FLOOR

Sayıyı aşağıya sıfıra doğru, en yakın anlamlı çarpıma yuvarlar.

Söz dizimi

FLOOR(<number>, <significance>)  

Parametreler

Süre Tanım
sayı Yuvarlamak istediğiniz sayısal değer.
önem Yuvarlamak istediğiniz çarpan. sayı ve önem bağımsız değişkenleri aynı anda pozitif veya negatif olmalıdır.

Döndürülen değer

Ondalık sayı.

Açıklamalar

  • Bağımsız değişkenlerden biri sayısal değilse, TABANAYUVARLA işlevi **#VALUE!**hata değeri verir.

  • Sayı ve anlam farklı işaretlere sahipse, TABANAYUVARLA işlevi **#NUM!**hata değerini verir.

  • Sayının işaretinden bağımsız olarak, sıfırdan uzağa ayarlandığında bir değer aşağı yuvarlanır. Sayı, önemin tam katı ise yuvarlama gerçekleşmez.

  • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

Aşağıdaki formül ,InternetSales tablosundan [Total Product Cost] sütunundaki değerleri alır ve 0,1 öğesinin en yakın katına aşağı yuvarlar.

= FLOOR(InternetSales[Total Product Cost],.1)  

Aşağıdaki tabloda bazı örnek değerler için beklenen sonuçlar gösterilmektedir:

Değerler Beklenen Sonuç
10,8423 10,8
8,0373 8
2,9733 2.9

Ayrıca bkz.

Matematik ve Trigonometri işlevleri