Ovládacie prvky a vlastnosti v aplikácii plátna

Vzhľad a správanie ovládacieho prvku môžete nakonfigurovať nastavením jednej z jeho vlastností. Jednotlivé typy ovládacích prvkov majú rôzne množiny vlastností. Niektoré vlastnosti, napríklad Height a Width, sú spoločné takmer pre všetky typy ovládacích prvkov, zatiaľ čo iné vlastnosti, napríklad CheckboxSize, sú špecifické pre jeden typ ovládacieho prvku.

Ovládacie prvky

Add picture – načíta obrázky z lokálneho zariadenia, aby ich bolo možné nahrať do zdroja údajov.

Zadanie adresy – Zobrazovanie dynamických návrhov adries pri písaní.

Attachments – stiahne a nahrá súbory z lokálneho zariadenia do zdroja údajov.

Audio – prehrá zvukový klip alebo zvukovú časť videoklipu.

Čítačka čiarových kódov – Skenuje čiarové kódy, QR kódy a dátové maticové kódy na zariadení Android, iOS alebo zariadení so systémom Windows.

Skener čiarových kódov (vyradený) – Skenuje čiarové kódy, QR kódy a dátové maticové kódy na zariadení Android alebo iOS . Nahradené čítačkou čiarových kódov.

Button – umožňuje pracovať s aplikáciou pomocou kliknutia alebo ťuknutia.

Camera – zhotoví a uloží fotografie do aplikácie alebo zdroja údajov.

Card – umožňuje zobraziť a upraviť jednotlivé polia záznamu v ovládacom prvku Edit form alebo Display form.

Check box – začiarknutím alebo zrušením začiarknutia možnosti umožňuje zadať hodnotu true alebo false.

Column chart – zobrazí hodnoty ako zvislé pruhy vzhľadom k dvom osiam.

Column – poskytuje možnosti zobrazenia pre jednotlivé polia v ovládacom prvku Data table.

Combo box – umožňuje používateľom vybrať z poskytnutých možností. Podporuje vyhľadávanie a viacnásobný výber.

Container (experimental) – vytvorí vnorenú hierarchiu na zjednodušenie ovládania a lepšiu responzívnosť.

Tabuľka s údajmi (ukážka) – zobrazuje údaje v tabuľkovom formáte.

Date picker – umožňuje zadať dátum kliknutím alebo ťuknutím.

Display form – zobrazí záznamy v zdroji údajov pomocou formulára.

Drop down – zobrazí prvú položku v zozname, ak nie je vybraná dvojitá šípka.

Edit form – umožňuje upravovať a vytvárať záznamy v zdroji údajov pomocou formulára.

Display and Edit form‏‎ – experimentálna funkcia: umožňuje pridať dynamické formuláre, v ktorých môžu používatelia zobrazovať, prechádzať a upravovať relačné údaje zo služby Microsoft Dataverse.

Export – slúži na exportovanie údajov, aby ich bolo možné použiť na iných miestach v službe Power Apps.

Gallery – zobrazí zoznam záznamov, ktoré môžu obsahovať viacero typov údajov.

HTML text – automaticky skonvertuje značky HTML.

Horizontálny kontajner – Určuje polohu podradených komponentov, aby ste nikdy nemuseli nastavovať X, Y pre komponent vo vnútri kontajnera.

Icon – pridá grafické zvýraznenie a vizuálnu príťažlivosť.

Image – zobrazí obrázok, napríklad z lokálneho súboru alebo zdroj údajov.

Import – importuje údaje z iného miesta v službe Power Apps.

Line chart – zobrazí hodnoty ako údajové body vzhľadom k dvom osiam.

List box – slúži na výber jednej alebo viacerých položiek v zozname.

Mapa – Pozrite si fyzickú polohu objektov zo zdroja údajov alebo zadaním nových fyzických umiestnení.

Measuring Camera – Zmerajte vzdialenosť, plochu a objem v zmiešanej realite.

Microphone – nahrá a uloží zvuky v aplikácii alebo do zdroja údajov.

PDF viewer (experimental) – zobrazí obsah PDF súboru na internete.

Pen input – umožňuje nakresliť obrázok alebo text a uložiť ho v aplikácii alebo do zdroja údajov.

Pie chart – zobrazí vzájomný vzťah hodnôt.

Power BI tile – Zobrazenie dlaždice Power BI vo vnútri aplikácie.

Radio – zobrazí možnosti, ktoré sa navzájom vylučujú.

Rating – označuje hodnotu v rozsahu od 1 po zadané číslo.

Rich text editor – umožňuje používateľom aplikácie používať formátovanie textu vo formáte RTF.

Screen – zobrazí a aktualizuje údaje týkajúce sa konkrétnej úlohy.

Shape – zobrazí šípky a geometrické tvary, napríklad obdĺžniky.

Slider – umožňuje zadať hodnotu presunutím rukoväte.

Stream Video – umožňuje prehrávanie videí a prehľadávanie kanálov zo služby Microsoft Stream.

Štítok – zobrazuje údaje, ako sú text, čísla, dátumy alebo mena.

Text input – umožňuje zadať text, čísla a ďalšie údaje.

Timer – umožňuje nakonfigurovať aplikáciu tak, aby odpovedala po uplynutí určitej doby.

