ISFILTERED

ส่งกลับ TRUE เมื่อมีการกรองตารางหรือคอลัมน์ที่ระบุโดยตรง

ไวยากรณ์

ISFILTERED(<TableNameOrColumnName>)  

พารามิเตอร์

เงื่อนไข คำนิยาม
TableNameOrColumnName ชื่อของตารางหรือคอลัมน์ที่มีอยู่ ไม่สามารถเป็นนิพจน์ได้

ค่าที่ส่งกลับ

TRUE เมื่อมีการ กรอง ColumnName หรือคอลัมน์ของ TableName โดยตรง มิฉะนั้นจะส่งกลับ FALSE

หมายเหตุ

  • มีการกรองคอลัมน์หรือตารางโดยตรงเมื่อมีการใช้ตัวกรองกับ ColumnName หรือคอลัมน์ใดก็ตามของ TableName

  • คอลัมน์หรือตารางจะได้รับการกรองแบบไขว้เมื่อมีการใช้ตัวกรองกับ ColumnName คอลัมน์ใดก็ตามของ TableName หรือคอลัมน์ใดก็ตามของตารางที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ฟังก์ชัน ISCROSSFILTERED จะแสดงเป็น TRUE เมื่อมีการกรองคอลัมน์ ColumnName หรือคอลัมน์ของตารางที่เกี่ยวข้อง

  • ฟังก์ชันนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนสําหรับการใช้งานในโหมด DirectQuery เมื่อใช้ในคอลัมน์จากการคํานวณหรือกฎการรักษาความปลอดภัยระดับแถว (RLS)

ฟังก์ชัน ISCROSSFILTERED
ฟังก์ชัน FILTER
ฟังก์ชัน HASONEFILTER
ฟังก์ชัน HASONEVALUE