Typen visualisaties in Power BI

VAN TOEPASSING OP: Power BI Desktop Power BI-service

Dit artikel bevat visualisaties die beschikbaar zijn in Power BI. We zullen nieuwe visualisaties toevoegen. Kom snel terug!

En bekijk de Microsoft AppSource, waar u een groeiende lijst met Power BI-visuals vindt die u kunt downloaden en gebruiken in uw eigen dashboards en rapporten. Bent u in een creatieve bui? Kijk dan hoe u uw eigen visuals maakt en toevoegt aan deze communitysite.

Visualisaties in Power BI

Al deze visualisaties kunnen worden toegevoegd aan Power BI-rapporten, worden opgegeven in Q&A en worden vastgemaakt aan dashboards.

Vlakdiagrammen: eenvoudig (lagen) en gestapeld

Schermopname van een vlakdiagram.

Het eenvoudige vlakdiagram is gebaseerd op het lijndiagram waarbij het gebied tussen de as en de lijn wordt gevuld. Vlakdiagrammen benadrukken de mate van wijzigingen in de loop van de tijd en kunnen worden gebruikt om de aandacht te vestigen op de totale waarde voor een trend. Gegevens die bijvoorbeeld de winst in de loop van de tijd voorstellen, kunnen worden afgezet in een vlakdiagram om de totale winst te benadrukken.

Zie Eenvoudig vlakdiagram voor meer informatie.

Staaf- en kolomdiagrammen

Schermopname van een staafdiagram.

Schermopname van een kolomdiagram.

Staafdiagrammen zijn de standaard als u een specifieke waarde over verschillende categorieën wilt weergeven.

Kaarten

met meerdere rijen

Schermopname van een kaart met meerdere rijen.

Kaarten met meerdere rijen geven een of meer gegevenspunten weer, één per rij.

één getal

Schermopname van een kaart met één nummer.

Kaarten met één getal geven één feit weer, één gegevenspunt. Soms is één getal het belangrijkste dat u wilt bijhouden op uw Power BI-dashboard of -rapport, zoals de totale omzet, het marktaandeel jaar na jaar of het totale aantal verkoopkansen.

Zie Een kaart maken (tegel met een groot getal) voor meer informatie.

Combinatiegrafieken

Schermopname van een combinatiegrafiek.

Een combinatiegrafiek combineert een kolomdiagram en een lijndiagram. Als u deze twee diagrammen combineert, kunt u de gegevens sneller vergelijken. Combinatiegrafieken kunnen over één of twee Y-assen beschikken, dus zorg ervoor dat u hier goed op let.

In de volgende gevallen komen combinatiegrafieken goed van pas:

 • Als u hebt een lijndiagram en een kolomdiagram met dezelfde X-as hebt.
 • Als u meerdere metingen met verschillende waardebereiken wilt vergelijken.
 • Om de correlatie tussen twee metingen in één visual te illustreren.
 • Controleren of een meting voldoet aan het doel dat is gedefinieerd door een andere meting.
 • Als u ruimte op het canvas wilt besparen.

Zie Combinatiegrafieken in Power BI voor meer informatie.

Uitgevouwen structuur

Schermopname van een uitgevouwen structuur.

Met de visual van een uitgevouwen structuur kunt u gegevens in meerdere dimensies visualiseren. Gegevens worden automatisch samengevoegd, en u kunt in elke gewenste volgorde inzoomen op uw dimensies. Het is ook een AI-visualisatie (kunstmatige intelligentie). U kunt dus ook vragen om de volgende dimensie te zoeken waarop moet worden ingezoomd, op basis van bepaalde criteria. Dit maakt het een waardevol hulpprogramma voor ad-hocverkenning en het uitvoeren van hoofdoorzaakanalyse.

Ringdiagrammen

Schermopname van een ringdiagram.

Ringdiagrammen lijken op cirkeldiagrammen. Ze geven het verband weer tussen delen en het geheel. Het enige verschil is dat het midden leeg is, waardoor er ruimte is voor een label of pictogram.