Toggle – posunutím rukoväte umožňuje zadať hodnotu true alebo false.

Video – prehrá videoklip z lokálneho súboru, zdroja údajov alebo služby YouTube.

Vertikálny kontajner – Určuje polohu podradených komponentov, aby ste nikdy nemuseli nastavovať X, Y pre komponent vo vnútri kontajnera.

3D objekt – Otočte a priblížte model pomocou jednoduchých gest v 3D.

Pozrieť v MR – Pozrite sa, ako môže konkrétna položka zapadnúť do určeného priestoru v zmiešanej realite.

Zobraziť tvar v MR – Zistite, či sa jednoduchá kocka zmestí do určeného priestoru v zmiešanej realite.

Web barcode scanner (experimental) – starší skener čiarových kódov, ktorý je zastaraný, ale môže byť užitočný pri skenovaní kódov vo webovom prehliadači.

Spoločné vlastnosti podľa kategórie

Color and border – umožňuje nakonfigurovať farbu a orámovanie ovládacieho prvku, ktoré sa môžu meniť podľa toho, ako s nimi používateľ pracuje.

Core – umožňuje nakonfigurovať, či sa používateľovi zobrazí ovládací prvok a či ho môže používať.

Image – umožňuje nakonfigurovať, ktorý obrázok sa zobrazí a ako vyplní ovládací prvok.

Size and location – umožňuje nakonfigurovať, aký veľký má byť ovládací prvok (alebo jeho prvok) a kde sa má nachádzať vo vzťahu k obrazovke.

Text – umožňuje nakonfigurovať, ako sa text zobrazuje v ovládacích prvkoch, napríklad vlastnosti písma, zarovnanie alebo výšku riadka.

Všetky vlastnosti

A

AccesibleLabel – Referenčné informácie o vlastnostiach súvisiacich s dostupnosťou v Power Apps.

ActualZoom – skutočné priblíženie ovládacieho prvku, ktoré sa môže líšiť od priblíženia poskytovaného vlastnosťou Zoom. Vzťahuje sa na ovládací prvok PDF viewer.

Align – umiestnenie textu vo vzťahu k vodorovnému stredu ovládacieho prvku. Vzťahuje sa na mnoho ovládacích prvkov.

AllItems – všetky položky v galérii vrátane ďalších hodnôt ovládacích prvkov zahrnutých do šablóny Galérie. Vzťahuje sa na ovládací prvok Gallery.

AutoDisableOnSelect – automaticky zakáže ovládací prvok v čase spustenia vlastnosti OnSelect. Vzťahuje sa na ovládacie prvky Button a Image.

AutoHeight – určuje, či sa výška označenia automaticky zväčší v prípade, že vlastnosť Text obsahuje viac znakov, ako je možné v ovládacom prvku zobraziť. Vzťahuje sa na ovládací prvok Label.

AutoPause – zvukový klip sa automaticky pozastaví, keď užívateľ prejde na inú obrazovku. Vzťahuje sa na ovládacie prvky Audio, Timer a Video.

AutoStart – ovládací prvok zvuku alebo videa automaticky začne prehrávať klip, keď používateľ prejde na obrazovku, ktorá daný ovládací prvok obsahuje. Vzťahuje sa na ovládacie prvky Audio, Timer a Video.

B

BackgroundImage – názov súboru obrázka, ktorý sa zobrazuje na pozadí obrazovky. Platí pre ovládací prvok Screen.

BorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku. Vzťahuje sa na mnoho ovládacích prvkov.

BorderStyle – štýl orámovania ovládacieho prvku Solid (Plné), Dashed (Prerušované), Dotted (Bodkované) alebo None (Žiadne). Vzťahuje sa na mnoho ovládacích prvkov.

BorderThickness – hrúbka orámovania ovládacieho prvku. Vzťahuje sa na mnoho ovládacích prvkov.

Brightness – množstvo svetla, ktoré môže používateľ na obrázku vnímať. Vzťahuje sa na ovládací prvok Camera.

C

CalculateOriginalDimensions – povoľuje vlastnosti OriginalHeight a OriginalWidth. Vzťahuje sa na ovládací prvok Image.

Camera – číselné ID fotoaparátu používaného aplikáciou v zariadení s viacerými fotoaparátmi. Vzťahuje sa na ovládací prvok Camera.

CheckboxBackgroundFill – farba pozadia v poli, ktoré ohraničuje znak začiarknutia v ovládacom prvku Začiarkavacie políčko. Vzťahuje sa na ovládací prvok Check box.

CheckboxBorderColor – farba orámovania, ktoré ohraničuje znak začiarknutia v ovládacom prvku Začiarkavacie políčko. Vzťahuje sa na ovládací prvok Check box.

CheckboxSize – šírka a výška poľa, ktoré ohraničuje znak začiarknutia v ovládacom prvku Začiarkavacie políčko. Vzťahuje sa na ovládací prvok Check box.

CheckmarkFill – farba znaku začiarknutia v ovládacom prvku Začiarkavacie políčko. Vzťahuje sa na ovládací prvok Check box.

ChevronBackground – farba za šípkou nadol v rozbaľovacom zozname. Vzťahuje sa na ovládací prvok Drop down.

