Wyświetlanie listy elementów w aplikacjach kanwy

Wyświetl listę elementów z dowolnego źródła danych, dodając kontrolkę Galeria do aplikacji kanwy. W tym temacie program Excel jest wykorzystywany jako źródło danych. Przefiltruj listę, konfigurując kontrolkę Galeria, aby pokazać tylko te elementy, które są zgodne z kryterium filtrowania w kontrolce Wprowadzanie tekstu.

Wymagania wstępne

Dodawanie galerii do pustego ekranu

 1. Na karcie Wstawianie wybierz pozycję Galeria, a następnie wybierz pozycję Pionowa.

  Dodaj pionową galerię.

 2. Na karcie Właściwości po prawej stronie otwórz listę Elementy, a następnie wybierz Kosztorysy podłóg.

  Kosztorysy podłóg.

 3. (opcjonalne) na liście Układ wybierz inną opcję

Dodawanie galerii do ekranu

 1. Na karcie Strona główna wybierz pozycję Nowy ekran > Ekran listy.

  Zostanie wyświetlony ekran zawierający kontrolkę Galerii i inne formanty, takie jak pasek wyszukiwania.

 2. Ustaw właściwość Elementy galerii na wartość FlooringEstimates.

  Kontrolka Galeria wyświetla przykładowe dane.

  Wyświetlanie danych.

Dodawanie kontrolki do kontrolki Galeria

Przed wykonaniem jakichkolwiek innych dostosowań należy się upewnić, że układ kontrolki Galerii jest najbardziej zbliżony do wymaganego. W tym miejscu można zmodyfikować szablon Galerii, który określa sposób, w jaki będą widoczne wszystkie dane znajdujące się w kontrolce Galerii.

 1. Wybierz szablon, klikając lub naciskając w dolnej części kontrolki Galeria, a następnie wybierając ikonę ołówka w lewym górnym rogu.

  Edytowanie szablonu galerii.

 2. Mając nadal wybrany szablon, dodaj kontrolkę Etykieta, a następnie przenieś i zmień jej rozmiar tak, aby nie nakładała się na inne kontrolki w szablonie.

  Dodawanie etykiety.

 3. Wybierz glerię, a następnie wybierz Edytuj obok Pola na karcie Właściwości po prawej stronie.

 4. Wybierz dodaną wcześniej w tej procedurze etykietę, a następnie otwórz wyróżnione listy w okienku Dane.

  Otwieranie listy rozwijanej.

 5. Na tej liście kliknij lub naciśnij pozycję Cena.

  Kontrolka Galeria wyświetla nowe wartości.

  Ostateczna galeria.

Filtrowanie i sortowanie galerii

Właściwość Elementy kontrolki Galeria określa, które elementy są pokazywane. W tej procedurze można skonfigurować tę właściwość, aby określić również, które rekordy będą wyświetlane na podstawie kryteriów filtrowania i kolejności.

Pole wyszukaj i ikona sortowania.

 1. Ustaw właściwość Elementy kontrolki Galeria za pomocą tej formuły:

  Sort
    (If
      (IsBlank(TextSearchBox1.Text),
      FlooringEstimates,
      Filter(
        FlooringEstimates,
        TextSearchBox1.Text in Text(Name)
      )
    ),
    Name,
    If(
      SortDescending1,
      SortOrder.Descending,
      SortOrder.Ascending
    )
  )
  

  Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji w tej formule, zobacz informacje ogólne o formułach.

 2. Kliknij dwukrotnie pole wyszukiwania, a następnie wpisz w nim część lub całość nazwy produktu.

  Pojawią się tylko te elementy, które spełniają kryterium filtru.

 3. Podczas naciskania klawisza Alt wybierz jedną lub kilka razy ikonę sortowania, aby zmienić kolejność sortowania.

  Rekordy są przełączane między rosnącą a malejącą kolejnością alfabetyczną na podstawie nazwy produktu.

Wyróżnianie wybranego elementu

W kontrolce Galeria ustaw łaściwość TemplateFill na formułę podobną do tego przykładu, ale możesz podać różne kolory, jeśli chcesz:

If(ThisItem.IsSelected, LightCyan, White)

Zmienianie domyślnego wyboru

Ustaw właściwość Domyślną kontrolki Galeria na rekord, który ma być domyślnie wybrany. Na przykład można określić piąty element w źródle danych FlooringEstimates:

Last(FirstN(FlooringEstimates, 5))

W tym przykładzie określ pierwszy element w kategorii Parkiet źródła danych FlooringEstimates:

First(Filter(FlooringEstimates, Category = "Hardwood"))

Następne kroki

Dowiedz się, jak pracować z formularzami i formułami.

Uwaga

Czy możesz poinformować nas o preferencjach dotyczących języka dokumentacji? Wypełnij krótką ankietę. (zauważ, że ta ankieta jest po angielsku)

Ankieta zajmie około siedmiu minut. Nie są zbierane żadne dane osobowe (oświadczenie o ochronie prywatności).