Limieten, quota's en beperkingen voor het Azure-abonnement en de Azure-service

In dit document worden enkele van de meest voorkomende limieten van Microsoft Azure vermeld. Deze worden ook wel quota genoemd.

Zie Overzicht van Azure-prijzen voor meer informatie over Azure-prijzen. Daar kunt u uw kosten schatten met behulp van de prijscalculator. U kunt ook naar de pagina met prijsgegevens gaan voor een bepaalde service, bijvoorbeeld Windows-VM's. Zie Onverwachte kosten voorkomen met Azure-facturering en kostenbeheer voor tips voor het beheren van uw kosten.

Limieten beheren

Notitie

Sommige services hebben aanpasbare limieten.

Wanneer een service geen aanpasbare limieten heeft, gebruiken de volgende tabellen de kop Limiet. In die gevallen zijn de standaard- en maximumlimieten hetzelfde.

Wanneer de limiet kan worden aangepast, bevatten de tabellen Standaardlimiet en Maximumlimietheaders . De limiet kan worden verhoogd boven de standaardlimiet, maar niet boven de maximumlimiet.

Als u de limiet of het quotum boven de standaardlimiet wilt verhogen, opent u gratis een onlineaanvraag voor klantondersteuning.

De termen zachte limiet en harde limiet worden vaak informeel gebruikt om de huidige, aanpasbare limiet (zachte limiet) en de maximumlimiet (harde limiet) te beschrijven. Als een limiet niet instelbaar is, is er geen zachte limiet, alleen een harde limiet.

Gratis proefabonnementen komen niet in aanmerking voor limiet- of quotumverhogingen. Als u een gratis proefabonnement hebt, kunt u upgraden naar een betalen per gebruik-abonnement . Zie Voor meer informatie upgraden van uw gratis Azure-proefabonnement naar een abonnement met betalen per gebruik en de veelgestelde vragen over een gratis proefabonnement.

Sommige limieten worden op regionaal niveau beheerd.

Laten we vCPU-quota als voorbeeld gebruiken. Als u een quotumverhoging wilt aanvragen met ondersteuning voor vCPU's, moet u bepalen hoeveel vCPU's u in welke regio's wilt gebruiken. Vervolgens vraagt u een verhoging van de vCPU-quota aan voor de hoeveelheden en regio's die u wilt. Als u 30 vCPU's in West-Europa nodig hebt om uw toepassing daar uit te voeren, vraagt u specifiek 30 vCPU's aan in West-Europa. Uw vCPU-quotum wordt in geen enkele andere regio verhoogd. Alleen West-Europa heeft het quotum van 30 vCPU's.

Als gevolg hiervan moet u bepalen wat uw quotum voor uw workload in één regio moet zijn. Vraag vervolgens die hoeveelheid aan in elke regio waarin u wilt implementeren. Zie Fouten voor resourcequota oplossen voor hulp bij het bepalen van uw huidige quota voor specifieke regio's.

Algemene limieten

Zie Naamgevingsregels en -beperkingen voor Azure-resources voor limieten voor resourcenamen.

Zie Beperking van Resource Manager aanvragen voor informatie over Resource Manager API-lees- en schrijflimieten.

Limieten voor beheergroepen

De volgende limieten zijn van toepassing op beheergroepen.

Resource Limiet
Beheergroepen per Azure AD-tenant 10.000
Abonnementen per beheergroep Onbeperkt.
Niveaus van hiërarchie voor beheergroepen Hoofdmapniveau plus 6 niveaus1
Directe bovenliggende beheergroep per beheergroep Eén
Implementaties van beheergroepniveau per locatie 8002
Locaties van implementaties op beheergroepsniveau 10

1De 6 niveaus zijn exclusief het abonnementsniveau.

2Als u de limiet van 800 implementaties bereikt, verwijdert u implementaties die niet meer nodig zijn uit de geschiedenis. Gebruik Remove-AzManagementGroupDeployment of az deployment mg delete om implementaties op beheergroepsniveau te verwijderen.

Abonnementslimieten

De volgende limieten zijn van toepassing wanneer u Azure Resource Manager en Azure-resourcegroepen gebruikt.

Resource Limiet
Azure-abonnementen die zijn gekoppeld aan een Azure Active Directory-tenant Onbeperkt
Medebeheerders per abonnement Onbeperkt
Resourcegroepen per abonnement 980
Aanvraaggrootte voor Azure Resource Manager API 4.194.304 bytes
Tags per abonnement1 50
Unieke tagberekeningen per abonnement2 80,000
Implementaties van abonnementsniveau per locatie 8003
Locaties van implementaties op abonnementsniveau 10

1U kunt maximaal 50 tags rechtstreeks op een abonnement toepassen. Het abonnement kan echter een onbeperkt aantal tags bevatten die worden toegepast op resourcegroepen en resources binnen het abonnement. Het aantal tags per resource of resourcegroep is beperkt tot 50.

2 Resource Manager retourneert alleen een lijst met tagnaam en -waarden in het abonnement als het aantal unieke tags 80.000 of minder is. Een unieke tag wordt gedefinieerd door de combinatie van resource-id, tagnaam en tagwaarde. Twee resources met dezelfde tagnaam en -waarde worden bijvoorbeeld berekend als twee unieke tags. U kunt nog steeds een resource vinden op tag wanneer het aantal groter is dan 80.000.

3 Implementaties worden automatisch verwijderd uit de geschiedenis wanneer u de limiet nadert. Raadpleeg Automatic deletions from deployment history (Automatische verwijderingen uit de implementatiegeschiedenis) voor meer informatie.

Limieten voor resourcegroepen

Resource Limiet
Resources per resourcegroep Het aantal resources wordt niet beperkt door de resourcegroep. In plaats daarvan wordt het aantal beperkt door het resourcetype in een resourcegroep. Zie de volgende rij.
Resources per resourcegroep, per resourcetype 800 - Sommige resourcetypen kunnen de limiet van 800 overschrijden. Raadpleeg Resources not limited to 800 instances per resource group (Resources die niet beperkt zijn tot 800 exemplaren per resourcegroep).
Implementaties per resourcegroep in de implementatiegeschiedenis 8001
Resources per implementatie 800
Beheervergrendelingen per uniek bereik 20
Aantal tags per resource of resourcegroep 50
Lengte van tagsleutel 512
Lengte van tagwaarde 256

1Implementaties worden automatisch uit de geschiedenis verwijderd wanneer u de limiet nadert. Als u een item uit de implementatiegeschiedenis verwijdert, heeft dit geen gevolgen voor de geïmplementeerde resources. Raadpleeg Automatic deletions from deployment history (Automatische verwijderingen uit de implementatiegeschiedenis) voor meer informatie.

Limieten voor sjablonen

Waarde Limiet
Parameters 256
Variabelen 256
Resources (inclusief het aantal kopieën) 800
Uitvoerwaarden 64
Sjabloonexpressie 24.576 tekens
Resources in geëxporteerde sjablonen 200
Sjabloongrootte 4 MB
Grootte van parameterbestand 4 MB

U kunt enkele limieten voor sjablonen overschrijden met behulp van een geneste sjabloon. Voor meer informatie raadpleegt u Use linked templates when you deploy Azure resources (Gekoppelde sjablonen gebruiken bij het implementeren van Azure-resources). Als u het aantal parameters, variabelen of uitvoerwaarden wilt verkleinen, kunt u verschillende waarden combineren in een object. Raadpleeg Objects as parameters (Objecten als parameters) voor meer informatie.

Er kan een fout optreden met een sjabloon of parameterbestand van minder dan 4 MB als de totale grootte van de aanvraag te groot is. Zie Fouten oplossen voor taakgrootte overschreden voor meer informatie over het vereenvoudigen van uw sjabloon om een grote aanvraag te voorkomen.

Limieten voor Azure Active Directory

Dit zijn de gebruiksbeperkingen en andere servicelimieten voor de Azure AD-service.

Categorie Limiet
Tenants
 • Eén gebruiker kan tot maximaal 500 Azure AD-tenants behoren als lid of gast.
 • Eén gebruiker kan maximaal 200 directory's maken.
 • Limiet van 300 abonnementen op basis van licenties (zoals Microsoft 365-abonnementen) per tenant
 • Domains
 • U kunt niet meer dan 5000 beheerde domeinnamen toevoegen.
 • Als u al uw domeinen instelt voor federatie met on-premises Active Directory, kunt u niet meer dan 2500 domeinnamen toevoegen in elke tenant.
 • Resources
  • Standaard kunnen gebruikers van de Azure Active Directory Free-editie maximaal 50.000 Azure AD resources in één tenant maken. Als u ten minste één geverifieerd domein hebt, wordt het standaard Azure AD-servicequotum voor uw organisatie uitgebreid naar 300.000 Azure AD-resources.
   Het quotum voor Azure AD service voor organisaties die zijn gemaakt door selfserviceregistratie blijft 50.000 Azure AD resources, zelfs nadat u een interne beheerdersovername hebt uitgevoerd en de organisatie is geconverteerd naar een beheerde tenant met ten minste één geverifieerd domein. Deze servicelimiet is niet gerelateerd aan de limiet van 500.000 resources voor de prijscategorie op de Azure AD-pagina met prijzen.
   Als u het standaardquotum wilt overschrijden, moet u contact opnemen met Microsoft Ondersteuning.
  • Niet-beheerders mogen maximaal 250 Azure AD-resources maken. Zowel actieve resources als verwijderde resources die nog kunnen worden hersteld, tellen mee voor dit quotum. Alleen verwijderde Azure AD-resources die minder dan 30 dagen geleden zijn verwijderd, kunnen nog worden hersteld. Verwijderde Azure AD-resources die niet meer kunnen worden hersteld, tellen 30 dagen lang voor een kwart van de oorspronkelijke waarde mee voor het quotum.
   Als u ontwikkelaars hebt die dit quotum waarschijnlijk herhaaldelijk overschrijden in de loop van hun normale taken, kunt u een aangepaste rol maken en toewijzen met machtiging voor het maken van een onbeperkt aantal app-registraties.
  • Resourcebeperkingen zijn van toepassing op alle mapobjecten in een bepaalde Azure AD tenant, inclusief gebruikers, groepen, toepassingen en service-principals.
  Schema-uitbreidingen
  • Uitbreidingen van het type 'tekenreeks' mogen uit maximaal 256 tekens bestaan.
  • Uitbreidingen van het type 'binair' mogen uit maximaal 256 bytes bestaan.
  • Voor alle typen en alle toepassingen samen mogen er slechts 100 uitbreidingswaarden naar één Azure AD-resource worden geschreven.
  • Alleen de entiteiten User, Group, TenantDetail, Device, Application en ServicePrincipal mogen worden uitgebreid met kenmerken met één waarde van het type 'tekenreeks' of 'binair'.
  Toepassingen
  • Maximaal 100 gebruikers en service-principals mogen eigenaar zijn van één toepassing.
  • Een gebruiker, groep of service-principal kan maximaal 1500 app-roltoewijzingen hebben. De beperking geldt voor de service-principal, gebruiker of groep voor alle app-rollen en niet voor het aantal toewijzingen voor één app-rol.
  • Aan een app die is geconfigureerd voor eenmalige aanmelding op basis van een wachtwoord, kunnen maximaal 48 groepen worden toegewezen met geconfigureerde referenties.
  • Een gebruiker kan referenties hebben geconfigureerd voor maximaal 48 apps met behulp van eenmalige aanmelding op basis van een wachtwoord. Deze limiet geldt alleen voor referenties die zijn geconfigureerd wanneer de gebruiker rechtstreeks aan de app is toegewezen, niet wanneer de gebruiker lid is van een groep die is toegewezen.
  • Zie aanvullende limieten in Validatieverschillen per ondersteunde accounttypen.
  Manifest van de toepassing Er kunnen maximaal 1200 vermeldingen worden toegevoegd aan het toepassingsmanifest.
  Zie aanvullende limieten in Validatieverschillen per ondersteunde accounttypen.
  Groepen
  • Een gebruiker die geen beheerder is, kan maximaal 250 groepen maken in een Azure AD-organisatie. Elke Azure AD beheerder die groepen in de organisatie kan beheren, kan ook een onbeperkt aantal groepen maken (tot de Azure AD objectlimiet). Als u een rol toewijst aan een gebruiker om de limiet voor die gebruiker te verwijderen, wijst u een ingebouwde rol met minder bevoegdheden toe, zoals Gebruikersbeheerder of Groepsbeheerder.
  • Een Azure AD organisatie kan maximaal 5000 dynamische groepen en dynamische beheereenheden combineren.
  • Er kunnen maximaal 500 groepen met roltoewijzing worden gemaakt in één Azure AD organisatie (tenant).
  • Maximaal 100 gebruikers mogen eigenaar zijn van één groep.
  • Een willekeurig aantal Azure AD-resources kan lid zijn van één groep.
  • Een gebruiker kan lid zijn van een willekeurig aantal groepen. Wanneer beveiligingsgroepen worden gebruikt in combinatie met SharePoint Online, kan een gebruiker deel uitmaken van in totaal 2049 beveiligingsgroepen. Dit omvat zowel directe als indirecte groepslidmaatschappen. Wanneer deze limiet wordt overschreden, worden verificatie en zoekresultaten onvoorspelbaar.
  • Standaard is het aantal leden in een groep dat u met behulp van Azure AD Connect vanaf uw on-premises Active Directory naar Azure Active Directory kunt synchroniseren beperkt tot 50.000. Als u een groepslidmaatschap wilt synchroniseren dat deze limiet overschrijdt, moet u de eindpunt-API van Azure AD Connect Sync V2 onboarden.
  • Wanneer u een lijst met groepen selecteert, kunt u een verloopbeleid voor groepen toewijzen aan maximaal 500 Microsoft 365-groepen. Er is geen limiet wanneer het beleid wordt toegepast op alle Microsoft 365-groepen.

  Op dit moment worden de volgende scenario's ondersteund met geneste groepen:
  • De ene groep kan worden toegevoegd als lid van een andere groep en u kunt groeps genest maken.
  • Claims voor groepslidmaatschap. Wanneer een app is geconfigureerd voor het ontvangen van claims voor groepslidmaatschap in het token, worden geneste groepen opgenomen waarvan de aangemelde gebruiker lid is.
  • Voorwaardelijke toegang (wanneer een beleid voor voorwaardelijke toegang een groepsbereik heeft).
  • De toegang tot het zelf opnieuw instellen van wachtwoorden beperken.
  • Beperken welke gebruikers Azure AD Join en apparaatregistratie kunnen doen.

  De volgende scenario's worden niet ondersteund met geneste groepen:
  • App-roltoewijzing, voor zowel toegang als inrichting. Het toewijzen van groepen aan een app wordt ondersteund, maar groepen die binnen de rechtstreeks toegewezen groep zijn genest, hebben geen toegang.
  • Groepslicenties (automatisch een licentie toewijzen aan alle leden van een groep).
  • Microsoft 365-groepen.
  Toepassingsproxy
  • Maximaal 500 transacties* per seconde per toepassingsproxy toepassing.
  • Maximaal 750 transacties per seconde voor de Azure AD organisatie.

   *Een transactie wordt gedefinieerd als één HTTP-aanvraag en -antwoord voor een unieke resource. Wanneer clients worden beperkt, ontvangen ze een 429-antwoord (te veel aanvragen).
  Toegangsvenster Er is geen limiet voor het aantal toepassingen per gebruiker dat kan worden weergegeven in de Toegangsvenster, ongeacht het aantal toegewezen licenties.
  Rapporten Er kunnen maximaal 1000 rijen worden bekeken of gedownload in elk rapport. Aanvullende gegevens worden afgekapt.
  Beheereenheden
  • Een Azure AD-resources kan lid zijn van maximaal 30 beheereenheden.
  • Een Azure AD organisatie kan maximaal 5000 dynamische groepen en dynamische beheereenheden combineren.
  Azure AD-rollen en -machtigingen
  • Er kunnen maximaal 100 Azure AD aangepaste rollen worden gemaakt in een Azure AD organisatie.
  • Maximaal 150 Azure AD aangepaste roltoewijzingen voor één principal op elk bereik.
  • Maximaal 100 Azure AD ingebouwde roltoewijzingen voor één principal op niet-tenantbereik (zoals een beheereenheid of Azure AD-object). Er is geen limiet voor het Azure AD van ingebouwde roltoewijzingen op tenantbereik. Zie Azure AD-rollen toewijzen op verschillende bereiken voor meer informatie.
  • Een groep kan niet worden toegevoegd als groepseigenaar.
  • De mogelijkheid van gebruikers om tenantgegevens van andere gebruikers te lezen kan niet worden beperkt, behalve door in de hele Azure AD-organisatie de toegang van alle gebruikers die geen beheerder zijn tot alle tenantgegevens uit te schakelen (niet aanbevolen). Zie De standaardmachtigingen voor lidgebruikers beperken voor meer informatie.
  • Het kan tot 15 minuten duren of u moet zich afmelden en weer aanmelden voordat toevoegingen en intrekkingen van beheerdersrollidmaatschappen van kracht worden.
  Beleid voor voorwaardelijke toegang Er kunnen maximaal 195 beleidsregels worden gemaakt in één Azure AD organisatie (tenant).
  Gebruiksvoorwaarden U kunt niet meer dan 40 termen toevoegen aan één Azure AD organisatie (tenant).

  API Management limieten

  Resource Limiet
  Maximum aantal schaaleenheden 12 per regio1
  Cachegrootte 5 GiB per eenheid2
  Gelijktijdige back-end verbindingen3 per HTTP-instantie 2\.048 per eenheid4
  Maximumgrootte van antwoord in cache 2 MiB
  Maximale grootte van beleidsdocument 256 KiB5
  Maximum aantal aangepaste gateway-domeinen per service-exemplaar6 20
  Maximum aantal CA-certificaten per service-exemplaar7 10
  Maximum aantal service-exemplaren per abonnement8 20
  Maximum aantal abonnementen per service-exemplaar8 500
  Maximum aantal clientcertificaten per service-exemplaar8 50
  Maximum aantal API's per service-exemplaar8 50
  Maximum aantal API Management-bewerkingen per service-exemplaar8 1000
  Maximale totale aanvraagduur8 30 seconden
  Maximale grootte van nettolading aanvraag8 1 GiB
  Maximumgrootte van de gebufferde nettolading8 2 MiB
  Maximumgrootte aanvraag-URL9 16.384 bytes
  Maximumlengte van URL-padsegment10 1024 tekens
  Maximale grootte van HET API-schema dat wordt gebruikt door validatiebeleid10 4 MB
  Maximum aantal schema's10 100
  Maximale grootte van aanvraag- of antwoordtekst in beleid voor validatie-inhoud10 100 kB
  Maximum aantal zelf-hostende gateways11 25
  Maximum aantal actieve WebSocket-verbindingen per eenheid 20012
  Maximum aantal tags dat wordt ondersteund door een API Management-resource 15
  Maximum aantal autorisatieproviders per service-exemplaar 1000
  Maximum aantal autorisaties per autorisatieprovider 10.000
  Maximum aantal toegangsbeleidsregels per autorisatie 100
  Maximum aantal autorisatieaanvragen per minuut per autorisatie 250
  Maximum aantal werkruimten per service-exemplaar10 100

  1 Schaallimieten zijn afhankelijk van de prijscategorie. Zie Prijzen voor API Managementvoor meer informatie over de prijscategorieën en hun schaallimieten.
  2 Cachegrootte per eenheid is afhankelijk van de prijscategorie. Zie Prijzen voor API Managementvoor de prijscategorieën en hun schaallimieten.
  3 Verbindingen worden gegroepeerd en opnieuw gebruikt, tenzij ze expliciet worden gesloten door de back-end.
  4 Deze limiet is per eenheid van de lagen Basic, Standard en Premium. De Developer-laag is beperkt tot 1.024. Deze limiet is niet van toepassing op de Consumption-laag.
  5 Deze limiet is van toepassing op de lagen Basic, Standard en Premium. In de Consumption-laag is de grootte van beleidsdocumenten beperkt tot 16 KiB.
  6 Meerdere aangepaste domeinen worden alleen ondersteund in de developer- en Premium-lagen.
  7 CA-certificaten worden niet ondersteund in de verbruikslaag.
  8 Deze limiet geldt alleen voor de verbruikslaag. Er zijn geen specifieke limieten in andere lagen, maar dit is afhankelijk van de service-infrastructuur, beleidsconfiguratie, het aantal gelijktijdige aanvragen en andere factoren.
  9 Is alleen van toepassing op de verbruikslaag. Bevat een queryreeks van maximaal 2048 bytes.
  10 Neem contact op met ondersteuning als u deze limiet wilt verhogen.
  11 zelf-hostende gateways worden alleen ondersteund in de developer- en Premium-lagen. De limiet geldt voor het aantal zelf-hostende gatewayresources. Als u deze limiet wilt verhogen, neemt u contact op met de ondersteuning. Merk op dat het aantal knooppunten (of replica's) dat is gekoppeld aan een zelf-hostende gatewayresource onbeperkt is in de Premium-laag, en is beperkt is tot één knooppunt in de Developer-laag.
  12 Deze limiet is niet van toepassing op de developer-laag. In de ontwikkelaarslaag is de limiet 100.

  App Service limieten

  Resource Gratis Gedeeld Basic Standard Premium (v1-v3) Geïsoleerd
  Web-, mobiele of API-apps per Azure App Service-abonnement1 10 100 Onbeperkt2 Onbeperkt2 Onbeperkt2 Onbeperkt2
  App Service-plan 10 per regio

  1 gratis Linux App Service-abonnement per regio
  10 per resourcegroep 100 per resourcegroep 100 per resourcegroep 100 per resourcegroep 100 per resourcegroep
  Type rekenproces Gedeeld Gedeeld Toegewezen3 Toegewezen3 Toegewezen3

  Toegewezen3
  Uitbreiden (maximum aantal exemplaren) 1 gedeeld 1 gedeeld 3 toegewezen3 10 toegewezen3 20 toegewezen voor v1; 30 toegewezen voor v2 en v3. 3 100 toegewezen4
  Opslag5 1 GB5 1 GB5 10 GB5 50 GB5 250 GB5 1 TB12

  De maximaal beschikbare opslag is 999 GB.
  CPU-tijd (5 minuten)6 3 minuten 3 minuten Onbeperkt, tegen standaardtarieven Onbeperkt, tegen standaardtarieven Onbeperkt, tegen standaardtarieven Onbeperkt, tegen standaardtarieven
  CPU-tijd (dag)6 60 minuten 240 minuten Onbeperkt, tegen standaardtarieven Onbeperkt, tegen standaardtarieven Onbeperkt, tegen standaardtarieven Onbeperkt, tegen standaardtarieven
  Geheugen (1 uur) 1024 MB per App Service-abonnement 1024 MB per app N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
  Bandbreedte 165 MB Onbeperkt, gegevensoverdrachttarieven van toepassing Onbeperkt, gegevensoverdrachttarieven van toepassing Onbeperkt, gegevensoverdrachttarieven van toepassing Onbeperkt, gegevensoverdrachttarieven van toepassing Onbeperkt, gegevensoverdrachttarieven van toepassing
  Toepassingsarchitectuur 32-bits 32-bits 32-bits/64-bits 32-bits/64-bits 32-bits/64-bits 32-bits/64-bits
  Websockets per exemplaar7 5 35 350 Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt
  Uitgaande IP-verbindingen per exemplaar 600 600 Is afhankelijk van de exemplaargrootte8 Is afhankelijk van de exemplaargrootte8 Is afhankelijk van de exemplaargrootte8 16.000
  Gelijktijdige verbindingen van foutopsporingsprogramma per toepassing 1 1 1 5 5 5
  App Service certificaten per abonnement Niet ondersteund Niet ondersteund 10 10 10 10
  Aangepaste domeinen per app 0 (alleen subdomein azurewebsites.net) 500 500 500 500 500
  Aangepast domein voor SSL-ondersteuning Niet ondersteund, jokertekencertificaat voor *.azurewebsites.net standaard beschikbaar Niet ondersteund, jokertekencertificaat voor *.azurewebsites.net standaard beschikbaar Onbeperkte SNI SSL-verbindingen Onbeperkte SNI SSL- en 1 IP SSL-verbindingen inbegrepen Onbeperkte SNI SSL- en 1 IP SSL-verbindingen inbegrepen Onbeperkte SNI SSL- en 1 IP SSL-verbindingen inbegrepen
  Hybride verbindingen 5 per abonnement 25 per abonnement 220 per app 220 per app
  Integratie van virtueel netwerk X X X X
  Privé-eindpunten X X 100 per app
  Geïntegreerde load balancer X X X X X9
  Toegangsbeperkingen 512 regels per app 512 regels per app 512 regels per app 512 regels per app 512 regels per app 512 regels per app
  Altijd aan X X X X
  Geplande back-ups Geplande back-ups elke 2 uur, maximaal 12 back-ups per dag (handmatig + gepland Geplande back-ups om de 2 uur, een maximum van 12 back-ups per dag (handmatig + gepland) Geplande back-ups elk uur, een maximum van 50 back-ups per dag (handmatig + gepland) Geplande back-ups elk uur, een maximum van 50 back-ups per dag (handmatig + gepland)
  Automatisch schalen X X X
  WebJobs10 X X X X X X
  Eindpuntbewaking X X X X
  Faseringssleuven per app 5 20 20
  Testen in productie X X X
  Diagnostische logboeken X X X X X X
  Kudu X X X X X X
  Verificatie en autorisatie X X X X X X
  App Service beheerde certificaten11 X X X X
  SLA 99.95% 99.95% 99.95% 99.95%

  1 Apps en opslagquota zijn per App Service abonnement, tenzij anders vermeld.

  2 Het werkelijke aantal apps dat u op deze machines kunt hosten, is afhankelijk van de activiteit van de apps, de grootte van de machine-exemplaren en het bijbehorende resourcegebruik.

  3 Toegewezen exemplaren kunnen van verschillende grootten zijn. Zie Prijzen van App Service voor meer informatie.

  4 Meer zijn toegestaan op verzoek.

  5 De opslaglimiet is de totale inhoudsgrootte voor alle apps in hetzelfde App Service-plan. De totale inhoudsgrootte van alle apps in alle App Service-plannen in één resourcegroep en regio mag niet groter zijn dan 500 GB. Het bestandssysteemquotum voor App Service gehoste apps wordt bepaald door de aggregatie van App Service plannen die zijn gemaakt in een regio en resourcegroep.