ChevronFill – farba šípky nadol v rozbaľovacom zozname. Vzťahuje sa na ovládací prvok Drop down.

Clear – určuje, či sa na ovládacom prvku Vstup textu zobrazí symbol X, na ktorý môže používateľ ťuknúť alebo kliknúť, aby vymazal obsah ovládacieho prvku. Vzťahuje sa na ovládací prvok Text input.

Color – farba textu v ovládacom prvku. Vzťahuje sa na mnoho ovládacích prvkov.

ContentLanguage – Jazyk obsahu ovládacieho prvku, ak sa líši od kontajnera ovládacieho prvku.

Contrast – podmienka, za akej je používateľ schopný rozoznať na obrázku podobné farby. Vzťahuje sa na ovládací prvok Camera.

CurrentFindText – aktuálne hľadaný výraz, ktorý sa používa. Vzťahuje sa na ovládací prvok PDF viewer.

CurrentPage – číslo strany v PDF súbore, ktorý sa zobrazuje. Vzťahuje sa na ovládací prvok PDF viewer.

D

Data – názov kolekcie, ktorú chcete exportovať do miestneho súboru. Vzťahuje sa na ovládací prvok Export.

DataField – názov poľa v zázname, ktorý táto karta umožňuje zobraziť a upraviť. Vzťahuje sa na ovládací prvok Card.

DataSource – Zdroj údajov obsahujúci záznam, ktorý používateľ zobrazí, upraví alebo vytvorí. Vzťahuje sa na ovládacie prvky Display form a Edit form.

Default – počiatočná hodnota ovládacieho prvku skôr, než ju používateľ zmení. Vzťahuje sa na mnoho ovládacích prvkov.

DefaultDate – počiatočná hodnota ovládacieho prvku Dátum skôr, než ju používateľ zmení. Vzťahuje sa na ovládací prvok Date Picker.

DefaultMode – počiatočný režim ovládacieho prvku formulára: Upraviť, Nový alebo Zobrazenie. Vzťahuje sa na ovládací prvok Edit form.

DelayOutput – pri nastavení hodnoty pravda sa registrácia vstupu používateľa oneskorí o pol sekundy. Táto možnosť je užitočná na to, aby sa oneskorili nákladné operácie, pokým používateľ nedokončí zadávanie textu (napr. pri filtrovaní, kedy je vstup používaný v iných vzorcoch). Vzťahuje sa na ovládací prvok Text input.

Direction – určuje, či sa prvá položka v galérii s orientáciou na šírku zobrazí vedľa ľavého alebo pravého okraja. Vzťahuje sa na ovládací prvok Gallery.

Disabled – zakázanie alebo povolenie interakcie používateľa s ovládacím prvkom. Vzťahuje sa na mnoho ovládacích prvkov.

DisabledBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku v prípade, že vlastnosť Disabled je nastavená na hodnotu true. Vzťahuje sa na mnoho ovládacích prvkov.

DisabledColor – farba textu v ovládacom prvku v prípade, že vlastnosť Disabled je nastavená na hodnotu true. Vzťahuje sa na mnoho ovládacích prvkov.

DisabledFill – farba pozadia ovládacieho prvku v prípade, že vlastnosť Disabled je nastavená na hodnotu true. Vzťahuje sa na mnoho ovládacích prvkov.

DisplayName – popisný názov poľa v zdroji údajov. Vzťahuje sa na ovládací prvok Card.

DisplayMode – k dispozícii sú hodnoty Upraviť, Zobrazenie alebo Zakázané. Určuje, či ovládací prvok umožňuje vstup používateľa (Upraviť), iba zobrazuje údaje (Zobrazenie) alebo je zakázaný (Zakázané).

Document – URL adresa PDF súboru uzavretá v dvojitých úvodzovkách. Vzťahuje sa na ovládací prvok PDF viewer.

Vržený tieň – Pridáva efekty tieňa okolo ovládacieho prvku. Vzťahuje sa na ovládacie prvky Horizontálny kontajner a Vertikálny kontajner .

- Duration – doba trvania časovača. Vzťahuje sa na ovládací prvok Timer.

E

EnableSpellCheck – Či má ovládací prvok Zadávanie textu používať funkciu kontroly pravopisu prehliadača. Power Apps pre Windows túto vlastnosť nepodporuje.

EndYear – najneskorší rok, ktorý môže používateľ v ovládacom prvku Výber dátumu nastaviť. Vzťahuje sa na ovládací prvok Date Picker.

Error – význam tejto vlastnosti závisí od ovládacieho prvku:

  • Ovládací prvok Add picture – ak sa vyskytne problém s nahrávaním obrázka, táto vlastnosť bude obsahovať príslušné chybové hlásenie.
  • Ovládací prvok Card – popisné chybové hlásenie, ktoré sa zobrazí pre pole pri zlyhaní overovania.
  • Ovládací prvok Edit form – popisné chybové hlásenie, ktoré sa zobrazí pre formulár, keď zlyhá funkcia SubmitForm.

ErrorKind – typ chyby, ktorá sa vyskytne vtedy, keď je spustená funkcia SubmitForm. Vzťahuje sa na ovládacie prvky Display form a Edit form.

