od prawej do lewej.

(Odziedziczone po Control)
RtlTranslateAlignment(HorizontalAlignment)

Konwertuje określony HorizontalAlignment element na odpowiedni HorizontalAlignment do obsługi tekstu od prawej do lewej.

(Odziedziczone po Control)
RtlTranslateAlignment(LeftRightAlignment)

Konwertuje określony LeftRightAlignment element na odpowiedni LeftRightAlignment do obsługi tekstu od prawej do lewej.

(Odziedziczone po Control)
RtlTranslateContent(ContentAlignment)

Konwertuje określony ContentAlignment element na odpowiedni ContentAlignment do obsługi tekstu od prawej do lewej.

(Odziedziczone po Control)
RtlTranslateHorizontal(HorizontalAlignment)

Konwertuje określony HorizontalAlignment element na odpowiedni HorizontalAlignment do obsługi tekstu od prawej do lewej.

(Odziedziczone po Control)
RtlTranslateLeftRight(LeftRightAlignment)

Konwertuje określony LeftRightAlignment element na odpowiedni LeftRightAlignment do obsługi tekstu od prawej do lewej.

(Odziedziczone po Control)
Scale(Single)
Nieaktualne.
Nieaktualne.

Skaluje kontrolkę i wszystkie kontrolki podrzędne.

(Odziedziczone po Control)
Scale(Single, Single)
Nieaktualne.
Nieaktualne.

Skaluje całą kontrolkę i wszystkie kontrolki podrzędne.

(Odziedziczone po Control)
Scale(SizeF)

Skaluje kontrolkę i wszystkie kontrolki podrzędne według określonego współczynnika skalowania.

(Odziedziczone po Control)
ScaleBitmapLogicalToDevice(Bitmap)

Skaluje wartość logicznej mapy bitowej do równoważnej wartości jednostki urządzenia, gdy nastąpi zmiana DPI.

(Odziedziczone po Control)
ScaleControl(SizeF, BoundsSpecified)

Skaluje lokalizację, rozmiar, dopełnienie i margines kontrolki.

ScaleControl(SizeF, BoundsSpecified)

Skaluje lokalizację, rozmiar, wypełnienie i margines kontrolki.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
ScaleCore(Single, Single)

Wykonuje skalowanie formularza.

ScrollControlIntoView(Control)

Przewija określoną kontrolkę podrzędną do widoku w kontrolce z włączonym automatycznym przewijaniem.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
ScrollToControl(Control)

Oblicza przesunięcie przewijania do określonej kontrolki podrzędnej.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
Select()

Aktywuje kontrolkę.

(Odziedziczone po Control)
Select(Boolean, Boolean)

Wybiera ten formularz i opcjonalnie wybiera następną lub poprzednią kontrolkę.

SelectNextControl(Control, Boolean, Boolean, Boolean, Boolean)

Aktywuje następną kontrolkę.

(Odziedziczone po Control)
SendToBack()

Wysyła kontrolkę z do tyłu zamówienia z.

(Odziedziczone po Control)
SetAutoScrollMargin(Int32, Int32)

Ustawia rozmiar marginesów przewijania automatycznego.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
SetAutoSizeMode(AutoSizeMode)

Ustawia wartość wskazującą, jak kontrolka będzie zachowywać się po włączeniu jej AutoSize właściwości.

(Odziedziczone po Control)
SetBounds(Int32, Int32, Int32, Int32)

Ustawia granice kontrolki na określoną lokalizację i rozmiar.

(Odziedziczone po Control)
SetBounds(Int32, Int32, Int32, Int32, BoundsSpecified)

Ustawia określone granice kontrolki na określoną lokalizację i rozmiar.

(Odziedziczone po Control)
SetBoundsCore(Int32, Int32, Int32, Int32, BoundsSpecified)

Wykonuje pracę ustawiania określonych granic tej kontrolki.