Zie Ringdiagrammen in Power BI voor meer informatie.

Trechterdiagrammen

Schermopname van een trechterdiagram.

Trechters helpen bij het visualiseren van een proces dat bestaat uit fasen en waarbij items achter elkaar van de ene naar de volgende fase stromen. Een voorbeeld hiervan is een verkoopproces dat begint met potentiële klanten en eindigt met de afhandeling van de aankoop.

Bijvoorbeeld een verkooptrechter waarmee klanten in verschillende fasen worden bijgehouden: Lead > Gekwalificeerde lead > Prospect > Contract > Voltooid. De vorm van de trechter brengt de status van het proces dat u bijhoudt in één oogopslag over. Elke fase van de trechter vertegenwoordigt een percentage van het totaal. In de meeste gevallen heeft een trechterdiagram dus de vorm een trechter. De eerste fase is het grootst en elke latere fase is kleiner dan de vorige. Een trechter in de vorm van een peer is ook nuttig. Hiermee kunt u een probleem in het proces identificeren. Maar normaal gesproken is de eerste fase (de startfase) het grootst.

Zie Trechterdiagrammen in Power BI voor meer informatie.

Meterdiagrammen

Schermopname van een radiaalmeterdiagram.

Een radiaalmeterdiagram heeft een cirkelvormige boog en geeft één waarde weer die de voortgang naar een doel meet. Het doel of de doelwaarde wordt weergegeven door de lijn (naald). De voortgang naar het doel wordt weergegeven door de arcering. En de waarde die de voortgang vertegenwoordigt, wordt vetgedrukt weergegeven in de boog. Alle mogelijke waarden zijn gelijkmatig verdeeld langs de boog, van minimum (meest linkse waarde) tot maximum (meest rechtse waarde).

In het bovenstaande voorbeeld zijn we een autohandelaar die de gemiddelde verkoop van het verkoopteam per maand bijhoudt. Ons doel is $ 200.000 en wordt vertegenwoordigd door de locatie van de naald. De minimaal mogelijke gemiddelde verkoop is $ 100.000 en we hebben het maximum ingesteld op $ 250.000. De blauwe arcering laat zien dat we deze maand gemiddeld ongeveer $ 180.000 bedragen. Gelukkig hebben we nog een week de tijd om ons doel te bereiken.

Radiale meters zijn een uitstekende keuze om:

 • De voortgang van een doel weer te geven.
 • Een percentielmeting weer te geven, zoals een KPI.
 • De status van één meting weer te geven.
 • Informatie weergeven die snel kan worden gescand en begrepen.

Zie Meterdiagrammen in Power BI voor meer informatie.

Grafiek met belangrijkste beïnvloeders

Schermopname van een grafiek met belangrijke beïnvloeders.

Een grafiek met belangrijkste beïnvloeders toont de grote bijdragers aan een geselecteerd resultaat of geselecteerde waarde.

Belangrijkste beïnvloeders zijn een goede keuze om inzicht te krijgen in de factoren die van invloed zijn op een belangrijke metrische waarde. Bijvoorbeeld , wat beïnvloedt klanten om een tweede bestelling te plaatsen of waarom waren de verkopen afgelopen juni zo hoog.

Zie Grafieken met belangrijkste beïnvloeders in Power BI voor meer informatie

KPI's

Schermopname van een KPI-grafiek.

Een Key Performance Indicator (KPI) is een visuele aanwijzing waarmee de voortgang naar een meetbaar doel wordt aangegeven.

KPI's zijn een prima keuze:

 • Om de voortgang te meten (waar sta ik voor of achter?).
 • Om de afstand tot een metrische waarde te meten (hoe ver voor of achter sta ik?).

Zie KPI’s in Power BI voor meer informatie.

Lijndiagrammen

Schermopname van een lijndiagram.

Lijndiagrammen benadrukken de algehele vorm van een volledige reeks waarden, meestal in de loop van de tijd.

Maps

Basiskaart

Schermopname van een Basic-kaart.

