Ingebouwde functies

Van toepassing op:gemarkeerd met ja Databricks SQL-controle gemarkeerd als ja Databricks Runtime

Dit artikel bevat koppelingen naar en beschrijvingen van ingebouwde operators en functies voor tekenreeksen en binaire typen, numerieke scalaire waarden, aggregaties, vensters, matrices, kaarten, datums en tijdstempels, casten, CSV-gegevens, JSON-gegevens, XPath-manipulatie en diverse functies.

Zie ook:

Operators en predicaten

Zie Operatorprioriteit voor informatie over hoe operators ten opzichte van elkaar worden geparseerd.

Operator Syntax Beschrijving
& expr1 & expr2 Retourneert de bitsgewijze AND van expr1 en expr2.
and expr1 and expr2 Retourneert de logische AND van expr1 en expr2.
* multiplier * multiplicand Retourneert multiplier vermenigvuldigd multiplicandmet .
!= expr1 != expr2 Retourneert true als expr1 niet gelijk is aan expr2, of false anderszins.
! !expr Retourneert de logische NOT waarde van een Booleaanse expressie.
Tussen expr1 [not] between expr2 and expr2 Test of expr1 groter of gelijk is aan en expr2 kleiner dan of gelijk is aan expr3.
[ ] arrayExpr [ indexExpr ] Retourneert indexExprhet nd-element van MATRIX arrayExpr
[ ] mapExpr [ keyExpr ] Retourneert de waarde op keyExpr van MAP mapExpr
^ expr1 ^ expr2 Retourneert de bitsgewijze exclusief OR (XOR) van expr1 en expr2.
: jsonStr : jsonPath Retourneert velden die zijn geëxtraheerd uit de jsonStr.
:: expr :: type Hiermee wordt de waarde expr naar het doelgegevenstype omgezet type.
div divisor div dividend Retourneert het integrale deel van de deling van divisor door dividend.
. mapExpr . keyIdentifier Retourneert een MAP waarde op keyIdentifier.
. structExpr . fieldIdentifier Retourneert een STRUCT veld op fieldIdentifier.
== expr1 == expr2 Retourneert true als gelijk is expr2aan , of false anderszinsexpr1.
= expr1 = expr2 Retourneert true als gelijk is expr2aan , of false anderszinsexpr1.
>= expr1 >= expr2 Retourneert true als expr1 groter dan of gelijk is aan expr2, of false anderszins.
> expr1 > expr2 Retourneert true als expr1 groter is dan expr2, of false anders.
Bestaat exists(query) Retourneert true als query ten minste één rij wordt geretourneerd, of anders onwaar.
Ilike str [not] ilike (pattern[ESCAPE escape]) Retourneert true als str (niet) overeenkomt pattern met escape niet-hoofdlettergevoelig.
Ilike str [not] ilike {ANY|SOME|ALL}([pattern[, ...]]) Retourneert true als str (niet) overeenkomt met een of meer patronen die niet hoofdlettergevoelig zijn.
Inch elem [not] in (expr1[, ...]) Retourneert true als elem (niet) gelijk is aan een .exprN
Inch elem [not] in (query) Retourneert true als elem (niet) gelijk is aan een rij in query.
is uniek expr1 is [not] distinct from expr2 Test of de argumenten (geen) verschillende waarden hebben waarbij NULL's als vergelijkbare waarden worden beschouwd.
is onwaar expr is [not] false Test of expr is (niet) false.
is null expr is [not] null Retourneert true als expr is (niet) NULL.
is waar expr is [not] true Test of expr is (niet) true.
Als str [not] like (pattern[ESCAPE escape]) Retourneert waar als str (niet) overeenkomt pattern met escape.
Als str [not] like {ANY|SOME|ALL}([pattern[, ...]]) Retourneert true als str (niet) overeenkomt met een of meer patronen.
<=> expr1 <=> expr2 Retourneert hetzelfde resultaat als voor EQUAL(=) niet-null-operanden, maar retourneert true als beide NULLzijn , false als een van de operanden is NULL.
<= expr1 <= expr2 Retourneert true als expr1 kleiner is dan of gelijk is aan expr2, of false anderszins.
<> expr1 <> expr2 Retourneert true als expr1 niet gelijk is aan expr2, of false anderszins.
< expr1 < expr2 Retourneert true als expr1 kleiner is dan expr2, of false anders.
- expr1 - expr2 Retourneert de aftrekking van expr2 van expr1.
Niet not expr Retourneert de logische NOT waarde van een Booleaanse expressie.
or expr1 or expr2 Retourneert de logische OR waarde van expr1 en expr2.
% dividend % divisor Retourneert de rest na dividend / divisor.
|| expr1 || expr2 Retourneert de samenvoeging van expr1 en expr2.
| expr1 | expr2 Retourneert de bitsgewijze waarde OR van expr1 en expr2.
+ expr1 + expr2 Retourneert de som van expr1 en expr2.
Regexp str [not] regexp regex Retourneert waar als str (niet) overeenkomt regexmet .
regexp_like str [not] regexp_like regex Retourneert waar als str (niet) overeenkomt regexmet .
rlike str [not] rlike regex Retourneert waar als str (niet) overeenkomt regexmet .
/ dividend / divisor Retourneert dividend gedeeld door divisor.
~ ~ expr Retourneert de bitsgewijze van NOTexpr.

Bewerkingsvolgorde van operators

Prioriteit Operator
1 :, ::, [ ]
2 -(unaire), +(unaire), ~
3 *, /, %, div
4 +, -, ||
5 &
6 ^
7 |
8 =, ==, <=>, <>, !=, <, <=, >, >=
9 not, exists
10 between, in, rlike, regexp, ilike, like, is [not] [NULL, true, false], is [not] distinct from
11 and
12 or