SetClientSizeCore(Int32, Int32)

Ustawia rozmiar klienta formularza. Spowoduje to dostosowanie granic formularza w celu ustawienia rozmiaru klienta żądanego rozmiaru.

SetDesktopBounds(Int32, Int32, Int32, Int32)

Ustawia granice formularza we współrzędnych pulpitu.

SetDesktopLocation(Int32, Int32)

Ustawia lokalizację formularza we współrzędnych pulpitu.

SetDisplayRectLocation(Int32, Int32)

Umieszcza okno wyświetlania na określoną wartość.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
SetScrollState(Int32, Boolean)

Ustawia określoną flagę stanu przewijania.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
SetStyle(ControlStyles, Boolean)

Ustawia określoną ControlStyles flagę na true wartość lub false.

(Odziedziczone po Control)
SetTopLevel(Boolean)

Ustawia kontrolkę jako kontrolkę najwyższego poziomu.

(Odziedziczone po Control)
SetVisibleCore(Boolean)

Ustawia kontrolkę na określony widoczny stan.

Show()

Wyświetla kontrolkę użytkownikowi.

(Odziedziczone po Control)
Show(IWin32Window)

Pokazuje formularz z określonym właścicielem dla użytkownika.

ShowDialog()

Wyświetla formularz jako modalne okno dialogowe.

ShowDialog(IWin32Window)

Wyświetla formularz jako modalne okno dialogowe z określonym właścicielem.

SizeFromClientSize(Size)

Określa rozmiar całej kontrolki z wysokości i szerokości jej obszaru klienta.

(Odziedziczone po Control)
SuspendLayout()

Tymczasowo zawiesza logikę układu kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
ToString()

Pobiera ciąg reprezentujący bieżące wystąpienie formularza.

Update()

Powoduje ponowne rysowanie unieważnionych regionów w obszarze klienta kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
UpdateBounds()

Aktualizacje granice kontrolki z bieżącym rozmiarem i lokalizacją.

(Odziedziczone po Control)
UpdateBounds(Int32, Int32, Int32, Int32)

Aktualizacje granice kontrolki o określonym rozmiarze i lokalizacji.

(Odziedziczone po Control)
UpdateBounds(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32)

Aktualizacje granice kontrolki o określonym rozmiarze, lokalizacji i rozmiarze klienta.

(Odziedziczone po Control)
UpdateDefaultButton()

Aktualizacje, który przycisk jest przyciskiem domyślnym.

UpdateStyles()

Wymusza ponowne zastosowania przypisanych stylów do kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
UpdateZOrder()

Aktualizacje kontrolkę w kolejności z elementu nadrzędnego.

(Odziedziczone po Control)
Validate()

Sprawdza wartość kontrolki tracącej fokus, powodując Validating wystąpienie zdarzeń i Validated w tej kolejności.

(Odziedziczone po ContainerControl)
Validate(Boolean)

Sprawdza wartość kontrolki, która traci fokus; warunkowo zależy od tego, czy automatyczna walidacja jest włączona.

(Odziedziczone po ContainerControl)
ValidateChildren()

Powoduje, że wszystkie kontrolki podrzędne w kontrolce obsługującej walidację weryfikują swoje dane.

ValidateChildren()

Powoduje, że wszystkie kontrolki podrzędne w kontrolce, które obsługują walidację, aby zweryfikować swoje dane.

(Odziedziczone po ContainerControl)
ValidateChildren(ValidationConstraints)

Powoduje, że wszystkie kontrolki podrzędne w kontrolce obsługującej walidację weryfikują swoje dane.

ValidateChildren(ValidationConstraints)

Powoduje, że wszystkie kontrolki podrzędne w kontrolce, które obsługują walidację, aby zweryfikować swoje dane.

(Odziedziczone po ContainerControl)
WndProc(Message)

Przetwarza wiadomości systemu Windows.

Zdarzenia

Activated

Występuje, gdy formularz jest aktywowany w kodzie lub przez użytkownika.