Explode – vzdialenosť medzi výsekmi koláčového grafu. Vzťahuje sa na ovládací prvok Pie chart.

F

Fill – farba pozadia ovládacieho prvku. Vzťahuje sa na mnoho ovládacích prvkov.

FindNext – nájde v dokumente ďalšiu inštanciu vlastnosti FindText. Vzťahuje sa na ovládací prvok PDF viewer.

FindPrevious – nájde v dokumente predchádzajúcu inštanciu vlastnosti FindText. Vzťahuje sa na ovládací prvok PDF viewer.

FindText – hľadaný výraz, ktorý sa má nájsť v dokumente. Vzťahuje sa na ovládací prvok PDF viewer.

FocusedBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku, keď je ovládací prvok zameraný.

FocusedBorderThickness – hrúbka okraja ovládacieho prvku, keď je ovládací prvok zameraný.

Font – názov skupiny písiem na zobrazenie textu. Vzťahuje sa na mnoho ovládacích prvkov.

FontWeight – hrúbka textu v ovládacom prvku: Bold (Tučné), Semibold (Polotučné), Normal (Normálne) alebo Lighter (Tenšie). Vzťahuje sa na mnoho ovládacích prvkov.

G

GridStyle – údaj o tom, či sa má v stĺpcovom alebo čiarovom grafe zobrazovať os x, os y, oboje alebo žiadna. Vzťahuje sa na ovládacie prvky Column chart a Line chart.

H

HandleActiveFill – farba rukoväte jazdca, ktorá sa mení pri zmene hodnoty používateľom. Vzťahuje sa na ovládací prvok Slider.

HandleFill – farba rukoväte (prvku, ktorý mení polohu) ovládacieho prvku Prepínač alebo Jazdec. Vzťahuje sa na ovládací prvok Slider.

HandleHoverFill – farba rukoväte jazdca pri umiestnení ukazovateľa myši na ovládací prvok. Vzťahuje sa na ovládací prvok Slider.

Height – vzdialenosť medzi horným a dolným okrajom ovládacieho prvku. Vzťahuje sa na mnoho ovládacích prvkov.

HintText – svetlosivý text, ktorý sa zobrazí v ovládacom prvku na zadávanie textu, ak je prázdny. Vzťahuje sa na ovládací prvok Text input.

HoverBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku pri umiestnení ukazovateľa myši na ovládací prvok. Vzťahuje sa na mnoho ovládacích prvkov.

HoverColor – farba textu v ovládacom prvku pri umiestnení ukazovateľa myši na ovládací prvok. Vzťahuje sa na mnoho ovládacích prvkov.

HoverFill – farba pozadia ovládacieho prvku pri umiestnení ukazovateľa myši na ovládací prvok. Vzťahuje sa na mnoho ovládacích prvkov.

HTMLText – text, ktorý sa zobrazí v ovládacom prvku Text HTML a ktorý môže obsahovať značky HTML. Vzťahuje sa na ovládací prvok HTML text.

I

Image – názov obrázku, ktorý sa zobrazuje v ovládacích prvkoch Obrázok, Zvuk alebo Mikrofón. Vzťahuje sa na ovládacie prvky Audio, Image, Microphone a Video.

ImagePosition – pozícia obrázku (Fill (Vyplniť), Fit (Prispôsobiť), Stretch (Roztiahnuť), Tile (Dlaždice) alebo Center (Na stred)) na obrazovke alebo v ovládacom prvku, ak nie je rovnakej veľkosti ako obrázok. Vzťahuje sa na mnoho ovládacích prvkov.

Input – vstup. Vzťahuje sa na ovládací prvok Pen input.

Italic – možnosť zobrazenia textu v ovládacom prvku kurzívou. Vzťahuje sa na mnoho ovládacích prvkov.

Item – záznam v DataSource, ktorý chce používateľ zobraziť alebo upraviť. Vzťahuje sa na ovládacie prvky Display form a Edit form.

ItemBorderColor – farba orámovania okolo jednotlivých výsekov koláčového grafu. Vzťahuje sa na ovládací prvok Pie chart.

ItemBorderThickness – hrúbka orámovania okolo jednotlivých výsekov koláčového grafu. Vzťahuje sa na ovládací prvok Pie chart.

ItemColorSet – farba jednotlivých údajových bodov v grafe. Vzťahuje sa na ovládacie prvky Column chart, Line chart a Pie chart.

ItemPaddingLeft – vzdialenosť medzi textom a ľavým okrajom zoznamu. Vzťahuje sa na ovládací prvok List Box.

Items – zdroj údajov zobrazený v ovládacích prvkoch ako je galéria, zoznam alebo graf. Vzťahuje sa na mnoho ovládacích prvkov.

ItemsGap – vzdialenosť medzi stĺpcami v stĺpcovom grafe. Vzťahuje sa na ovládací prvok Column chart.

L

LabelPosition – umiestnenie označení v koláčovom grafe vzhľadom k jeho výsekom. Vzťahuje sa na ovládací prvok Pie chart.

LastSubmit – posledný úspešne odoslaný záznam vrátane všetkých polí generovaných serverom. Vzťahuje sa na ovládací prvok Edit form.