  6 Deze resources worden beperkt door fysieke resources op de toegewezen exemplaren (de instantiegrootte en het aantal exemplaren).

  7 Als u een app in de Basic-laag schaalt naar twee exemplaren, hebt u 350 gelijktijdige verbindingen voor elk van de twee exemplaren. Voor de standaardlaag en hoger zijn er geen theoretische limieten voor het aantal websockets, maar het aantal websockets kan door andere factoren worden beperkt. Bijvoorbeeld maximaal aantal toegestane gelijktijdige aanvragen (gedefinieerd door maxConcurrentRequestsPerCpu): 7500 per kleine VM, 15.000 per gemiddelde VM (7500 x 2 kernen) en 75.000 per grote VM (18.750 x 4 kernen).

  8 Het maximum aantal IP-verbindingen is per exemplaar en is afhankelijk van de grootte van het exemplaar: 1.920 per B1/S1/P1V3-exemplaar, 3.968 per B2/S2/P2V3-exemplaar, 8.064 per B3/S3/P3V3-exemplaar.

  9 App Service Geïsoleerde SKU's kunnen intern worden verdeeld (ILB) met Azure Load Balancer, zodat er geen openbare verbinding via internet is. Als gevolg hiervan moeten sommige functies van een ILB-geïsoleerde App Service worden gebruikt vanaf machines met rechtstreekse toegang tot het ILB-netwerkeindpunt.

  10 Voer aangepaste uitvoerbare bestanden en/of scripts uit op aanvraag, volgens een schema of continu als achtergrondtaak binnen uw App Service exemplaar. AlwaysOn is vereist voor de continue uitvoering van webjobs. Er is geen vooraf gedefinieerde limiet voor het aantal webjobs dat kan worden uitgevoerd in een App Service-exemplaar. Er zijn praktische limieten die afhankelijk zijn van wat de toepassingscode probeert te doen.

  11 Alleen standaardcertificaten uitgeven (jokertekencertificaten zijn niet beschikbaar). Beperkt tot slechts één gratis certificaat per aangepast domein.

  12 Totaal opslaggebruik voor alle apps die zijn geïmplementeerd in één App Service Environment (ongeacht hoe ze zijn toegewezen aan verschillende resourcegroepen).

  Automatiseringslimieten

  Procesautomatisering

  Resource Limiet Notities
  Maximumaantal nieuwe taken dat elke 30 seconden per Azure Automation-account kan worden verzonden (niet-geplande taken) 100 Wanneer deze limiet wordt bereikt, mislukken de volgende verzoeken om een taak te maken. De client ontvangt een foutmelding.
  Maximumaantal gelijktijdige actieve taken om dezelfde tijd per Automation-account (niet-geplande taken) 200 Wanneer deze limiet wordt bereikt, mislukken de volgende verzoeken om een taak te maken. De client ontvangt een foutmelding.
  Maximale opslaggrootte van taakmetagegevens voor een doorlopende periode van 30 dagen 10 GB (ongeveer 4 miljoen taken) Wanneer deze limiet wordt bereikt, mislukken de volgende verzoeken om een taak te maken.
  Maximale limiet voor taakstreams 1 MiB Eén stream mag niet groter zijn dan 1 MiB.
  Maximale limiet voor taakstromen in Azure Automation portal 200 kB Portallimiet voor het weergeven van de taaklogboeken.
  Maximumaantal modules dat elke 30 seconden per Automation-account kan worden geïmporteerd 5
  Maximale grootte van een module 100 MB
  Maximale grootte van een knooppuntconfiguratiebestand 1 MB Van toepassing op statusconfiguratie
  Taak-runtime, Gratis laag 500 minuten per abonnement per kalendermaand
  Maximale hoeveelheid schijfruimte die per sandbox is toegestaan1 1 GB Alleen van toepassing op Azure-sandboxes.
  Maximale hoeveelheid geheugen die aan een sandbox wordt gegeven1 400 MB Alleen van toepassing op Azure-sandboxes.
  Maximumaantal netwerksockets dat per sandbox is toegestaan1 1000 Alleen van toepassing op Azure-sandboxes.
  Maximale runtime die per runbook is toegestaan1 3 uur Alleen van toepassing op Azure-sandboxes.
  Maximumaantal Automation-accounts in een abonnement Geen limiet
  Maximum aantal hybrid runbook workers van het systeem per Automation-account 4000
  Maximum aantal Hybrid Runbook Workers per Automation-account 4000
  Maximumaantal gelijktijdige taken dat op één hybride runbook-werkrol kan worden uitgevoerd 50
  Maximale parametergrootte voor runbook-taken 512 KB
  Maximumaantal runbook-parameters 50 Als u de limiet van 50 parameters hebt bereikt, kunt u een JSON- of XML-tekenreeks doorgeven aan een parameter en deze parseren met het runbook.
  Maximale grootte voor webhookpayloads 512 KB
  Maximumaantal dagen dat taakgegevens worden bewaard 30 dagen
  Maximale grootte voor PowerShell-werkstroomstatussen 5 MB Van toepassing op PowerShell-werkstroom-runbooks wanneer controlepunten worden geplaatst in de werkstroom.
  Maximum aantal tags dat wordt ondersteund door een Automation-account 15
  Maximum aantal tekens in het waardeveld van een variabele 1048576

  1 Een sandbox is een gedeelde omgeving die door meerdere taken kan worden gebruikt. Taken die dezelfde sandbox gebruiken, zijn gebonden door de resourcebeperkingen van de sandbox.

  Wijzigingen bijhouden en Inventaris

  De volgende tabel toont de limieten voor bijgehouden items per machine voor het bijhouden van wijzigingen.

  Resource Limiet Opmerkingen
  File 500
  Bestandsgrootte 5 MB
  Register 250
  Windows-software 250 Software-updates niet inbegrepen.
  Linux-pakketten 1\.250
  Services 250
  Daemon 250

  Updatebeheer

  De volgende tabel toont de limieten voor Updatebeheer.

  Resource Limiet Opmerkingen
  Aantal machines per update-implementatie 1000
  Aantal dynamische groepen per update-implementatie 500

  Azure App Configuration

  Resource Limiet Opmerking
  Configuratiearchieven voor de gratis laag 1 winkel per abonnement
  Configuratiearchieven voor de Standard-laag Onbeperkt aantal winkels per abonnement
  Aanvragen voor het configuratiearchief voor de gratis laag 1000 aanvragen per dag Zodra het quotum is bereikt, wordt HTTP-statuscode 429 geretourneerd voor alle aanvragen tot het einde van de dag
  Configuratieopslagaanvragen voor de Standard-laag 30.000 per uur Zodra het quotum is bereikt, kunnen aanvragen HTTP-statuscode 429 retourneren die te veel aanvragen aangeeft - tot het einde van het uur
  Opslag voor gratis laag 10 MB
  Opslag voor standard-laag 1 GB
  Sleutels en waarden 10 kB Voor één sleutel-waardeitem, inclusief alle metagegevens

  Azure Cache voor Redis limieten

  Resource Limiet
  Cachegrootte 1,2 TB
  Databases 64
  Maximum aantal verbonden clients 40,000
  Azure Cache voor Redis-replica's, voor hoge beschikbaarheid 3
  Shards in een Premium-cache met clustering 10

  Azure Cache voor Redis-limieten en -grootten verschillen voor elke prijscategorie. Zie Azure-cache voor Redis-prijzen als u de prijscategorieën en bijbehorende groottes wilt bekijken.

  Zie Standaard Redis-serverconfiguratie voor meer informatie over Azure Cache voor Redis-configuratielimieten.

  Aangezien de configuratie en het beheer van Azure Cache voor Redis-exemplaren door Microsoft worden uitgevoerd, worden niet alle Redis-opdrachten ondersteund in Azure Cache voor Redis. Zie Redis-opdrachten die niet worden ondersteund in Azure Cache voor Redis voor meer informatie.

  Limieten voor Azure Cloud Services

  Resource Limiet
  Web- of werkrollen per implementatie1 25
  Exemplaar van invoereindpunten per implementatie 25
  Invoereindpunten per implementatie 25
  Interne invoereindpunten per implementatie 25
  Gehoste servicecertificaten per implementatie 199

  1Elke Azure-cloudservice met web- of werkrollen kan twee implementaties hebben: één voor productie en één voor fasering. Deze limiet verwijst naar het aantal afzonderlijke rollen, dat wil zeggen,de configuratie. Deze limiet verwijst niet naar het aantal exemplaren per rol, dat wil zeggen, schalen.

  Azure Cognitive Search limieten

  Prijscategorieën bepalen de capaciteit en limieten van uw zoekservice. Lagen zijn onder andere:

  • De gratis service voor meerdere tenants, gedeeld met andere Azure-abonnees, is bedoeld voor evaluatie- en kleine ontwikkelingsprojecten.
  • Basic biedt toegewezen computingresources voor productieworkloads op kleinere schaal, met maximaal drie replica's voor maximaal beschikbare queryworkloads.
  • Standard, waaronder S1, S2, S3 en S3 High Density, is bedoeld voor grotere productieworkloads. Er bestaan meerdere niveaus binnen de standard-laag, zodat u een resourceconfiguratie kunt kiezen die het beste overeenkomt met uw workloadprofiel.

  Limieten per abonnement

  U kunt meerdere services maken, beperkt door het aantal services dat voor elke laag is toegestaan. U kunt bijvoorbeeld maximaal 16 services maken in de Basic-laag en nog eens 16 services in de S1-laag binnen hetzelfde abonnement. Zie Een SKU of laag kiezen voor Azure Cognitive Search voor meer informatie over lagen.

  De limieten voor het maximumaantal services kunnen op aanvraag worden verhoogd. Als u meer services binnen hetzelfde abonnement nodig hebt, dient u een ondersteuningsaanvraag in.

  Resource Gratis1 Basic S1 S2 S3 S3 HD L1 L2
  Maximumaantal services 1 16 16 8 6 6 6 6
  Maximale schaal in zoekeenheden (SU's)2 N.v.t. 3 SU 36 SU 36 SU 36 SU 36 SU 36 SU 36 SU

  1 Gratis is gebaseerd op infrastructuur die wordt gedeeld met andere klanten. Omdat de hardware niet toegewezen is, wordt omhoog schalen niet ondersteund in de gratis laag.

  2 Zoekeenheden zijn factureringseenheden, toegewezen als een replica of als een partitie. U hebt beide resources nodig voor opslag, indexering en querybewerkingen. Zie Resourceniveaus schalen voor query- en indexwerkbelastingen voor meer informatie over SU-berekeningen.

  Limieten per zoekservice

  Een zoekservice wordt beperkt door de schijfruimte of door de vaste limiet voor het maximumaantal indexen of indexeerfuncties (wat zich als eerste voordoet). De volgende tabel bevat opslaglimieten. Zie Limieten per resource voor maximale objectlimieten.

  Resource Gratis Basic1 S1 S2 S3 S3 HD L1 L2
  Service Level Agreement (SLA)2 Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
  Opslag per partitie 50 MB 2 GB 25 GB 100 GB 200 GB 200 GB 1 TB 2 TB
  Partities per service N.v.t. 1 12 12 12 3 12 12
  Partitiegrootte N.v.t. 2 GB 25 GB 100 GB 200 GB 200 GB 1 TB 2 TB
  Replica's N.v.t. 3 12 12 12 12 12 12

  1 Basic heeft één vaste partitie. Er kunnen aanvullende zoekeenheden worden gebruikt om replica's toe te voegen voor grotere queryvolumes.

  2 Service Level Agreements zijn van kracht voor factureerbare services op toegewezen resources. Gratis services en preview-functies hebben geen SLA. Voor factureerbare services worden SLA's van kracht wanneer u voldoende redundantie voor uw service inricht. SLA's voor query's (lezen) vereisen twee of meer replica's. SLA's voor query's en indexering (lezen-schrijven) vereisen drie of meer replica's. Het aantal partities is geen SLA-overweging.

  Zie Servicelimieten in Azure Cognitive Search voor meer informatie over limieten op een gedetailleerder niveau, zoals documentgrootte, query's per seconde, sleutels, aanvragen en antwoorden.

  Limieten voor Azure Cognitive Services

  De volgende limieten gelden voor het aantal Cognitive Services-resources per Azure-abonnement. Er is een limiet van slechts één toegestaan 'gratis' account, per Cognitive Service-type, per abonnement. Elk van de Cognitive Services kan andere beperkingen hebben. Zie Azure Cognitive Services voor meer informatie.

  Type Limiet Voorbeeld
  Een combinatie van Cognitive Services-resources Maximaal 200 totale Cognitive Services-resources per regio. 100 Computer Vision resources in VS - west, 50 Speech Service-resources in VS - west en 50 Text Analytics resources in VS - west.
  Eén type Cognitive Services-resources. Maximaal 100 resources per regio 100 Computer Vision-resources in West-VS 2 en 100 Computer Vision-resources in Oost-VS.

  Limieten voor Azure Communications Gateway

  Enkele van de volgende standaardlimieten en quota kunnen worden verhoogd. Als u een wijziging wilt aanvragen, maakt u een wijzigingsaanvraag met de limiet die u wilt wijzigen.

  De volgende beperkingen zijn van toepassing op alle Azure Communications Gateways:

  • Al het verkeer moet gebruikmaken van IPv4.
  • Al het verkeer moet TLS 1.2 of hoger gebruiken. Eerdere versies worden niet ondersteund.
  • Het aantal actieve oproepen is beperkt tot 15% van het aantal gebruikers dat is toegewezen aan de Azure Communications Gateway, zoals gedefinieerd in Kosten voor Azure Communications Gateway plannen en beheren.

  Azure Communications Gateway heeft ook limieten voor sip-signalering.

  Resource Limiet
  Maximale SIP-berichtgrootte 10 kilobytes
  Maximale lengte van de hoofdtekst van een SDP-bericht 128 kilobytes
  Maximale lengte van aanvraag-URI 256 bytes
  Maximale lengte van header-URI voor contactpersonen 256 bytes
  Maximale lengte van het gedeelte userinfo van een URI 256 bytes
  Maximale lengte van domeinnaam in Van-header 255 bytes
  Maximale lengte van de naam van een SIP-header 32 bytes
  Maximale lengte van een SIP-hoofdtekstnaam 64 bytes
  Maximale lengte van een ondersteunde, vereiste of Proxy-Require-header 256 bytes
  Maximale lengte van een SIP-optietag 32 bytes

  Sommige eindpunten kunnen parameters in de volgende kopteksten toevoegen aan een bericht in het dialoogvenster wanneer deze parameters niet aanwezig waren in het bericht voor het maken van dialoogvensters. In dat geval worden ze door Azure Communications Gateway verwijderd, omdat dit gedrag niet is toegestaan door RFC 3261.

  • Aanvraag-URI
  • Naar koptekst
  • Van koptekst

  Limieten voor Azure Container Apps

  Zie Quota in Azure Container Apps voor limieten voor Azure Container Apps.

  Azure Cosmos DB-limieten

  Zie Limieten in Azure Cosmos DB voor limieten van Azure Cosmos DB.

  Limieten voor Azure Data Explorer

  In de volgende tabel worden de maximum limieten voor Azure Data Explorer-clusters beschreven.

  Resource Limiet
  Clusters per regio per abonnement 20
  Exemplaren per cluster 1000
  Aantal databases in een cluster 10.000
  Aantal volgclusters (gebruikers van gegevensshares) per leidercluster (producent van gegevensshares) 100

  In de volgende tabel worden de limieten beschreven voor beheerbewerkingen die worden uitgevoerd op Azure Data Explorer-clusters.

  Bereik Bewerking Limiet
  Cluster lezen (bijvoorbeeld een cluster ophalen) 500 per 5 minuten
  Cluster schrijven (bijvoorbeeld een database maken) 1000 per uur

  Azure Database for MySQL

  Zie Beperkingen in Azure Database for MySQL voor Azure Database for MySQL limieten.

  Azure Database for PostgreSQL

  Zie Beperkingen in Azure Database for PostgreSQL voor Azure Database for PostgreSQL limieten.

  Limieten voor Azure-implementatieomgevingen

  Abonnement Runtimelimiet per implementatie Runtimelimiet per maand per regio per abonnement Opslaglimiet per omgeving
  Enterprise 30 min 5000 min. 1 GB
  Betalen per gebruik 10 min. 200 min. 1 GB
  Azure Pass 10 min. 200 min. 1 GB
  MSDN 10 min. 200 min. 1 GB
  CSP 10 min. 200 min. 1 GB
  Gratis proefversie 10 min. 200 min. 1 GB
  Azure for Students 10 min. 200 min. 1 GB

  Azure Files en Azure File Sync

  Zie Azure Files schaalbaarheids- en prestatiedoelen voor meer informatie over de limieten voor Azure Files en File Sync.

  Azure Functions limieten

  Resource Verbruiksabonnement Premium-abonnement Toegewezen abonnement ASE Kubernetes
  Standaard time-outduur (min.) 5 30 301 30 30
  Maximale time-outduur (min.) 10 niet-gebonden7 niet-gebonden2 niet-gebonden niet-gebonden
  Maximumaantal uitgaande verbindingen (per exemplaar) 600 actief (1.200 totaal) niet-gebonden niet-gebonden niet-gebonden niet-gebonden
  Maximale aanvraaggrootte (MB)3 100 100 100 100 Afhankelijk van cluster
  Maximale tekenreekslengte voor query's3 4096 4096 4096 4096 Afhankelijk van cluster
  Maximale lengte voor aanvraag-URL's3 8192 8192 8192 8192 Afhankelijk van cluster
  ACU per exemplaar 100 210-840 100-840 210-2508 AKS-prijzen
  Maximaal geheugen (GB per exemplaar) 1.5 3,5-14 1,75-14 3,5 - 14 Elk knooppunt wordt ondersteund
  Maximumaantal exemplaren (Windows/Linux) 200/100 100/20 varieert per SKU9 1009 Afhankelijk van cluster
  Functie-apps per abonnement 100 100 niet-gebonden4 niet-gebonden niet-gebonden
  App Service-abonnementen 100 per regio 100 per resourcegroep 100 per resourcegroep - -
  Implementatiesites per app10 2 3 1-209 20 n.v.t.
  Opslag5 5 TB 250 GB 50-1000 GB 1 TB n.v.t.
  Aangepaste domeinen per app 5006 500 500 500 n.v.t.
  Aangepast domein voor SSL-ondersteuning niet-gebonden SNI SSL-verbinding inbegrepen niet-gebonden SNI SSL- en 1 IP SSL-verbindingen inbegrepen niet-gebonden SNI SSL- en 1 IP SSL-verbindingen inbegrepen niet-gebonden SNI SSL- en 1 IP SSL-verbindingen inbegrepen n.v.t.

  1 De time-out voor de Functions 1.x-runtime in een App Service-abonnement is standaard niet-gebonden.
  2 Het App Service-abonnement moet zijn ingesteld op Altijd aan. Tegen standaardtarieven.
  3 Deze limieten worden ingesteld in de host.
  4 Het werkelijke aantal functie-apps dat u kunt hosten, is afhankelijk van de activiteit van de apps, de grootte van het machine-exemplaar en het bijbehorende resourcegebruik.
  5 De opslaglimiet is de totale inhoudsgrootte in tijdelijke opslag voor alle apps in hetzelfde App Service-abonnement. Verbruiksabonnement maakt gebruik van Azure Files voor tijdelijke opslag.
  6 Wanneer uw functie-app in een verbruiksabonnement wordt gehost, wordt alleen de optie CNAME ondersteund. Voor functie-apps in een Premium-abonnement of een App Service-abonnement kunt u een aangepast domein toewijzen met een CNAME- of A-record.
  7 Gegarandeerd voor maximaal 60 minuten.
  8 Werkrollen zijn rollen die klanten-apps hosten. Werkrollen zijn beschikbaar in drie vaste grootten: Eén vCPU/3,5 GB RAM; Twee vCPU/7 GB RAM; Vier vCPU/14 GB RAM.
  9 Zie App Service limieten voor meer informatie.
  10 Inclusief de productiesite.

  Zie Vergelijking van Hostingabonnementen voor Functies voor meer informatie.

  Azure Health Data Services

  Limieten voor Azure Health Data Services

  Health Data Services is een set beheerde API-services op basis van open standaarden en frameworks. Health Data Services maakt werkstromen mogelijk om de gezondheidszorg te verbeteren en biedt schaalbare en veilige oplossingen voor de gezondheidszorg. Health Data Services omvat de Fast Healthcare Interoperability Resources-service (FHIR), de DICOM-service (Digital Imaging and Communications in Medicine) en de MedTech-service.

  FHIR-service is een implementatie van de FHIR-specificatie in Health Data Services. Hiermee kunt u in één werkruimte een of meer FHIR-service-exemplaren combineren met optionele DICOM- en MedTech-service-exemplaren. Azure API for FHIR is algemeen beschikbaar als een zelfstandige service.

  De FHIR-service in Azure Health Data Services heeft een limiet van 4 TB voor gestructureerde opslag.

  Quotumnaam Standaardlimiet Maximumaantal Opmerkingen
  Werkruimte 10 Contact opnemen met ondersteuning Limiet per abonnement
  FHIR 10 Contact opnemen met ondersteuning Limiet per werkruimte
  DICOM 10 Contact opnemen met ondersteuning Limiet per werkruimte
  MedTech 10 N.v.t. Limiet per werkruimte, kan niet worden verhoogd

  Servicelimieten voor Azure API for FHIR

  Azure API for FHIR is een beheerde, op standaarden beheerde en compatibele API voor klinische gezondheidsgegevens die oplossingen voor praktische analyses en machine learning mogelijk maakt.

  Quotumnaam Standaardlimiet Maximumaantal Opmerkingen
  Aanvraageenheden (RU's) 100.000 RU's Contact opnemen met ondersteuning Maximaal beschikbaar is 1.000.000. U hebt minimaal 400 RU's of 40 RU's/GB nodig, afhankelijk van wat groter is.
  Gelijktijdige verbindingen 15 gelijktijdige verbindingen op twee exemplaren (voor een totaal van 30 gelijktijdige aanvragen) Contact opnemen met ondersteuning
  Azure API for FHIR Service Instances per abonnement 10 Contact opnemen met ondersteuning

  Azure Kubernetes Service limieten

  Resource Limiet
  Maximumaantal clusters per abonnement 5000
  Opmerking: clusters verdelen over verschillende regio's om rekening te houden met beperkingslimieten voor Azure API's
  Maximumaantal knooppunten per cluster met virtuele-machineschaalsets en standaard load balancer-SKU 5000 voor alle knooppuntgroepen (standaardlimiet: 1000)
  Opmerking: voor het uitvoeren van meer dan 1000 knooppunten per cluster moet het standaardlimietquotum voor knooppunten worden verhoogd. Neem contact op met ondersteuning voor hulp.
  Maximum aantal knooppunten per knooppuntgroep (Virtual Machine Scale Sets knooppuntgroepen) 1000
  Maximum aantal knooppuntgroepen per cluster 100
  Maximum aantal pods per knooppunt: met Kubenet-netwerkinvoegtoepassing Maximaal: 250
  Standaardinstelling voor Azure CLI: 110
  Standaardsjabloon voor Azure Resource Manager: 110
  standaardinstelling voor Azure Portal-implementatie: 30
  Maximum aantal pods per knooppunt: met Azure Container Networking Interface Maximaal: 250
  Standaardinstelling: 30
  Open Service Mesh (OSM) AKS-invoegtoepassing Kubernetes-clusterversie: ondersteunde AKS-versies
  OSM-controllers per cluster: 1
  Pods per OSM-controller: 1600
  Kubernetes-serviceaccounts die worden beheerd door OSM: 160
  Maximale kubernetes-services met gelijke taakverdeling per cluster met Standard Load Balancer SKU 300
  Maximumaantal knooppunten per cluster met virtuele-machinebeschikbaarheidssets en basic load balancer-SKU 100
  Laag kubernetes-besturingsvlak Limiet
  Standaardlaag Kubernetes API-server wordt automatisch geschaald op basis van belasting. Grotere limieten voor besturingsvlakonderdelen en API-server-/etc-exemplaren.
  Gratis laag Beperkte resources met inflight-aanvragen beperken tot 50 mutatie- en 100 alleen-lezen aanroepen. Aanbevolen knooppuntlimiet van 10 knooppunten per cluster. Het meest geschikt voor experimenteren, leren en eenvoudig testen. Niet aanbevolen voor productie/kritieke workloads.

  Azure Lab-Services

  De volgende limieten gelden voor het aantal Azure Lab Services-resources.

  Per resourcetype

  Groeperen Resourcetype Limiet
  Per abonnement Labs 980
  Per resourcegroep Labs 800
  Labplannen 800
  Per lab Schema's 250
  Virtuele machines (VM's) 400

  Per regio - Labplannen en labs

  Abonnementstype Limieten voor labplannen Lablimieten
  Standaard 2 2
  Betalen naar gebruik 500 500
  MPN 500 500
  Azure In Open 500 500
  Enterprise Agreement 500 500
  MSDN 500 500
  Gesponsorde 100 15
  CSP 500 500
  Azure Pass 100 25
  Gratis proefversie 100 15
  Azure for Students 100 15

  Zie Capaciteitslimieten in Azure Lab Services voor meer informatie over capaciteitslimieten van Azure Lab Services.

  Neem contact op met ondersteuning om een verhoging van uw limiet aan te vragen.

  Limieten voor Azure Load Testing

  Zie Servicelimieten in Azure Load Testing voor limieten voor Azure Load Testing.

  Limieten voor Azure Machine Learning

  De meest recente waarden voor Azure Machine Learning Compute-quota vindt u op de pagina Azure Machine Learning-quotum

  Azure Maps limieten

  In de volgende tabel ziet u het gebruikslimiet voor de Azure Maps S0-prijslaag. De gebruikslimiet hangt af van de prijscategorie.