AutoSizeChanged

Występuje, gdy AutoSize właściwość ulegnie zmianie.

AutoSizeChanged

To zdarzenie nie jest istotne dla tej klasy.

(Odziedziczone po Control)
AutoValidateChanged

Występuje, gdy AutoValidate właściwość ulegnie zmianie.

AutoValidateChanged

Występuje, gdy AutoValidate właściwość ulegnie zmianie.

(Odziedziczone po ContainerControl)
BackColorChanged

Występuje, gdy wartość BackColor właściwości ulegnie zmianie.

(Odziedziczone po Control)
BackgroundImageChanged

Występuje, gdy wartość BackgroundImage właściwości się zmienia.

(Odziedziczone po Control)
BackgroundImageLayoutChanged

Występuje, gdy BackgroundImageLayout właściwość ulegnie zmianie.

(Odziedziczone po Control)
BindingContextChanged

Występuje, gdy wartość BindingContext właściwości się zmienia.

(Odziedziczone po Control)
CausesValidationChanged

Występuje, gdy wartość CausesValidation właściwości się zmienia.

(Odziedziczone po Control)
ChangeUICues

Występuje, gdy zmieniają się wskazówki dotyczące interfejsu użytkownika (UI) fokusa czy klawiatury.

(Odziedziczone po Control)
Click

Występuje po kliknięciu kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
ClientSizeChanged

Występuje, gdy wartość ClientSize właściwości ulegnie zmianie.

(Odziedziczone po Control)
Closed

Występuje po zamknięciu formularza.

Closing

Występuje, gdy formularz jest zamykany.

ContextMenuChanged

Występuje, gdy wartość ContextMenu właściwości ulegnie zmianie.

(Odziedziczone po Control)
ContextMenuStripChanged

Występuje, gdy wartość ContextMenuStrip właściwości ulegnie zmianie.

(Odziedziczone po Control)
ControlAdded

Występuje po dodaniu nowej kontrolki do elementu Control.ControlCollection.

(Odziedziczone po Control)
ControlRemoved

Występuje, gdy kontrolka zostanie usunięta z elementu Control.ControlCollection.

(Odziedziczone po Control)
CursorChanged

Występuje, gdy wartość Cursor właściwości się zmienia.

(Odziedziczone po Control)
Deactivate

Występuje, gdy formularz traci fokus i nie jest już aktywnym formularzem.

Disposed

Występuje, gdy składnik jest usuwany przez wywołanie Dispose() metody .

(Odziedziczone po Component)
DockChanged

Występuje, gdy wartość Dock właściwości ulegnie zmianie.

(Odziedziczone po Control)
DoubleClick

Występuje po dwukrotnym kliknięciu kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
DpiChanged

Występuje, gdy ustawienie DPI zmienia się na urządzeniu wyświetlania, na którym jest aktualnie wyświetlany formularz.

DpiChangedAfterParent

Występuje, gdy ustawienie DPI kontrolki jest zmieniane programowo po zmianie dpi kontrolki nadrzędnej lub formularza.

(Odziedziczone po Control)
DpiChangedBeforeParent

Występuje, gdy ustawienie DPI kontrolki jest zmieniane programowo przed wystąpieniem zdarzenia zmiany DPI dla kontrolki nadrzędnej lub formularza.

(Odziedziczone po Control)
DragDrop

Występuje po zakończeniu operacji przeciągania i upuszczania.

(Odziedziczone po Control)
DragEnter

Występuje po przeciągnięciu obiektu w granice formantu.

(Odziedziczone po Control)
DragLeave

Występuje, gdy obiekt jest przeciągany z granic kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
DragOver

Występuje, gdy obiekt jest przeciągany przez granice kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
EnabledChanged

Występuje, gdy Enabled wartość właściwości uległa zmianie.

(Odziedziczone po Control)
Enter

Występuje po otwarciu formantu.