Tekenreeks- en binaire functies

Functie Beschrijving
expr1 || expr2 Retourneert de samenvoeging van expr1 en expr2.
aes_decrypt(expr, key[, mode[, opvulling]]) Ontsleutelt een binair bestand expr met behulp van AES-versleuteling.
aes_encrypt(expr, key[, mode[, opvulling]]) Hiermee versleutelt u een binair bestand expr met behulp van AES-versleuteling.
ascii(str) Retourneert het ASCII-codepunt van het eerste teken van str.
base64(expr) Converteert expr naar een tekenreeks met grondtal 64.
bin(expr) Retourneert de binaire weergave van expr.
binary(expr) Casts de waarde van expr naar BINARY.
bit_length(expr) Retourneert de bitlengte van tekenreeksgegevens of het aantal bits van binaire gegevens.
btrim(str [, trimStr]) Retourneert met voorlooptekens str en afsluitende tekens verwijderd.
char(expr) Retourneert het teken op het opgegeven UTF-16-codepunt.
char_length(expr) Retourneert de tekenlengte van tekenreeksgegevens of het aantal bytes binaire gegevens.
character_length(expr) Retourneert de tekenlengte van tekenreeksgegevens of het aantal bytes binaire gegevens.
charindex(substr, str[, pos]) Retourneert de positie van het eerste exemplaar van substr in str na positie pos.
chr(expr) Retourneert het teken op het opgegeven UTF-16-codepunt.
concat(expr1, expr2[, ...]) Retourneert de samenvoeging van de argumenten.
concat_ws(sep[, expr1[, ...]]) Retourneert de samenvoegingsreeksen gescheiden door sep.
contains(expr, subExpr) Retourneert true als expr TEKENREEKS of BINAIR bevat subExpr.
crc32(expr) Retourneert een cyclische redundantiecontrolewaarde van expr.
decoderen(expr, charSet) Vertaalt binair naar expr een tekenreeks met behulp van de tekensetcodering charSet.
encode(expr, charSet) Retourneert de binaire weergave van een tekenreeks met behulp van tekencodering charSet .
endswith(expr, endExpr) Retourneert als expr TEKENREEKS of BINAIR eindigt true op endExpr.
find_in_set(searchExpr, sourceExpr) Retourneert de positie van een tekenreeks in een door komma's gescheiden lijst met tekenreeksen.
format_number(expr, schaal) Indelingen expr zoals #,###,###.##, afgerond op scale decimalen.
format_number(expr, fmt) Indelingen expr zoals fmt.
format_string(strfmt[, obj1 [, ...]]) Retourneert een opgemaakte tekenreeks van tekenreeksen in printf-stijl.
hex(expr) Converteert expr naar hexadecimaal.
str ilike (pattern[ESCAPE escape]) Retourneert true als str deze overeenkomt pattern met escape hoofdlettergevoelig.
initcap(expr) Retourneert met de eerste letter van elk woord in hoofdletters expr .
instr(str, substr) Retourneert de index (op basis van 1) van het eerste exemplaar van substr in str.
lcase(expr) Retourneert expr waarbij alle tekens zijn gewijzigd in kleine letters.
left(str, len) Retourneert de meest linkse len tekens van str.
len(expr) Retourneert de tekenlengte van tekenreeksgegevens of het aantal bytes binaire gegevens.
length(expr) Retourneert de tekenlengte van tekenreeksgegevens of het aantal bytes binaire gegevens.
levenshtein(str1, str2) Retourneert de Levenshtein-afstand tussen de tekenreeksen str1 en str2.
str like (patroon[ESCAPE escape]) Retourneert waar als str deze overeenkomt pattern met escape.
locate(substr, str[, pos]) Retourneert de positie van het eerste exemplaar van substr in str na positie pos.
lower(expr) Retourneert expr waarbij alle tekens zijn gewijzigd in kleine letters.
lpad(expr, lengte[, pad]) Retourneert expr, links opgevuld met pad tot een lengte van len.
ltrim([trimstr;] str) Retourneert met voorlooptekens str binnen trimStr verwijderd.
md5(expr) Retourneert een md5 128-bits controlesom van expr als een hextekenreeks.
octet_length(expr) Retourneert de bytelengte van tekenreeksgegevens of het aantal bytes binaire gegevens.
overlay(invoer PLAATSEN vervangen VAN pos [FOR len]) input Vervangt door replace die begint bij pos en heeft een lengte len.
parse_url(url, partToExtract[, sleutel]) Extraheert een deel uit url.
position(substr, str[, pos]) Retourneert de positie van het eerste exemplaar van substr in str na positie pos.
position(subtr IN str) Retourneert de positie van het eerste exemplaar van substr in str na positie pos.
printf(strfmt[, obj1 [, ...]]) Retourneert een opgemaakte tekenreeks van tekenreeksen in printf-stijl.
str regexp regex Retourneert waar als str deze overeenkomt met regex.
str regexp_like regex Retourneert waar als str deze overeenkomt met regex.
regexp_count(str, regexp) Retourneert het aantal keren str dat overeenkomt met het regexp patroon.
regexp_extract(str, regexp[, idx]) Extraheert de eerste tekenreeks in str die overeenkomt met de regexp expressie en overeenkomt met de regex groepsindex.
regexp_extract_all(str, regexp[, idx]) Extraheert alle tekenreeksen in str die overeenkomen met de regexp expressie en overeenkomen met de regex groepsindex.
regexp_instr(str, regexp) Retourneert de positie van de eerste subtekenreeks in str die overeenkomt met regexp.
regexp_replace(str, regexp, rep[, position]) Vervangt alle subtekenreeksen van str die overeenkomst regexp door rep.
regexp_substr(str, regexp) Retourneert de eerste subtekenreeks in str die overeenkomt met regexp.
repeat(expr, n) Retourneert de tekenreeks die keer op exprn keer wordt herhaald.
replace(str, search [, replace]) Vervangt alle exemplaren van search door replace.
reverse(expr) Retourneert een omgekeerde tekenreeks of een matrix met omgekeerde volgorde van elementen.
right(str, len) Retourneert de meest rechtse len tekens uit de tekenreeks str.
str rlike regex Retourneert waar als str deze overeenkomt met regex.
rpad(expr, len[, pad]) Retourneert expr, rechts opgevuld met pad tot een lengte van len.
rtrim([trimStr;] str) Retourneert str met afsluitende tekens verwijderd.
zinnen(str[, lang, land]) Splitst str in een matrix van woorden.
sha(expr) Retourneert een sha1-hashwaarde als een hextekenreeks van expr.
sha1(expr) Retourneert een sha1-hashwaarde als een hextekenreeks van expr.
sha2(expr, bitLength) Retourneert een controlesom van de SHA-2-familie als een hextekenreeks van expr.
soundex(expr) Retourneert de soundex-code van de tekenreeks.
spatie(n) Retourneert een tekenreeks die uit spaties bestaat n .
split(str, regex[, limit]) Splitst str rond exemplaren die overeenkomen regex en retourneert een matrix met een lengte van maximaal limit.
split_part(str; delim, partNum) Splitst str rond exemplaren van delim en retourneert het partNum onderdeel.
startswith(expr, startExpr) Retourneert true als expr TEKENREEKS of BINAIR begint met startExpr.
string(expr) Hiermee wordt de waarde expr omgezet in TEKENREEKS.
substr(expr, pos[, len]) Retourneert de subtekenreeks van expr die begint bij pos en van lengte lenis.
substr(expr FROM pos[ FOR len]) Retourneert de subtekenreeks van expr die begint bij pos en van lengte lenis.
subtekenreeks(expr, pos[, len]) Retourneert de subtekenreeks van expr die begint bij pos en van lengte lenis.
substring(expr FROM pos[ FOR len]) Retourneert de subtekenreeks van expr die begint bij pos en van lengte lenis.
substring_index(expr, delim, count) Retourneert de subtekenreeks van expr vóór count exemplaren van het scheidingsteken delim.
to_binary(expr[, fmt]) Retourneert expr cast naar een binair bestand op fmtbasis van .
to_char(numExpr; fmt) Retourneert numExpr cast naar STRING met behulp van opmaak fmt.'
vertalen(expr, van, naar) Retourneert een expr waarin alle tekens in from zijn vervangen door die in to.
trim([[BEIDE | LEADING | TRAILING] [trimStr] FROM] str) Tekens uit een tekenreeks knippen.
try_to_binary(expr [, fmt]) Retourneert expr cast naar BINARY op fmtbasis van , of NULL als de invoer ongeldig is.
ucase(expr) Retourneert waarbij alle tekens zijn gewijzigd in hoofdletters expr .
unbase64(expr) Retourneert een gedecodeerde base64-tekenreeks als binair bestand.
unhex(expr) Converteert hexadecimaal expr naar BINAIR.
upper(expr) Retourneert waarbij alle tekens zijn gewijzigd in hoofdletters expr .
url_decode(str) Hiermee wordt een tekenreeks teruggezet vanuit de indeling application/x-www-form-urlencoded .
url_encode(str) Hiermee wordt een tekenreeks omgezet in de indeling application/x-www-form-urlencoded .

