Installera och konfigurera CLI (v2)

GÄLLER FÖR:Azure CLI ml extension v2 (aktuell)

Tillägget ml till Azure CLI är det förbättrade gränssnittet för Azure Machine Learning. Med det här tillägget kan du träna och distribuera modeller från kommandoraden med funktioner som påskyndar upp- och utskalningen av databearbetningen samtidigt som modellens livscykel spåras.

Förutsättningar

Installation

Det nya Machine Learning-tillägget kräver Azure CLI-version >=2.38.0. Se till att det här kravet uppfylls:

az version

Om det inte är det uppgraderar du Azure CLI.

Kontrollera de Azure CLI-tillägg som du har installerat:

az extension list

Ta bort alla befintliga installationer ml av tillägget och även CLI v1-tillägget azure-cli-ml :

az extension remove -n azure-cli-ml
az extension remove -n ml

ml Installera nu tillägget:

az extension add -n ml

Kör hjälpkommandot för att verifiera installationen och se tillgängliga underkommandon:

az ml -h

Du kan uppgradera tillägget till den senaste versionen:

az extension update -n ml

Installation på Linux

Om du använder Debian eller Ubuntu är det snabbaste sättet att installera den nödvändiga CLI-versionen och Machine Learning-tillägget:

curl -sL https://aka.ms/InstallAzureCLIDeb | sudo bash 
az extension add -n ml -y

Information om hur du installerar på andra Linux-distributioner finns i Installera Azure CLI för Linux.

Konfigurera

Logga in:

az login

Om du har åtkomst till flera Azure-prenumerationer kan du ange din aktiva prenumeration:

az account set -s "<YOUR_SUBSCRIPTION_NAME_OR_ID>"

Du kan också konfigurera vanliga variabler i gränssnittet för användning i efterföljande kommandon:


GROUP="azureml-examples"

LOCATION="eastus"

WORKSPACE="main"

Varning

Detta använder Bash-syntax för att ange variabler – justera efter behov för gränssnittet. Du kan också ersätta värdena i kommandona nedan i stället för att använda variabler.

Om den inte redan finns kan du skapa Azure-resursgruppen:


az group create -n $GROUP -l $LOCATION

Och skapa en arbetsyta för maskininlärning:


az ml workspace create -n $WORKSPACE -g $GROUP -l $LOCATION

Underkommandon för maskininlärning kräver parametrarna --workspace/-w och --resource-group/-g . Om du vill undvika att skriva dessa upprepade gånger konfigurerar du standardvärden:

az configure --defaults group=$GROUP workspace=$WORKSPACE location=$LOCATION

Dricks

De flesta kodexempel förutsätter att du har angett en standardarbetsyta och resursgrupp. Du kan åsidosätta dessa på kommandoraden.

Du kan visa dina aktuella standardvärden med hjälp av --list-defaults/-l:

az configure -l -o table

Dricks

Kombinera med --output/-o möjliggör mer läsbara utdataformat.

Säker kommunikation

ml CLI-tillägget (kallas ibland "CLI v2") för Azure Machine Learning skickar driftdata (YAML-parametrar och metadata) via det offentliga Internet. Alla CLI-tilläggskommandon ml kommunicerar med Azure Resource Manager. Den här kommunikationen skyddas med HTTPS/TLS 1.2.

Data i ett datalager som skyddas i ett virtuellt nätverk skickas inte via det offentliga Internet. Om dina träningsdata till exempel finns i standardlagringskontot för arbetsytan och lagringskontot finns i ett virtuellt nätverk.

Kommentar

Med det tidigare tillägget (azure-cli-mlkallas ibland "CLI v1") kommunicerar bara några av kommandona med Azure Resource Manager. Mer specifikt kommandon som skapar, uppdaterar, tar bort, listar eller visar Azure-resurser. Åtgärder som att skicka ett träningsjobb kommunicerar direkt med Azure Machine Learning-arbetsytan. Om din arbetsyta skyddas med en privat slutpunkt räcker det för att skydda kommandon som tillhandahålls av azure-cli-ml tillägget.

Om din Azure Machine Learning-arbetsyta är offentlig (dvs. inte bakom ett virtuellt nätverk) krävs ingen ytterligare konfiguration. Kommunikation skyddas med HTTPS/TLS 1.2

Nästa steg