(Odziedziczone po Control)
FontChanged

Występuje, gdy Font wartość właściwości się zmienia.

(Odziedziczone po Control)
ForeColorChanged

Występuje, gdy ForeColor wartość właściwości się zmienia.

(Odziedziczone po Control)
FormClosed

Występuje po zamknięciu formularza.

FormClosing

Występuje przed zamknięciem formularza.

GiveFeedback

Występuje podczas operacji przeciągania.

(Odziedziczone po Control)
GotFocus

Występuje, gdy kontrolka odbiera fokus.

(Odziedziczone po Control)
HandleCreated

Występuje po utworzeniu uchwytu dla kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
HandleDestroyed

Występuje, gdy uchwyt kontrolki jest w trakcie niszczenia.

(Odziedziczone po Control)
HelpButtonClicked

Występuje po kliknięciu przycisku Pomoc .

HelpRequested

Występuje, gdy użytkownik zażąda pomocy do formantu.

(Odziedziczone po Control)
ImeModeChanged

Występuje, gdy ImeMode właściwość uległa zmianie.

(Odziedziczone po Control)
InputLanguageChanged

Występuje po zmianie języka wejściowego formularza.

InputLanguageChanging

Występuje, gdy użytkownik próbuje zmienić język wejściowy formularza.

Invalidated

Występuje, gdy ekran kontrolki wymaga ponownego rysowania.

(Odziedziczone po Control)
KeyDown

Występuje, gdy klawisz jest naciskany, gdy kontrolka ma fokus.

(Odziedziczone po Control)
KeyPress

Występuje, gdy znak. klawisz spacji lub backspace jest naciskany, gdy kontrolka ma fokus.

(Odziedziczone po Control)
KeyUp

Występuje, gdy klucz jest zwalniany, gdy kontrolka ma fokus.

(Odziedziczone po Control)
Layout

Występuje, gdy formant powinien zmienić położenie swoich formantów podrzędnych.

(Odziedziczone po Control)
Leave

Występuje po usunięciu fokusu wprowadzania z formantu.

(Odziedziczone po Control)
Load

Występuje przed wyświetleniem formularza po raz pierwszy.

LocationChanged

Występuje, gdy Location wartość właściwości uległa zmianie.

(Odziedziczone po Control)
LostFocus

Występuje, gdy kontrolka traci fokus.

(Odziedziczone po Control)
MarginChanged

Występuje, gdy Margin właściwość ulegnie zmianie.

MarginChanged

Występuje, gdy zmienia się margines kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
MaximizedBoundsChanged

Występuje, gdy wartość MaximizedBounds właściwości uległa zmianie.

MaximumSizeChanged

Występuje, gdy wartość MaximumSize właściwości uległa zmianie.

MdiChildActivate

Występuje, gdy formularz podrzędny interfejsu wielodokumentowego (MDI) jest aktywowany lub zamknięty w aplikacji MDI.

MenuComplete

Występuje, gdy menu formularza traci fokus.

MenuStart

Występuje, gdy menu formularza otrzymuje fokus.

MinimumSizeChanged

Występuje, gdy wartość MinimumSize właściwości uległa zmianie.

MouseCaptureChanged

Występuje, gdy kontrolka traci przechwytywanie myszy.

(Odziedziczone po Control)
MouseClick

Występuje po kliknięciu kontrolki za pomocą myszy.

(Odziedziczone po Control)
MouseDoubleClick

Występuje po dwukrotnym kliknięciu kontrolki za pomocą myszy.

(Odziedziczone po Control)
MouseDown

Występuje po umieszczeniu wskaźnika myszy nad formantem i naciśnięciu przycisku myszy.

(Odziedziczone po Control)
MouseEnter

Występuje po umieszczeniu wskaźnika myszy na formancie.

(Odziedziczone po Control)
MouseHover

Występuje, gdy wskaźnik myszy zatrzyma się na dłużej na formancie.

