นโยบายวงจรชีวิตของไมโครซอฟท์

แนวทางที่สอดคล้องและคาดการณ์ได้เกี่ยวกับความพร้อมให้บริการสนับสนุนตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์

ค้นหาตามผลิตภัณฑ์

ค้นหาข้อมูลนโยบายวงจรชีวิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

นโยบาย Modern

ผลิตภัณฑ์ที่มีการสนับสนุนและการบริการอย่างต่อเนื่อง

Fixed Policy

ผลิตภัณฑ์ที่มีวันที่สิ้นสุดการสนับสนุนที่กำหนดไว้ ณ เวลาที่วางจำหน่าย

ประกาศ