Layout – používateľ môže prechádzať galériu a posúvať jazdec buď zvisle (Vertical) alebo vodorovne (Horizontal). Vzťahuje sa na ovládacie prvky Gallery a Slider.

LineHeight – vzdialenosť napríklad medzi riadkami textu alebo položkami v zozname. Vzťahuje sa na ovládacie prvky List Box, Radio, Label a Text input.

Loop – zvukový klip alebo videoklip sa začne prehrávať znovu, keď sa prehrávanie skončí. Vzťahuje sa na ovládacie prvky Audio a Video.

M

Markers – určuje, či má stĺpcový alebo čiarový graf zobrazovať hodnoty jednotlivých údajových bodov. Vzťahuje sa na ovládacie prvky Column chart a Line chart.

MarkerSuffix – text zobrazený za jednotlivými hodnotami v stĺpcovom grafe, pre ktorý je vlastnosť Markers nastavená na hodnotu true. Vzťahuje sa na ovládací prvok Column chart.

Max – maximálna hodnota, na ktorú môže používateľ nastaviť ovládací prvok Jazdec alebo Hodnotenie. Vzťahuje sa na ovládacie prvky Rating a Slider.

MaxLength – počet znakov, ktoré môže používateľ zadať do ovládacieho prvku Vstup textu. Vzťahuje sa na ovládací prvok Text input.

Media – identifikátor klipu, ktorý prehráva ovládací prvok zvuku alebo videa. Vzťahuje sa na ovládacie prvky Add picture, Audio a Video.

Mic – číselné ID mikrofónu používaného aplikáciou v zariadení s viacerými mikrofónmi. Vzťahuje sa na ovládací prvok Microphone.

Min – minimálna hodnota, na ktorú môže používateľ nastaviť ovládací prvok Jazdec. Vzťahuje sa na ovládací prvok Slider.

MinimumBarWidth – najužšia možná šírky stĺpcov v stĺpcovom grafe. Vzťahuje sa na ovládací prvok Column chart.

Mode – význam tejto vlastnosti závisí od ovládacieho prvku:

  • Ovládací prvok Edit form – ovládací prvok je v režime Upraviť alebo Nový.
  • Ovládací prvok Pen input – ovládací prvok je v režime Kreslenie, Vymazávanie alebo Výber.
  • Ovládací prvok Text input – ovládací prvok je v režime SingleLine, MultiLine alebo Heslo.

N

NavigationStep – vzdialenosť posunutia galérie, keď je vlastnosť ShowNavigation nastavená na hodnotu true a používateľ vyberie na jednom konci galérie navigačnú šípku. Vzťahuje sa na ovládací prvok Gallery.

NumberOfSeries – počet stĺpcov údajov použitých v stĺpcovom alebo čiarovom grafe. Vzťahuje sa na ovládacie prvky Column chart a Line chart.

O

OnChange – spôsob reakcie aplikácie na zmenu hodnoty ovládacieho prvku používateľom (napríklad pri presunutí jazdca). Vzťahuje sa na mnoho ovládacích prvkov.

OnCheck – správanie aplikácie pri zmene začiarkavacieho políčka alebo prepínača na hodnotu true. Vzťahuje sa na ovládacie prvky Check box a Toggle.

OnEnd – správanie aplikácie pri skončení prehrávania zvukového klipu alebo videoklipu. Vzťahuje sa na ovládacie prvky Audio a Video.

OnFailure – správanie aplikácie v prípade neúspechu operácie s údajmi. Vzťahuje sa na ovládací prvok Edit form.

OnHidden – správanie aplikácie, keď používateľ opustí obrazovku. Platí pre ovládací prvok Screen.

OnPause – správanie aplikácie pri pozastavení klipu používateľom, keď sa klip prehráva pomocou ovládacieho prvku Audio alebo Video. Vzťahuje sa na ovládacie prvky Audio a Video.

OnReset – správanie aplikácie pri obnovení ovládacieho prvku Edit form. Vzťahuje sa na ovládací prvok Edit form.

OnSelect – správanie aplikácie, keď používateľ ťukne alebo klikne na ovládací prvok. Vzťahuje sa na mnoho ovládacích prvkov.

OnStart – správanie aplikácie, keď ju používateľ otvorí alebo keď používateľ spustí nahrávanie pomocou ovládacieho prvku Mikrofón. Vzťahuje sa na ovládacie prvky Audio, Microphone, Screen a Video.

OnStateChange – správanie aplikácie pri zmene stavu ovládacieho prvku. Vzťahuje sa na ovládací prvok PDF viewer.

OnStop – správanie aplikácie, keď používateľ zastaví nahrávanie pomocou ovládacieho prvku Mikrofón. Vzťahuje sa na ovládací prvok Microphone.

OnStream – správanie aplikácie pri aktualizovaní vlastnosti Stream. Vzťahuje sa na ovládací prvok Camera.

OnSuccess – správanie aplikácie v prípade úspechu operácie s údajmi. Vzťahuje sa na ovládací prvok Edit form.

OnTimerEnd – správanie aplikácie pri dokončení časovača. Vzťahuje sa na ovládací prvok Timer.

OnTimerStart – správanie aplikácie pri spustení časovača. Vzťahuje sa na ovládací prvok Timer.

