ชื่อ

ส่งกลับชื่อโดเมนและชื่อผู้ใช้จากข้อมูลประจําตัวที่กําหนดให้กับระบบในเวลาการเชื่อมต่อ

ไวยากรณ์

USERNAME()  

พารามิเตอร์

นิพจน์นี้ไม่มีพารามิเตอร์

ค่าที่ส่งคืน

ชื่อผู้ใช้จากข้อมูลประจําตัวที่กําหนดให้กับระบบในเวลาการเชื่อมต่อ

ตัวอย่างเช่น

สูตรต่อไปนี้ตรวจสอบว่าการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของ UsersTable หรือไม่

= IF(CONTAINS(UsersTable,UsersTable[login], USERNAME()), "Allowed", BLANK())