Gebruik een basiskaart om categorische en kwantitatieve gegevens te koppelen aan ruimtelijke locaties.

Zie Tips en trucs voor visuele kaarten voor meer informatie.

ArcGis-kaart

Schermopname van een ArcGIS-kaart.

De combinatie van ArcGIS-kaarten en Power BI tilt kaarten naar een volledig nieuw niveau, verder dan de presentatie van punten op een kaart. Met de beschikbare opties voor basiskaarten, locatietypen, thema's, symboolstijlen en referentielagen worden prachtige informatieve visuals van de kaart gemaakt. De combinatie van bindende gegevenslagen (zoals censusgegevens) op een kaart met ruimtelijke analyse geeft meer inzicht in de gegevens van uw visual.

Zie ArcGIS-kaarten in Power BI voor meer informatie.

Azure-kaart

Schermopname van Azure Maps visual voor Power BI.

Tip

Worden gebruikt om categorische en kwantitatieve gegevens te koppelen aan ruimtelijke locaties.

Zie Azure Maps visual voor Power BI voor meer informatie.

Opgevulde kaart (Choropleth)

Schermopname van een choropletenkaart.

In een choropletenkaart worden arcering, tinten of patronen gebruikt om aan te geven hoe een waarde in verhouding verschilt voor een geografisch gebied of regio. U kunt zo snel deze relatieve verschillen laten zien met behulp van arcering die varieert van licht (minder frequent/lager) tot donker (meer-frequent/hoger).

Tip

Hoe intenser de kleur, hoe hoger de waarde.

Zie Choropletenkaarten in Power BI voor meer informatie.

Shape-kaart

Schermopname van een Shape-kaart van Texas.

Met shape-kaarten kunt u op een kaart regio's met elkaar vergelijken met behulp van een kleur. Een shape-kaart kan geen nauwkeurige geografische locaties van gegevenspunten op een kaart weergeven. Het belangrijkste doel ervan is om relatieve vergelijkingen van regio's aan te geven op een kaart door verschillende kleuren te gebruiken.

Zie Shape-kaarten in Power BI voor meer informatie.

Matrix

Schermopname van matrixvisual.

De matrixvisual is een type tabelvisual (zie Tabellen in dit artikel) dat ondersteuning biedt voor een getrapte indeling. Een tabel ondersteunt twee dimensies, maar een matrix maakt het gemakkelijker om gegevens zinvol weer te geven in meerdere dimensies. Rapportontwerpers nemen vaak matrices op in rapporten en dashboards waarmee gebruikers een of meer element (rijen, kolommen, cellen) in de matrix kunnen selecteren voor het kruislings markeren van andere visuele elementen op een rapportpagina.

Tip

De matrix voegt de gegevens automatisch samen en maakt inzoomen op de gegevens mogelijk.

Zie Matrix-visuals in Power BI voor meer informatie.

Cirkeldiagrammen

Schermopname van een cirkeldiagram.

Cirkeldiagrammen geven het verband weer tussen delen en het geheel.

Power Apps-visual

Schermopname van een Power Apps-visual.

Rapportontwerpers kunnen een Power-app maken en deze als een visual insluiten in een Power BI-rapport. Gebruikers kunnen met deze visual werken in het Power BI-rapport.

Raadpleeg Een Power Apps-visual toevoegen aan uw rapport voor meer informatie.

Q&A-visual

Schermopname van een Q A-visual&.

Tip

Net als bij de Q&A-ervaring op dashboards, kunt u met de Q&A-visual in natuurlijke taal vragen stellen over uw gegevens.

Zie Q&A-visuals in Power BI voor meer informatie.

R-scriptvisuals

Schermopname van een R-visual.

Tip

Visuele elementen die zijn gemaakt met R-scripts, vaak R-visuals genoemd, kunnen geavanceerde vormgeving en analyses van gegevens bieden, zoals prognoses. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van de krachtige analysemogelijkheden en visualisatievoorzieningen van R. R-visuals kunnen worden gemaakt in Power BI Desktop en gepubliceerd in de Power BI-service.