Numerieke scalaire functies

Functie Beschrijving
~Expr Retourneert de bitsgewijze van NOTexpr.
dividend / deler Retourneert dividend gedeeld door divisor.
expr1 | expr2 Retourneert de bitsgewijze waarde OR van expr1 en expr2.
-Expr Retourneert de ontkende waarde van expr.
expr1 - expr2 Retourneert de aftrekking van expr2 van expr1.
+ expr Retourneert de waarde van expr.
expr1 + expr2 Retourneert de som van expr1 en expr2.
dividendpercentage deler Retourneert de rest na dividend / divisor.
expr1 ^ expr2 Retourneert de bitsgewijze exclusief OR (XOR) van expr1 en expr2.
expr1 & expr2 Retourneert de bitsgewijze AND van expr1 en expr2.
vermenigvuldiger * multiplicand Retourneert multiplier vermenigvuldigd multiplicandmet .
abs(expr) Retourneert de absolute waarde van de numerieke waarde in expr.
acos(expr) Retourneert de inverse cosinus (arccosinus) van expr.
acosh(expr) Retourneert de inverse hyperbolische cosinus van expr.
asin(expr) Retourneert de inverse sinus (arcsinus) van expr.
asinh(expr) Retourneert de inverse sinus hyperbolicus van expr.
atan(expr) Retourneert de inverse tangens (boogtangens) van expr.
atan2(exprY, exprX) Retourneert de hoek in radialen tussen de positieve x-as van een vlak en het punt dat is opgegeven door de coördinaten (exprX, exprY).
atanh(expr) Retourneert inverse hyperbolische tangens van expr.
bigint(expr) Hiermee wordt de waarde expr omgezet in BIGINT.
bit_count(expr) Retourneert het aantal bits dat is ingesteld in het argument.
bit_get(expr, pos) Retourneert de waarde van een bit in een binaire weergave van een integrale numerieke waarde.
bit_reverse(expr) Retourneert de waarde die is verkregen door de volgorde van de bits in het argument om te draaien.
bround(expr[,targetScale]) Retourneert de afgeronde expr met behulp van HALF_EVEN de afrondingsmodus.
cbrt(expr) Retourneert de kubuswortel van expr.
ceil(expr[,targetScale]) Retourneert het kleinste getal dat niet kleiner is dan expr naar boven afgerond op targetScale cijfers ten opzichte van de decimale komma.
ceiling(expr[,targetScale]) Retourneert het kleinste getal dat niet kleiner is dan expr naar boven afgerond op targetScale cijfers ten opzichte van de decimale komma.
conv(num, fromBase, toBase) Converteert num van fromBase naar toBase.
cos(expr) Hiermee wordt de cosinus van expr geretourneerd.
cosh(expr) Hiermee wordt de hyperbolische cosinus van expr geretourneerd.
cot(expr) Retourneert de cotangens van expr.
csc(expr) Retourneert de cosecans van expr.
decimal(expr) Hiermee wordt de waarde expr omgezet in DECIMAAL.
degrees(expr) Converteert radialen naar graden.
div-delerdividend Retourneert het integrale deel van de deling van divisor door dividend.
double(expr) Hiermee wordt de waarde expr omgezet in DOUBLE.
e() Retourneert de constante e.
exp(expr) Keert e terug naar de kracht van expr.
expm1(expr) Retourneert exp(expr) - 1.
factorial(expr) Retourneert de factorial van expr.
float(expr) Hiermee wordt de waarde expr omgezet in FLOAT.
floor(expr[,targetScale]) Retourneert het grootste getal dat niet kleiner is dan expr naar beneden afgerond op targetScale cijfers ten opzichte van het decimaalteken.
getbit(expr, pos) Retourneert de waarde van een bit in een binaire weergave van een integrale numerieke waarde.
hypot(expr1, expr2) Retourneert sqrt(expr1 * expr1 + expr2 * expr2).
int(expr) Hiermee wordt de waarde expr omgezet in INTEGER.
isnan(expr) Retourneert true als expr is NaN.
ln(expr) Retourneert de natuurlijke logaritme (basis e) van expr.
log([basis;] expr) Retourneert de logaritme van expr met base.
log1p(expr) Retourneert log(1 + expr).
log2(expr) Retourneert de logaritme van expr met basis 2.
log10(expr) Retourneert de logaritme van expr met basis 10.
mod(dividend, deler) Retourneert de rest na dividend / divisor.
nanvl(expr1, expr2) Retourneert expr1 als dit niet NaNis of expr2 anderszins.
negative(expr) Retourneert de ontkende waarde van expr.
pi() Retourneert pi.
pmod(dividend, deler) Retourneert de positieve rest na dividend / divisor.
positief(expr) Retourneert de waarde van expr.
pow(expr1, expr2) expr1 Verheffen tot de kracht van expr2.
power(expr1, expr2) expr1 Verheffen tot de kracht van expr2.
radialen(expr) Converteert expr in graden naar radialen.
rand([seed]) Retourneert een willekeurige waarde tussen 0 en 1.
randn([seed]) Retourneert een willekeurige waarde van een standaard normale verdeling.
random([seed]) Retourneert een willekeurige waarde tussen 0 en 1.
rint(expr) Retourneert expr afgerond op een geheel getal als een DOUBLE.
round(expr[,targetScale]) Retourneert de afgeronde expr met behulp van HALF_UP de afrondingsmodus.
sec(expr) Retourneert de secans van expr.
sin(expr) Hiermee wordt de sinus van expr geretourneerd.
shiftleft(expr; n) Retourneert een bitsgewijs naar links verschoven door n bits.
shiftright(expr, n) Retourneert een bitwise ondertekend integraal getal naar rechts verschoven door n bits.
shiftrightunsigned(expr, n) Retourneert een bitsgewijze niet-ondertekende integraalnummer dat naar rechts is verschoven door n bits.
sign(expr) Retourneert -1,0, 0,0 of 1,0 als expr negatief, 0 of positief.
signum(expr) Retourneert -1,0, 0,0 of 1,0 als expr negatief, 0 of positief.
sinh(expr) Hiermee wordt de hyperbolische sinus van expr geretourneerd.
smallint(expr) Hiermee wordt de waarde expr omgezet in SMALLINT.
sqrt(expr) Hiermee wordt de vierkantswortel van expr geretourneerd.
tan(expr) Hiermee wordt de tangens van expr geretourneerd.
tanh(expr) Hiermee wordt de hyperbolische tangens van expr geretourneerd.
tinyint(expr) Casts expr naar TINYINT.
to_number(expr, fmt ) Retourneert expr cast naar DECIMAL met behulp van opmaak fmt.
try_add(expr1, expr2) Retourneert de som van expr1 en expr2, of NULL in geval van een fout.
try_divide(dividend, deler) Retourneert dividend gedeeld door divisor, of NULL als divisor 0 is.
try_multiply(vermenigvuldiger; vermenigvuldiging) Retourneert multiplier vermenigvuldigd multiplicandmet , of NULL bij overloop.
try_subtract(expr1, expr2) Retourneert de aftrekking van expr2 van expr1, of NULL bij overloop.
try_to_number(expr, fmt ) Retourneert expr cast naar DECIMAL met behulp van opmaak fmt, of NULL als expr deze niet overeenkomt met de indeling.
width_bucket(expr, minExpr, maxExpr, numBuckets) Retourneert het bucketnummer voor een waarde in een histogram met gelijke breedte.