  Resource Limieten van de S0-prijscategorie
  Maximum aantal aanvragen per abonnement 50 aanvragen per seconde

  De volgende tabel geeft de cumulatieve gegevensgroottelimiet weer voor Azure Maps-accounts in een Azure-abonnement. De Azure Maps Data-service is alleen beschikbaar in de prijscategorie S1.

  Resource Limiet
  Maximale opslag per Azure-abonnement 1 GB
  Maximumgrootte per bestandsupload 100 MB

  Raadpleeg Azure Maps-prijzen voor meer informatie over de Azure Maps-prijslagen.

  Limieten voor Azure Monitor

  Zie Servicelimieten voor Azure Monitor voor Azure Monitor-limieten.

  Azure Data Factory limieten

  Azure Data Factory is een service met meerdere tenants met de volgende standaardlimieten om ervoor te zorgen dat klantabonnementen worden beschermd tegen elkaars werkbelastingen. Neem contact op met de ondersteuning als u de limieten wilt verhogen tot de maximumwaarde voor uw abonnement.

  Versie 2

  Resource Standaardlimiet Maximumaantal
  Het totale aantal entiteiten, zoals pijplijnen, gegevenssets, triggers, gekoppelde services, privé-eindpunten en integratieruntimes, binnen een data factory 5\.000 [Meer informatie over het aanvragen van een quotumverhoging bij ondersteuning] (https://azure.microsoft.com/blog/azure-limits-quotas-increase-requests/.
  Totale aantal CPU-kernen voor Azure-SSIS IR voor één abonnement 64 [Meer informatie over het aanvragen van een quotumverhoging bij ondersteuning] (https://azure.microsoft.com/blog/azure-limits-quotas-increase-requests/.
  Gelijktijdige pijplijnuitvoeringen per data factory die worden gedeeld tussen alle pijplijnen in de factory 10.000 10.000
  Gelijktijdige uitvoeringen van externe activiteiten per abonnement per Azure Integration Runtime-regio
  Externe activiteiten worden beheerd op Integratieruntime, maar worden uitgevoerd op gekoppelde services, waaronder Databricks, opgeslagen procedures, web en andere. Deze limiet is niet van toepassing op zelf-hostende IR.
  3000 3000
  Gelijktijdige uitvoeringen van pijplijnactiviteit per abonnement per Azure Integration Runtime-regio
  Pijplijnactiviteiten worden uitgevoerd op integratieruntime, waaronder Lookup, GetMetadata en Delete. Deze limiet is niet van toepassing op zelf-hostende IR.
  1000 1000
  Gelijktijdige creatiebewerkingen per abonnement per Azure Integration Runtime-regio
  Waaronder testverbinding, bladeren in mappenlijst en tabellijst, gegevens vooraf bekijken. Deze limiet is niet van toepassing op zelf-hostende IR.
  200 200
  Gelijktijdige verbruik van gegevensintegratie-eenheden1 per abonnement per Azure Integration Runtime-regio Regiogroep 12: 6.000
  Regiogroep 22: 3000
  Regiogroep 32: 1.500
  Regiogroep 12: 6.000
  Regiogroep 22: 3000
  Regiogroep 32: 1.500
  Gelijktijdig verbruik van Data-Integratie eenheden1 per abonnement per Azure Integration Runtime-regio in een beheerd virtueel netwerk 2,400 [Meer informatie over het aanvragen van een quotumverhoging bij ondersteuning] (https://azure.microsoft.com/blog/azure-limits-quotas-increase-requests/.
  Maximum aantal activiteiten per pijplijn, inclusief interne activiteiten voor containers 40 40
  Maximum aantal gekoppelde integratieruntimes dat kan worden gemaakt voor één zelf-hostende IR 100 100
  Maximum aantal knooppunten dat kan worden gemaakt voor één zelf-hostende Integration Runtime 4 [Meer informatie over het aanvragen van een quotumverhoging bij ondersteuning] (https://azure.microsoft.com/blog/azure-limits-quotas-increase-requests/
  Maximum aantal parameters per pijplijn 50 50
  ForEach-items 100.000 100.000
  Parallelle ForEach-uitvoering 20 50
  Maximum aantal uitvoeringen in de wachtrij per pijplijn 100 100
  Tekens per expressie 8\.192 8\.192
  Minimum aantal intervallen voor tumblingvenstertrigger 5 min. 15 min
  Maximale time-out voor uitvoeringen van pijplijnactiviteit 7 dagen 7 dagen
  Bytes per object voor pijplijnobjecten3 200 kB 200 kB
  Bytes per object voor gegevensset en gekoppelde serviceobjecten3 100 kB 2000 kB
  Bytes per payload voor elke uitvoering van activiteit4 896 KB 896 KB
  Gegevensintegratie-eenheden1 per uitvoering van de kopieeractiviteit 256 256
  API-aanroepen schrijven 1200/u 1200/u

  Deze limiet wordt opgelegd door Azure Resource Manager, niet door Azure Data Factory.
  API-aanroepen lezen 12.500/u 12.500/u

  Deze limiet wordt opgelegd door Azure Resource Manager, niet door Azure Data Factory.
  Bewakingsquery's per minuut 1000 1000
  Maximale tijd voor foutopsporingssessie van gegevensstroom 8 uur 8 uur
  Gelijktijdig aantal gegevensstromen per integratieruntime 50 [Meer informatie over het aanvragen van een quotumverhoging bij ondersteuning] (https://azure.microsoft.com/blog/azure-limits-quotas-increase-requests/.
  Gelijktijdig aantal gegevensstromen per integratieruntime in een beheerd vNet 20 [Meer informatie over het aanvragen van een quotumverhoging bij ondersteuning] (https://azure.microsoft.com/blog/azure-limits-quotas-increase-requests/.
  Gelijktijdig aantal foutopsporingssessies van gegevensstroom per gebruiker per factory 3 3
  Azure IR TTL-limiet voor gegevensstroom 4 uur 4 uur
  Limiet voor metagegevensentiteitsgrootte in een factory 2 GB [Meer informatie over het aanvragen van een quotumverhoging bij ondersteuning] (https://azure.microsoft.com/blog/azure-limits-quotas-increase-requests/.

  1 De gegevensintegratie-eenheid (DIU) wordt gebruikt in een kopieerbewerking van de cloud naar de cloud. Zie Gegevensintegratie-eenheden (versie 2) voor meer informatie. Zie Prijzen voor Azure Data Factoryvoor meer informatie over facturering.

  2Azure Integration Runtime is wereldwijd beschikbaar om te zorgen voor gegevenscompatibiliteit, efficiëntie en lagere kosten voor uitgaand netwerkverkeer.

  Regiogroep Regio's
  Regiogroep 1 VS - centraal, VS - oost, VS - oost 2, Europa - noord, Europa - west, VS - west, VS - west 2
  Regiogroep 2 Australië - oost, Australië - zuidoost, Brazilië - zuid, India - centraal, Japan - oost, VS - noord-centraal, VS - zuid-centraal, Azië - zuidoost, VS - west-centraal
  Regiogroep 3 Andere regio's

  Als beheerd virtueel netwerk is ingeschakeld, is de gegevensintegratie-eenheid (DIU) in alle regiogroepen 2400.

  3 Pijplijn-, gegevensset- en gekoppelde serviceobjecten vertegenwoordigen een logische groepering van uw werkbelasting. De limieten voor deze objecten hebben geen betrekking op de hoeveelheid gegevens die u kunt verplaatsen en verwerken met Azure Data Factory. Data Factory is ontworpen om petabytes aan gegevens te kunnen verwerken.

  4 De payload voor elke uitvoering van activiteit omvat de activiteitsconfiguratie, de bijbehorende gegevensset(s) en configuratie van gekoppelde service(s) en een klein deel systeemeigenschappen die per activiteitstype zijn gegenereerd. De limieten voor de grootte van deze payload hebben geen betrekking op de hoeveelheid gegevens die u kunt verplaatsen en verwerken met Azure Data Factory. Meer informatie over de symptomen en aanbevelingen als u dit limiet bereikt.

  Versie 1

  Resource Standaardlimiet Maximumlimiet
  Pijplijnen in een data factory 2500 [Meer informatie over het aanvragen van een quotumverhoging bij ondersteuning] (https://azure.microsoft.com/blog/azure-limits-quotas-increase-requests/.
  Gegevenssets binnen een data factory 5\.000 [Meer informatie over het aanvragen van een quotumverhoging bij ondersteuning] (https://azure.microsoft.com/blog/azure-limits-quotas-increase-requests/.
  Gelijktijdige segmenten per gegevensset 10 10
  Bytes per object voor pijplijnobjecten1 200 kB 200 kB
  Bytes per object voor gegevensset en gekoppelde serviceobjecten1 100 kB 2000 kB
  Azure HDInsight-clusterkernen op aanvraag in een abonnement2 60 [Meer informatie over het aanvragen van een quotumverhoging bij ondersteuning] (https://azure.microsoft.com/blog/azure-limits-quotas-increase-requests/.
  Eenheden voor cloudgegevensverplaatsing per uitvoering van een kopieeractiviteit3 32 32
  Aantal pogingen voor uitvoeringen van pijplijnactiviteit 1000 MaxInt (32 bits)

  1 Pijplijn-, gegevensset- en gekoppelde serviceobjecten vertegenwoordigen een logische groepering van uw werkbelasting. De limieten voor deze objecten hebben geen betrekking op de hoeveelheid gegevens die u kunt verplaatsen en verwerken met Azure Data Factory. Data Factory is ontworpen om petabytes aan gegevens te kunnen verwerken.

  2 HDInsight-kernen op aanvraag worden toegewezen uit het abonnement dat de data factory bevat. Als gevolg hiervan is de vorige limiet de door Data Factory afgedwongen kernlimiet voor HDInsight-kernen op aanvraag. Deze verschilt van de kernlimiet die is gekoppeld aan uw Azure-abonnement.

  3 De cloudgegevensverplaatsingseenheid (DMU) voor versie 1 wordt gebruikt in een kopieerbewerking van de cloud naar de cloud. Meer informatie vindt u in Cloudgegevensverplaatsingseenheden (versie 1). Zie Prijzen voor Azure Data Factory voor meer informatie over facturering.

  Resource Standaardondergrens Minimumlimiet
  Planningsinterval 15 minuten 15 minuten
  Interval tussen nieuwe pogingen 1 seconde 1 seconde
  Time-outwaarde voor opnieuw proberen 1 seconde 1 seconde

  Aanroeplimieten voor webservices

  Azure Resource Manager heeft limieten voor API-aanroepen. U kunt API-aanroepen maken met een snelheid binnen de Azure Resource Manager API-limieten.

  Azure NetApp Files

  Azure NetApp Files heeft een regionale capaciteitslimiet. De standaardcapaciteitslimiet voor elk abonnement is 25 TiB per regio voor alle serviceniveaus. Als u de capaciteit wilt vergroten, gebruikt u de ondersteuningsaanvraag Service- en abonnementslimieten (quota).

  Zie Resourcelimieten voor Azure NetApp Files voor meer informatie over de limieten voor Azure NetApp Files.

  Azure Policy limieten

  Voor elk objecttype in Azure Policy bestaat er een maximum. Voor definities betekent Bereik de beheergroep of het abonnement. Voor toewijzingen en uitzonderingen betekent Bereik de beheergroep, het abonnement, de resource groep of een afzonderlijke resource.

  Waar Wat Maximum
  Bereik Beleidsdefinities 500
  Bereik Initiatiefdefinities 200
  Tenant Initiatiefdefinities 2500
  Bereik Beleids- of initiatieftoewijzingen 200
  Bereik Uitzonderingen 1000
  Beleidsdefinitie Parameters 20
  Initiatiefdefinitie Beleidsregels 1000
  Initiatiefdefinitie Parameters 300
  Beleids- of initiatieftoewijzingen Uitzonderingen (geen bereiken) 400
  Beleidsregel Geneste voorwaarden 512
  Hersteltaak Resources 50,000
  Hoofdtekst van beleidsdefinitie, initiatief of toewijzingsaanvraag Bytes 1.048.576

  Beleidsregels hebben aanvullende limieten voor het aantal voorwaarden en de complexiteit ervan. Zie Limieten voor beleidsregels voor meer informatie.

  Azure Quantum-limieten

  Quotum voor providerlimieten &

  De Azure Quantum Service ondersteunt zowel eerste als externe serviceproviders. Externe providers zijn eigenaar van hun limieten en quota. Gebruikers kunnen aanbiedingen en limieten bekijken in de Azure Portal bij het configureren van externe providers.

  Hieronder vindt u de gepubliceerde quotumlimieten voor de eerste provider van Optimalisatieoplossingen van Microsoft.

  Meer informatie over & het ontwikkelen van SKU

  Resource Limiet
  Gelijktijdige taken op basis van CPU maximaal 51 gelijktijdige taken
  Gelijktijdige taken op basis van FPGA maximaal 21 gelijktijdige taken
  Op CPU gebaseerde oplosseruren 20 uur per maand
  Op FPGA gebaseerde oplosseruren 1 uur per maand

  In de Learn & Develop-SKU kunt u geen verhoging van uw quotumlimieten aanvragen. In plaats daarvan moet u overschakelen naar de SKU Prestaties op schaal.

  SKU voor prestaties op schaal

  Resource Standaardlimiet Maximumaantal
  Gelijktijdige taken op basis van CPU maximaal 1001 gelijktijdige taken hetzelfde als de standaardlimiet
  Gelijktijdige taken op basis van FPGA maximaal 101 gelijktijdige taken hetzelfde als de standaardlimiet
  Oplosser-uren 1000 uur per maand tot 50.000 uur per maand

  Neem contact op met de ondersteuning van Azure om een verhoging van de limiet aan te vragen.

  Raadpleeg de pagina met prijzen voor Azure Quantum voor meer informatie. Bekijk de relevante pagina's met providerprijzen in de Azure Portal voor meer informatie over aanbiedingen van derden.

  1 Beschrijft het aantal taken dat tegelijkertijd in de wachtrij kan worden geplaatst.

  Azure RBAC-beperkingen

  De volgende limieten zijn van toepassing op op rollen gebaseerd toegangsbeheer van Azure (Azure RBAC).

  Gebied Resource Limiet
  Azure-roltoewijzingen
  Azure-roltoewijzingen per Azure-abonnement 4000
  Azure-roltoewijzingen per beheergroep 500
  Grootte van beschrijving voor Azure-roltoewijzingen 2 KB
  Grootte van voorwaarde voor Azure-roltoewijzingen 8 kB
  Aangepaste Azure-rollen
  Aangepaste Azure-rollen per tenant 5\.000
  Aangepaste Azure-rollen per tenant
  (voor Azure China 21Vianet)
  2.000
  Grootte van rolnaam voor aangepaste Azure-rollen 512 tekens
  Grootte van beschrijving voor aangepaste Azure-rollen 2 KB
  Aantal toewijsbare bereiken voor aangepaste Azure-rollen 2.000

  Azure SignalR Service limieten

  Resource Standaardlimiet Maximumaantal
  Azure SignalR Service-eenheden per instantie voor de gratis laag 1 1
  Azure SignalR Service-eenheden per instantie voor de Standard-laag 100 100
  Azure SignalR Service-eenheden per abonnement per regio voor de gratis laag 5 5
  Totaalaantal Azure SignalR Service-eenheden per abonnement per regio 150 Onbeperkt
  Gelijktijdige verbindingen per eenheid voor de gratis laag 20 20
  Gelijktijdige verbindingen per eenheid voor de Standard-laag 1000 1000
  Inbegrepen berichten per eenheid per dag voor de gratis laag 20.000 20.000
  Aanvullende berichten per eenheid per dag voor de gratis laag 0 0
  Inbegrepen berichten per eenheid per dag voor de Standard-laag 1.000.000 1.000.000
  Aanvullende berichten per eenheid per dag voor de Standard-laag Onbeperkt Onbeperkt

  Als u een update wilt aanvragen voor de standaardlimieten voor uw abonnement, opent u een ondersteuningsticket.

  Zie Berichten en verbindingen in Azure SignalR Service voor meer informatie over hoe verbindingen en berichten worden geteld.

  Als uw vereisten de limieten overschrijden, schakelt u over van de gratis laag naar de standard-laag en voegt u eenheden toe. Zie Een Azure SignalR Service-exemplaar schalen? voor meer informatie.

  Als uw vereisten de limieten van één exemplaar overschrijden, voegt u exemplaren toe. Zie SignalR Service schalen met meerdere exemplaren? voor meer informatie.

  Limieten voor Azure Spring Apps

  Zie Quota en serviceplannen voor Azure Spring Apps voor meer informatie over de limieten voor Azure Spring Apps.

  Azure Storage-limieten

  In deze sectie vindt u de volgende limieten voor Azure Storage:

  Standaardopslagaccountlimieten

  In de volgende tabel worden standaardlimieten beschreven voor Azure-accounts voor algemeen gebruik v2 (GPv2), algemeen gebruik v1 (GPv1) en Blob Storage-accounts. De limiet voor inkomend verkeer verwijst naar alle gegevens die naar een opslagaccount worden verzonden. De limiet voor uitgaand verkeer verwijst naar alle gegevens die vanaf een opslagaccount worden ontvangen.

  Microsoft raadt u aan om voor de meeste scenario's een GPv2-opslagaccount te gebruiken. U kunt eenvoudig een GPv1- of Blob Storage-account upgraden naar een GPv2-account zonder downtime en zonder dat u gegevens hoeft te kopiëren. Zie Upgraden naar een GPv2-opslagaccount voor meer informatie.

  Notitie

  U kunt hogere limieten voor capaciteit en binnenkomend verkeer aanvragen. Neem contact op met Ondersteuning voor Azure om een verhoging aan te vragen.

  Resource Limiet
  Maximum aantal opslagaccounts met standaardeindpunten per regio per abonnement, inclusief Standard- en Premium-opslagaccounts. Standaard 250, 500 op aanvraag1
  Maximum aantal opslagaccounts met Azure DNS-zone-eindpunten (preview) per regio per abonnement, inclusief Standard- en Premium-opslagaccounts. 5000 (preview)
  Standaard maximale opslagaccountcapaciteit 5 PiB 2
  Maximum aantal blobcontainers, blobs, bestandsshares, tabellen, wachtrijen, entiteiten of berichten per opslagaccount. Geen limiet
  Standaard maximale aanvraagsnelheid per opslagaccount 20.000 aanvragen per seconde2
  Standaard maximum aantal inkomend verkeer per algemeen v2- en Blob Storage-account in de volgende regio's (LRS/GRS):
  • Australië - oost
  • Central US
  • Azië - oost
  • VS - oost 2
  • Japan - oost
  • Korea - centraal
  • Europa - noord
  • VS - zuid-centraal
  • Azië - zuidoost
  • Verenigd Koninkrijk Zuid
  • Europa -west
  • VS - west
  60 Gbps2
  Standaard maximum aantal inkomend verkeer per algemeen v2- en Blob Storage-account in de volgende regio's (ZRS):
  • Australië - oost
  • Central US
  • VS - oost
  • VS - oost 2
  • Japan - oost
  • Europa - noord
  • VS - zuid-centraal
  • Azië - zuidoost
  • Verenigd Koninkrijk Zuid
  • Europa -west
  • VS - west 2
  60 Gbps2
  Standaard maximum aantal inkomend verkeer per algemeen v2- en Blob Storage-account in regio's die niet in de vorige rij worden vermeld. 25 Gbps2
  Standaard maximum aantal inkomend verkeer voor opslagaccounts voor algemeen gebruik v1 (alle regio's) 10 Gbps2
  Standaard maximaal uitgaand verkeer voor accounts voor algemeen gebruik v2 en Blob Storage in de volgende regio's (LRS/GRS):
  • Australië - oost
  • Central US
  • Azië - oost
  • VS - oost 2
  • Japan - oost
  • Korea - centraal
  • Europa - noord
  • VS - zuid-centraal
  • Azië - zuidoost
  • Verenigd Koninkrijk Zuid
  • Europa -west
  • VS - west
  120 Gbps2
  Standaard maximaal uitgaand verkeer voor accounts voor algemeen gebruik v2 en Blob Storage in de volgende regio's (ZRS):
  • Australië - oost
  • Central US
  • VS - oost
  • VS - oost 2
  • Japan - oost
  • Europa - noord
  • VS - zuid-centraal
  • Azië - zuidoost
  • Verenigd Koninkrijk Zuid
  • Europa -west
  • VS - west 2
  120 Gbps2
  Standaard maximum uitgaand verkeer voor accounts voor algemeen gebruik v2 en Blob Storage in regio's die niet worden vermeld in de vorige rij. 50 Gbps2
  Maximum aantal IP-adresregels per opslagaccount 200
  Maximum aantal virtuele-netwerkregels per opslagaccount 200
  Maximum aantal regels voor resource-exemplaren per opslagaccount 200
  Maximum aantal privé-eindpunten per opslagaccount 200

  1 Met een quotumverhoging kunt u per regio maximaal 500 opslagaccounts met standaardeindpunten maken. Zie Quota voor Azure Storage-accounts verhogen voor meer informatie. 2 Standaardaccounts van Azure Storage ondersteunen hogere capaciteitslimieten en hogere limieten voor inkomend en uitgaand verkeer per aanvraag. Neem contact op met de Azure-ondersteuning om een hogere accountlimiet aan te vragen.

  Limieten voor Azure Storage-resourceproviders

  De volgende limieten gelden alleen wanneer u beheerbewerkingen uitvoert met behulp van Azure Resource Manager met Azure Storage. De limieten zijn van toepassing per regio van de resource in de aanvraag.

  Resource Limiet
  Opslagaccountbeheerbewerkingen (lezen) 800 per 5 minuten
  Opslagaccountbeheerbewerkingen (schrijven) 10 per seconde/1200 per uur
  Opslagaccountbeheerbewerkingen (lijst) 100 per 5 minuten

  Azure Blob Storage limieten

  Resource Doel
  Maximale grootte van één blob-container Hetzelfde als de maximale capaciteit van het opslagaccount
  Maximale aantal blokken in een blok-blob of toevoeg-blob 50.000 blokken
  Maximale grootte van een blok in een blok-blob 4000 MiB
  Maximale grootte van een blok-blob 50.000 x 4000 MiB (ongeveer 190,7 TiB)
  Maximale grootte van een blok in een toevoeg-blob 4 MiB
  Maximale grootte van een toevoeg-blob 50.000 x 4 MiB (ongeveer 195 GiB)
  Maximale grootte van een pagina-blob 8 TiB2
  Maximale aantal opgeslagen toegangsbeleidsregels per blob-container 5
  Aantal doelaanvragen voor één blob Maximaal 500 aanvragen per seconde
  Doeldoorvoer voor één pagina-blob Maximaal 60 MiB per seconde2
  Doeldoorvoer voor één blok-blob Limieten voor het binnenkomende en uitgaande verkeer van het opslagaccount1

  1 De doorvoer voor één blob is afhankelijk van verschillende factoren. Deze factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot: gelijktijdigheid, aanvraaggrootte, prestatielaag, snelheid van de bron voor uploads en bestemming voor downloads. Upload grotere blobs of blokken om te profiteren van de prestatieverbeteringen van Blok-blobs met een hoge doorvoer. Roep voor standaard opslagaccounts met name de bewerking Put blob of Put block aan met een blob- of blokgrootte van meer dan 4 MiB. Gebruik voor Premium-blok-blobs of Data Lake Storage Gen2-opslagaccounts een blok-of blobgrootte die groter is dan 256 KiB.

  2 Pagina-blobs worden nog niet ondersteund in accounts waarvoor een hiërarchische naamruimte is ingeschakeld.

  In de volgende tabel staan de maximale blok- en blobgroottes die per serviceversie zijn toegestaan.

  Serviceversie Maximale blokgrootte (via Put Block) Maximale blobgrootte (via Put Block List) Maximale blobgrootte via enkele schrijfbewerking (via Put Blob)
  Versie 2019-12-12 en hoger 4000 MiB Ongeveer 190,7 TiB (4000 MiB X 50.000 blokken) 5000 MiB
  Versie 2016-05-31 t/m versie 2019-07-07 100 MiB Ongeveer 4,75 TiB (100 MiB x 50.000 blokken) 256 MiB
  Versies vóór 2016-05-31 4 MiB Ongeveer 195 GiB (4 MiB x 50.000 blokken) 64 MiB

  Limieten voor Azure Queue Storage

  Resource Doel
  Maximale grootte van één wachtrij 500 TiB
  Maximale berichtgrootte van een wachtrij 64 KiB
  Maximaal aantal opgeslagen toegangsbeleidsregels per wachtrij 5
  Maximum aantal aanvragen per opslagaccount 20.000 berichten per seconde, uitgaande van een berichtgrootte van 1 KiB
  Doeldoorvoer voor één wachtrij (berichten van 1 KiB) Maximaal 2.000 berichten per seconde

  Limieten voor Azure Table Storage

  In de volgende tabel worden de capaciteit, schaalbaarheid en prestatiedoelen voor Table Storage beschreven.

  Resource Doel
  Aantal tabellen in een Azure Storage-account Alleen beperkt door de capaciteit van het opslagaccount
  Aantal partities in een tabel Alleen beperkt door de capaciteit van het opslagaccount
  Aantal entiteiten in een partitie Alleen beperkt door de capaciteit van het opslagaccount
  Maximale grootte van één tabel 500 TiB
  Maximale grootte van één entiteit, inclusief alle eigenschapswaarden 1 MiB
  Maximum aantal eigenschappen in een tabelentiteit 255 (inclusief de drie systeemeigenschappen, PartitionKey, RowKeyen Timestamp)
  Maximale totale grootte van een afzonderlijke eigenschap in een entiteit Verschilt per eigenschapstype. Zie voor meer informatie Eigenschapstypen in Het gegevensmodel van de tabelservice.
  Grootte van de PartitionKey Een tekenreeks met een maximale grootte van 1 KiB
  Grootte van de RowKey Een tekenreeks met een maximale grootte van 1 KiB
  Grootte van een transactie van entiteitsgroepen Een transactie kan maximaal 100 entiteiten bevatten en de payload moet kleiner zijn dan 4 MiB. Een transactie van entiteitsgroepen mag slechts één keer een update naar een entiteit bevatten.
  Maximaal aantal opgeslagen toegangsbeleidsregels per tabel 5
  Maximum aantal aanvragen per opslagaccount 20.000 transacties per seconde, uitgaande van een entiteitsgrootte van 1 KiB
  Doeldoorvoer voor één tabelpartitie (entiteiten van 1 KiB) Maximaal 2000 entiteiten per seconde

  Limieten voor het maken van Azure-abonnementen

  Zie Factureringsaccounts en -bereiken in de Azure Portal voor meer informatie over het maken van limieten voor Azure-abonnementen.