Zie R-visuals in Power BI voor meer informatie.

Lintgrafiek

Schermopname van een lintgrafiek.

Lintgrafieken geven aan welke gegevenscategorie de hoogste rang (hoogste waarde) heeft. In lintgrafieken kunnen wijzigingen in de rang goed worden weergegeven, waarbij voor elke periode de hoogste rang (waarde) altijd bovenaan wordt weergegeven.

Zie Lintgrafieken in Power BI voor meer informatie.

Spreidingsdiagram

Spreidings-, bellen- en puntdiagram

Een spreidingsdiagram heeft altijd twee waardeassen, waarbij een reeks numerieke gegevens op een horizontale as en een andere reeks numerieke waarden op de verticale as wordt weergegeven. In het diagram worden punten weergegeven op het snijpunt van een numerieke x- en y-waarde, waarbij deze waarden in één gegevenspunt worden gecombineerd. Deze gegevenspunten kunnen, afhankelijk van de gegevens, gelijkmatig of ongelijkmatig over de horizontale as zijn verdeeld.

Schermopname van een spreidingsdiagram, met punten op het snijpunt van de x- en y-as.

Bij een bellendiagram worden de gegevenspunten vervangen door bellen. De grootte van de bellen geeft de gegevens een extra dimensie.

Schermopname van een bellendiagram, met bellengrootte die een extra dimensie van gegevens vertegenwoordigt.

Zowel spreidings- als bellendiagrammen kunnen ook een afspeelas hebben, die wijzigingen in de loop van de tijd kan weergeven.

Een eendimensionaal puntdiagram lijkt erg op een bellendiagram en een spreidingsdiagram, behalve dat er numerieke of categorische gegevens langs de X-as geplaatst kunnen worden. In dit voorbeeld wordt gebruikgemaakt van vierkanten in plaats van cirkels en wordt de verkoop op de X-as getekend.

Schermopname van een puntdiagram.

Zie Spreidingsdiagrammen in Power BI voor meer informatie.

High-densityspreiding

Schermopname van een high-densityspreidingsdiagram.

High-densitygegevens worden per definitie verzameld om redelijk snel visuals te maken die responsief zijn op interactiviteit. High-densitysampling maakt gebruik van een algoritme dat overlappende punten elimineert en zorgt ervoor dat alle punten in de gegevensset worden weergegeven in de visualisatie. Er wordt niet alleen een representatieve steekproef van de gegevens geplot.

Dit zorgt voor de best mogelijke combinatie van reactievermogen, weergave en behoud van belangrijke punten in de algehele gegevensset te bieden.

Zie High-densityspreidingsdiagrammen in Power BI voor meer informatie.

Slicers

Schermopname van een slicer.

Een slicer is een zelfstandig diagram dat kan worden gebruikt voor het filteren van de andere visualisaties op de pagina. Slicers zijn verkrijgbaar in veel verschillende indelingen (categorie, bereik, datum, enzovoort) en kunnen zo worden geformatteerd dat selectie van slechts één, veel of alle van de beschikbare waarden mogelijk is.

In de volgende gevallen komen slicers goed van pas:

 • veelgebruikte of belangrijke filters op het rapportcanvas wilt weergeven voor een eenvoudigere toegang;
 • de huidige gefilterde status gemakkelijker wilt bekijken zonder dat u een vervolgkeuzelijst hoeft te openen;
 • Filteren op kolommen die overbodig zijn en moeten worden verborgen in de gegevenstabellen.
 • Meer gerichte rapporten maken door slicers te plaatsen naast belangrijke visuals.

Zie Slicers in Power BI voor meer informatie.

Slim verhaal

Schermopname van een slim verhaal.

Met de functie Slim verhaal voegt u tekst toe aan rapporten om trends, en belangrijke gegevens te benadrukken, en om uitleg en context toe te voegen. De tekst helpt gebruikers om inzicht te krijgen in de gegevens en de belangrijke bevindingen snel te identificeren.