Statistische functies

Functie Beschrijving
any(expr) Retourneert waar als ten minste één waarde van expr in de groep waar is.
any_value(expr[,ignoreNull]) Retourneert een willekeurige waarde van expr voor een groep rijen.
approx_count_distinct(expr[;relativeSD]) Retourneert het geschatte aantal afzonderlijke waarden in expr de groep.
approx_percentile(expr,percentage[,nauwkeurigheid]) Retourneert het percentiel bij benadering van de expr binnen de groep.
approx_top_k(expr[,k[,maxItemsTracked]]) Retourneert de meest k voorkomende itemwaarden in een expr , samen met hun geschatte aantallen.
array_agg(expr) Retourneert een matrix die bestaat uit alle waarden in expr de groep.
avg(expr) Retourneert het gemiddelde dat is berekend op basis van waarden van een groep.
bit_and(expr) Retourneert de bitsgewijze van AND alle invoerwaarden in de groep.
bit_or(expr) Retourneert de bitsgewijze van OR alle invoerwaarden in de groep.
bit_xor(expr) Retourneert de bitsgewijze van XOR alle invoerwaarden in de groep.
bool_and(expr) Retourneert waar als alle waarden in expr waar zijn binnen de groep.
bool_or(expr) Retourneert waar als ten minste één waarde in expr waar is binnen de groep.
collect_list(expr) Retourneert een matrix die bestaat uit alle waarden in expr de groep.
collect_set(expr) Retourneert een matrix die bestaat uit alle unieke waarden in expr de groep.
corr(expr1;expr2) Retourneert Pearson-coëfficiënt van correlatie tussen een groep getalparen.
Count(*) Retourneert het totale aantal opgehaalde rijen in een groep, inclusief rijen die null bevatten.
count(expr[, ...]) Retourneert het aantal rijen in een groep waarvoor de opgegeven expressies allemaal niet null zijn.
count_if(expr) Retourneert het aantal true-waarden voor de groep in expr.
count_min_sketch(expr, epsilon, betrouwbaarheid, zaad) Retourneert een minimale telling van alle waarden in de groep in expr met , epsilonconfidence en seed.
covar_pop(expr1;expr2) Retourneert de populatiecovariantie van getalparen in een groep.
covar_samp(expr1;expr2) Retourneert de steekproefcovariantie van getalparen in een groep.
every(expr) Retourneert waar als alle waarden van expr in de groep waar zijn.
first(expr[,ignoreNull]) Retourneert de eerste waarde van expr voor een groep rijen.
first_value(expr[,ignoreNull]) Retourneert de eerste waarde van expr voor een groep rijen.
kurtosis(expr) Retourneert de kurtosiswaarde die is berekend op basis van waarden van een groep.
last(expr[,ignoreNull]) Retourneert de laatste waarde van expr voor de groep rijen.
last_value(expr[,ignoreNull]) Retourneert de laatste waarde van expr voor de groep rijen.
max(expr) Retourneert de maximumwaarde van expr in een groep.
max_by(expr1;expr2) Retourneert de waarde van een expr1 die is gekoppeld aan de maximumwaarde van expr2 in een groep.
gemiddelde(expr) Retourneert het gemiddelde dat is berekend op basis van waarden van een groep.
mediaan(expr) Retourneert de mediaan die is berekend op basis van waarden van een groep.
min(expr) Retourneert de minimumwaarde van expr in een groep.
min_by(expr1, expr2) Retourneert de waarde van een expr1 die is gekoppeld aan de minimumwaarde van expr2 in een groep.
mode(expr) Retourneert de meest voorkomende, niet NULL, waarde van expr in een groep.
percentiel(expr; percentage [,frequentie]) Retourneert de exacte percentielwaarde van expr op de opgegeven percentage.
percentile_approx(expr,percentage[;nauwkeurigheid]) Retourneert het geschatte percentiel van de expr binnen de groep.
percentile_cont(pct) IN GROUP (ORDER BY-sleutel) Retourneert het geïnterpoleerde percentiel van de key binnen de groep.
percentile_disc(pct) IN GROUP (ORDER BY-sleutel) Retourneert het discrete percentiel van de key binnen de groep.
regr_avgx(yExpr, xExpr) Retourneert het gemiddelde van xExpr berekend op basis van waarden van een groep waarbij xExpr en yExpr NIET NULL zijn.
regr_avgy(yExpr, xExpr) Retourneert het gemiddelde van yExpr berekend op basis van waarden van een groep waarbij xExpr en yExpr NIET NULL zijn.
regr_count(yExpr, xExpr) Retourneert het aantal niet-null-waardeparen yExprin xExpr de groep.
regr_intercept(yExpr, xExpr) Retourneert het snijpunt van de lineaire regressielijn met één variantie in een groep waarbij xExpr en yExpr NIET NULL zijn.
regr_r2(yExpr, xExpr) Retourneert de bepalingscoëfficiënt van waarden van een groep waarbij xExpr en yExpr NIET NULL zijn.
regr_slope(yExpr, xExpr) Retourneert de helling van de lineaire regressielijn van niet-null-waardeparen yExpr, xExpr in de groep.
regr_sxx(yExpr, xExpr) Retourneert de som van kwadraten van de xExpr waarden van een groep waarbij xExpr en yExpr NIET NULL zijn.
regr_sxy(yExpr, xExpr) Retourneert de som van producten van yExpr en xExpr berekend op basis van waarden van een groep waarbij xExpr en yExpr NIET NULL zijn.
regr_syy(yExpr, xExpr) Retourneert de som van kwadraten van de yExpr waarden van een groep waarbij xExpr en yExpr NIET NULL zijn.
scheefheid (expr) Retourneert de waarde van de asymmetrische waarde die wordt berekend op basis van waarden van een groep.
sommige(expr) Retourneert waar als ten minste één waarde van expr in een groep is true.
std(expr) Retourneert de standaarddeviatie van de steekproef, berekend op basis van de waarden in de groep.
stddev(expr) Retourneert de standaarddeviatie van de steekproef, berekend op basis van de waarden in de groep.
stddev_pop(expr) Retourneert de standaarddeviatie van de populatie die is berekend op basis van waarden van een groep.
stddev_samp(expr) Retourneert de standaarddeviatie van de steekproef, berekend op basis van de waarden van een groep.
sum(expr) Retourneert de som die is berekend op basis van waarden van een groep.
try_avg(expr) Retourneert het gemiddelde dat is berekend op basis van waarden van een groep, NULL als er een overloop is.
try_sum(expr) Retourneert de som die is berekend op basis van waarden van een groep, NULL als er een overloop is.
var_pop(expr) Retourneert de populatievariantie die wordt berekend op basis van waarden van een groep.
var_samp(expr) Retourneert de steekproefvariantie die is berekend op basis van waarden van een groep.
variantie (expr) Retourneert de steekproefvariantie die is berekend op basis van waarden van een groep.