  Azure Virtual Desktop Service-limieten

  In de volgende tabel worden de maximumlimieten voor Azure Virtual Desktop beschreven.

  Azure Virtual Desktop-object Per bovenliggend containerobject Servicelimiet
  Werkruimte Azure Active Directory-tenant 1300
  Hostpool Werkruimte 400
  Toepassingsgroep Azure Active Directory-tenant 5001
  RemoteApp Toepassingsgroep 500
  Roltoewijzing Een Azure Virtual Desktop-object 200
  Sessiehost Hostpool 10.000

  1 Als u meer dan 500 toepassingsgroepen nodig hebt, dient u een ondersteuningsticket in via de Azure Portal.

  Alle andere Azure-resources die worden gebruikt in Azure Virtual Desktop, zoals Virtual Machines, Opslag, Netwerken, enzovoort, zijn onderhevig aan hun eigen resourcebeperkingen die worden beschreven in de relevante secties van dit artikel. Als u de relatie tussen alle Azure Virtual Desktop-objecten wilt visualiseren, raadpleegt u dit artikel Relaties tussen logische onderdelen van Azure Virtual Desktop.

  Gebruik de handleiding Aan de slag om aan de slag te gaan met Azure Virtual Desktop. Gebruik de sectie Azure Virtual Desktop van de Cloud Adoption Framework voor meer informatie over de architectuur voor Azure Virtual Desktop. Voor prijsinformatie voor Azure Virtual Desktop voegt u 'Azure Virtual Desktop' toe in de sectie Compute van de Azure-prijscalculator.

  Azure VMware Solution limieten

  In de volgende tabel worden de maximumlimieten voor Azure VMware Solution beschreven.

  Resource Limiet
  vSphere-clusters per privécloud 12
  Minimum aantal ESXi-hosts per cluster 3 (vaste limiet)
  Maximum aantal ESXi-hosts per cluster 16 (vaste limiet)
  Maximum aantal ESXi-hosts per privécloud 96
  Maximum aantal vCenter-servers per privécloud 1 (vaste limiet)
  Maximum aantal HCX-sitekoppelingen 25 (elke editie)
  Maximum aantal HCX-service meshes 10 (elke editie)
  Maximum aantal Azure VMware Solution aan ExpressRoute gekoppelde privéclouds van één locatie naar één Virtual Network-gateway 4
  De gebruikte virtuele netwerkgateway bepaalt het werkelijke maximum aantal gekoppelde privéclouds. Zie Over virtuele ExpressRoute-netwerkgateways voor meer informatie
  Als u deze drempelwaarde overschrijdt, gebruikt u Azure VMware Solution Interconnect om privécloudconnectiviteit binnen de Azure-regio te aggregeren.
  Maximale Azure VMware Solution ExpressRoute-poortsnelheid 10 Gbps (ultra performance gateway-SKU gebruiken met FastPath ingeschakeld)
  De gebruikte virtuele netwerkgateway bepaalt de werkelijke bandbreedte. Zie Over virtuele ExpressRoute-netwerkgateways voor meer informatie
  Maximum aantal openbare IPv4-adressen van Azure dat is toegewezen aan NSX-T-datacentrum 2.000
  Maximum aantal Azure VMware Solution interconnects per privécloud 10
  vSAN-capaciteitslimieten 75% van het totaal bruikbaar (houd 25% beschikbaar voor SLA)
  VMware Site Recovery Manager : maximaal aantal beveiligde Virtual Machines 3000
  VMware Site Recovery Manager : maximum aantal Virtual Machines per herstelplan 2.000
  VMware Site Recovery Manager : maximaal aantal beveiligingsgroepen per herstelplan 250
  VMware Site Recovery Manager - RPO-waarden 5 min of hoger * (vaste limiet)
  VMware Site Recovery Manager : maximum aantal virtuele machines per beveiligingsgroep 500
  VMware Site Recovery Manager - Maximum aantal herstelplannen 250

  * Zie How the 5 Minute Recovery Point Objective works in thevSphere Replication Administration guide (Hoe de recovery point objective van 5 minuten werkt) voor meer informatie over recovery point objective (RPO) die lager is dan 15 minuten.

  Gebruik voor andere VMware-specifieke limieten het hulpprogramma VMware-configuratielimiet.

  Back-uplimieten

  Zie Azure Backup-ondersteuningsmatricesvoor een overzicht van de ondersteuningsinstellingen en beperkingen voor Azure Backup.

  Batchlimieten

  Resource Standaardlimiet Maximumlimiet
  Azure Batch-accounts per regio per abonnement 1-3 50
  Toegewezen kerngeheugens per Batch-account 0-9001 Contact opnemen met ondersteuning
  Kerngeheugens met een lage prioriteit per Batch-account 0-1001 Contact opnemen met ondersteuning
  Actieve taken en taakplanningen per Batch-account (voltooide taken hebben geen limiet) 100-300 1.0002
  Pools per Batch-account 0-1001 5002
  Privé-eindpuntverbindingen per Batch-account 100 100

  1 Voor capaciteitsbeheer zijn de standaardquota voor nieuwe Batch-accounts in sommige regio's en voor sommige abonnementstypen verlaagd ten aanzien van het bovenstaande bereik van waarden. In sommige gevallen zijn deze limieten teruggebracht tot nul. Wanneer u een nieuw Batch-account maakt, controleert u uw quota en vraagt u indien nodig een juiste verhoging van het kern- of servicequotum aan. U kunt ook Batch-accounts hergebruiken die al voldoende quotum- of gebruikersabonnementsgroeptoewijzingsbatchaccounts hebben om het quotum van de kern- en VM-familie te behouden voor alle Batch-accounts in het abonnement. Servicequota, zoals actieve taken of pools, zijn van toepassing op elk afzonderlijk Batch-account, zelfs voor de toewijzing van Batch-accounts voor gebruikersabonnementsgroepen.

  2 Als u een verhoging boven deze limiet wilt aanvragen, neemt u contact op met de ondersteuning van Azure.

  Notitie

  De standaardlimieten variëren afhankelijk van het type abonnement dat u gebruikt voor het maken van een Batch-account. De weergegeven kerngeheugenquota zijn voor Batch-accounts in de modus Batch-service. Bekijk de quota in uw Batch-account.

  Limieten voor het klassieke implementatiemodel

  Als u het klassieke implementatiemodel gebruikt in plaats van het Azure Resource Manager-implementatiemodel, gelden de volgende limieten.

  Resource Standaardlimiet Maximumaantal
  vCPU's per abonnement1 20 10.000
  Medebeheerders per abonnement 200 200
  Opslagaccounts per abonnement2 100 100
  Cloudservices per abonnement 20 200
  Lokale netwerken per abonnement 10 500
  DNS-servers per abonnement 9 100
  Gereserveerde IP-adressen per abonnement 20 100
  Affiniteitsgroepen per abonnement 256 256
  Lengte van de abonnementsnaam (tekens) 64 64

  1Extra kleine instanties tellen als één vCPU voor de vCPU-limiet, ondanks het gebruik van een gedeeltelijke CPU-kern.

  2De opslagaccountlimiet omvat zowel Standard als Premium opslagaccounts.

  Container Instances limieten

  Resource Werkelijke limiet
  Standaard SKU-containergroepen per regio en per abonnement 100
  Toegewezen SKU-containergroepen per regio en per abonnement 01
  Aantal containers per containergroep 60
  Aantal volumes per containergroep 20
  Standaard SKU-kernen (CPU's) per regio en per abonnement 100
  Standaard SKU-kernen (CPU's) voor K80 GPU per regio en per abonnement 0
  Standaard SKU-kernen (CPU's) voor V100 GPU per regio per abonnement 0
  Poorten per IP-adres 5
  Logboekgrootte van containerexemplaar - uitgevoerd exemplaar 4 MB
  Logboekgrootte van containerexemplaar - gestopt exemplaar 16 KB of 1000 regels
  Containergroep wordt per uur gemaakt 3001
  Containergroep wordt per 5 minuten gemaakt 1001
  Containergroep verwijdert per uur 3001
  Verwijderingen van containergroepen per 5 minuten 1001

  1 Stel een Azure-ondersteuningsaanvraag op om een hogere limiet aan te vragen. Gratis abonnementen, waaronder gratis Azure-account en Azure for Students komen niet in aanmerking voor limiet- of quotumverhoging. Als u een gratis abonnement hebt, kunt u upgraden naar een abonnement met betalen per gebruik.
  2Standaardlimiet voor abonnement met betalen per gebruik. De limiet kan verschillen voor andere typen categorieën.

  Container Registry-limieten

  In de volgende tabel worden de functies en limieten van de servicelagen Basic, Standard en Premium weergegeven.

  Resource Basic Standard Premium
  Inbegrepen opslag1 (GiB) 10 100 500
  Limiet gegevensopslag (TiB) 20 20 20
  Maximale grootte van de installatiekopielaag (GiB) 200 200 200
  Maximale manifestgrootte (MiB) 4 4 4
  ReadOps per minuut2, 3 1000 3000 10.000
  WriteOps per minuut2, 4 100 500 2.000
  Downloadbandbreedte2 (Mbps) 30 60 100
  Uploadbandbreedte 2 (Mbps) 10 20 50
  Webhooks 2 10 500
  Geo-replicatie N.v.t. N.v.t. Ondersteund
  Beschikbaarheidszones N.v.t. N.v.t. Ondersteund
  Inhoud vertrouwen N.v.t. N.v.t. Ondersteund
  Privékoppeling met privé-eindpunten N.v.t. N.v.t. Ondersteund
  • Privé-eindpunten N.v.t. N.v.t. 200
  Openbare IP-netwerkregels N.v.t. N.v.t. 100
  VNet-toegang voor service-eindpunt N.v.t. N.v.t. Preview
  • Regels voor virtuele netwerken N.v.t. N.v.t. 100
  Door klant beheerde sleutels N.v.t. N.v.t. Ondersteund
  Machtigingen voor opslagplaatsen Ondersteund Ondersteund Ondersteund
  •Tokens 100 500 50,000
  • Bereikkaarten 100 500 50,000
  •Acties 500 500 500
  • Opslagplaatsen per bereikkaart5 500 500 500
  Anonieme pull-toegang N.v.t. Preview Preview

  1 Opslag inbegrepen in het dagelijkse tarief voor elke laag. Er kan extra opslag worden gebruikt tot aan de registeropslaglimiet tegen een extra dagelijks tarief per GiB. Zie voor meer tariefinformatie Prijzen voor Azure Container Registry. Neem contact op met Azure-ondersteuning als u opslag nodig hebt buiten de registeropslaglimiet.

  2ReadOps, WriteOps en bandbreedte zijn minimale schattingen. Azure Container Registry streeft ernaar de prestaties te verbeteren op basis van de gebruiksvereisten. Zowel resources, ACR als het apparaat moeten zich in dezelfde regio bevinden om een hoge downloadsnelheid te bereiken.

  3Een Docker-pull bestaat uit meerdere leesbewerkingen, afhankelijk van het aantal lagen in de installatiekopie, plus het ophalen van het manifest.

  4Een Docker-push bestaat uit meerdere schrijfbewerkingen, afhankelijk van het aantal lagen dat moet worden gepusht. Een docker push omvat de ReadOps om een manifest voor een bestaande installatiekopie op te halen.

  5 Afzonderlijke acties van content/delete, content/read, content/write, metadata/readkomen metadata/write overeen met de limiet van opslagplaatsen per bereiktoewijzing.

  Netwerklimieten voor contentlevering

  Resource Limiet
  Azure Content Delivery Network-profielen 25
  Content Delivery Network-eindpunten per profiel 25
  Aangepaste domeinen per eindpunt 25
  Maximum aantal oorsprongsgroepen per profiel 10
  Maximale oorsprong per oorspronggroep 10
  Maximum aantal regels per CDN-eindpunt 25
  Maximum aantal overeenkomstvoorwaarden per regel 10
  Maximum aantal acties per regel 5

  Een Content Delivery Network-abonnement kan een of meer Content Delivery Network-profielen bevatten. Een Content Delivery Network-profiel kan een of meer Content Delivery Network-eindpunten bevatten. Mogelijk wilt u meerdere profielen gebruiken om de CDN-eindpunten te ordenen op basis van het internetdomein, de webtoepassing of andere criteria.

  Data Lake Analytics limieten

  Met Azure Data Lake Analytics maakt u de complexe taak van het beheer van gedistribueerde infrastructuur en complexe code eenvoudig. De service voorziet op dynamische wijze in resources en kan worden gebruikt voor het analyseren van exabytes aan gegevens. Wanneer de taak is voltooid, worden de resources automatisch teruggespoeld. U betaalt alleen voor de verwerkingscapaciteit die u hebt gebruikt. Bij het vergroten of verkleinen van de hoeveelheid opgeslagen gegevens of gebruikte rekenkracht, hoeft u geen code te herschrijven. Neem contact op met de ondersteuning als u de standaardlimieten wilt verhogen voor uw abonnement.

  Resource Limiet Opmerkingen
  Maximum aantal gelijktijdige taken 20
  Maximum aantal Analytics Units (AU's) per account 250 Gebruik een combinatie van maximaal 250 AU's voor 20 taken. Als u deze limiet wilt verhogen, kunt u contact opnemen met Microsoft Ondersteuning.
  Maximale scriptgrootte voor het verzenden van taken 3 MB
  Maximum aantal Data Lake Analytics-accounts per abonnement per regio 5 Als u deze limiet wilt verhogen, kunt u contact opnemen met Microsoft Ondersteuning.

  Data Factory-limieten

  Azure Data Factory is een service met meerdere tenants met de volgende standaardlimieten om ervoor te zorgen dat klantabonnementen worden beschermd tegen elkaars werkbelastingen. Neem contact op met de ondersteuning als u de limieten wilt verhogen tot de maximumwaarde voor uw abonnement.

  Versie 2

  Resource Standaardlimiet Maximumaantal
  Het totale aantal entiteiten, zoals pijplijnen, gegevenssets, triggers, gekoppelde services, privé-eindpunten en integratieruntimes, binnen een data factory 5\.000 [Meer informatie over het aanvragen van een quotumverhoging bij ondersteuning] (https://azure.microsoft.com/blog/azure-limits-quotas-increase-requests/.
  Totale aantal CPU-kernen voor Azure-SSIS IR voor één abonnement 64 [Meer informatie over het aanvragen van een quotumverhoging bij ondersteuning] (https://azure.microsoft.com/blog/azure-limits-quotas-increase-requests/.
  Gelijktijdige pijplijnuitvoeringen per data factory die worden gedeeld tussen alle pijplijnen in de factory 10.000 10.000
  Gelijktijdige uitvoeringen van externe activiteiten per abonnement per Azure Integration Runtime-regio
  Externe activiteiten worden beheerd op Integratieruntime, maar worden uitgevoerd op gekoppelde services, waaronder Databricks, opgeslagen procedures, web en andere. Deze limiet is niet van toepassing op zelf-hostende IR.
  3000 3000
  Gelijktijdige uitvoeringen van pijplijnactiviteit per abonnement per Azure Integration Runtime-regio
  Pijplijnactiviteiten worden uitgevoerd op integratieruntime, waaronder Lookup, GetMetadata en Delete. Deze limiet is niet van toepassing op zelf-hostende IR.
  1000 1000
  Gelijktijdige creatiebewerkingen per abonnement per Azure Integration Runtime-regio
  Waaronder testverbinding, bladeren in mappenlijst en tabellijst, gegevens vooraf bekijken. Deze limiet is niet van toepassing op zelf-hostende IR.
  200 200
  Gelijktijdige verbruik van gegevensintegratie-eenheden1 per abonnement per Azure Integration Runtime-regio Regiogroep 12: 6.000
  Regiogroep 22: 3000
  Regiogroep 32: 1.500
  Regiogroep 12: 6.000
  Regiogroep 22: 3000
  Regiogroep 32: 1.500
  Gelijktijdig verbruik van Data-Integratie eenheden1 per abonnement per Azure Integration Runtime-regio in een beheerd virtueel netwerk 2,400 [Meer informatie over het aanvragen van een quotumverhoging bij ondersteuning] (https://azure.microsoft.com/blog/azure-limits-quotas-increase-requests/.
  Maximum aantal activiteiten per pijplijn, inclusief interne activiteiten voor containers 40 40
  Maximum aantal gekoppelde integratieruntimes dat kan worden gemaakt voor één zelf-hostende IR 100 100
  Maximum aantal knooppunten dat kan worden gemaakt voor één zelf-hostende Integration Runtime 4 [Meer informatie over het aanvragen van een quotumverhoging bij ondersteuning] (https://azure.microsoft.com/blog/azure-limits-quotas-increase-requests/
  Maximum aantal parameters per pijplijn 50 50
  ForEach-items 100.000 100.000
  Parallelle ForEach-uitvoering 20 50
  Maximum aantal uitvoeringen in de wachtrij per pijplijn 100 100
  Tekens per expressie 8\.192 8\.192
  Minimum aantal intervallen voor tumblingvenstertrigger 5 min. 15 min
  Maximale time-out voor uitvoeringen van pijplijnactiviteit 7 dagen 7 dagen
  Bytes per object voor pijplijnobjecten3 200 kB 200 kB
  Bytes per object voor gegevensset en gekoppelde serviceobjecten3 100 kB 2000 kB
  Bytes per payload voor elke uitvoering van activiteit4 896 KB 896 KB
  Gegevensintegratie-eenheden1 per uitvoering van de kopieeractiviteit 256 256
  API-aanroepen schrijven 1200/u 1200/u

  Deze limiet wordt opgelegd door Azure Resource Manager, niet door Azure Data Factory.
  API-aanroepen lezen 12.500/u 12.500/u

  Deze limiet wordt opgelegd door Azure Resource Manager, niet door Azure Data Factory.
  Bewakingsquery's per minuut 1000 1000
  Maximale tijd voor foutopsporingssessie van gegevensstroom 8 uur 8 uur
  Gelijktijdig aantal gegevensstromen per integratieruntime 50 [Meer informatie over het aanvragen van een quotumverhoging bij ondersteuning] (https://azure.microsoft.com/blog/azure-limits-quotas-increase-requests/.
  Gelijktijdig aantal gegevensstromen per integratieruntime in een beheerd vNet 20 [Meer informatie over het aanvragen van een quotumverhoging bij ondersteuning] (https://azure.microsoft.com/blog/azure-limits-quotas-increase-requests/.
  Gelijktijdig aantal foutopsporingssessies van gegevensstroom per gebruiker per factory 3 3
  Azure IR TTL-limiet voor gegevensstroom 4 uur 4 uur
  Limiet voor metagegevensentiteitsgrootte in een factory 2 GB [Meer informatie over het aanvragen van een quotumverhoging bij ondersteuning] (https://azure.microsoft.com/blog/azure-limits-quotas-increase-requests/.

  1 De gegevensintegratie-eenheid (DIU) wordt gebruikt in een kopieerbewerking van de cloud naar de cloud. Zie Gegevensintegratie-eenheden (versie 2) voor meer informatie. Zie Prijzen voor Azure Data Factoryvoor meer informatie over facturering.

  2Azure Integration Runtime is wereldwijd beschikbaar om te zorgen voor gegevenscompatibiliteit, efficiëntie en lagere kosten voor uitgaand netwerkverkeer.

  Regiogroep Regio's
  Regiogroep 1 VS - centraal, VS - oost, VS - oost 2, Europa - noord, Europa - west, VS - west, VS - west 2
  Regiogroep 2 Australië - oost, Australië - zuidoost, Brazilië - zuid, India - centraal, Japan - oost, VS - noord-centraal, VS - zuid-centraal, Azië - zuidoost, VS - west-centraal
  Regiogroep 3 Andere regio's

  Als beheerd virtueel netwerk is ingeschakeld, is de diu (data integration unit) in alle regiogroepen 2400.

  3 Pijplijn-, gegevensset- en gekoppelde serviceobjecten vertegenwoordigen een logische groepering van uw werkbelasting. De limieten voor deze objecten hebben geen betrekking op de hoeveelheid gegevens die u kunt verplaatsen en verwerken met Azure Data Factory. Data Factory is ontworpen om petabytes aan gegevens te kunnen verwerken.

  4 De payload voor elke uitvoering van activiteit omvat de activiteitsconfiguratie, de bijbehorende gegevensset(s) en configuratie van gekoppelde service(s) en een klein deel systeemeigenschappen die per activiteitstype zijn gegenereerd. De limieten voor de grootte van deze payload hebben geen betrekking op de hoeveelheid gegevens die u kunt verplaatsen en verwerken met Azure Data Factory. Meer informatie over de symptomen en aanbevelingen als u dit limiet bereikt.

  Versie 1

  Resource Standaardlimiet Maximumlimiet
  Pijplijnen in een data factory 2500 [Meer informatie over het aanvragen van een quotumverhoging bij ondersteuning] (https://azure.microsoft.com/blog/azure-limits-quotas-increase-requests/.
  Gegevenssets binnen een data factory 5\.000 [Meer informatie over het aanvragen van een quotumverhoging bij ondersteuning] (https://azure.microsoft.com/blog/azure-limits-quotas-increase-requests/.
  Gelijktijdige segmenten per gegevensset 10 10
  Bytes per object voor pijplijnobjecten1 200 kB 200 kB
  Bytes per object voor gegevensset en gekoppelde serviceobjecten1 100 kB 2000 kB
  Azure HDInsight-clusterkernen op aanvraag in een abonnement2 60 [Meer informatie over het aanvragen van een quotumverhoging bij ondersteuning] (https://azure.microsoft.com/blog/azure-limits-quotas-increase-requests/.
  Eenheden voor cloudgegevensverplaatsing per uitvoering van een kopieeractiviteit3 32 32
  Aantal pogingen voor uitvoeringen van pijplijnactiviteit 1000 MaxInt (32 bits)

  1 Pijplijn-, gegevensset- en gekoppelde serviceobjecten vertegenwoordigen een logische groepering van uw werkbelasting. De limieten voor deze objecten hebben geen betrekking op de hoeveelheid gegevens die u kunt verplaatsen en verwerken met Azure Data Factory. Data Factory is ontworpen om petabytes aan gegevens te kunnen verwerken.

  2 HDInsight-kernen op aanvraag worden toegewezen uit het abonnement dat de data factory bevat. Als gevolg hiervan is de vorige limiet de door Data Factory afgedwongen kernlimiet voor HDInsight-kernen op aanvraag. Deze verschilt van de kernlimiet die is gekoppeld aan uw Azure-abonnement.

  3 De cloudgegevensverplaatsingseenheid (DMU) voor versie 1 wordt gebruikt in een kopieerbewerking van de cloud naar de cloud. Meer informatie vindt u in Cloudgegevensverplaatsingseenheden (versie 1). Zie Prijzen voor Azure Data Factory voor meer informatie over facturering.

  Resource Standaardondergrens Minimumlimiet
  Planningsinterval 15 minuten 15 minuten
  Interval tussen nieuwe pogingen 1 seconde 1 seconde
  Time-outwaarde voor opnieuw proberen 1 seconde 1 seconde

  Aanroeplimieten voor webservices

  Azure Resource Manager heeft limieten voor API-aanroepen. U kunt API-aanroepen maken met een snelheid binnen de Azure Resource Manager API-limieten.

  Data Lake Storage limieten

  Azure Data Lake Storage Gen2 is geen accounttype voor toegewezen service of opslag. Het behoort tot de nieuwste mogelijkheden voor de analyse van big data. Deze mogelijkheden zijn beschikbaar in een opslagaccount voor algemeen gebruik v2 of in een BlockBlobStorage-opslagaccount, en u kunt deze mogelijkheden verkrijgen door de functie Hiërarchische naamruimte van het account in te schakelen. Raadpleeg deze artikelen voor schaaldoelen.

  Azure Data Lake Storage Gen1 is een toegewezen service. Het is een ondernemingsbrede opslagplaats op hyperschaal voor analytische workloads van big data. U kunt Data Lake Storage Gen1 gebruiken om gegevens van elke grootte, elk type en elke opnamesnelheid op één enkele locatie vast te leggen voor operationele en experimentele analyses. Er geldt geen limiet voor de hoeveelheid gegevens die u in een Data Lake Storage Gen1-account kunt opslaan.

  Resource Limiet Opmerkingen
  Maximale aantal Data Lake Storage Gen1-accounts per abonnement per regio 10 Contact opnemen met Ondersteuning om een verhoging van deze limiet aan te vragen.
  Maximale aantal toegangs-ACL's per bestand of map 32 Dit is een vaste limiet. Gebruik groepen om de toegang met minder invoeren te beheren.
  Maximale aantal standaard-ACL's per bestand of map 32 Dit is een vaste limiet. Gebruik groepen om de toegang met minder invoeren te beheren.

  Data Share limieten

  Azure Data Share stelt organisaties in staat om eenvoudig en veilig gegevens te delen met hun klanten en partners.

  Resource Limiet
  Maximum aantal gegevenssharebronnen per Azure-abonnement 100
  Maximum aantal verzonden shares per gegevensshare bron 200
  Maximum aantal ontvangen shares per gegevenssharebron 100
  Maximum aantal uitnodigingen per verzonden share 200
  Maximum aantal shareabonnementen per verzonden share 200
  Maximum aantal gegevenssets per share 200
  Maximum aantal schema’s voor momentopnamen per share 1

  Database Migration Service limieten

  Azure Database Migration Service is een volledig beheerde service die is ontworpen voor naadloze migratie van meerdere databasebronnen naar Azure-gegevensplatforms met slechts minimale downtime.

  Resource Limiet Opmerkingen
  Maximumaantal services per abonnement per regio 10 Contact opnemen met Ondersteuning om een verhoging van deze limiet aan te vragen.

