ISTEXT

ตรวจสอบว่าค่านั้นเป็นข้อความหรือไม่ แล้วแสดง TRUE หรือ FALSE

ไวยากรณ์

ISTEXT(<value>) 

พารามิเตอร์

เงื่อนไข คำนิยาม
ค่า ค่าที่คุณต้องการตรวจสอบ

ค่าที่ส่งกลับ

TRUE ถ้าค่าเป็นข้อความ แต่ถ้าเป็นข้อความ มิฉะนั้นเป็น FALSE

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนสําหรับการใช้งานในโหมด DirectQuery เมื่อใช้ในคอลัมน์จากการคํานวณหรือกฎการรักษาความปลอดภัยระดับแถว (RLS)

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงลักษณะการทํางานของฟังก์ชัน ISTEXT

//RETURNS: Is Text 
= IF(ISTEXT("text"), "Is Text", "Is Non-Text") 
 
//RETURNS: Is Text 
= IF(ISTEXT(""), "Is Text", "Is Non-Text") 
 
//RETURNS: Is Non-Text 
= IF(ISTEXT(1), "Is Text", "Is Non-Text") 
 
//RETURNS: Is Non-Text 
= IF(ISTEXT(BLANK()), "Is Text", "Is Non-Text") 

ฟังก์ชันข้อมูล