Vensterfuncties rangschikking

Functie Beschrijving
dense_rank() Retourneert de rangorde van een waarde vergeleken met alle waarden in de partitie.
ntile(n) Verdeelt de rijen voor elke vensterpartitie in n buckets, variërend van 1 tot maximaal n.
percent_rank() Berekent de rangschikkingspercentage van een waarde binnen de partitie.
rank() Retourneert de rangorde van een waarde vergeleken met alle waarden in de partitie.
row_number() Wijst een uniek, volgnummer toe aan elke rij, beginnend met één, volgens de volgorde van rijen binnen de vensterpartitie.

Functies van analytische vensters

Functie Beschrijving
cume_dist() Retourneert de positie van een waarde ten opzichte van alle waarden in de partitie.
lag(expr[,offset[,standaard]]) Retourneert de waarde van expr uit een voorgaande rij binnen de partitie.
lead(expr[,offset[,default]]) Retourneert de waarde van expr uit een volgende rij binnen de partitie.
nth_value(expr, offset[, ignoreNulls]) Retourneert de waarde van expr op een specifieke offset waarde in het venster.

Matrixfuncties

Functie Beschrijving
arrayExpr[indexExpr] Retourneert het element op positie indexExpr van MATRIX arrayExpr.
aggregate(expr,begin,merge[,finish]) Voegt elementen in een matrix samen met behulp van een aangepaste aggregator.
matrix([expr [, ...]]) Retourneert een matrix met de elementen in expr.
array_contains(matrix;waarde) Retourneert true als array deze bevat value.
array_distinct(matrix) Hiermee verwijdert u dubbele waarden uit array.
array_except(matrix1;matrix2) Retourneert een matrix van de elementen in array1 maar niet in array2.
array_intersect(matrix1;matrix2) Retourneert een matrix van de elementen in het snijpunt van array1 en array2.
array_join(matrix,scheidingsteken[,nullReplacement]) Voegt de elementen van arraysamen.
array_max(matrix) Retourneert de maximumwaarde in array.
array_min(matrix) Retourneert de minimumwaarde in array.
array_position(matrix;element) Retourneert de positie van het eerste exemplaar van element in array.
array_remove(matrix;element) Verwijdert alle exemplaren van element uit array.
array_repeat(element;aantal) Retourneert een matrix met elementcount tijden.
array_size(matrix) Retourneert het aantal elementen in array.
array_sort(matrix;func) Retourneert array gesorteerd op func.
array_union(matrix1;matrix2) Retourneert een matrix van de elementen in de samenvoeging van array1 en array2 zonder duplicaten.
arrays_overlap(matrix1, matrix2) Retourneert true als het snijpunt van array1 en array2 niet leeg is.
arrays_zip(matrix1 [, ...]) Retourneert een samengevoegde matrix met structs waarin de nde struct alle Nth-waarden van invoermatrices bevat.
kardinaliteit (expr) Retourneert de grootte van expr.
concat(expr1, expr2 [, ...]) Retourneert de samenvoeging van de argumenten.
element_at(arrayExpr, index) Retourneert het element van een arrayExpr op index.
exists(expr, pred) Retourneert true als pred waar is voor een element in expr.
explode(expr) Retourneert rijen door het nesten op te heffen expr.
explode_outer(expr) Retourneert rijen door het nesten op te heffen expr met behulp van buitenste semantiek.
filter(expr,func) Filtert de matrix in expr met behulp van de functie func.
flatten(arrayOfArrays) Transformeert een matrix van matrices in één matrix.
forall(expr, predFunc) Hiermee wordt getest of predFunc de bewaring voor alle elementen in de matrix geldt.
get(arrayExpr, index) Retourneert het element van een arrayExpr op index, beginnend bij 0.
inline(expr) Explodeert een matrix met structs in een tabel.
inline_outer(expr) Hiermee wordt een matrix met structs uitgeplot in een tabel met buitenste semantiek.
posexplode(expr) Retourneert rijen door het nesten van de matrix met nummering van posities ongedaan te maken.
posexplode_outer(expr) Retourneert rijen door het nesten van de matrix ongedaan te maken met het nummeren van posities met behulp van OUTER semantiek.
reduce(expr,begin,merge[,finish]) Voegt elementen in een matrix samen met behulp van een aangepaste aggregator.
reverse(matrix) Retourneert een omgekeerde tekenreeks of een matrix met omgekeerde volgorde van elementen.
reeks(starten,stoppen,stap) Hiermee wordt een matrix van elementen van start tot stop (inclusief) gegenereerd, waarbij wordt verhoogd met step.
shuffle(matrix) Retourneert een willekeurige permutatie van de matrix in expr.
size(expr) Retourneert de kardinaliteit van expr.
slice(expr,begin,lengte) Retourneert een subset van een matrix.
sort_array(expr[,oplopende volgorde]) Retourneert de matrix in expr gesorteerde volgorde.
transformatie(expr, func) Transformeert elementen in een matrix in expr met behulp van de functie func.
try_element_at(arrayExpr, index) Retourneert het element van een arrayExpr op index, of NULL als index buiten de afhankelijkheid is.
zip_with(expr1, expr2, func) Hiermee worden de matrices in expr1 en expr2, elementgewijs samengevoegd tot één matrix met behulp van func.