OnUncheck – správanie aplikácie pri zmene začiarkavacieho políčka alebo prepínača na hodnotu false. Vzťahuje sa na ovládacie prvky Check box a Toggle.

OnVisible – správanie aplikácie, keď používateľ prejde na obrazovku. Platí pre ovládací prvok Screen.

OriginalHeight – pôvodná výška obrázka povolená vlastnosťou CalculateOriginalDimensions. Vzťahuje sa na ovládací prvok Image.

OriginalWidth – pôvodná šírka obrázka povolená vlastnosťou CalculateOriginalDimensions. Vzťahuje sa na ovládací prvok Image.

Overflow – určuje, či sa na oznámení zobrazí posúvač, keď je vlastnosť Wrap nastavená na true a hodnota vlastnosti Text obsahuje viac znakov, než je možné v ovládacom prvku zobraziť. Vzťahuje sa na ovládací prvok Label.

P

Padding – vzdialenosť medzi textom tlačidla importu alebo exportu a okrajmi tohto tlačidla. Vzťahuje sa na ovládacie prvky Add picture, Export a Import.

PaddingBottom – vzdialenosť medzi textom v ovládacom prvku a dolným okrajom rovnakého prvku. Vzťahuje sa na mnoho ovládacích prvkov.

PaddingLeft – vzdialenosť medzi textom v ovládacom prvku a ľavým okrajom rovnakého prvku. Vzťahuje sa na mnoho ovládacích prvkov.

PaddingRight – vzdialenosť medzi textom v ovládacom prvku a pravým okrajom rovnakého prvku. Vzťahuje sa na mnoho ovládacích prvkov.

PaddingTop – vzdialenosť medzi textom v ovládacom prvku a horným okrajom rovnakého prvku. Vzťahuje sa na mnoho ovládacích prvkov.

Page – číslo strany, ktorú chcete zobraziť. Vzťahuje sa na ovládací prvok PDF viewer.

PageCount – počet strán v dokumente. Vzťahuje sa na ovládací prvok PDF viewer.

PausedTrue, ak je ovládací prvok prehrávanie médií momentálne pozastavený, inak false. Vzťahuje sa na ovládacie prvky Audio a Video.

Photo – obrázok, ktorý vznikne nasnímaním fotografie. Vzťahuje sa na ovládací prvok Camera.

Pressed – v prípade stlačenia ovládacieho prvku má hodnotu true, inak má hodnotu false. Vzťahuje sa na ovládací prvok Button.

PressedBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku po ťuknutí alebo kliknutí používateľa na ovládací prvok. Vzťahuje sa na mnoho ovládacích prvkov.

PressedColor – farba textu v ovládacom prvku po ťuknutí alebo kliknutí používateľa na ovládací prvok. Vzťahuje sa na mnoho ovládacích prvkov.

PressedFill – farba pozadia ovládacieho prvku po ťuknutí alebo kliknutí používateľa na ovládací prvok. Vzťahuje sa na mnoho ovládacích prvkov.

R

RadioBackgroundFill – farba pozadia kruhov ovládacom prvku Prepínač. Vzťahuje sa na ovládací prvok Radio.

RadioBorderColor – farba kruhu pre jednotlivé možnosti v ovládacom prvku Prepínač. Vzťahuje sa na ovládací prvok Radio.

RadioSelectionFill – farba, ktorá sa zobrazuje v kruhu vybranej možnosti v ovládacom prvku Prepínač. Vzťahuje sa na ovládací prvok Radio.

RadioSize – priemer kruhov v ovládacom prvku Prepínač. Vzťahuje sa na ovládací prvok Radio.

RadiusBottomLeft – polomer zaoblenia ľavého dolného rohu ovládacieho prvku. Vzťahuje sa na mnoho ovládacích prvkov.

RadiusBottomRight – polomer zaoblenia pravého dolného rohu ovládacieho prvku. Vzťahuje sa na mnoho ovládacích prvkov.

RadiusTopLeft – polomer zaoblenia ľavého horného rohu ovládacieho prvku. Vzťahuje sa na mnoho ovládacích prvkov.

RadiusTopRight – polomer zaoblenia pravého horného rohu ovládacieho prvku. Vzťahuje sa na mnoho ovládacích prvkov.

RailFill – farba pozadia obdĺžnika v ovládacom prvku Prepínač, keď je jeho hodnota nepravda, alebo farba čiary napravo od rukoväte v ovládacom prvku Jazdec. Vzťahuje sa na ovládacie prvky Slider a Toggle.

RailHoverFill – farba pozadia obdĺžnika v ovládacom prvku Prepínač, keď je jeho hodnota nepravda, alebo farba čiary napravo od rukoväte v ovládacom prvku Jazdec pri prechode myšou na tieto ovládacie prvky. Vzťahuje sa na ovládacie prvky Slider a Toggle.

RatingFill – farba hviezdičiek v ovládacom prvku Hodnotenie. Vzťahuje sa na ovládací prvok Rating.

ReadOnly – určuje, či používateľ môže meniť hodnotu ovládacieho prvku Jazdec alebo Hodnotenie. Vzťahuje sa na ovládacie prvky Rating a Slider.