(Odziedziczone po Control)
MouseLeave

Występuje po odsunięciu wskaźnika myszy znad formantu.

(Odziedziczone po Control)
MouseMove

Występuje po przesunięciu wskaźnika myszy nad formantem.

(Odziedziczone po Control)
MouseUp

Występuje po umieszczeniu wskaźnika myszy nad formantem i zwolnieniu przycisku myszy.

(Odziedziczone po Control)
MouseWheel

Występuje, gdy koło myszy porusza się, gdy kontrolka ma fokus.

(Odziedziczone po Control)
Move

Występuje po przeniesieniu formantu.

(Odziedziczone po Control)
PaddingChanged

Występuje, gdy zmienia się uzupełnianie kontrolki.

(Odziedziczone po Control)
Paint

Występuje po odświeżeniu formantu.

(Odziedziczone po Control)
ParentChanged

Występuje, gdy Parent wartość właściwości się zmienia.

(Odziedziczone po Control)
PreviewKeyDown

Występuje przed zdarzeniem KeyDown , gdy klawisz jest naciskany, gdy fokus jest na tej kontrolce.

(Odziedziczone po Control)
QueryAccessibilityHelp

Występuje, gdy AccessibleObject zapewnia pomoc w aplikacjach ułatwień dostępu.

(Odziedziczone po Control)
QueryContinueDrag

Występuje podczas operacji przeciągania i upuszczania oraz umożliwia źródłom przeciągania określenie, czy należy anulować operację przeciągania i upuszczania.

(Odziedziczone po Control)
RegionChanged

Występuje, gdy wartość Region właściwości się zmienia.

(Odziedziczone po Control)
Resize

Występuje po zmianie rozmiaru formantu.

(Odziedziczone po Control)
ResizeBegin

Występuje, gdy formularz przechodzi w tryb zmiany rozmiaru.

ResizeEnd

Występuje, gdy formularz kończy tryb zmiany rozmiaru.

RightToLeftChanged

Występuje, gdy RightToLeft wartość właściwości się zmienia.

(Odziedziczone po Control)
RightToLeftLayoutChanged

Występuje po zmianie wartości RightToLeftLayout właściwości.

Scroll

Występuje, gdy użytkownik lub kod przewija obszar klienta.

(Odziedziczone po ScrollableControl)
Shown

Występuje za każdym razem, gdy formularz jest wyświetlany jako pierwszy.

SizeChanged

Występuje, gdy Size wartość właściwości zmienia się.

(Odziedziczone po Control)
StyleChanged

Występuje po zmianie stylu formantu.

(Odziedziczone po Control)
SystemColorsChanged

Występuje, gdy zmieniają się kolory systemowe.

(Odziedziczone po Control)
TabIndexChanged

Występuje, gdy wartość TabIndex właściwości się zmienia.

TabStopChanged

Występuje, gdy TabStop właściwość ulegnie zmianie.

TabStopChanged

Występuje, gdy TabStop wartość właściwości zmienia się.

(Odziedziczone po Control)
TextChanged

Występuje, gdy Text wartość właściwości zmienia się.

(Odziedziczone po Control)
Validated

Występuje po zakończeniu sprawdzania poprawności formantu.

(Odziedziczone po Control)
Validating

Występuje, gdy kontrolka jest weryfikowana.

(Odziedziczone po Control)
VisibleChanged

Występuje, gdy Visible wartość właściwości się zmienia.

(Odziedziczone po Control)

Jawne implementacje interfejsu

IContainerControl.ActivateControl(Control)

Aktywuje określoną kontrolkę.

(Odziedziczone po ContainerControl)
IDropTarget.OnDragDrop(DragEventArgs)

DragDrop Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
IDropTarget.OnDragEnter(DragEventArgs)

DragEnter Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
IDropTarget.OnDragLeave(EventArgs)

DragLeave Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)
IDropTarget.OnDragOver(DragEventArgs)

DragOver Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Control)

Dotyczy

Zobacz też