Functies toewijzen

Functie Beschrijving
mapExpr[keyExpr] Retourneert de waarde van keyExpr MAP mapExpr.
kardinaliteit (expr) Retourneert de grootte van expr.
element_at(mapExpr, sleutel) Geeft als resultaat de waarde van mapExpr voor key.
explode(expr) Retourneert rijen door het nesten op te heffen expr.
explode_outer(expr) Retourneert rijen door het nesten op te heffen expr met behulp van buitenste semantiek.
map([{key1, value1}[, ...]]) Hiermee maakt u een kaart met de opgegeven sleutel-waardeparen.
map_concat([expr1 [, ...]]) Retourneert de samenvoeging van alle expr toewijzingsexpressies.
map_contains_key(kaart, sleutel) Retourneert true als map bevat key, false anders.
map_entries(kaart) Retourneert een niet-geordende matrix van alle vermeldingen in map.
map_filter(expr, func) Hiermee filtert u vermeldingen in de kaart in expr met behulp van de functie func.
map_from_arrays(sleutels, waarden) Hiermee maakt u een kaart met een paar van de keys matrices en values .
map_from_entries(expr) Hiermee maakt u een kaart die is gemaakt op basis van de opgegeven matrix met vermeldingen.
map_keys(kaart) Retourneert een niet-geordende matrix met de sleutels van map.
map_values(kaart) Retourneert een niet-geordende matrix met de waarden van map.
map_zip_with(map1, map2, func) Hiermee wordt map1 en map2 samengevoegd tot één kaart.
size(expr) Retourneert de kardinaliteit van expr.
str_to_map(expr[,pairDelim[,keyValueDelim]]) Retourneert een kaart na het expr splitsen in sleutel-waardeparen met behulp van scheidingstekens.
transform_keys(expr, func) Hiermee worden sleutels in een kaart getransformeerd in expr met behulp van de functie func.
transform_values(expr, func) Transformeert waarden in een kaart in expr met behulp van de functie func.
try_element_at(mapExpr, sleutel) Retourneert de waarde van mapExpr voor key, of NULL als key deze niet bestaat.

Datum-, tijdstempel- en intervalfuncties

Zie Datum-/tijdpatronen voor meer informatie over datum- en tijdstempelnotaties.

Functie Beschrijving
intervalExpr / deler Retourneert interval gedeeld door divisor.
- intervalExpr Retourneert de ontkende waarde van intervalExpr.
intervalExpr1 - intervalExpr2 Retourneert de aftrekking van intervalExpr2 van intervalExpr1.
datetimeExpr1 - datetimeExpr2 Retourneert de aftrekking van datetimeExpr2 van datetimeExpr1.
+ intervalExpr Retourneert de waarde van intervalExpr.
intervalExpr1 + intervalExpr2 Retourneert de som van intervalExpr1 en intervalExpr2.
intervalExpr * multiplicand Retourneert intervalExpr vermenigvuldigd multiplicandmet .
abs(expr) Retourneert de absolute waarde van de intervalwaarde in expr.
add_months(begindatum;numMonths) Retourneert de datum na numMonthsstartDate.
curdate() Retourneert de huidige datum aan het begin van de query-evaluatie.
current_date() Retourneert de huidige datum aan het begin van de query-evaluatie.
current_timestamp() Retourneert de huidige tijdstempel aan het begin van de query-evaluatie.
current_timezone() Retourneert de lokale tijdzone van de huidige sessie.
date(expr) Hiermee wordt de waarde expr omgezet naar DATUM.
date_add(begindatum;numDays) Retourneert de datum numDays na startDate.
date_format(expr;fmt) Converteert een tijdstempel naar een tekenreeks in de indeling fmt.
date_from_unix_date(dagen) Hiermee maakt u een datum op basis van het aantal dagen sinds 1970-01-01.
date_part(veld;expr) Extraheert een deel van de datum, tijdstempel of interval.
date_sub(begindatum;numDays) Retourneert de datum numDays vóór startDate.
date_trunc(veld;expr) Retourneert tijdstempel afgekapt naar de eenheid die is opgegeven in field.
dateadd(startDate,numDays) Retourneert de datum numDays na startDate.
dateadd(eenheid; waarde; expr) Voegt s toe valueunitaan een tijdstempel expr.
dateediff(endDate;startDate) Retourneert het aantal dagen van startDate tot endDate.
datum(eenheid, start, stop) Retourneert het verschil tussen twee tijdstempels, gemeten in units.
day(expr) Retourneert de dag van de maand van de datum of tijdstempel.
dayofmonth(expr) Retourneert de dag van de maand van de datum of tijdstempel.
dayofweek(expr) Retourneert de dag van de week van de datum of tijdstempel.
dayofyear(expr) Retourneert de dag van het jaar van de datum of tijdstempel.
div-delerdividend Retourneert het integrale deel van de deling van interval divisor door interval dividend.
extract(veld FROM source) Retourneert field van source.
from_unixtime(unixTime;fmt) Retourneert unixTime in fmt.
from_utc_timestamp(expr;tijdzone) Retourneert een tijdstempel in die expr is opgegeven in UTC in de tijdzone timeZone.
hour(expr) Retourneert het uurgedeelte van een tijdstempel.
last_day(expr) Retourneert de laatste dag van de maand waartoe de datum behoort.
make_date(jaar;maand;dag) Hiermee maakt u een datum op basis van yearvelden , monthen day .
make_dt_interval([dagen[, uren[, mins[, secs]]]) Hiermee maakt u een daginterval van days, minshoursen secs.
make_interval(jaren, maanden, weken, dagen, uren, minuten, secs) Afgeschaft: hiermee maakt u een interval van years, months, weeks, days, hoursen minssecs.
make_timestamp(jaar,maand,dag,uur,min,sec[,tijdzone]) Hiermee maakt u een tijdstempel van yearvelden , daymonth, , hourmin, sec, en timezone .
make_ym_interval([jaar[, maanden]]) Hiermee maakt u een jaar-maandinterval van years, en months.
minuut (expr) Retourneert het minuutgedeelte van de tijdstempel in expr.
month(expr) Retourneert het maandgedeelte van de tijdstempel in expr.
months_between(expr1,expr2[,roundOff]) Geeft als resultaat het aantal maanden dat is verstreken tussen datums of tijdstempels in expr1 en expr2.
next_day(expr,dayOfWeek) Retourneert de eerste datum die later is dan expr en met de naam in dayOfWeek.
now() Retourneert de huidige tijdstempel aan het begin van de query-evaluatie.
kwartaal(expr) Retourneert het kwartaal van het jaar voor expr in het bereik 1 tot en met 4.
second(expr) Retourneert het tweede onderdeel van de tijdstempel in expr.
session_window(expr, gpDuration) Hiermee maakt u een sessievenster over een tijdstempelexpressie.
sign(expr) Retourneert -1,0, 0,0 of 1,0 als interval expr negatief, 0 of positief is.
signum(expr) Retourneert -1,0, 0,0 of 1,0 als interval expr negatief, 0 of positief is.
timestamp(expr) Casts expr naar TIMESTAMP.
timestamp_micros(expr) Hiermee maakt u een tijdstempel expr microseconden sinds UTC-epoch.
timestamp_millis(expr) Hiermee maakt u een tijdstempel expr milliseconden sinds UTC-epoch.
timestamp_seconds(expr) Hiermee maakt u tijdstempelseconden expr sinds UTC-epoch.
timestampadd(eenheid;waarde;expr) Voegt valueunits toe aan een tijdstempel expr.
timestampdiff(eenheid, start, stop) Retourneert het verschil tussen twee tijdstempels, gemeten in units.
to_date(expr[,fmt]) Retourneert expr cast naar een datum met een optionele opmaak.
to_timestamp(expr[,fmt]) Retourneert cast naar een tijdstempel expr met een optionele opmaak.
to_unix_timestamp(expr[,fmt]) Retourneert de tijdstempel in expr als een UNIX-tijdstempel.
to_utc_timestamp(expr;tijdzone) Retourneert de tijdstempel in expr een andere tijdzone als UTC.
trunc(expr; fmt) Retourneert een datum met een deel van de datum afgekapt tot de eenheid die is opgegeven door het opmaakmodel fmt.
try_add(expr1, expr2) Retourneert de som van expr1 en expr2, of NULL in het geval van een fout.
try_divide(dividend, deler) Retourneert dividend gedeeld door divisor, of NULL als divisor 0 is.
try_multiply(vermenigvuldiger; vermenigvuldiging) Retourneert multiplier vermenigvuldigd multiplicandmet , of NULL bij overloop.
try_subtract(expr1, expr2) Retourneert de aftrekking van expr2 van expr1, of NULL op overloop.
try_to_timestamp(expr[,fmt]) Retourneert cast naar een tijdstempel expr met een optionele opmaak, of NULL als de cast mislukt.
unix_date(expr) Retourneert het aantal dagen sinds 1970-01-01.
unix_micros(expr) Geeft als resultaat het aantal microseconden sinds 1970-01-01 00:00:00 UTC.
unix_millis(expr) Geeft als resultaat het aantal milliseconden sinds 1970-01-01 00:00:00 UTC.
unix_seconds(expr) Retourneert het aantal seconden sinds 1970-01-01 00:00:00 UTC.
unix_timestamp([expr[, fmt]]) eturnt de UNIX-tijdstempel van de huidige of opgegeven tijd.
weekdag(expr) Retourneert de dag van de week van expr.
weekvanjaar(expr) Retourneert de week van het jaar van expr.
year(expr) Retourneert het jaargedeelte van expr.
window(expr, width[, step[, start]]) Hiermee maakt u een op hopping gebaseerd sliding-venster over een tijdstempelexpressie.
window_time(venster) Retourneert de eindtijd van een schuifvenster dat wordt geproduceerd door de venster - of session_window-functies .