Repeat – určuje, či sa časovač po skončení automaticky znova spustí. Vzťahuje sa na ovládací prvok Timer.

Required – určuje, či musí karta v prípade úpravy poľa zdroja údajov obsahovať hodnotu. Vzťahuje sa na ovládací prvok Card.

Reset – určuje, či sa ovládací prvok vráti na predvolenú hodnotu. Vzťahuje sa na mnoho ovládacích prvkov. Pozrite si aj funkciu Reset.

S

Selected – vybratá položka. Vzťahuje sa na ovládacie prvky Drop down a Gallery.

SelectedDate – aktuálne vybraný dátum v ovládacom prvku Výber dátumu. Vzťahuje sa na ovládací prvok Date Picker.

SelectionColor – farba textu vybratej položky alebo položiek v zozname alebo farba nástroja na výber v ovládacom prvku pera. Platí pre ovládacie prvky Drop down, List Box a Pen input.

SelectionFill – farba pozadia vybratej položky alebo položiek v zozname alebo vybraté oblasti ovládacieho prvku Pero. Platí pre ovládacie prvky Drop down a List Box.

SelectionThickness – hrúbka nástroja na výber ovládacieho prvku vstupu perom. Vzťahuje sa na ovládací prvok Pen input.

SelectMultiple – určuje, či môže používateľ vybrať viac položiek v zozname. Vzťahuje sa na ovládací prvok List Box.

SeriesAxisMax – maximálna hodnota osi y v stĺpcovom alebo čiarovom grafe. Vzťahuje sa na ovládací prvok Column chart.

SeriesAxisMin – minimálna hodnota osi y v stĺpcovom grafe. Vzťahuje sa na ovládací prvok Column chart.

ShowControls – určuje, či prehrávač alebo videoprehrávač zobrazí napríklad tlačidlo prehrávania a jazdec hlasitosti a či ovládací prvok písania perom zobrazí napríklad ikony na kreslenie, gumovanie a vymazanie. Vzťahuje sa na ovládacie prvky Audio, PDF viewer, Pen input a Video.

ShowLabels – určuje, či sa v koláčovom grafe zobrazí hodnota priradená ku každému výseku. Vzťahuje sa na ovládací prvok Pie chart.

ShowNavigation – možnosť zobrazenia šípky na každom konci galérie, aby používateľ mohol prechádzať medzi položkami v galérii kliknutím alebo ťuknutím na šípku. Vzťahuje sa na ovládací prvok Gallery.

ShowScrollbar – možnosť zobrazenia posúvača pri ukázaní myšou na galériu. Vzťahuje sa na ovládací prvok Gallery.

ShowValue – možnosť zobrazenia hodnoty jazdca alebo hodnotenia pri zmene hodnoty používateľom alebo pri ukázaní myšou na ovládací prvok. Vzťahuje sa na ovládacie prvky Rating a Slider.

Size – veľkosť písma textu zobrazeného v ovládacom prvku. Vzťahuje sa na mnoho ovládacích prvkov.

Snap – možnosť prechádzania galérie, pri ktorej sa automaticky preskočí na ďalšiu celú položku. Vzťahuje sa na ovládací prvok Gallery.

Start – určuje, či sa prehrá zvukový klip alebo videoklip. Vzťahuje sa na ovládacie prvky Audio, Timer a Video.

StartTime – čas od spustenia zvukového klipu alebo videoklipu, v ktorom sa klip začne prehrávať. Vzťahuje sa na ovládacie prvky Audio a Video.

StartYear – najskorší rok, ktorý môže používateľ v ovládacom prvku Výber dátumu nastaviť. Vzťahuje sa na ovládací prvok Date Picker.

Stream – automaticky aktualizovaný obrázok na základe vlastnosti StreamRate. Vzťahuje sa na ovládací prvok Camera.

StreamRate – frekvencia v milisekundách, s akou sa aktualizuje obrázok vo vlastnosti Stream. Táto hodnota môže byť v rozsahu od 100 (1/10 sekundy) do 3 600 000 (1 hodina). Vzťahuje sa na ovládací prvok Camera.

Strikethrough – možnosť zobrazenia prečiarknutého textu v ovládacom prvku. Vzťahuje sa na mnoho ovládacích prvkov.

T

TemplateFill – farba pozadia galérie. Vzťahuje sa na ovládací prvok Gallery.

TemplatePadding – vzdialenosť medzi položkami v galérii. Vzťahuje sa na ovládací prvok Gallery.

TemplateSize – výška šablóny pre galériu s orientáciou na výšku a šírka šablóny pre galériu s orientáciou na šírku. Vzťahuje sa na ovládací prvok Gallery.

Text – text, ktorý sa v ovládacom prvku zobrazuje alebo ktorý zadáva do ovládacieho prvku používateľ. Vzťahuje sa na mnoho ovládacích prvkov.

Time – aktuálna pozícia ovládacieho prvku pre médium. Vzťahuje sa na ovládacie prvky Audio a Video.

Tooltip – vysvetľujúci text, ktorý sa zobrazí, keď používateľ prejde myšou na ovládací prvok. Vzťahuje sa na mnoho ovládacích prvkov.