Zie Slimme verhaalsamenvattingen maken voor meer informatie.

Zelfstandige afbeeldingen

Schermopname van een visual voor een zelfstandige afbeelding.

Een zelfstandige afbeelding is een afbeelding die is toegevoegd aan een rapport of dashboard.

Zie Een afbeeldingswidget toevoegen aan een dashboard voor meer informatie.

Tabellen

Schermopname van een tabelvisual.

Een tabel is een raster met gerelateerde gegevens in een logische reeks rijen en kolommen. Het kan ook koppen en een rij voor totalen bevatten. Tabellen werken goed met kwantitatieve vergelijkingen waarbij u veel waarden voor één categorie bekijkt. Deze tabel geeft bijvoorbeeld vijf verschillende eenheden voor Categorie weer.

Tabellen zijn een prima keuze:

 • om gedetailleerde gegevens en exacte waarden (in plaats van visuele weergaven) te bekijken en vergelijken;
 • om gegevens in tabelvorm weer te geven;
 • om numerieke gegevens per categorie weer te geven.

Zie Werken met tabellen in Power BI voor meer informatie.

Treemaps

Schermopname van een Treemap.

Treemaps zijn diagrammen van gekleurde rechthoeken waarbij de grootte de waarde aangeeft. Ze kunnen hiërarchisch zijn waarbij kleinere rechthoeken zijn genest binnen de grootste rechthoeken. De ruimte in elke rechthoek wordt toegewezen op basis van de waarde die wordt gemeten. En de rechthoeken zijn gerangschikt op grootte van linksboven (grootste) naar rechtsonder (kleinste).

In de volgende gevallen komen treemaps goed van pas:

 • wanneer u grote hoeveelheden hiërarchische gegevens wilt weergeven
 • wanneer een staafdiagram niet geschikt is om het grote aantal waarden effectief te verwerken
 • wanneer u de verhoudingen tussen de samenstellende delen en het geheel wilt weergeven
 • wanneer u het patroon van de distributie van de meting tussen de verschillende niveaus van categorieën in de hiërarchie wilt weergeven
 • wanneer u kenmerken wilt weergeven met grootte- en kleurcoderingen
 • wanneer u patronen, uitbijters, de belangrijkste bijdragers en uitzonderingen wilt identificeren

Zie Treemaps in Power BI voor meer informatie.

Watervalgrafieken

Schermopname van een watervalgrafiek.

Een watervalgrafiek toont een voorlopig totaal terwijl waarden worden toegevoegd of afgetrokken. Dit is handig om te begrijpen hoe een beginwaarde (bijvoorbeeld netto inkomsten) wordt beïnvloed door een reeks positieve en negatieve wijzigingen.

De kolommen worden met een kleur gecodeerd, zodat u snel toenames en afnames kunt zien. De kolommen met de eerste en de uiteindelijke waarde beginnen vaak op de horizontale as, terwijl de tussenliggende waarden zwevende kolommen zijn. Vanwege dit 'uiterlijk' worden watervalgrafieken ook wel bruggrafieken genoemd.

In de volgende gevallen komen watervalgrafieken goed van pas:

 • Wanneer u wijzigingen voor de meting hebt in de tijd of in verschillende categorieën.
 • Om de belangrijkste wijzigingen te controleren die bijdragen aan de totaalwaarde.
 • Om de jaarlijkse winst van uw bedrijf weer te geven door verschillende omzetbronnen te tonen en uiteindelijk bij de totale winst (of verlies) uit te komen.
 • Om het aantal personeelsleden aan het begin en het einde van een jaar in beeld te brengen.
 • Om te visualiseren hoeveel geld u elke maand verdient en uitgeeft, en het huidige saldo voor uw rekening.

Zie Watervalgrafieken in Power BI voor meer informatie.

Volgende stappen

Visualisaties in Power BI rapporteertNaslaginformatie over Power BI-visuals van sqlbi.com, richtlijnen voor het kiezen van de juiste visual voor uw gegevens