Georuimtelijke H3-functies

Zie H3 georuimtelijke functies voor informatie over georuimtelijke H3-functies.

Cast-functies en constructors

Zie Cast-functie en try_cast functie voor meer informatie over casten tussen typen.

Functie Beschrijving
matrix([expr [, ...]]) Retourneert een matrix met de elementen in expr.
bigint(expr) Hiermee wordt de waarde expr omgezet in BIGINT.
binary(expr) Casts de waarde van expr naar BINARY.
booleaanse waarde(expr) Casts expr naar Booleaanse waarde.
cast(expr AS type) Casts de waarde expr naar het doelgegevenstype type.
expr :: type Casts de waarde expr naar het doelgegevenstype type.
date(expr) Hiermee wordt de waarde expr naar DATUM gecast.
decimal(expr) Hiermee wordt de waarde expr omgezet in DECIMAAL.
double(expr) Hiermee wordt de waarde expr omgezet in DOUBLE.
float(expr) Hiermee wordt de waarde expr naar FLOAT gegoten.
int(expr) Hiermee wordt de waarde expr omgezet in GEHEEL GETAL.
make_date(jaar;maand;dag) Hiermee maakt u een datum op basis van yearvelden , monthen day .
make_dt_interval([dagen[, uren[, mins[, secs]]]]) Hiermee maakt u een daginterval van days, minshoursen secs.
make_interval(jaren, maanden, weken, dagen, uren, minuten, seconden) Hiermee maakt u een interval van years, months, , hoursdaysen secsmins . weeks
make_timestamp(jaar,maand,dag,uur,min,sec[;tijdzone]) Hiermee maakt u een tijdstempel van yearvelden , daymonth, , hourmin, sec, en timezone .
make_ym_interval([jaar[, maanden]]) Hiermee maakt u een jaar-maandinterval van years, en months.
map([{key1, value1} [, ...]]) Hiermee maakt u een kaart met de opgegeven sleutel-waardeparen.
named_struct({name1, val1} [, ...]) Hiermee maakt u een struct met de opgegeven veldnamen en -waarden.
smallint(expr) Casts de waarde expr naar SMALLINT.
tekenreeks(expr) Casts de waarde expr naar STRING.
struct(expr1 [, ...]) Hiermee maakt u een STRUCT met de opgegeven veldwaarden.
tinyint(expr) Casts expr naar TINYINT.
timestamp(expr) Casts expr naar TIMESTAMP.
to_char(numExpr, fmt) Retourneert numExpr cast naar STRING met behulp van opmaak fmt.'
to_date(expr[,fmt]) Retourneert expr cast naar een datum met een optionele opmaak.
to_number(expr, fmt) Retourneert cast naar expr DECIMAAL met behulp van opmaak fmt.
to_timestamp(expr[,fmt]) Retourneert cast naar een tijdstempel expr met een optionele opmaak.
try_cast(expr AS-type) Hiermee wordt de waarde expr veilig naar het doelgegevenstype type gecast.
try_to_number(expr, fmt) Retourneert cast naar expr DECIMAL met behulp van opmaak fmt, of NULL als expr een ongeldige is.

CSV-functies

Functie Beschrijving
from_csv(csvStr, schema[, opties]) Retourneert een struct-waarde met de csvStr en schema.
schema_of_csv(csv[, opties]) Retourneert het schema van een CSV-tekenreeks in DDL-indeling.
to_csv(expr[, opties]) Retourneert een CSV-tekenreeks met de opgegeven struct-waarde.

