การทํางานร่วมกัน แชร์ และรวมผลิตภัณฑ์เข้ากันด้วย Power BI - เอกสารประกอบ

เอกสารประกอบ Power BI แสดงข้อมูลระดับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทํางานร่วมกันและการแชร์ และวิธีการรวม Power BI เข้ากับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

เริ่มต้นทํางานร่วมกันและแชร์

ภาพรวม

แนวคิด