Transition – vizuálny efekt (Pop (Vytlačenie), Push (Zatlačenie) alebo Žiadny), keď používateľ ukáže myšou na položku v galérii. Vzťahuje sa na ovládací prvok Gallery.

Transparency – úroveň viditeľnosti ovládacích prvkov za obrázkom. Vzťahuje sa na ovládací prvok Image. Desatinné hodnoty sú v rozsahu od 0 do 1. Ak je 0 nepriehľadné, 0,5 je polopriehľadné a 1 priehľadné.

U

Underline – možnosť zobrazenia podčiarknutia textu v ovládacom prvku. Vzťahuje sa na mnoho ovládacích prvkov.

Unsaved – má hodnotu true, ak ovládací prvok Edit form obsahuje zmeny vykonané používateľom, ktoré neboli uložené. Vzťahuje sa na ovládací prvok Edit form.

Update – hodnota, ktorú sa pre dané pole zapíše späť do zdroja údajov. Vzťahuje sa na ovládací prvok Card.

Updates – hodnoty, ktoré chcete zapísať späť do zdroja údajov pre záznam načítaný do ovládacieho prvku formulára. Vzťahuje sa na ovládací prvok Edit form.

V

Valid – určuje, či ovládací prvok Card alebo Edit form obsahuje platné položky pripravené na odoslanie do zdroja údajov. Vzťahuje sa na ovládacie prvky Card a Edit form.

Value – hodnota vstupného ovládacieho prvku. Vzťahuje sa na ovládacie prvky Check box, Radio, Slider a Toggle.

ValueFill – farba pozadia obdĺžnika v ovládacom prvku Prepínač, keď je jeho hodnota pravda, alebo farba čiary naľavo od rukoväte v ovládacom prvku Jazdec. Vzťahuje sa na ovládacie prvky Slider a Toggle.

ValueHoverFill – farba pozadia obdĺžnika v ovládacom prvku Prepínač, keď je jeho hodnota pravda, alebo farba čiary naľavo od rukoväte v ovládacom prvku Jazdec pri ukázaní myšou na tieto ovládacie prvky. Vzťahuje sa na ovládacie prvky Slider a Toggle.

VerticalAlign – umiestnenie textu vo vzťahu k zvislému stredu ovládacieho prvku. Vzťahuje sa na mnoho ovládacích prvkov.

Visible – možnosť zobrazenia alebo skrytia ovládacieho prvku. Vzťahuje sa na mnoho ovládacích prvkov.

W

Width – vzdialenosť medzi ľavým a pravým okrajom ovládacieho prvku. Vzťahuje sa na mnoho ovládacích prvkov.

WidthFit – určuje, či sa ovládací prvok automaticky roztiahne vo vodorovnom smere, aby vyplnil prázdne miesto ovládacieho prvku kontajnera, akým je napríklad ovládací prvok Edit form. Ak má viac kariet nastavených túto vlastnosť na hodnotu true, priestor sa medzi nimi rozdelí. Ďalšie informácie nájdete v článku Princípy rozloženia údajových formulárov.

Wrap – určuje, či sa má zalamovať text, ktorý je príliš dlhý a presahuje šírku ovládacieho prvku. Vzťahuje sa na ovládací prvok Label.

WrapCount – určuje, koľko záznamov sa má zobraziť v každej položke galérie. Vzťahuje sa na ovládací prvok Gallery.

X

X – vzdialenosť medzi ľavým okrajom ovládacieho prvku a ľavým okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadradený kontajner nepoužíva). Vzťahuje sa na mnoho ovládacích prvkov. V prípade ovládacieho prvku Card obsahujúceho viac stĺpcov určuje táto vlastnosť stĺpec, v ktorom sa karta nachádza.

XLabelAngle – uhol označení pod osou x stĺpcového alebo čiarového grafu. Vzťahuje sa na ovládacie prvky Column chart a Line chart.

Y

Y – vzdialenosť medzi horným okrajom ovládacieho prvku a horným okrajom jeho nadriadeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadradený kontajner nepoužíva). Vzťahuje sa na mnoho ovládacích prvkov. V prípade ovládacieho prvku Card obsahujúceho viac stĺpcov určuje táto vlastnosť riadok, v ktorom sa karta nachádza.

YAxisMax – maximálna hodnota osi y pre čiarový graf. Vzťahuje sa na ovládací prvok Line chart.

YAxisMin – minimálna hodnota osi y pre čiarový graf. Vzťahuje sa na ovládací prvok Line chart.

YLabelAngle – uhol označení pod osou y stĺpcového alebo čiarového grafu. Vzťahuje sa na ovládacie prvky Column chart a Line chart.

Z

Zoom – percento, o ktoré sa obrázok z fotoaparátu zväčší alebo jeho zobrazenie v súbore zobrazovača súborov PDF. Vzťahuje sa na ovládacie prvky Camera a PDF viewer.

Pozrite si tiež:

Obmedzenia ovládacích prvkoch v Power Apps

Poznámka

Môžete nás informovať o svojich voľbách jazyka pre dokumentáciu? Absolvujte krátky prieskum. (upozorňujeme, že tento prieskum je v angličtine)

Prieskum bude trvať približne sedem minút. Nezhromažďujú sa žiadne osobné údaje (vyhlásenie o používaní osobných údajov).