JSON-functies

Functie Beschrijving
jsonStr : jsonPath Retourneert velden die zijn geëxtraheerd uit de jsonStr.
from_json(jsonStr, schema[, opties]) Retourneert een struct-waarde met de jsonStr en schema.
get_json_object(expr, pad) Extraheert een JSON-object uit path.
json_array_length(jsonArray) Retourneert het aantal elementen in de buitenste JSON-matrix.
json_object_keys(jsonObject) Retourneert alle sleutels van het buitenste JSON-object als een matrix.
json_tuple(jsonStr, path1 [, ...]) Retourneert meerdere JSON-objecten als een tuple.
schema_of_json(json[, opties]) Retourneert het schema van een JSON-tekenreeks in DDL-indeling.
to_json(expr[, opties]) Retourneert een JSON-tekenreeks met de struct die is opgegeven in expr.

XPath-functies

Functie Beschrijving
xpath(xml, xpath) Retourneert waarden binnen de knooppunten van xml die overeenkomen met xpath.
xpath_boolean(xml, xpath) Retourneert true als de xpath expressie resulteert in true, of als er een overeenkomend knooppunt in xml is gevonden.
xpath_double(xml, xpath) Retourneert een DOUBLE-waarde uit een XML-document.
xpath_float(xml, xpath) Retourneert een FLOAT-waarde uit een XML-document.
xpath_int(xml, xpath) Retourneert een INTEGER-waarde uit een XML-document.
xpath_long(xml, xpath) Retourneert een BIGINT-waarde uit een XML-document.
xpath_number(xml, xpath) Retourneert een DOUBLE-waarde uit een XML-document.
xpath_short(xml, xpath) Retourneert een SHORT-waarde uit een XML-document.
xpath_string(xml, xpath) Retourneert de inhoud van het eerste XML-knooppunt dat overeenkomt met de XPath-expressie.

Diverse functies

Functie Beschrijving
assert_true(expr) Retourneert een fout als expr niet waar is.
CASE expr { WHEN opt1 THEN res1 } [...] [ELSE def] EINDE Retourneert resN voor de eerste optN die gelijk is expr aan of def als geen overeenkomt.
CASE { WHEN cond1 THEN res1 } [...] [ELSE def] EINDE Retourneert resN voor de eerste condN die resulteert in waar, of def als er geen is gevonden.
cloud_files_state(controlepunt) Retourneert de status op bestandsniveau van een autoloader-bron cloud_files .
coalesce(expr1, expr2 [, ...]) Retourneert het eerste niet-null-argument.
kubus (expr1 [, ...]) Hiermee maakt u een multidimensionale kubus met behulp van de opgegeven expressiekolommen.
current_catalog() Retourneert de huidige catalogus.
current_database() Retourneert het huidige schema.
current_metastore() Retourneert de huidige Metastore-id van Unity Catalog.
current_schema() Retourneert het huidige schema.
current_user() Retourneert de huidige gebruiker.
current_version() Retourneert de huidige versie van Azure Databricks.
decode(expr, { key, value } [, ...] [,defValue]) Retourneert de waarde die overeenkomt met de sleutel.
elt(index, expr1 [, ...] ) Retourneert de nde expressie.
equal_null(expr1, expr2) Retourneert true als gelijk is expr2 aan of beide expressies NULL, of false anderszinsexpr1.
greatest(expr1, expr2 [, ...]) Retourneert de grootste waarde van alle argumenten, waarbij null-waarden worden overgeslagen.
groepering (kolom) Geeft aan of een opgegeven kolom in een GROUPING SET, ROLLUPof CUBE een subtotaal vertegenwoordigt.
grouping_id([col1 [, ...]]) Retourneert het groepeerniveau voor een set kolommen.
hash(expr1 [, ...]) Retourneert een gehashte waarde van de argumenten.
java_method(klasse, methode[, arg1 [, ...]]) Hiermee wordt een methode met weerspiegeling aangeroepen.
if(cond, expr1, expr2) Retourneert expr1 als cond is trueof expr2 anderszins.
iff(cond, expr1, expr2) Retourneert expr1 als cond is trueof expr2 anderszins.
ifnull(expr1, expr2) Retourneert expr2 als expr1 is NULLof expr1 anderszins.
input_file_block_length() Retourneert de lengte in bytes van het blok dat wordt gelezen.
input_file_block_start() Retourneert de begin offset in bytes van het blok dat wordt gelezen.
input_file_name() Retourneert de naam van het bestand dat wordt gelezen, of een lege tekenreeks als deze niet beschikbaar is.
is_member(groep) Retourneert true als de huidige gebruiker lid is van de groep.
isnull(expr) Retourneert true als expr is NULL.
isnotnull(expr) Retourneert true als expr dit niet NULLis.
least(expr1 [, ...]) Retourneert de kleinste waarde van alle argumenten, waarbij null-waarden worden overgeslagen.
list_secrets() Retourneert de sleutels die de gebruiker mag zien van de databricks-geheime service.
monotonically_increasing_id() Retourneert monotonisch oplopende 64-bits gehele getallen.
nullif(expr1, expr2) Retourneert NULL als expr1 gelijk is expr2aan of expr1 anderszins.
nvl(expr1, expr2) Retourneert expr2 als expr1 is NULLof expr1 anderszins.
nvl2(expr1, expr2, expr3) Retourneert expr2 als expr1 niet NULL, of expr3 anderszins.
raise_error(expr) Genereert een uitzondering met expr als het bericht.
range(end) Retourneert een tabel met waarden binnen een opgegeven bereik.
range(begin, einde [, stap [, numParts]]) Retourneert een tabel met waarden binnen een opgegeven bereik.
reflect(klasse, methode[, arg1 [, ...]]) Hiermee wordt een methode met weerspiegeling aangeroepen.
geheim(bereik, sleutel) Hiermee wordt een geheime waarde geëxtraheerd met de opgegeven scope en key uit de geheime service van Databricks.
spark_partition_id() Retourneert de huidige partitie-id.
stack(numRows, expr1 [, ...]) Scheidt expr1, ..., exprN in numRows rijen.
table_changes(table_str; begin [, einde]) Retourneert een logboek met wijzigingen in een Delta Lake-tabel waarvoor wijzigingsgegevensfeed is ingeschakeld.
typeof(expr) Retourneer een tekenreeks met DDL-indeling voor het gegevenstype van expr.
uuid() Retourneert een UUID-tekenreeks (Universally Unique Identifier).
window(expr, width[, step [, start]]) Hiermee maakt u een op hopping gebaseerd sliding-venster over een tijdstempelexpressie.
xxhash64(expr1 [, ...]) Retourneert een 64-bits hashwaarde van de argumenten.
version() Retourneert de Apache Spark-versie.