  Apparaatupdate voor IoT Hub limieten

  Notitie

  Wanneer een bepaalde resource of bewerking geen aanpasbare limieten heeft, zijn de standaard- en maximumlimieten hetzelfde. Wanneer de limiet kan worden aangepast, bevat de volgende tabel zowel de standaardlimiet als de maximumlimiet. De limiet kan worden verhoogd boven de standaardlimiet, maar niet boven de maximumlimiet. Limieten kunnen alleen worden aangepast voor de Standard-SKU. Aanvragen voor het aanpassen van limieten worden niet geaccepteerd voor de gratis SKU. Aanvragen voor limietaanpassing worden per geval geëvalueerd en goedkeuringen worden niet gegarandeerd.

  Als u de limiet of het quotum boven de standaardlimiet wilt verhogen, opent u een onlineaanvraag voor klantondersteuning.

  Deze tabel bevat de limieten voor de Device Update voor IoT Hub resource in Azure Resource Manager:

  Resource Standaard-SKU-limiet Limiet voor gratis SKU Verstelbare?
  Accounts per abonnement 50 1 Nee
  Exemplaren per account 50 1 Nee
  Lengte van accountnaam 3-24 tekens 3-24 tekens Nee
  Lengte van exemplaarnaam 3-36 tekens 3-36 tekens Nee

  Deze tabel bevat de verschillende limieten die zijn gekoppeld aan de bewerkingen in Device Update voor IoT Hub:

  Bewerking Standaard-SKU-limiet Limiet voor gratis SKU Verstelbare?
  Aantal apparaten per exemplaar 1 miljoen 10 Ja
  Aantal apparaatgroepen per exemplaar 100 10 Ja
  Aantal apparaatklassen per exemplaar 80 10 Ja
  Aantal actieve implementaties per exemplaar 50 (inclusief 1 gereserveerde implementatie voor annuleringen) 5 (inclusief 1 gereserveerde implementatie voor annuleringen) Ja
  Aantal totale implementaties per exemplaar 100 20 Nee
  Aantal updateproviders per exemplaar 25 2 Nee
  Aantal updatenamen per provider per exemplaar 25 2 Nee
  Aantal updateversies per updateprovider en naam per exemplaar 100 5 Nee
  Totaal aantal updates per exemplaar 100 10 Nee
  Maximale bestandsgrootte voor één update 2 GB 2 GB Ja
  Maximale gecombineerde grootte van alle bestanden in één importactie 2 GB 2 GB Ja
  Totale gegevensopslag inbegrepen per exemplaar 100 GB 5 GB Nee

  Limieten voor Digital Twins

  Notitie

  Sommige gebieden van deze service hebben aanpasbare limieten en andere niet. Dit wordt weergegeven in de onderstaande tabellen met de kolom Aanpasbaar? . Wanneer de limiet kan worden aangepast, is de waarde Instelbaar?Ja.

  Functionele limieten

  De volgende tabel bevat de functionele limieten van Azure Digital Twins.

  Gebied Mogelijkheid Standaardlimiet Verstelbare?
  Azure-resource Aantal Azure Digital Twins-exemplaren in een regio, per abonnement 10 Ja
  Digitale tweelingen Aantal tweelingen in een Azure Digital Twins-exemplaar 2,000,000 Ja
  Digitale tweelingen Aantal digitale dubbels dat kan worden geïmporteerd in één taken-API-taak 2,000,000 Nee
  Digitale tweelingen Aantal binnenkomende relaties met één dubbel 50,000 Nee
  Digitale tweelingen Aantal uitgaande relaties van één dubbel 50,000 Nee
  Digitale tweelingen Totaal aantal relaties in een Azure Digital Twins-exemplaar 20,000,000 Ja
  Digitale tweelingen Aantal relaties dat kan worden geïmporteerd in één taken-API-taak 10,000,000 Nee
  Digitale tweelingen Maximale grootte (van JSON-hoofdtekst in een PUT- of PATCH-aanvraag) van één dubbel 32 kB Nee
  Digitale tweelingen Maximale grootte van nettolading aanvraag 32 kB Nee
  Digitale tweelingen Maximale grootte van een tekenreekseigenschapswaarde (UTF-8) 4 kB Nee
  Digitale tweelingen Maximale grootte van een eigenschapsnaam 1 kB Nee
  Routering Aantal eindpunten voor één Azure Digital Twins-exemplaar 6 Nee
  Routering Aantal routes voor één Exemplaar van Azure Digital Twins 6 Ja
  Modellen Aantal modellen binnen één Azure Digital Twins-exemplaar 10.000 Ja
  Modellen Aantal modellen dat kan worden geïmporteerd in één API-aanroep (niet met behulp van de TAKEN-API) 250 Nee
  Modellen Aantal modellen dat kan worden geïmporteerd in één taken-API-taak 10.000 Nee
  Modellen Maximale grootte (van JSON-hoofdtekst in een PUT- of PATCH-aanvraag) van één model 1 MB Nee
  Modellen Aantal geretourneerde items op één pagina 100 No
  Query’s uitvoeren Aantal geretourneerde items op één pagina 1000 Ja
  Query’s uitvoeren Aantal AND / OR expressies in een query 50 Ja
  Query’s uitvoeren Aantal matrixitems in een IN / NOT IN component 50 Ja
  Query’s uitvoeren Aantal tekens in een query 8,000 Ja
  Query’s uitvoeren JOINS Aantal in een query 5 Ja

  Frequentielimieten

  In de volgende tabel worden de frequentielimieten van verschillende API's weergegeven.

  API Mogelijkheid Standaardlimiet Verstelbare?
  Taak-API Aantal aanvragen per seconde 1 Ja
  Taak-API Aantal bulkimporttaken dat gelijktijdig wordt uitgevoerd 1 Ja
  Api voor modellen Aantal aanvragen per seconde 100 Ja
  Digital Twins-API Aantal leesaanvragen per seconde 1000 Ja
  Digital Twins-API Aantal patchaanvragen per seconde 1000 Ja
  Digital Twins-API Aantal maak-/verwijderbewerkingen per seconde voor alle dubbels en relaties 500 Ja
  Digital Twins-API Aantal bewerkingen voor maken/bijwerken/verwijderen per seconde op één dubbel of de bijbehorende binnenkomende/uitgaande relaties 10 Nee
  Digital Twins-API Aantal openstaande bewerkingen op één dubbel of de binnenkomende/uitgaande relaties 500 Nee
  Query-API Aantal aanvragen per seconde 500 Ja
  Query-API Query-eenheden per seconde 4000 Ja
  Gebeurtenisroutes-API Aantal aanvragen per seconde 100 Ja

  Andere limieten

  Limieten voor gegevenstypen en velden in DTDL-documenten voor Azure Digital Twins-modellen vindt u in de specificatiedocumentatie in GitHub: DTDL (Digital Twins Definition Language) - versie 2.

  Details van querylatentie worden beschreven in Querytaal. Beperkingen van bepaalde functies voor querytaal vindt u in de documentatie over queryreferenties.

  Event Grid-limieten

  Notitie

  • De volgende limieten die in dit artikel worden vermeld, gelden per regio.
  • Zie Doorvoereenheden (TU's) voor meer informatie.

  Resourcelimieten voor naamruimten

  Azure Event Grid naamruimten is beschikbaar in openbare preview en maakt MQTT-berichten en HTTP-pulllevering mogelijk. De volgende limieten zijn van toepassing op naamruimteresources in Azure Event Grid.

  Beschrijving van limiet Limiet
  Naamruimten per Azure-abonnement 10
  Maximale doorvoereenheden per naamruimte 20

  MQTT-limieten in naamruimte

  De volgende limieten zijn van toepassing op MQTT in Azure Event Grid naamruimteresource.

  Beschrijving van limiet Limiet
  MQTT-clients 10.000 per TU
  Binnenkomende MQTT-publicatieaanvragen Maximaal 1000 berichten per seconde of 1 MB per seconde per TU (afhankelijk van wat zich het eerst voordoet)
  Uitgaande MQTT-publicatieaanvragen Maximaal 1000 berichten per seconde of 1 MB per seconde per TU
  Clients 10.000 clients per TU
  CA-certificaten 2
  Clientgroepen 10
  Onderwerpruimten 10
  Onderwerpsjablonen 10
  Machtigingsbindingen 100
  Maximale berichtgrootte 512 kB
  Onderwerpgrootte 256 B
  Onderwerpalias 10 onderwerpaliassen
  Nieuwe verbindingsaanvragen 200 aanvragen per seconde per TU
  Bewerkingen voor abonneren en afmelden 200 aanvragen per seconde per TU
  Totaal aantal abonnementen per verbinding 50
  Maximum aantal gelijktijdige verbindingen dat per naamruimte is toegestaan 10.000 per TU

  Gebeurtenislimieten in naamruimte

  De volgende limieten zijn van toepassing op gebeurtenissen in Azure Event Grid naamruimteresource.

  Beschrijving van limiet Limiet
  Onderwerpen over naamruimte 100 per TU
  Inkomend verkeer van gebeurtenis Maximaal 1000 gebeurtenissen per seconde of 1 MB per seconde per TU (afhankelijk van wat zich het eerst voordoet)
  Uitgaand verkeer van gebeurtenis Maximaal 2000 gebeurtenissen per seconde of 2 MB per seconde per TU
  Duur van gebeurtenis in onderwerp 1 dag
  Abonnementen per onderwerp 100
  Verbonden clients per naamruimte (wachtrijabonnementen) 1000
  Maximale gebeurtenisgrootte 1 MB
  Batchgrootte 1 MB
  Gebeurtenissen per aanvraag 1000

  Resourcelimieten voor aangepast onderwerp, systeemonderwerp en partneronderwerp

  De volgende limieten zijn van toepassing op Azure Event Grid aangepaste onderwerp-, systeemonderwerp- en partneronderwerpresources.

  Beschrijving van limiet Limiet
  Aangepaste onderwerpen per Azure-abonnement 100
  Wanneer de limiet is bereikt, kunt u een andere regio overwegen of overwegen om domeinen te gebruiken die 100.000 onderwerpen kunnen ondersteunen.
  Gebeurtenisabonnementen per onderwerp 500
  Deze limiet kan niet worden verhoogd.
  Publicatieratio voor een aangepast of partneronderwerp (opname) 5000 gebeurtenissen per seconde of 5 MB per seconde (afhankelijk van wat zich het eerst voordoet)
  Gebeurtenisgrootte 1 MB
  Deze limiet kan niet worden verhoogd.
  Aantal binnenkomende gebeurtenissen per batch 5\.000
  Deze limiet kan niet worden verhoogd
  Privé-eindpuntverbindingen per onderwerp 64
  Deze limiet kan niet worden verhoogd
  IP-firewallregels per onderwerp 128

  Limieten voor domeinresources

  De volgende limieten zijn van toepassing op Azure Event Grid domeinresource.

  Beschrijving van limiet Limiet
  Domeinen per Azure-abonnement 100
  Onderwerpen per domein 100.000
  Gebeurtenisabonnementen per onderwerp met een domein 500
  Deze limiet kan niet worden verhoogd
  Domeinbereik gebeurtenisabonnementen 50
  Deze limiet kan niet worden verhoogd
  Publicatiesnelheid voor een domein (inkomend verkeer) 5000 gebeurtenissen per seconde of 5 MB per seconde (afhankelijk van wat zich het eerst voordoet)
  Privé-eindpuntverbindingen per domein 64
  IP-firewallregels per onderwerp 128

  Limieten voor Event Hubs

  De volgende tabellen bevatten quota en limieten die specifiek zijn voor Azure Event Hubs. Zie Prijzen voor Event Hubs voor prijsinformatie over Event Hubs.

  Algemene limieten voor alle lagen

  De volgende limieten gelden in alle lagen.

  Limiet Notities Waarde
  Grootte van een Event Hub-naam - 256 tekens
  Groote van de naam van een consumentengroep Voor het Kafka-protocol hoeft geen consumentengroep te worden gemaakt.

  Kafka: 256 tekens

  AMQP: 50 tekens

  Aantal niet-epoche ontvangers per consumentengroep - 5
  Aantal autorisatieregels per naamruimte Volgende aanvragen voor het maken van een autorisatieregel worden geweigerd. 12
  Aantal aanroepen van de methode GetRuntimeInformation - 50 per seconde
  Aantal virtuele netwerken (VNet) - 128
  Aantal IP-configuratieregels - 128
  Maximumlengte van een schemagroepnaam 50
  Maximumlengte van een schemanaam 100
  Grootte in bytes per schema 1 MB
  Aantal eigenschappen per schemagroep 1024
  Grootte in bytes per eigenschapssleutel van schemagroep 256
  Grootte in bytes per eigenschapswaarde van schemagroep 1024

  Basic vs. Standard vs. Premium versus toegewezen lagen

  In de volgende tabel ziet u limieten die kunnen verschillen voor basic-, standard-, premium- en toegewezen lagen.

  Notitie

  • In de tabel is CU capaciteitseenheid, PU verwerkingseenheid en TU is doorvoereenheid.
  • U kunt TU's configureren voor een naamruimte in de Basic- of Standard-laag of VOOR RU's voor een naamruimte in de Premium-laag.
  • Wanneer u een toegewezen cluster maakt, wordt 1 CU toegewezen aan het cluster. Als u de optie Ondersteuning voor schalen inschakelt tijdens het maken van het cluster, kunt u uitschalen door HET aantal CPU's te verhogen of in te schalen door zelf DEU's voor het cluster te verlagen. Zie Toegewezen cluster schalen voor stapsgewijze instructies. Voor clusters die de functie Ondersteuning voor schalen niet ondersteunen, dient u een ticket in om CUs voor het cluster aan te passen.
  Limiet Basic Standard Premium Toegewezen
  Maximale grootte van Event Hubs-publicatie 256 kB 1 MB 1 MB 1 MB
  Aantal consumentengroepen per event hub 1 20 100 1000
  Geen limiet per CU
  Aantal brokered verbindingen per naamruimte 100 5.000 10000 per PU

  Als aan de naamruimte bijvoorbeeld 3 PU's zijn toegewezen, is de limiet 30000.
  100, 000 per CU
  Maximale bewaartermijn van gebeurtenisgegevens 1 dag 7 dagen 90 dagen 90 dagen
  Maximum aantal TU's of PUs of CPU's 40 TU's 40 TU's 16 PUs 20 CU's
  Aantal partities per event hub 32 32 100 per Event Hub, maar er is een limiet van 200 per PU op naamruimteniveau.

  Als bijvoorbeeld aan een naamruimte 2 PU's worden toegewezen, is de limiet voor het totale aantal partities in alle Event Hubs in de naamruimte 2 * 200 = 400.
  1024 per Event Hub
  2000 per CU
  Aantal naamruimten per abonnement 1000 1000 1000 1000 (50 per CU)
  Aantal event hubs per naamruimte 10 10 100 per PU 1000
  Vastleggen N.v.t. Betalen per uur Inbegrepen Inbegrepen
  Grootte van gecomprimeerde Event Hub N.v.t. 1 GB per partitie 250 GB per partitie 250 GB per partitie
  Grootte van het schemaregister (naamruimte) in megabytes N.v.t. 25 100 1024
  Aantal schemagroepen in een schemaregister of naamruimte N.v.t. 1 - exclusief de standaardgroep 100
  1 MB per schema
  1000
  1 MB per schema
  Aantal schemaversies in alle themagroepen N.v.t. 25 1000 10.000
  Doorvoer per eenheid Inkomend verkeer - 1 MB/s of 1000 gebeurtenissen per seconde
  Uitgaand verkeer: 2 MB/s of 4096 gebeurtenissen per seconde
  Inkomend verkeer - 1 MB/s of 1000 gebeurtenissen per seconde
  Uitgaand verkeer: 2 MB/s of 4096 gebeurtenissen per seconde
  Geen limieten per PU * Geen limieten per CU *

  * Is afhankelijk van verschillende factoren, zoals resourcetoewijzing, aantal partities, opslag, enzovoort.

  Notitie

  U kunt gebeurtenissen afzonderlijk of in batches publiceren. De publicatielimiet (volgens SKU) is van toepassing, ongeacht of het om één gebeurtenis of een batch gaat. Publicatie-gebeurtenissen die groter zijn dan de maximale drempelwaarde, worden geweigerd.

  IoT Central-limieten

  IoT Central beperkt het aantal toepassingen dat u in een abonnement kunt implementeren tot 100. Als u deze limiet wilt verhogen, kunt u contact opnemen met Microsoft Ondersteuning. Zie Quota en limieten voor Azure IoT Central voor meer informatie.

  IoT Hub limieten

  De volgende tabel bevat de limieten die aan de verschillende servicelagen (S1, S2, S3 en F1) zijn gekoppeld. Voor informatie over de kosten van elke eenheid in elke laag raadpleegt u Prijzen van Azure IoT Hub.

  Resource S1 Standard S2 Standard S3 Standard F1 Free
  Berichten/dag 400,000 6,000,000 300,000,000 8,000
  Maximum aantal eenheden 200 200 10 1

  Notitie

  Neem contact op met Microsoft Ondersteuning als u verwacht dat u meer dan 200 eenheden met een hub uit laag S1 of S2 of meer dan 10 eenheden met een hub uit laag S3 gaat gebruiken.

  De volgende tabel bevat de limieten die van toepassing zijn op IoT Hub-resources.

  Resource Limiet
  Maximum aantal betaalde IoT-hubs per Azure-abonnement 50
  Maximum aantal gratis IoT-hubs per Azure-abonnement 1
  Maximumaantal tekens in een apparaat-id 128
  Maximumaantal apparaat-id's
  dat in één aanroep wordt geretourneerd
  1000
  Maximale bewaartermijn van IoT Hub-berichten voor apparaat-naar-cloud berichten 7 dagen
  Maximale grootte van apparaat-naar-cloud berichten 256 kB
  Maximale grootte van apparaat-naar-cloud batch AMQP en HTTP: 256 KB voor de hele batch
  MQTT: 256 KB voor elk bericht
  Maximum aantal berichten in apparaat-naar-cloud batch 500
  Maximale grootte van cloud-naar-apparaat bericht 64 kB
  Maximale TTL voor cloud-naar-apparaat berichten 2 dagen
  Maximumaantal leveringen voor cloud-naar-apparaat
  berichten
  100
  Maximale cloud-naar-apparaat wachtrijlengte per apparaat 50
  Maximumaantal leveringen voor feedbackberichten
  als antwoord op een cloud-naar-apparaat bericht
  100
  Maximale TTL voor feedbackberichten
  als antwoord op een cloud-naar-apparaat bericht
  2 dagen
  Maximale grootte van apparaatdubbel 8 KB voor de sectie Tags, en 32 KB elk voor de secties Gewenste eigenschappen en Gerapporteerde eigenschappen
  Maximale lengte van tekenreekssleutel van apparaatdubbel 1 kB
  Maximale lengte van tekenreekswaarde van apparaatdubbel 4 kB
  Maximale diepte van object in apparaatdubbel 10
  Maximale grootte van de nettolading van directe methode 128 kB
  Maximale bewaartermijn van taakgeschiedenis 30 dagen
  Maximum aantal gelijktijdige taken 10 (voor S3), 5 voor (S2), 1 (voor S1)
  Maximum aantal extra eindpunten (naast ingebouwde eindpunten) 10 (voor S1, S2 en S3)
  Maximum aantal regels voor berichtroutering 100 (voor S1, S2 en S3)
  Maximumaantal gelijktijdig verbonden apparaatstreams 50 (alleen voor S1, S2, S3 en F1)
  Maximale gegevensoverdracht voor apparaatstreams 300 MB per dag (alleen voor S1, S2, S3 en F1)

  Notitie

  Neem contact op met Microsoft Ondersteuning als u meer dan 50 betaalde IoT-hubs in een Azure-abonnement nodig hebt.

  Notitie

  Het totaalaantal apparaten plus modules dat bij één IoT-hub kan worden geregistreerd, is momenteel 1.000.000. Als u deze limiet wilt verhogen, kunt u contact opnemen met Microsoft Ondersteuning.

  IoT Hub vertraagt aanvragen wanneer de volgende quota worden overschreden.

  Vertragen Waarde per hub
  Registerbewerkingen voor identiteit
  (maken, ophalen, weergeven, bijwerken en verwijderen),
  afzonderlijk of bulksgewijs importeren/exporteren
  83,33 per seconde per eenheid (5.000 per minuut per eenheid) (voor S3).
  1,67 per seconde per eenheid (100 per minuut per eenheid) (voor S1 en S2).
  Apparaatverbindingen 6\.000 per seconde per eenheid (voor S3), 120 per seconde per eenheid (voor S2), 12 per seconde per eenheid (voor S1).
  Minimaal 100 per seconde.
  Apparaat-naar-cloud verzendt 6\.000 per seconde per eenheid (voor S3), 120 per seconde per eenheid (voor S2), 12 per seconde per eenheid (voor S1).
  Minimaal 100 per seconde.
  Cloud-naar-apparaat verzendt 83,33 per seconde per eenheid (5.000 per minuut per eenheid) (voor S3), 1,67 per seconde per eenheid (100 per minuut per eenheid) (voor S1 en S2).
  Cloud-naar-apparaat ontvangt 833,33 per seconde per eenheid (50.000 per minuut per eenheid) (voor S3), 16,67 per seconde per eenheid (1.000 per minuut per eenheid) (voor S1 en S2).
  Bestandsuploadbewerkingen 83,33 bestandsuploadinitiaties per seconde per eenheid (5.000 per minuut per eenheid) (voor S3), 1,67 bestandsuploadinitiaties per seconde per eenheid (100 per minuut per eenheid) (voor S1 en S2).
  10 gelijktijdige bestandsuploads per apparaat.
  Directe methoden 24 MB per seconde per eenheid (voor S3), 480 KB per seconde per eenheid (voor S2), 160 KB per seconde per eenheid (voor S1).
  Gebaseerd op een beperkingsmetergrootte van 8 KB.
  Apparaatdubbel leest 500 per seconde per eenheid (voor S3), maximaal 100 per seconde of 10 per seconde per eenheid (voor S2), 100 per seconde (voor S1)
  Apparaatdubbel werkt bij 250 per seconde per eenheid (voor S3), maximaal 50 per seconde of 5 per seconde per eenheid (voor S2), 50 per seconde (voor S1)
  Taakbewerkingen
  (maken, bijwerken, weergeven en verwijderen)
  83,33 per seconde per eenheid (5.000 per minuut per eenheid) (voor S3), 1,67 per seconde per eenheid (100 per minuut per eenheid) (voor S2), 1,67 per seconde per eenheid (100 per minuut per eenheid) (voor S1).
  Doorvoer van taken per apparaat bewerkingen 50 per seconde per eenheid (voor S3), maximaal 10 per seconde of 1 per seconde per eenheid (voor S2), 10 per seconde (voor S1).
  Initiatiesnelheid voor apparaatstreams 5 nieuwe streams per seconde (alleen voor S1, S2, S3 en F1).

  IoT Hub Device Provisioning Service-limieten

  Notitie

  Sommige gebieden van deze service hebben aanpasbare limieten. Dit wordt weergegeven in de onderstaande tabellen met de kolom Aanpasbaar? . Wanneer de limiet kan worden aangepast, is de waarde Instelbaar?Ja.

  De werkelijke waarde waarop een limiet kan worden aangepast, kan variëren, afhankelijk van de implementatie van elke klant. Er kunnen meerdere exemplaren van DPS nodig zijn voor zeer grote implementaties.

  Als uw bedrijf een aanpasbare limiet of quotum boven de standaardlimiet moet verhogen, kunt u een aanvraag voor aanvullende resources indienen door een ondersteuningsticket te openen. Het aanvragen van een verhoging garandeert niet dat deze wordt toegekend, aangezien deze per geval moet worden beoordeeld. Neem zo vroeg mogelijk tijdens de implementatie contact op met Microsoft Ondersteuning om te bepalen of uw aanvraag kan worden goedgekeurd en plan dienovereenkomstig.

  In de volgende tabel staan de limieten die van toepassing zijn op Azure IoT Hub Device Provisioning Service-resources.

  Resource Limiet Verstelbare?
  Maximaal aantal services voor apparaatinrichting per Azure-abonnement 10 Ja
  Maximaal aantal registraties 1.000.000 Ja
  Maximum aantal afzonderlijke inschrijvingen 1.000.000 Ja
  Maximum aantal inschrijvingsgroepen (X.509-certificaat) 100 Ja
  Maximum aantal inschrijvingsgroepen (symmetrische sleutel) 100 No
  Maximaal aantal CA's 25 Ja
  Maximaal aantal gekoppelde IoT-hubs 50 Nee
  Maximale berichtgrootte 96 kB Nee

  Tip

  Als de harde limiet voor symmetrische sleutelinschrijvingsgroepen een blokkerend probleem is, is het raadzaam om afzonderlijke inschrijvingen als tijdelijke oplossing te gebruiken.

  Device Provisioning Service heeft de volgende frequentielimieten.

  Tarief Waarde per eenheid Verstelbare?
  Operations 1.000/min/service Ja
  Apparaatregistraties 1.000/min/service Ja
  Bewerking voor apparaatpolling 5/10 sec/apparaat Nee

  Key Vault limieten

  Azure Key Vault-service ondersteunt twee resourcetypen: kluizen en beheerde HSM's. In de volgende twee secties worden de servicelimieten voor elk ervan respectievelijk beschreven.

  Resourcetype: kluis

  In deze sectie worden servicelimieten voor resourcetype vaultsbeschreven.

  Belangrijkste transacties (maximum aantal transacties in 10 seconden per kluis per regio1):

  Type sleutel HSM-sleutel
  Sleutel maken
  HSM-sleutel
  Alle andere transacties
  Softwaresleutel
  Sleutel maken
  Softwaresleutel
  Alle andere transacties
  RSA 2048-bits 10 2.000 20 4000
  RSA 3072-bits 10 500 20 1000
  RSA 4096-bits 10 250 20 500
  ECC P-256 10 2.000 20 4000
  ECC P-384 10 2.000 20 4000
  ECC P-521 10 2.000 20 4000
  ECC SECP256K1 10 2.000 20 4000

  Notitie

  In de vorige tabel zien we dat voor 2048-bits RSA-softwaresleutels 4000 GET-transacties per 10 seconden zijn toegestaan. Voor RSA 2048-bits HSM-sleutels zijn 2000 GET-transacties per 10 seconden toegestaan.

  De drempelwaarden voor beperking worden gewogen en afdwinging wordt bepaald op basis van de som. Wanneer u zoals aangeven in de vorige tabel GET-bewerkingen uitvoert op RSA HSM-sleutels, is het gebruik van 4096-bits sleutels achtmaal duurder in vergelijking met 2048-bits sleutels. Dat komt omdat 2.000/250 = 8.

  In een gegeven interval van 10 seconden kan een Azure Key Vault-client slechts één van de volgende bewerkingen uitvoeren voordat er een 429HTTP-statuscode voor beperking wordt aangetroffen:

  • 4.000 RSA 2048-bits softwaresleutel GET-transacties
  • 2000 RSA 2048-bits HSM-sleutel GET-transacties
  • 250 RSA 4096-bits HSM-sleutel GET-transacties
  • 248 RSA 4.096-bits HSM-sleutel GET-transacties en 16 RSA 2048-bits HSM-sleutel GET-transacties

  Geheimen, sleutels voor beheerde opslagaccounts en kluistransacties:

  Transactietype Maximum aantal transacties in 10 seconden per kluis per regio1
  Alle transacties 4000

  Zie de Azure Key Vault-beperkingsrichtlijnen voor informatie over het verwerken van beperkingen wanneer deze limieten worden overschreden.

  1 Een limiet voor het hele abonnement voor alle transactietypen is vijf keer per sleutelkluislimiet.

  Back-upsleutels, geheimen, certificaten

  Wanneer u een back-up maakt van een object dat is opgeslagen in een sleutelkluis (zoals een geheim, sleutel of certificaat), wordt het object door de back-upbewerking gedownload als een versleutelde blob. Deze blob kan niet buiten Azure worden ontsleuteld. Als u bruikbare gegevens uit deze blob wilt ophalen, moet u de blob herstellen in een sleutelkluis binnen hetzelfde Azure-abonnement en azure-geografie

  Transactietype Maximaal toegestane key vault-objectversies
  Back-up maken van afzonderlijke sleutel, geheim, certificaat 500

  Notitie

  Als u een back-up probeert te maken van een sleutel, geheim of certificaatobject met meer versies dan de limiet, treedt er een fout op. Het is niet mogelijk om eerdere versies van een sleutel, geheim of certificaat te verwijderen.

  Limieten voor het aantal sleutels, geheimen en certificaten:

  Key Vault beperkt niet het aantal sleutels, geheimen of certificaten dat in een kluis kan worden opgeslagen. Er moet rekening worden gehouden met de transactielimieten voor de kluis om ervoor te zorgen dat bewerkingen niet worden beperkt.

  Key Vault het aantal versies van een geheim, sleutel of certificaat niet beperkt, maar het opslaan van een groot aantal versies (500+) kan van invloed zijn op de prestaties van back-upbewerkingen. Zie Azure Key Vault Backup.

  Resourcetype: Beheerde HSM

  In deze sectie worden servicelimieten voor resourcetype managed HSMbeschreven.

  Objectlimieten

  Item Limieten
  Aantal HSM-exemplaren per abonnement per regio 5
  Aantal sleutels per HSM-exemplaar 5000
  Aantal versies per sleutel 100
  Aantal aangepaste roldefinities per HSM-exemplaar 50
  Aantal roltoewijzingen op HSM-bereik 50
  Aantal roltoewijzingen voor elk afzonderlijk sleutelbereik 10

  Transactielimieten voor beheerbewerkingen (aantal bewerkingen per seconde per HSM-exemplaar)

  Bewerking Aantal bewerkingen per seconde
  Alle RBAC-bewerkingen
  (omvat alle CRUD-bewerkingen voor roldefinities en roltoewijzingen)
  5
  Volledige back-up/herstel van HSM
  (er wordt slechts één gelijktijdige back-up- of herstelbewerking per HSM-exemplaar ondersteund)
  1

  Transactielimieten voor cryptografische bewerkingen (aantal bewerkingen per seconde per HSM-exemplaar)

  • Elk beheerd HSM-exemplaar bestaat uit drie HSM-partities met gelijke taakverdeling. De doorvoerlimieten zijn een functie van de onderliggende hardwarecapaciteit die voor elke partitie is toegewezen. In de onderstaande tabellen ziet u de maximale doorvoer met ten minste één beschikbare partitie. De werkelijke doorvoer kan tot 3x hoger zijn als alle drie de partities beschikbaar zijn.
  • De vermelde doorvoerlimieten gaan ervan uit dat er één sleutel wordt gebruikt om maximale doorvoer te bereiken. Als bijvoorbeeld één RSA-2048-sleutel wordt gebruikt, is de maximale doorvoer 1100 tekenbewerkingen. Als u 1100 verschillende sleutels gebruikt met elk één transactie per seconde, kunnen ze niet dezelfde doorvoer bereiken.
  RSA-sleutelbewerkingen (aantal bewerkingen per seconde per HSM-exemplaar)
  Bewerking 2048-bits 3072-bits 4096-bits
  Sleutel maken 1 1 1
  Verwijdertoets (voorlopig verwijderen) 10 10 10
  Sleutel opschonen 10 10 10
  Back-upsleutel 10 10 10
  Herstelsleutel 10 10 10
  Belangrijke informatie ophalen 1100 1100 1100
  Versleutelen 10.000 10.000 6000
  Ontsleutelen 1100 360 160
  Wrap 10.000 10.000 6000
  Unwrap 1100 360 160
  Teken 1100 360 160
  Verifiëren 10.000 10.000 6000
  EC-sleutelbewerkingen (aantal bewerkingen per seconde per HSM-exemplaar)

  In deze tabel wordt het aantal bewerkingen per seconde voor elk curvetype beschreven.

  Bewerking P-256 P-256K P-384 P-521
  Sleutel maken 1 1 1 1
  Sleutel verwijderen (voorlopig verwijderen) 10 10 10 10
  Sleutel opschonen 10 10 10 10
  Back-upsleutel 10 10 10 10
  Herstelsleutel 10 10 10 10
  Belangrijke informatie ophalen 1100 1100 1100 1100
  Teken 260 260 165 56
  Verifiëren 130 130 82 28
  AES-sleutelbewerkingen (aantal bewerkingen per seconde per HSM-exemplaar)
  • Versleutelings- en ontsleutelingsbewerkingen gaan uit van een pakketgrootte van 4 kB.
  • Doorvoerlimieten voor versleutelen/ontsleutelen zijn van toepassing op AES-CBC- en AES-GCM-algoritmen.
  • Doorvoerlimieten voor wrap/unwrap zijn van toepassing op het AES-KW-algoritme.
  Bewerking 128-bits 192-bits 256-bits
  Sleutel maken 1 1 1
  Sleutel verwijderen (voorlopig verwijderen) 10 10 10
  Sleutel opschonen 10 10 10
  Back-upsleutel 10 10 10
  Herstelsleutel 10 10 10
  Belangrijke informatie ophalen 1100 1100 1100
  Versleutelen 8000 8000 8000
  Ontsleutelen 8000 8000 8000
  Wrap 9000 9000 9000
  Unwrap 9000 9000 9000

  Limieten voor beheerde identiteiten

  • Elke beheerde identiteit telt mee voor de quotumlimiet voor objecten in een Azure AD-tenant, zoals beschreven in Limieten en beperkingen van de Azure AD-service.

  • De snelheid waarmee beheerde identiteiten kunnen worden gemaakt, kent de volgende limieten:

   1. Per Azure AD tenant per Azure-regio: 400 maakbewerkingen per 20 seconden.
   2. Per Azure-abonnement per Azure-regio: 80 maakbewerkingen per 20 seconden.
  • De snelheid waarmee een door de gebruiker toegewezen beheerde identiteit kan worden toegewezen met een Azure-resource:

   1. Per Azure AD tenant per Azure-regio: 400 toewijzingsbewerkingen per 20 seconden.
   2. Per Azure-abonnement per Azure-regio: 300 toewijzingsbewerkingen per 20 seconden.

  Media Services-limieten

  Notitie

  Open een ndersteuningsticket voor resources die niet zijn opgelost om te vragen om een toename van de quota. Maak geen extra Azure Media Services-accounts in een poging om de limieten te verhogen.

  Accountlimieten

  Resource Standaardlimiet
  Media Services-accounts in één abonnement 100 (vast)

  Assetlimieten

  Resource Standaardlimiet
  Assets per Media Services-account 1.000.000

  Opslaglimieten (media)

  Resource Standaardlimiet
  Bestandsgrootte In sommige scenario's is er een limiet voor de maximale bestandsgrootte die wordt ondersteund voor verwerking in Media Services. (1)
  Opslagaccounts 100(2) (opgelost)

  1 De maximale grootte die wordt ondersteund voor één blob is momenteel 5 TB in Azure Blob Storage. Aanvullende limieten zijn van toepassing in Media Services op basis van VM-grootten die worden gebruikt door de service. De groottelimieten zijn van toepassing op de bestanden die u upload en ook de bestanden die worden gegenereerd als resultaat van Media Services-verwerking (coderen of analyseren). Als uw bronbestand groter is dan 260 GB, mislukt uw taak waarschijnlijk.

  2 De opslagaccounts moeten deel uitmaken van hetzelfde Azure-abonnement.

  Limieten voor taken (codering analyseren & )

  Resource Standaardlimiet
  Taken per Media Services-account 500.000 (3) (vast)
  Taakinvoer per taak 50 (vast)
  Taakuitvoer per taak 20 (vast)
  Transformaties per Media Services-account 100 (vast)
  Transformatie-uitvoer in een transformatie 20 (vast)
  Bestanden per taakinvoer 10 (vast)

  3 Deze waarde omvat taken in de wachtrij, voltooide taken, actieve taken en geannuleerde taken. De waarde omvat geen verwijderde taken.

  Elke taakrecord in uw account die ouder is dan negentig dagen wordt automatisch verwijderd, ook als het totale aantal records lager is dan het maximale quotum.

  Limieten voor live streamen

  Resource Standaardlimiet
  Livegebeurtenissen (4) per Media Services-account 5
  Live-uitvoer per livegebeurtenis 3 (5)
  Maximale duur van live-uitvoer Grootte van het DVR-venster

  4 Zie Vergelijkingen tussen en beperkingen voor typen livegebeurtenissen voor meer informatie over beperkingen van livegebeurtenissen.

  5 Live-uitvoer starten zodra ze zijn gemaakt en stoppen wanneer ze worden verwijderd.

  Leveringslimieten voor verpakkingen &

  Resource Standaardlimiet
  Streaming-eindpunten (gestopt of actief) per Media Services-account 2
  Dynamisch-manifestfilters 100
  Beleid voor streaming 100 (6)
  Unieke streaming-locators die aan één asset tegelijk zijn gekoppeld 100(7) (vast)

  6 Wanneer u een aangepast streamingbeleid gebruikt, moet u een beperkte set met dergelijke beleidsregels ontwerpen voor uw Media Service-account en deze opnieuw gebruiken voor de StreamingLocators wanneer dezelfde versleutelingsopties en protocollen nodig zijn. U hoeft geen nieuw streaming-beleid te maken voor elke streaming-locator.

  7 Streaming-locators zijn niet ontworpen om toegangsbeheer per gebruiker te regelen. Gebruik DRM-oplossingen (Digital Rights Management) als u afzonderlijke gebruikers verschillende toegangsrechten wilt geven.

  Beschermingslimieten

  Resource Standaardlimiet
  Opties per inhoudssleutelbeleid 30
  Licenties per maand voor elk van de DRM-typen voor de sleutelleveringsservice van Media Services per account 1.000.000

  Ondersteuningsticket

  Als resources niet vast zijn, kunt u een ondersteuningsticket openen om te vragen of de quota kunnen worden verhoogd. Neem gedetailleerde informatie op in de aanvraag over de gewenste wijzigingen in het quotum, use-case-scenario's en de vereiste regio's.
  Maak geen extra Azure Media Services-accounts in een poging om de limieten te verhogen.

  Media Services v2 (verouderd)

  Zie Media Services v2 (verouderd) voor limieten die specifiek zijn voor Media Services v2 (verouderd)

  Limieten voor Mobile Services

  Laag Gratis Basic Standard
  API-aanroepen 500.000 1,5 miljoen per eenheid 15 miljoen per eenheid
  Actieve apparaten 500 Onbeperkt Onbeperkt
  Schalen N.v.t. Maximaal 6 eenheden Onbeperkt aantal eenheden
  Pushmeldingen Gratis laag van Azure Notification Hubs inbegrepen, tot 1 miljoen pushmeldingen Basic-laag van Notification Hubs inbegrepen, tot 10 miljoen pushmeldingen Standard-laag van Notification Hubs inbegrepen, tot 10 miljoen pushmeldingen
  Realtime chatten/
  websockets
  Beperkt 350 per mobiele service Onbeperkt
  Offline synchronisaties Beperkt Inbegrepen Inbegrepen
  Geplande jobs Beperkt Inbegrepen Inbegrepen
  Azure SQL Database (vereist)
  Voor aanvullende capaciteit gelden standaardtarieven
  20 MB inbegrepen 20 MB inbegrepen 20 MB inbegrepen
  CPU-capaciteit 60 minuten per dag Onbeperkt Onbeperkt
  Uitgaande gegevensoverdracht 165 MB per dag (dagelijkse rollover) Inbegrepen Inbegrepen

  Zie Prijzen van Azure Mobile Services voor meer informatie over limieten en prijzen.

  Limieten voor Multi-Factor Authentication

  Resource Standaardlimiet Maximumaantal
  Maximum aantal vertrouwde IP-adressen/-bereiken per abonnement 0 50
  Mijn apparaten onthouden, aantal dagen 14 60
  Maximum aantal appwachtwoorden 0 Geen limiet
  X pogingen toestaan tijdens MFA-aanroep 1 99
  Time-out in seconden voor tweerichtings-sms 60 600
  Standaardaantal bypass-seconden 300 1800
  Gebruikersaccount vergrendelen na X opeenvolgende MFA-weigeringen Niet ingesteld 99
  Accountvergrendelingsteller opnieuw instellen na X minuten Niet ingesteld 9,999
  Account ontgrendelen na X minuten Niet ingesteld 9,999

  Netwerklimieten

  Netwerklimieten - Azure Resource Manager

  De volgende beperkingen gelden alleen voor netwerkresources die worden beheerd via Azure Resource Manager. De beperkingen gelden per regio en per abonnement. Meer informatie over het bekijken van uw huidige resourcegebruik op basis van uw abonnementslimieten.

  Notitie

  We hebben alle standaardlimieten onlangs verhoogd tot hun maximumlimieten. Als er geen kolom Maximumlimiet bestaat, heeft de resource geen aanpasbare limieten. Als deze limieten in het verleden door de ondersteuning zijn verhoogd en u geen bijgewerkte limieten ziet staan in de volgende tabellen, moet u een gratis online klantondersteuningsaanvraag openen

  Resource Limiet
  Virtuele netwerken 1000
  Subnetten per virtueel netwerk 3000
  Peering van virtuele netwerken per virtueel netwerk 500
  Virtuele netwerkgateways (VPN-gateways) per virtueel netwerk 1
  Virtuele netwerkgateways (ExpressRoute-gateways) per virtueel netwerk 1
  DNS-servers per virtueel netwerk 20
  Privé-IP-adressen per virtueel netwerk 65.536
  Totaal aantal privéadressen voor een groep gekoppelde virtuele netwerken 128,000
  Privé-IP-adressen per netwerkinterface 256
  Privé-IP-adressen per virtuele machine 256
  Openbare IP-adressen per netwerkinterface 256
  Openbare IP-adressen per virtuele machine 256
  Gelijktijdige TCP- of UDP-stromen per NIC van een virtuele machine of rolinstantie 500.000
  Netwerkinterfacekaarten 65.536
  Netwerkbeveiligingsgroepen 5\.000
  NSG-regels per NSG 1000
  Opgegeven IP-adressen en-bereiken voor bron of doel in een beveiligingsgroep 4000
  Toepassingsbeveiligingsgroepen 3000
  Toepassingsbeveiligingsgroepen per IP-configuratie, per NIC 20
  Toepassingsbeveiligingsgroepen waarnaar wordt verwezen als bron/doel per NSG-regel 10
  IP-configuraties per toepassingsbeveiligingsgroep 4000
  Toepassingsbeveiligingsgroepen die kunnen worden opgegeven in alle beveiligingsregels van een netwerkbeveiligingsgroep 100
  Door de gebruiker gedefinieerde routetabellen 200
  Door de gebruiker gedefinieerde routes per routetabel 400
  Punt-naar-site-basiscertificaten per Azure VPN Gateway 20
  Ingetrokken punt-naar-site-clientcertificaten per Azure-VPN Gateway 300
  Aftakkingen van virtueel netwerk 100
  Netwerkinterface-TAP-configuraties per Virtual Network TAP 100

  Limieten van openbaar IP-adres

  Resource Standaardlimiet Maximumaantal
  Openbare IP-adressen1,2 10 voor Basic. Neem contact op met ondersteuning.
  Statische openbare IP-adressen1 10 voor Basic. Neem contact op met ondersteuning.
  Standaard openbare IP-adressen1 10 Neem contact op met ondersteuning.
  Voorvoegsels voor openbare IP beperkt door het aantal standaard openbare IP-adressen in een abonnement Neem contact op met ondersteuning.
  Voorvoegsellengte van het openbare IP-adres /28 Neem contact op met ondersteuning.

  1Standaardlimieten voor openbare IP-adressen zijn afhankelijk van het type aanbieding, zoals gratis proefversies, betalen per gebruik of CSP. De standaardinstelling voor Enterprise Agreement-abonnementen is bijvoorbeeld 1000.

  2 Limiet voor openbare IP-adressen verwijst naar het totale aantal openbare IP-adressen, inclusief Basic en Standard.

  Load balancer-limieten

  De volgende beperkingen gelden alleen voor netwerkresources die worden beheerd via Azure Resource Manager. De beperkingen gelden per regio en per abonnement. Meer informatie over het bekijken van uw huidige resourcegebruik op basis van uw abonnementslimieten.

  Standard Load Balancer

  Resource Limiet
  Load balancers 1000
  Frontend-IP-configuraties 600
  Regels (Load Balancer + inkomende NAT) per resource 1500
  Regels per NIC (voor alle IP-adressen op een NIC) 300
  Poortregel voor hoge beschikbaarheid 1 per interne frontend
  Uitgaande regels per load balancer 600
  Grootte van back-end-pool 5\.000
  Load Balancers per VM 1 2 (1 openbaar en 1 intern)
  Back-end-IP-configuraties per front-end 2 10.000
  Back-end-IP-configuraties voor alle front-ends 500.000

  1 Een uitzondering op deze limiet is dat 2 openbare load balancers vóór een VM kunnen staan als een IPv4-adresconfiguratie wordt gebruikt voor één load balancer en de configuratie van het IPv6-adres voor de tweede. Houd er rekening mee dat deze limiet niet van toepassing is op load balancers op basis van IP. Raadpleeg onze documentatie over load balancers op basis van IP voor meer informatie over back-endpools op basis van IP.

  2 Back-end-IP-configuraties worden geaggregeerd voor alle load balancer-regels, waaronder taakverdeling, binnenkomende NAT en uitgaande regels. Elke regel die een exemplaar van een back-endpool is geconfigureerd, wordt als één configuratie geteld.

  Load Balancer past geen doorvoerlimieten toe. Doorvoerlimieten voor virtuele machines en virtuele netwerken zijn echter nog steeds van toepassing. Zie Netwerkbandbreedte voor virtuele machines voor meer informatie.

  Gateway Load Balancer

  Resource Limiet
  Resources gekoppeld per Load Balancer (LB-front-endconfiguraties of VM NIC IP-configuraties gecombineerd) 100

  Alle limieten voor Standard Load Balancer zijn ook van toepassing op gateway-Load Balancer.

  Basic Load Balancer

  Resource Limiet
  Load balancers 1000
  Regels per resource 250
  Regels per NIC (voor alle IP-adressen op een NIC) 300
  Front-end-IP-configuraties 3 200
  Grootte van back-end-pool 300 IP-configuraties, één beschikbaarheidsset
  Beschikbaarheidssets per load balancer 1
  Load balancers per VM 2 (1 openbaar en 1 intern)

  3 De limiet voor één afzonderlijke resource in een back-endpool (zelfstandige virtuele machine, beschikbaarheidsset of plaatsingsgroep van virtuele-machineschaalsets) is om maximaal 250 front-end-IP-configuraties te hebben in één openbare basic-Load Balancer en interne basic-Load Balancer.

  De volgende beperkingen gelden alleen voor netwerkresources die worden beheerd via het klassieke implementatiemodel voor elk abonnement. Meer informatie over het bekijken van uw huidige resourcegebruik op basis van uw abonnementslimieten.

  Resource Standaardlimiet Maximumaantal
  Virtuele netwerken 100 100
  Lokale netwerksites 20 50
  DNS-servers per virtueel netwerk 20 20
  Privé-IP-adressen per virtueel netwerk 4,096 4,096
  Gelijktijdige TCP-of UDP-stromen per NIC van een virtuele machine of rolinstantie 500.000 tot 1.000.000 voor twee of meer NIC's. 500.000 tot 1.000.000 voor twee of meer NIC's.
  Netwerkbeveiligingsgroepen (NSG's) 200 200
  NSG-regels per NSG 200 1000
  Door de gebruiker gedefinieerde routetabellen 200 200
  Door de gebruiker gedefinieerde routes per routetabel 400 400
  Openbare IP-adressen (dynamisch) 500 500
  Gereserveerde openbare IP-adressen 500 500
  Openbaar IP per implementatie 5 Contact opnemen met ondersteuning
  Privé-IP (interne taakverdeling) per implementatie 1 1
  Toegangsbeheerlijsten voor eindpunt (ACL's) 50 50

  Application Gateway limieten

  De volgende tabel is van toepassing op v1-, v2-, Standard- en WAF-SKU's, tenzij anders vermeld.

  Resource Limiet Opmerking
  Azure Application Gateway 1000 per abonnement
  Frontend-IP-configuraties 2 1 openbaar en 1 privé
  Front-endpoorten 1001
  Back-endadresgroepen 100
  Back-enddoelen per pool 1200
  HTTP-listeners 2001 Beperkt tot 100 actieve listeners die verkeer routeren. Actieve listeners = totaalaantal listeners - inactieve listeners.
  Als een standaardconfiguratie in een routeringsregel is ingesteld op het instellen om verkeer te routeren (als een listener bijvoorbeeld een back-end-pool en HTTP-instellingen heeft) dan telt dat ook als listener. Zie Veelgestelde vragen over Application Gateway voor meer informatie.
  HTTP-taakverdelingsregels 4001
  Back-end-HTTP-instellingen 1001
  Exemplaren per gateway V1 SKU - 32
  V2 SKU - 125
  SSL-certificaten 1001 1 per HTTP-listener
  Maximale grootte van SSL-certificaat V1 SKU - 10 KB
  V2 SKU - 16 KB
  Maximale ca-certificaatgrootte voor vertrouwde clients 25 kB 25 kB is de maximale geaggregeerde grootte van basis- en tussencertificaten in een geüpload pem- of cer-bestand.
  Certificaten voor verificatie 100
  Vertrouwde basiscertificaten 100
  Time-outminimum aanvragen 1 seconde
  Time-outlimiet aanvragen voor privé-back-end 24 uur
  Time-outlimiet aanvragen voor externe back-end 4 minuten
  Aantal sites 1001 1 per HTTP-listener
  URL-kaarten per listener 1
  Maximumaantal op paden gebaseerde regels per URL-kaart 100
  Configuraties omleiden 1001
  Aantal herschrijfregelsets 400
  Aantal header- of URL-configuraties per herschrijfregelset 40
  Aantal voorwaarden per herschrijfregelset 40
  Gelijktijdige WebSocket-verbindingen Middelgrote gateways 20k2
  Grote gateways 50k2
  Maximale URL-lengte 32 kB
  Maximale koptekstgrootte 32 kB
  Maximale headerveldgrootte voor HTTP/2 8 kB
  Maximale header-grootte voor HTTP/2 16 kB
  Maximale uploadgrootte van bestanden (Standard-SKU) V2 - 4 GB
  V1 - 2 GB
  Maximale uploadgrootte van bestanden (WAF-SKU) V1 normaal - 100 MB
  V1 Large - 500 MB
  V2 - 750 MB
  V2 (met CRS 3.2 of nieuwer) - 4 GB3
  MAXIMALE GROOTTE WAF-lichaam (zonder bestanden) V1 of V2 (met CRS 3.1 en ouder) - 128 KB
  V2 (met CRS 3.2 of hoger) - 2 MB3
  Maximum aantal Private Link configuraties 2 1 voor openbaar IP-adres, 1 voor privé-IP
  Maximum aantal Private Link IP-configuraties 8
  Maximumaantal aangepaste WAF-regels 100
  WAF IP-adresbereiken per overeenkomstvoorwaarde 540
  600 - met CRS 3.2 of hoger
  Maximale WAF-uitsluitingen per Application Gateway 40
  200 - met CRS 3.2 of hoger
  Overeenkomende waarden voor WAF-tekenreeksen per overeenkomstvoorwaarde 10

  1 Het aantal resources dat in de tabel wordt vermeld, is van toepassing op standard Application Gateway SKU's en SKU's met WAF waarop CRS 3.2 of hoger wordt uitgevoerd. Voor SKU's met WAF waarop CRS 3.1 of lager wordt uitgevoerd, is het ondersteunde aantal 40. Zie WAF-engine voor meer informatie.

  2 Limiet is per Application Gateway exemplaar, niet per Application Gateway resource.

  3 Moet de waarde definiëren via WAF-beleid voor Application Gateway.

  Azure Bastion-limieten

  Een exemplaar is een geoptimaliseerde Azure-VM die wordt gemaakt wanneer u Azure Bastion configureert. Wanneer u Azure Bastion configureert met behulp van de Basic-SKU, worden er 2 exemplaren gemaakt. Als u de Standard-SKU gebruikt, kunt u het aantal exemplaren tussen 2 en 50 opgeven.

  Workloadtype* Sessielimiet per exemplaar**
  Licht 25
  Normaal 20
  Zwaar 2

  *Deze workloadtypen worden hier gedefinieerd: Extern bureaublad-workloads
  **Deze limieten zijn gebaseerd op RDP-prestatietests voor Azure Bastion. De aantallen kunnen variëren als gevolg van andere lopende RDP-sessies of andere lopende SSH-sessies.

  Azure DNS-limieten

  Openbare DNS-zones

  Resource Limiet
  Openbare DNS-zones per abonnement 250 1
  Recordsets per openbare DNS-zone 10.000 1
  Records per recordset in openbare DNS-zone 20
  Aantal Alias-records voor een enkele Azure-resource 20

  1als u deze limieten wilt verhogen, neemt u contact op met ondersteuning voor Azure.

  Privé-DNS-zones

  Resource Limiet
  Privé-DNS-zones per abonnement 1000
  Recordsets per privé-DNS-zone 25.000
  Records per recordset voor privé-DNS-zones 20
  Virtual Network-koppelingen per privé-DNS-zone 1000
  Koppelingen van virtuele netwerken per privé-DNS-zones waarvoor automatische registratie is ingeschakeld 100
  Aantal privé-DNS-zones waaraan een virtueel netwerk kan worden gekoppeld met automatische registratie ingeschakeld 1
  Aantal privé-DNS-zones in een virtueel netwerk dat kan worden gekoppeld 1000

  Door Azure geleverde DNS-resolver

  Resource Limiet
  Aantal DNS-query's dat een virtuele machine naar een Azure DNS-omzetter kan sturen, per seconde 1000 1
  Maximumaantal DNS-query's in wachtrij (reactie in behandeling) per virtuele machine 200 1

  1Deze limieten worden toegepast op elke afzonderlijke virtuele machine en niet op het niveau van het virtuele netwerk. DNS-query's die deze limieten overschrijden, worden verwijderd.

  DNS private resolver1

  Resource Limiet
  DNS-privé-resolvers per abonnement 15
  Binnenkomende eindpunten per DNS-privé-resolver 5
  Uitgaande eindpunten per dns-privé-resolver 5
  Doorstuurregels per DNS-doorstuurregelset 1000
  Virtuele netwerkkoppelingen per DNS-doorstuurregelset 500
  Uitgaande eindpunten per DNS-doorstuurregelset 2
  DNS-doorstuurregelsets per uitgaand eindpunt 2
  Doel-DNS-servers per doorstuurregel 6
  QPS per eindpunt 10.000

  1 Er kunnen verschillende limieten worden afgedwongen door de Azure Portal totdat de portal wordt bijgewerkt. Gebruik PowerShell om elementen in te richten tot de meest recente limieten.

  Azure Firewall limieten

  Resource Limiet
  Maximale gegevensdoorvoer 100 Gbps voor Premium, 30 Gbps voor Standard, 250 Mbps voor Basic (preview) SKU

  Zie Azure Firewall prestaties voor meer informatie.
  Regellimieten 20.000 unieke bron/bestemmingen in netwerkregels

  Unieke bron/bestemmingen in netwerk = som van (unieke bronadressen * unieke doeladressen voor elke regel)

  U kunt het aantal netwerkregels voor firewallbeleid bijhouden in de beleidsanalyse op het tabblad Inzichten . Als proxy kunt u ook de metrische gegevens van uw firewalllatentietest bewaken om ervoor te zorgen dat deze binnen 20 ms blijft, zelfs tijdens piekuren.
  Totale grootte van regels binnen één regelverzamelingsgroep 1 MB voor firewallbeleid dat is gemaakt vóór juli 2022
  2 MB voor firewallbeleid dat is gemaakt na juli 2022
  Aantal regelverzamelingsgroepen in een firewallbeleid 50 voor firewallbeleid dat is gemaakt vóór juli 2022
  60 voor firewallbeleid dat is gemaakt na juli 2022
  Maximum aantal DNAT-regels (maximum aantal externe bestemmingen) Maximaal 250 [aantal openbare IP-adressen van firewall + unieke bestemmingen (doeladres, poort en protocol)]

  De DNAT-beperking wordt veroorzaakt door het onderliggende platform.

  U kunt bijvoorbeeld 500 UDP-regels configureren voor hetzelfde doel-IP-adres en dezelfde poort (één unieke bestemming), terwijl 500 regels voor hetzelfde IP-adres maar voor 500 verschillende poorten de limiet overschrijden (500 unieke bestemmingen).
  Minimale AzureFirewallSubnet-grootte /26
  Poortbereik in netwerk- en toepassingsregels 1 - 65535
  Openbare IP-adressen maximaal 250. Alle openbare IP-adressen kunnen worden gebruikt in DNAT-regels en ze dragen allemaal bij aan de beschikbare SNAT-poorten.
  IP-adressen in IP-groepen Maximaal 100 IP-groepen per firewall.
  Maximaal 5000 afzonderlijke IP-adressen of IP-voorvoegsels per IP-groep.
  Routetabel AzureFirewallSubnet heeft standaard een 0.0.0.0/0-route waarbij de NextHopType-waarde is ingesteld op Internet.

  Azure Firewall moet een directe verbinding met internet hebben. Als uw AzureFirewallSubnet een standaardroute naar uw on-premises netwerk via BGP leert, moet u deze overschrijven met een UDR van 0.0.0.0/0 met de waarde NextHopType ingesteld op Internet om directe verbinding met internet te houden. Standaard biedt Azure Firewall geen ondersteuning voor geforceerde tunneling naar een on-premisesnetwerk.

  Als uw configuratie echter geforceerde tunneling voor een on-premisesnetwerk vereist, zal Microsoft deze per geval ondersteunen. Neem contact op met het ondersteuningsteam zodat we uw aanvraag kunnen controleren. Als u dit hebt geaccepteerd, wordt uw abonnement toegestaan en wordt de vereiste firewallinternetverbinding onderhouden.
  FQDN's in netwerkregels Voor goede prestaties moet u per firewall niet meer dan 1000 FQDN's overschrijden in alle netwerkregels.
  Time-out voor TLS-inspectie 120 seconden

  Limieten voor Azure Front Door (klassiek)

  Resource Limiet voor klassieke lagen
  Azure Front Door-resources per abonnement 100
  Front-endhosts, waaronder aangepaste domeinen per resource 500
  Regels voor doorsturen per resource 500
  Back-end pools per resource 50
  Back-ends per back-end pool 100
  Te vergelijken padpatronen voor een regel voor doorsturen 25
  URL's in één aanroep voor het opschonen van een cache 100
  Aangepaste regels voor Web Application Firewall per beleid 100
  Web Application Firewall-beleid per abonnement 100
  Match-voorwaarden per aangepaste regel voor Web Application Firewall 10
  IP-adresbereiken van Web Application Firewall per aangepaste regel 600
  Tekenreeksovereenkomstwaarden per match-voorwaarde voor Web Application Firewall 10
  Lengte tekenreeksovereenkomstwaarde voor Web Application Firewall 256
  Naamlengte POST-hoofdtekstparameter voor Web Application Firewall 256
  Naamlengte HTTP-header voor Web Application Firewall 256
  Cookienaamlengte voor Web Application Firewall 256
  Uitsluitingslimiet voor Web Application Firewall 100
  Geïnspecteerde grootte HTTP-aanvraag voor Web Application Firewall 128 kB
  Lengte van aangepaste antwoordtekst voor Web Application Firewall 32 kB

  Servicelimieten voor Azure Front Door Standard en Premium

  Resource Standard-laaglimiet Premium-laaglimiet
  Maximum aantal profielen per abonnement 500 500
  Maximum aantal eindpunten per profiel 10 25
  Maximum aantal aangepaste domeinen per profiel 100 500
  Maximum aantal oorspronggroepen per profiel 100 200
  Maximum aantal oorsprongen per profiel 100 200
  Maximale time-out voor oorsprong 16 - 240 seconden 16 - 240 seconden
  Maximum aantal routes per profiel 100 200
  Maximale regelset per profiel 100 200
  Maximum aantal regels per route 100 100
  Te vergelijken padpatronen voor een regel voor doorsturen 25 50
  URL's in één aanroep voor het opschonen van een cache 100 100
  Web Application Firewall (WAF)-beleid per abonnement 100 100
  Aangepaste WAF-regels per beleid 100 100
  WAF-overeenkomstvoorwaarden per aangepaste regel 10 10
  Aangepaste WAF-regex-regels per beleid 5 5
  WAF IP-adresbereiken per overeenkomstvoorwaarden 600 600
  WAF-tekenreeksovereenkomstwaarden per overeenkomstvoorwaarde 10 10
  Lengte van waf-tekenreeksovereenkomstwaarde 256 256
  Lengte van de naam van de WAF POST-hoofdtekstparameter 256 256
  LENGTE VAN WAF HTTP-headernaam 256 256
  Lengte van WAF-cookienaam 256 256
  WAF-uitsluiting per beleid 100 100
  Grootte van de WAF HTTP-aanvraagbody geïnspecteerd 128 kB 128 kB
  Lengte aangepaste WAF-antwoordbody 32 kB 32 kB

  Time-outwaarden

  Client naar Front Door
  • Front Door heeft een time-out van 61 seconden voor inactieve TCP-verbindingen.
  Front Door naar back-end toepassing
  • Nadat de HTTP-aanvraag is doorgestuurd naar de back-end, wacht Azure Front Door 60 seconden (Standard en Premium) of 30 seconden (klassiek) op het eerste pakket van de back-end. Vervolgens wordt een 503-fout geretourneerd naar de client of 504 voor een aanvraag in de cache. U kunt deze waarde configureren met behulp van het veld originResponseTimeoutSeconds in Azure Front Door Standard en Premium API, of het veld sendRecvTimeoutSeconds in de Azure Front Door (klassieke) API.

  • Nadat de back-end het eerste pakket heeft ontvangen en de oorsprong om welke reden dan ook wordt onderbroken in het midden van de antwoordtekst buiten de originResponseTimeoutSeconds of sendRecvTimeoutSeconds, wordt het antwoord geannuleerd.

  • Front Door maakt gebruik van HTTP-keep-alive om verbindingen open te houden voor hergebruik van eerdere aanvragen. Deze verbindingen hebben een time-out voor inactiviteit van 90 seconden. Azure Front Door verbreekt niet-actieve verbindingen na het bereiken van de time-out van 90 seconden voor inactiviteit. Deze time-outwaarde kan niet worden geconfigureerd.

  Gegevenslimiet voor uploaden en downloaden

  Met chunk-overdrachtcodering (CTE) Zonder HTTP-chunking
  Downloaden Er is geen limiet voor de downloadgrootte. Er is geen limiet voor de downloadgrootte.
  Uploaden Er is geen limiet zolang elke CTE-upload kleiner is dan 2 GB. De grootte mag maximaal 2 GB zijn.

  Andere limieten

  • Maximale URL-grootte: 8.192 bytes. Dit is de maximumlengte van de onbewerkte URL (schema + hostnaam + poort + pad + querytekenreeks van de URL)
  • Maximale grootte van de querytekenreeks: 4.096 bytes. Dit is de maximumlengte van de querytekenreeks in bytes.
  • Maximale grootte van de HTTP-antwoordheader van de statustest-URL: 4.096 bytes. Dit is de maximale lengte van alle antwoord-headers van statuscontroles.
  • Maximum teken voor de headerwaarde van de regelengineactie: 640 tekens.
  • Maximum teken voor de waarde van de voorwaarde voor de koptekst van de regelengine: 256 tekens.
  • Maximale ETag-headergrootte: 128 bytes
  • Maximale eindpuntnaam voor Standard en Premium: 46 tekens.

  Zie Terminologie van regelengine voor meer informatie over limieten die van toepassing zijn op configuraties van regelengines

  Limieten voor Azure Network Watcher

  Resource Limiet
  Network Watcher exemplaren per regio per abonnement 1 (Eén exemplaar in een regio om toegang tot de service in de regio in te schakelen)
  Verbindingsmonitors per regio per abonnement 100
  Maximumaantal testgroepen per verbindingsmonitor 20
  Maximum aantal bronnen en bestemmingen per verbindingsmonitor 100
  Maximum aantal testconfiguraties per verbindingsmonitor 20
  Pakketopnamesessies per regio per abonnement 10.000 (alleen aantal sessies, geen opgeslagen opnamen)
  VPN-problemen met bewerkingen per abonnement oplossen 1 (aantal bewerkingen tegelijk)

  Limieten voor Azure Route Server

  Resource Limiet
  Aantal ondersteunde BGP-peers 8
  Het aantal routes dat elke BGP-peer kan adverteren naar Azure Route Server 1 1000
  Aantal VM's in het virtuele netwerk (inclusief gekoppelde virtuele netwerken) dat Azure Route Server kan ondersteunen 2 4000

  1 Als uw NVA meer routes dan de limiet adverteert, wordt de BGP-sessie verwijderd.

  2 Het aantal VM's dat Azure Route Server kan ondersteunen, is geen vaste limiet en is afhankelijk van hoe de routeserverinfrastructuur wordt geïmplementeerd binnen een Azure-regio.

  Notitie

  Het totale aantal routes dat wordt geadverteerd vanuit de VNet-adresruimte en routeserver naar het ExpressRoute-circuit, wanneer vertakking naar vertakking is ingeschakeld, mag niet groter zijn dan 1000. Zie Limieten voor routeadvertenties van ExpressRoute voor meer informatie.

  ExpressRoute-limieten

  Resource Limiet
  ExpressRoute-circuits per abonnement 50 (Dien een ondersteuningsaanvraag in om de limiet te verhogen)
  ExpressRoute-circuits per regio per abonnement, met Azure Resource Manager 10
  Maximum aantal circuits in dezelfde peeringlocatie die is gekoppeld aan hetzelfde virtuele netwerk 4
  Maximum aantal circuits in verschillende peeringlocaties die zijn gekoppeld aan hetzelfde virtuele netwerk Standard / ERGw1Az - 4
  High Perf / ERGw2Az - 8
  Ultra Performance / ErGw3Az - 16
  Maximum aantal IP-adressen voor ExpressRoute-providercircuit met Fastpath 25,000
  Maximum aantal IP-adressen voor ExpressRoute Direct 10 Gbps met Fastpath 100.000
  Maximum aantal IP-adressen voor ExpressRoute Direct 100 Gbps met Fastpath 200.000
  Maximum aantal stromen voor ExpressRoute Traffic Collector 30,000

  Limieten voor routeadvertenties

  Resource Lokaal/Standaard-SKU Premium SKU
  Maximum aantal IPv4-routes dat wordt geadverteerd naar persoonlijke Azure-peering 4000 10.000
  Maximum aantal IPv6-routes dat wordt geadverteerd naar persoonlijke Azure-peering 100 100
  Maximum aantal IPv4-routes dat wordt geadverteerd vanuit persoonlijke Azure-peering vanuit de VNet-adresruimte 1000 1000
  Maximum aantal IPv6-routes dat wordt geadverteerd vanuit persoonlijke Azure-peering vanuit de VNet-adresruimte 1000 1000
  Maximum aantal IPv4-routes dat wordt geadverteerd naar Microsoft-peering 200 200
  Maximum aantal IPv6-routes dat wordt geadverteerd naar Microsoft-peering 200 200
  Circuitgrootte Lokaal/Standaard-SKU Premium SKU
  50 Mbps 10 20
  100 Mbps 10 25
  200 Mbps 10 25
  500 Mbps 10 40
  1 Gbps 10 50
  2 Gbps 10 60
  5 Gbps 10 75
  10 Gbps 10 100
  40 Gbps* 10 100
  100 Gbps* 10 100

  *Alleen 100 Gbps ExpressRoute Direct

  Notitie

  Aantal Global Reach-verbindingen vergeleken met de limiet van virtuele netwerkverbindingen per ExpressRoute-circuit. Zo zijn bij een Premium-circuit van 10 Gbps 5 Global Reach-verbindingen en 95 ExpressRoute-gatewayverbindingen of 95 Global Reach-verbindingen en 5 ExpressRoute-gatewayverbindingen toegestaan. Zolang de combinaties gezamenlijk uit maximaal 100 circuitverbindingen bestaan, zijn ze toegestaan.

  Prestatielimieten voor ExpressRoute-gateway

  In de volgende tabel ziet u de gatewaytypen en de geschatte schaalnummers voor prestaties. Deze getallen zijn afgeleid van de volgende testvoorwaarden en vertegenwoordigen de maximale ondersteuningslimieten. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van hoe nauwkeurig verkeer deze testomstandigheden repliceert.

  Testvoorwaarden

  Gateway-SKU Verkeer dat vanuit on-premises wordt verzonden Aantal routes dat door de gateway wordt geadverteerd Aantal routes dat is geleerd door de gateway
  Standard/ERGw1Az 1 Gbps 500 4000
  Hoge prestaties/ERGw2Az 2 Gbps 500 9,500
  Ultra Performance/ErGw3Az 10 Gbps 500 9,500

  Prestatieresultaten

  Deze tabel is van toepassing op de Resource Manager en de klassieke implementatiemodellen.

  Gateway-SKU Verbindingen per seconde Mega-Bits per seconde Pakketten per seconde Ondersteund aantal VM's in de Virtual Network
  Standard/ERGw1Az 7\.000 1000 100.000 2.000
  Hoge prestaties/ERGw2Az 14.000 2.000 250.000 4.500
  Ultra Performance/ErGw3Az 16.000 10.000 1.000.000 11,000

  Belangrijk

  • De prestaties van toepassingen zijn afhankelijk van meerdere factoren, zoals end-to-end latentie, en het aantal verkeersstromen dat door de toepassing wordt geopend. De getallen in de tabel vertegenwoordigen de bovengrens die de toepassing theoretisch kan bereiken in een ideale omgeving. Daarnaast voert Microsoft routineonderhoud aan de host en het besturingssysteem uit op de ExpressRoute Virtual Network Gateway om de betrouwbaarheid van de service te behouden. Tijdens een onderhoudsperiode wordt het besturingsvlak en de capaciteit van het gegevenspad van de gateway verminderd.
  • Tijdens een onderhoudsperiode kunt u af en toe verbindingsproblemen ondervinden met resources van privé-eindpunten.

  NAT-gatewaylimieten

  De volgende limieten zijn van toepassing op NAT-gatewayresources die worden beheerd via Azure Resource Manager per regio per abonnement. Meer informatie over het bekijken van uw huidige resourcegebruik op basis van uw abonnementslimieten.

  Resource Limiet
  Openbare IP-adressen 16 per NAT-gateway
  Gegevensdoorvoer 50 Gbps
  NAT-gateways 1000 per abonnement per regio
  Verwerkte pakketten 1M - 5 miljoen pakketten per seconde
  Verbindingen met hetzelfde doeleindpunt 50.000 verbindingen met dezelfde bestemming per openbaar IP-adres
  Totaal aantal verbindingen 2 miljoen verbindingen per NAT-gateway

  De volgende limieten gelden voor Azure Private Link:

  Resource Limiet
  Aantal privé-eindpunten per virtueel netwerk 1000
  Aantal privé-eindpunten per abonnement 64000
  Aantal Private Link-services per abonnement 800
  Aantal Private Link-services per Standard Load Balancer 8
  Aantal IP-configuraties op een Private Link-service 8 (dit aantal is voor de NAT IP-adressen die worden gebruikt per PLS)
  Aantal privé-eindpunten op dezelfde Private Link-service 1000
  Aantal abonnementen dat is toegestaan in de zichtbaarheidsinstelling voor de Private Link-service 100
  Aantal abonnementen dat is toegestaan in de instelling voor automatische goedkeuring voor de Private Link-service 100
  Aantal privé-eindpunten per sleutelkluis 64
  Aantal sleutelkluizen met privé-eindpunten per abonnement 400
  Aantal privé-DNS-zonegroepen die kunnen worden gekoppeld aan een privé-eindpunt 1
  Aantal DNS-zones in elke groep 5

  Limieten voor Traffic Manager

  Resource Limiet
  Profielen per abonnement 200 1
  Eindpunten per profiel 200

  1als u deze limieten wilt verhogen, neemt u contact op met ondersteuning voor Azure.

  limieten voor Virtual Network-gateway

  Resource Limiet
  VNet-adresvoorvoegsels 600 per VPN-gateway
  BGP-routes samenvoegen 4.000 per VPN-gateway
  Adresvoorvoegsels van lokale netwerkgateway 1000 per lokale netwerkgateway
  S2S-verbindingen Is afhankelijk van de gateway-SKU
  P2S-verbindingen Afhankelijk van de gateway-SKU
  P2S-routelimiet - IKEv2 256 voor niet-Windows / 25 voor Windows
  P2S-routelimiet - OpenVPN 1000
  Met maximaal flows 100K voor VpnGw1/AZ / 512K voor VpnGw2-4/AZ

  Virtual WAN limieten

  Resource Limiet
  VPN-verbindingen (vertakking) per hub 1000
  Combinatietoevoer per Virtual WAN site-naar-site-VPN-gateway 20 Gbps
  Doorvoer per Virtual WAN-VPN-verbinding (2 tunnels) 2 Gbps met 1 Gbps/IPsec-tunnel
  Punt-naar-site-gebruikers per hub 100.000
  Combinatietoevoer per Virtual WAN-gebruikers-VPN-gateway (punt-naar-site) 200 Gbps
  Combinatietoevoer per Virtual WAN-ExpressRoute-gateway 20 Gbps
  ExpressRoute-circuitverbindingen per hub 8
  VNet-verbindingen per hub 500 minus het totale aantal hubs in een Virtual WAN
  Geaggregeerde doorvoer per Virtual WAN hubrouter 50 Gbps voor doorvoer van VNet naar VNet
  VM-werkbelasting in alle VNets die zijn verbonden met een enkele Virtual WAN-hub 2000 (Als u de limiet of het quotum boven de standaardlimiet wilt verhogen, raadpleegt u Hub-instellingen).

  Limieten voor Notification Hubs

  Laag Gratis Basic Standard
  Inbegrepen pushes 1 miljoen 10 miljoen 10 miljoen
  Actieve apparaten 500 200.000 10 miljoen
  Tagquotum per installatie of registratie 60 60 60

  Zie Prijzen voor Notification Hubs voor meer informatie over limieten en prijzen.

  Limieten voor Microsoft Dev Box

  Abonnementstype VM-kernen Network Connections Ontwikkelaarscentra Definities van dev-boxen Dev box-projecten
  Betalen per gebruik 20 5 2 200 500
  Azure Pass 20 5 2 200 500
  CSP 20 5 2 200 500
  Gratis proefversie 0 0 0 0 0
  Azure for Students 0 0 0 0 0
  Enterprise 80 10 5 200 500
  MSDN n.v.t. 5 2 200 500

  Limieten voor Microsoft Purview

  De meest recente waarden voor Microsoft Purview-quota vindt u op de pagina Microsoft Purview-quotum.

  Limieten voor Microsoft Sentinel

  De volgende limiet is van toepassing op analyseregels in Microsoft Sentinel.

  Description Limiet Afhankelijkheid
  Aantal ingeschakelde regels 512 regels Geen
  Aantal regels voor bijna realtime (NRT) 50 NRT-regels Geen
  Aangepaste details 20 details per regel Geen
  Limiet voor cumulatieve grootte van aangepaste details 2 KB Geen
  Waarschuwingen per regel
  Van toepassing wanneer gebeurtenisgroepering is ingesteld op Een waarschuwing activeren voor elke gebeurtenis
  150 waarschuwingen Geen
  Waarschuwingen per regel voor NRT-regels 30 waarschuwingen Geen

  Incidentlimieten

  De volgende limieten zijn van toepassing op incidenten in Microsoft Sentinel.

  Description Limiet Afhankelijkheid
  Beschikbaarheid van onderzoekservaring 90 dagen na de laatste updatetijd van het incident Geen
  Aantal waarschuwingen 150 waarschuwingen Geen
  Aantal automatiseringsregels 512 regels Geen
  Aantal automatiseringsregelacties 20 acties Geen
  Aantal voorwaarden voor automatiseringsregel 50 voorwaarden Geen
  Aantal bladwijzers 20 bladwijzers Geen
  Aantal tekens voor de naam van de automatiseringsregel 500 tekens Geen
  Aantal tekens voor beschrijving 5K tekens Geen
  Aantal tekens per opmerking 30.000 tekens Geen
  Aantal opmerkingen per incident 100 opmerkingen Geen
  Aantal taken 100 taken Geen

  Limieten op basis van machine learning

  De volgende limieten zijn van toepassing op machine learning-functies in Microsoft Sentinel, zoals aanpasbare afwijkingen en Fusion.

  Description Limiet Afhankelijkheid
  Aantal gepubliceerde afwijkingen per anomalietype Top 3000 gerangschikt op anomaliescore Geen
  Aantal waarschuwingen en/of afwijkingen in één Fusion-incident 100 waarschuwingen en/of afwijkingen Geen

  Limieten voor meerdere werkruimten

  De volgende limiet is van toepassing op meerdere werkruimten in Microsoft Sentinel. Hier worden limieten toegepast bij het werken met Sentinel-functies in meer dan werkruimten tegelijk.

  Description Limiet Afhankelijkheid
  Incidentweergave 100 gelijktijdig weergegeven werkruimten
  Logboekquery 100 Sentinel-werkruimten Log Analytics
  Analyseregels 20 Sentinel-werkruimten per query

  Notebooklimieten

  De volgende limieten zijn van toepassing op notitieblokken in Microsoft Sentinel. De limieten zijn gerelateerd aan de afhankelijkheden van andere services die worden gebruikt door notebooks.

  Description Limiet Afhankelijkheid
  Totaalaantal van deze assets per Machine Learning-werkruimte: gegevenssets, uitvoeringen, modellen en artefacten 10 miljoen activa Azure Machine Learning
  Standaardlimiet voor het totale aantal rekenclusters per regio. Limiet wordt gedeeld tussen een trainingscluster en een rekenproces. Een rekenproces wordt beschouwd als een cluster met één knooppunt voor quotumdoeleinden. 200 rekenclusters per regio Azure Machine Learning
  Opslagaccounts per regio per abonnement 250 opslagaccounts Azure Storage
  Standaard maximale grootte van een bestandsshare 5 TB Azure Storage
  Maximale grootte van een bestandsshare waarvoor de functie voor grote bestandsshares is ingeschakeld 100 TB Azure Storage
  Standaard maximale doorvoer (inkomend + uitgaand verkeer) voor één bestandsshare 60 MB/sec Azure Storage
  Maximale doorvoer (inkomend en uitgaand verkeer) voor één bestandsshare waarvoor de functie voor grote bestandsshares is ingeschakeld 300 MB/sec. Azure Storage

  Limieten voor opslagplaatsen

  De volgende limieten zijn van toepassing op opslagplaatsen in Microsoft Sentinel.

  Description Limiet Afhankelijkheid
  Aantal opslagplaatsen 5 Sentinel-werkruimte
  Implementatiegeschiedenis 800 Azure-resourcegroep

  Limieten voor bedreigingsinformatie

  De volgende limiet is van toepassing op bedreigingsinformatie in Microsoft Sentinel. De limiet is gerelateerd aan de afhankelijkheid van een API die wordt gebruikt door bedreigingsinformatie.

  Description Limiet Afhankelijkheid
  Indicatoren per aanroep die gebruikmaken van graph-beveiligings-API 100 indicatoren Microsoft Graph-beveiligings-API
  Importgrootte van CSV-indicatorbestand 50 MB geen
  Importgrootte van JSON-indicatorbestand 250 MB geen

  API-limieten voor TI-uploadindicatoren

  De volgende limiet is van toepassing op de API voor het uploaden van indicatoren voor bedreigingsinformatie in Microsoft Sentinel.

  Description Limiet Afhankelijkheid
  Indicatoren per aanvraag 100 indicatoren
  Aanvragen per minuut 100

  UEBA-limieten (User and Entity Behavior Analytics)

  De volgende limiet is van toepassing op UEBA in Microsoft Sentinel. De limiet voor UEBA in Microsoft Sentinel is gerelateerd aan afhankelijkheden van een andere service.

  Description Limiet Afhankelijkheid
  Laagste bewaarconfiguratie in dagen voor de tabel IdentityInfo . Alle gegevens die zijn opgeslagen in de tabel IdentityInfo in Log Analytics, worden elke 14 dagen vernieuwd. 14 dagen Log Analytics

  Limieten voor volglijst

  De volgende limieten zijn van toepassing op volglijsten in Microsoft Sentinel. De limieten zijn gerelateerd aan de afhankelijkheden van andere services die worden gebruikt door volglijsten.

  Description Limiet Afhankelijkheid
  Uploadgrootte voor lokaal bestand 3,8 MB per bestand Azure Resource Manager
  Regelinvoer in het CSV-bestand 10.240 tekens per regel Azure Resource Manager
  Totale grootte van één rij 10 kB Log Analytics
  Uploadgrootte voor bestanden in Azure Storage 500 MB per bestand Azure Storage
  Totaal aantal actieve volglijstitems per werkruimte. Wanneer het maximumaantal is bereikt, verwijdert u enkele bestaande items om een nieuwe volglijst toe te voegen. 10 miljoen actieve volglijstitems Log Analytics
  Totale wijzigingssnelheid van alle volglijstitems per werkruimte 1% wijzigingspercentage per maand Log Analytics
  Aantal uploads van grote volglijsten per werkruimte tegelijk Eén grote volglijst Azure Cosmos DB
  Aantal verwijderingen van grote volglijsten per werkruimte tegelijk Eén grote volglijst Azure Cosmos DB

  Werkmaplimieten

  Werkmaplimieten voor Sentinel zijn dezelfde resultaatlimieten als in Azure Monitor. Zie Resultaatlimieten voor werkmappen voor meer informatie.

  Service Bus-limieten

  De volgende tabel vermeldt quotuminformatie die specifiek is voor Azure Service Bus-berichten. Voor informatie over prijzen en andere quota voor Service Bus raadpleegt u Service Bus-prijzen.

  Quotumnaam Bereik Waarde Opmerkingen
  Maximum aantal naamruimten per Azure-abonnement Naamruimte 1000 (standaard en maximum) Volgende aanvragen voor aanvullende naamruimten worden geweigerd.
  Wachtrij- of onderwerpgrootte Entiteit

  1, 2, 3, 4 GB of 5 GB

  In de Premium-SKU en de Standard-SKU waar partitioneren is ingeschakeld is de maximumgrootte van de wachtrij of het onderwerp 80 GB.

  De totale groottelimiet voor een Premium-naamruimte is 1 TB per berichteneenheid. De totale grootte van alle entiteiten in een naamruimte mag deze limiet niet overschrijden.

  Gedefinieerd bij het maken/upderen van de wachtrij of het onderwerp.

  Verdere binnenkomende berichten worden geweigerd en er wordt een uitzondering ontvangen door de aanroepende code.

  Op dit moment wordt een groot bericht (grootte > 1 MB) dat naar een wachtrij wordt verzonden, twee keer geteld. En een groot bericht (grootte > 1 MB) dat naar een onderwerp wordt verzonden, wordt X + 1 keer geteld, waarbij X het aantal abonnementen op het onderwerp is.

  Aantal gelijktijdige verbindingen in een naamruimte Naamruimte Netberichten: 1000.

  AMQP: 5000.
  Volgende aanvragen voor extra verbindingen worden geweigerd en er wordt een uitzondering ontvangen door de aanroepende code. REST-bewerkingen tellen niet mee voor gelijktijdige TCP-verbindingen.
  Aantal gelijktijdige ontvangen verzoeken in een wachtrij, onderwerp of abonnementsentiteit Entiteit 5\.000 Verdere ontvangstverzoeken worden geweigerd en er wordt een uitzondering ontvangen door de aanroepende code. Dit quotum is van toepassing op het gecombineerde aantal gelijktijdige ontvangstbewerkingen in alle abonnementen op een onderwerp.
  Aantal onderwerpen of wachtrijen per naamruimte Naamruimte 10.000 voor de Basic- of Standard-laag. Het totale aantal onderwerpen en wachtrijen in een naamruimte moet minder zijn dan of gelijk zijn aan 10.000.

  Voor de Premium-laag 1.000 per Messaging-eenheid.
  Verdere verzoeken om nieuwe onderwerpen of wachtrijen in de naamruimte te maken, worden geweigerd. Als dit wordt geconfigureerd via de Azure Portal, wordt er een foutbericht gegenereerd. Als deze wordt aangeroepen vanuit de beheer-API, wordt een uitzondering ontvangen door de aanroepende code.
  Aantal gepartitioneerde onderwerpen of wachtrijen per naamruimte Naamruimte Basic- en Standard-lagen: 100. Elke gepartitioneerde wachtrij of onderwerp telt voor het quotum van 1000 entiteiten per naamruimte. Volgende aanvragen voor het maken van een nieuw gepartitioneerd onderwerp of een nieuwe wachtrij in de naamruimte worden geweigerd. Als dit wordt geconfigureerd via de Azure Portal, wordt er een foutbericht gegenereerd. Indien aangeroepen vanuit de beheer-API, wordt de uitzondering QuotaExceededException ontvangen door de aanroepende code.

  Als u meer gepartitioneerde entiteiten in een basic- of standard-laag-naamruimte wilt hebben, maakt u extra naamruimten.

  Maximale grootte van ieder berichtentiteitspad: wachtrij of onderwerp Entiteit 260 tekens.  
  Maximale grootte van berichtentiteitsnaam: naamruimte, abonnement of abonnementsregel Entiteit 50 tekens.  
  Maximale berichtgrootte van een bericht-ID Entiteit 128  
  Maximale berichtgrootte van een sessie-ID Entiteit 128  
  Berichtgrootte voor een wachtrij, onderwerp of abonnementsentiteit Entiteit 256 kB voor standard-laag
  100 MB voor de Premium-laag.

  De berichtgrootte bevat de grootte van eigenschappen (systeem en gebruiker) en de grootte van de nettolading. De grootte van systeemeigenschappen varieert, afhankelijk van uw scenario.
  Binnenkomende berichten die deze quota overschrijden, worden geweigerd en er wordt een uitzondering ontvangen door de aanroepende code.
  Berichteigenschapsgrootte voor een wachtrij, onderwerp of abonnementsentiteit Entiteit

  De maximale grootte van berichteigenschappen voor elke eigenschap is 32 kB.

  De cumulatieve grootte van alle eigenschappen mag niet groter zijn dan 64 kB. Deze limiet is van toepassing op de volledige header van het brokered bericht, dat zowel gebruikerseigenschappen als systeemeigenschappen heeft, zoals volgnummer, label en bericht-id.

  Maximumaantal headereigenschappen in eigenschapverzameling: byte/int.MaxValue.

  De uitzondering SerializationException wordt gegenereerd.
  Aantal abonnementen per onderwerp Entiteit 2\.000 per onderwerp voor de laag Standard en Premium. Volgende aanvragen om aanvullende abonnementen te maken voor het onderwerp worden geweigerd. Als resultaat wordt er een foutbericht weergegeven als de entiteit wordt geconfigureerd via de portal. Als deze wordt aangeroepen vanuit de beheer-API, wordt een uitzondering ontvangen door de aanroepende code.
  Aantal SQL-filters per onderwerp Entiteit 2.000 Volgende aanvragen om aanvullende filters te maken voor het onderwerp worden geweigerd en er wordt een uitzondering ontvangen door de aanroepende code.
  Aantal correlatiefilters per onderwerp Entiteit 100.000 Volgende aanvragen om aanvullende filters te maken voor het onderwerp worden geweigerd en er wordt een uitzondering ontvangen door de aanroepende code.
  Grootte van SQL-filters of acties Naamruimte Maximale lengte van de filtervoorwaarde: 1024 (1k).

  Maximale lengte van de regelactie: 1024 (1k).

  Maximumaantal expressies per regelactie: 32.
  Volgende aanvragen om aanvullende filters te maken, worden geweigerd en er wordt een uitzondering ontvangen door de aanroepende code.
  Aantal autorisatieregels voor gedeelde toegang per naamruimte, wachtrij of onderwerp Entiteit, naamruimte Maximumaantal regels per entiteitstype: 12.

  Regels die zijn geconfigureerd in een Service Bus-naamruimte zijn van toepassing op alle typen: wachtrijen, onderwerpen.
  Volgende aanvragen om aanvullende regels te maken, worden geweigerd en er wordt een uitzondering ontvangen door de aanroepende code.
  Aantal berichten per transactie Transactie 100

  Voor zowel de bewerking Send() als SendAsync() .
  Extra binnenkomende berichten worden geweigerd en een uitzondering met de mededeling 'Kan niet meer dan 100 berichten in één transactie verzenden' wordt ontvangen door de aanroepende code.
  Aantal filterregels voor virtuele netwerken en IP's Naamruimte 128  

  Site Recovery-limieten

  De volgende limieten gelden voor Azure Site Recovery.

  Limiet-id Limiet
  Aantal kluizen per abonnement 500
  Aantal servers per Recovery Services-kluis 250
  Aantal beveiligingsgroepen per Recovery Services-kluis Geen limiet
  Aantal herstelplannen per Recovery Services-kluis Geen limiet
  Aantal servers per beveiligingsgroep Geen limiet
  Aantal servers per herstelplan 100

  SQL Database limieten

  Zie resourcelimieten voor individuele databases SQL Database voor SQL Database limieten, SQL Database resourcelimieten voor elastische pools en pooldatabases en SQL Database resourcelimieten voor SQL Managed Instance.

  Het maximum aantal privé-eindpunten per Azure SQL logische databaseserver is 250.

  Azure Synapse Analytics-limieten

  Azure Synapse Analytics heeft de volgende standaardlimieten om ervoor te zorgen dat de abonnementen van de klant worden beschermd tegen elkaars workloads. Als u de limieten wilt verhogen tot het maximum voor uw abonnement, neemt u contact op met de ondersteuning.

  Azure Synapse limieten voor werkruimten

  Voor de aanbiedingstypen Voor betalen per gebruik, gratis proefversie, Azure Pass en Azure for Students-abonnementen:

  Resource Standaardlimiet Maximumaantal
  Synapse-werkruimten in een Azure-abonnement 2 2

  Voor andere typen abonnementsaanbieding:

  Resource Standaardlimiet Maximumaantal
  Synapse-werkruimten in een Azure-abonnement per regio 20 100

  Azure Synapse limieten voor Apache Spark

  Voor de aanbiedingstypen Voor betalen per gebruik, gratis proefversie, Azure Pass en Azure for Students-abonnementen:

  Resource Voor geheugen geoptimaliseerde kernen GPU-kernen
  Spark-kernen in een Synapse-workpsace 12 48

  Voor andere typen abonnementsaanbieding:

  Resource Voor geheugen geoptimaliseerde kernen GPU-kernen
  Spark-kernen in een Synapse-workpsace 50 50

  Azure Synapse limieten voor pijplijnen

  Resource Standaardlimiet Maximumaantal
  Synapse-pijplijnen in een Synapse-werkruimte 800 800
  Totaal aantal entiteiten, zoals pijplijnen, gegevenssets, triggers, gekoppelde services, privé-eindpunten en integratieruntimes, binnen een werkruimte 5\.000 [Meer informatie over het aanvragen van een quotumverhoging bij ondersteuning] (https://azure.microsoft.com/blog/azure-limits-quotas-increase-requests/.
  Totaal aantal CPU-kernen voor Azure-SSIS Integration Runtimes onder één werkruimte 256 [Meer informatie over het aanvragen van een quotumverhoging bij ondersteuning] (https://azure.microsoft.com/blog/azure-limits-quotas-increase-requests/.
  Gelijktijdige pijplijnuitvoeringen per werkruimte die wordt gedeeld tussen alle pijplijnen in de werkruimte 10.000 10.000
  Gelijktijdige uitvoeringen van externe activiteiten per werkruimte per Azure Integration Runtime-regio
  Externe activiteiten worden beheerd op Integratieruntime, maar worden uitgevoerd op gekoppelde services, waaronder Databricks, opgeslagen procedures, HDInsight, Web en andere. Deze limiet is niet van toepassing op zelf-hostende IR.
  3000 3000
  Gelijktijdige uitvoeringen van pijplijnactiviteit per werkruimte per Azure Integration Runtime-regio
  Pijplijnactiviteiten worden uitgevoerd op integratieruntime, waaronder Lookup, GetMetadata en Delete. Deze limiet is niet van toepassing op zelf-hostende IR.
  1000 1000
  Gelijktijdige ontwerpbewerkingen per werkruimte per Azure Integration Runtime-regio
  Waaronder testverbinding, bladeren in mappenlijst en tabellijst, gegevens vooraf bekijken. Deze limiet is niet van toepassing op zelf-hostende IR.
  200 200
  Gelijktijdig verbruik van Data-Integratie eenheden1 per werkruimte per Azure Integration Runtime-regio Regiogroep 12: 6.000
  Regiogroep 22: 3000
  Regiogroep 32: 1.500
  Beheerd virtueel netwerk2: 2400
  Regiogroep 12: 6.000
  Regiogroep 22: 3000
  Regiogroep 32: 1.500
  Beheerd virtueel netwerk: [Meer informatie over het aanvragen van een quotumverhoging bij ondersteuning](https://azure.microsoft.com/blog/azure-limits-quotas-increase-requests/.
  Maximum aantal activiteiten per pijplijn, inclusief interne activiteiten voor containers 40 40
  Maximum aantal gekoppelde integratieruntimes dat kan worden gemaakt voor één zelf-hostende IR 100 [Meer informatie over het aanvragen van een quotumverhoging bij ondersteuning] (https://azure.microsoft.com/blog/azure-limits-quotas-increase-requests/.
  Maximum aantal parameters per pijplijn 50 50
  ForEach-items 100.000 100.000
  Parallelle ForEach-uitvoering 20 50
  Maximum aantal uitvoeringen in de wachtrij per pijplijn 100 100
  Tekens per expressie 8\.192 8\.192
  Minimum aantal intervallen voor tumblingvenstertrigger 5 min. 15 min
  Maximale time-out voor uitvoeringen van pijplijnactiviteit 7 dagen 7 dagen
  Bytes per object voor pijplijnobjecten3 200 kB 200 kB
  Bytes per object voor gegevensset en gekoppelde serviceobjecten3 100 kB 2000 kB
  Bytes per payload voor elke uitvoering van activiteit4 896 KB 896 KB
  Gegevensintegratie-eenheden1 per uitvoering van de kopieeractiviteit 256 256
  API-aanroepen schrijven 1200/u 1200/u

  Deze limiet wordt opgelegd door Azure Resource Manager, niet Azure Synapse Analytics.
  API-aanroepen lezen 12.500/u 12.500/u

  Deze limiet wordt opgelegd door Azure Resource Manager, niet Azure Synapse Analytics.
  Bewakingsquery's per minuut 1000 1000
  Maximale tijd voor foutopsporingssessie van gegevensstroom 8 uur 8 uur
  Gelijktijdig aantal gegevensstromen per integratieruntime 50 [Meer informatie over het aanvragen van een quotumverhoging bij ondersteuning] (https://azure.microsoft.com/blog/azure-limits-quotas-increase-requests/.
  Gelijktijdig aantal gegevensstromen per Integration Runtime in beheerd vNet 20 [Meer informatie over het aanvragen van een quotumverhoging bij ondersteuning] (https://azure.microsoft.com/blog/azure-limits-quotas-increase-requests/.
  Gelijktijdig aantal foutopsporingssessies voor gegevensstromen per gebruiker per werkruimte 3 3
  Azure IR TTL-limiet voor gegevensstroom 4 uur 4 uur
  Limiet voor metagegevenstiteitsgrootte in een werkruimte 2 GB [Meer informatie over het aanvragen van een quotumverhoging bij ondersteuning] (https://azure.microsoft.com/blog/azure-limits-quotas-increase-requests/.

  1 De gegevensintegratie-eenheid (DIU) wordt gebruikt in een kopieerbewerking van de cloud naar de cloud. Zie Gegevensintegratie-eenheden (versie 2) voor meer informatie. Zie prijzen voor Azure Synapse Analytics voor meer informatie over facturering.

  2Azure Integration Runtime is wereldwijd beschikbaar om gegevenscompatibiliteit, efficiëntie en lagere kosten voor uitgaand netwerkverkeer te garanderen.

  Regiogroep Regio's
  Regiogroep 1 VS - centraal, VS - oost, VS - oost 2, Europa - noord, Europa - west, VS - west, VS - west 2
  Regiogroep 2 Australië - oost, Australië - zuidoost, Brazilië - zuid, India - centraal, Japan - oost, VS - noord-centraal, VS - zuid-centraal, Azië - zuidoost, VS - west-centraal
  Regiogroep 3 Andere regio's

  Als beheerd virtueel netwerk is ingeschakeld, is de diu (data integration unit) in alle regiogroepen 2400.

  3 Pijplijn-, gegevensset- en gekoppelde serviceobjecten vertegenwoordigen een logische groepering van uw werkbelasting. Limieten voor deze objecten hebben geen betrekking op de hoeveelheid gegevens die u kunt verplaatsen en verwerken met Azure Synapse Analytics. Synapse Analytics is ontworpen om te schalen om petabytes aan gegevens te verwerken.

  4 De payload voor elke uitvoering van activiteit omvat de activiteitsconfiguratie, de bijbehorende gegevensset(s) en configuratie van gekoppelde service(s) en een klein deel systeemeigenschappen die per activiteitstype zijn gegenereerd. De limiet voor deze nettolading heeft geen betrekking op de hoeveelheid gegevens die u kunt verplaatsen en verwerken met Azure Synapse Analytics. Meer informatie over de symptomen en aanbevelingen als u dit limiet bereikt.

  Azure Synapse limieten voor toegewezen SQL-pools

  Zie Resourcelimieten voor toegewezen SQL-pools voor meer informatie over capaciteitslimieten voor toegewezen SQL-pools in Azure Synapse Analytics.

  Limieten voor Azure Resource Manager voor webservice-aanroepen

  Azure Resource Manager heeft limieten voor API-aanroepen. U kunt API-aanroepen maken met een snelheid binnen de Azure Resource Manager API-limieten.

  Schijflimieten voor virtuele machines

  U kunt een aantal gegevensschijven koppelen aan een virtuele Azure-machine (VM). Op basis van schaalbaarheid- en prestatiedoelen voor de gegevensschijven van een VM kunt u het aantal en type schijven bepalen dat u nodig hebt om aan uw prestatie- en capaciteitsvereisten te voldoen.

  Belangrijk

  Voor optimale prestaties moet u het aantal intensief gebruikte schijven dat u aan de virtuele machine koppelt, echter zo laag mogelijk houden. Zo voorkomt u dat u tegen beperkingen aanloopt. Als alle gekoppelde schijven niet tegelijkertijd maximaal worden gebruikt, kan de virtuele machine een groot aantal schijven ondersteunen.

  Voor beheerde Azure-schijven:

  In de volgende tabel ziet u de standaard- en maximumlimieten van het aantal resources per regio per abonnement. De limieten blijven dezelfde, ongeacht of schijven zijn versleuteld met door platform beheerde sleutels of door klant beheerde sleutels. Er is geen limiet voor het aantal beheerde schijven, momentopnamen en afbeelding per resourcegroep.

  Resource Limiet
  Standaard beheerde schijven 50,000
  Standaard beheerde SSD-schijven 50,000
  Beheerde Premium SSD-schijven 50,000
  Beheerde Premium SSD v2-schijven 1000
  Capaciteit van Premium SSD v2 voor beheerde schijven2 32.768
  Ultraschijven 1000
  Ultraschijfcapaciteit2 32.768
  Standard_LRS momentopnamen1 75,000
  Standard_ZRS momentopnamen1 75,000
  Beheerde installatiekopie 50,000

  1 Een afzonderlijke schijf kan 500 incrementele momentopnamen hebben.

  2 Dit is het standaard maximum, maar hogere capaciteiten worden ondersteund op aanvraag. Als u een capaciteitsverhoging wilt aanvragen, vraagt u een quotumverhoging aan of neemt u contact op met de ondersteuning van Azure.

  Voor standaardopslagaccounts:

  Een Standard-opslagaccount heeft een maximale totale aanvraagsnelheid van 20.000 IOPS. Het totale aantal IOP's van alle schijven van een virtuele machine in een standaardopslagaccount mag niet groter zijn dan deze limiet.

  Voor niet-beheerde schijven kunt u grofweg het aantal maximaal gebruikte schijven berekenen dat wordt ondersteund door één standaardopslagaccount op basis van de limiet voor de aanvraagsnelheid. Voor bijvoorbeeld een VM in de Basic-laag is het maximumaantal hoog gebruikte schrijven ongeveer 66, wat neerkomt op 20.000/300 IOPS per schijf. Het maximumaantal hoog gebruikte schijven voor een Standard-VM is ongeveer 40, wat neerkomt op 20.000/500 IOPS per schijf.

  Voor Premium Storage-accounts:

  Een Premium Storage-account heeft een maximale totale doorvoersnelheid van 50 Gbps. De totale doorvoer op alle schijven in uw virtuele machine mag deze limiet niet overschrijden.

  Zie Grootten van virtuele machines voor meer informatie.

  Schijfversleutelingssets

  Er geldt een beperking van 1000 schijfversleutelingssets per regio, per abonnement. Zie de versleutelingsdocumentatie voor virtuele Linux - of Windows-machines voor meer informatie. Als u het quotum wilt verhogen, neemt u contact op met ondersteuning voor Azure.

  Schijven van beheerde virtuele machines

  Beheerde schijven met Standard - HDD

  Standard-schijftype S4 S6 S10 S15 S20 S30 S40 S50 S60 S70 S80
  Schijfgrootte in GiB 32 64 128 256 512 1\.024 2048 4,096 8\.192 16.384 32.767
  Basis-IOPS per schijf Maximaal 500 Maximaal 500 Maximaal 500 Maximaal 500 Maximaal 500 Maximaal 500 Maximaal 500 Maximaal 500 Maximaal 1300 Maximaal 2000 Maximaal 2000
  *Uitgebreide IOPS per schijf N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. Maximaal 1500 Maximaal 3.000 Maximaal 3.000 Maximaal 3.000 Maximaal 3.000 Maximaal 3.000
  Basisdoorvoer per schijf Maximaal 60 MB/s Maximaal 60 MB/s Maximaal 60 MB/s Maximaal 60 MB/s Maximaal 60 MB/s Maximaal 60 MB/s Maximaal 60 MB/s Maximaal 60 MB/s Maximaal 300 MB/s Maximaal 500 MB/s Maximaal 500 MB/s
  *Uitgebreide doorvoer per schijf N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. Maximaal 150 MB/s Maximaal 300 MB/s Maximaal 500 MB/s Maximaal 500 MB/s Maximaal 500 MB/s Maximaal 500 MB/s

  * Alleen van toepassing op schijven waarop Performance Plus (preview) is ingeschakeld.

  Standaard beheerde SSD-schijven

  Grootten van Standard - SSD E1 E2 E3 E4 E6 E10 E15 E20 E30 E40 E50 E60 E70 E80
  Schijfgrootte in GiB 4 8 16 32 64 128 256 512 1\.024 2048 4,096 8\.192 16.384 32.767
  Basis-IOPS per schijf Maximaal 500 Maximaal 500 Maximaal 500 Maximaal 500 Maximaal 500 Maximaal 500 Maximaal 500 Maximaal 500 Maximaal 500 Maximaal 500 Maximaal 500 Maximaal 2000 Maximaal 4000 Maximaal 6000
  *Uitgebreide IOPS per schijf N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. Maximaal 1500 Maximaal 3.000 Maximaal 6000 Maximaal 6000 Maximaal 6000 Maximaal 6000
  Basisdoorvoer per schijf Maximaal 60 MB/s Maximaal 60 MB/s Maximaal 60 MB/s Maximaal 60 MB/s Maximaal 60 MB/s Maximaal 60 MB/s Maximaal 60 MB/s Maximaal 60 MB/s Maximaal 60 MB/s Maximaal 60 MB/s Maximaal 60 MB/s Maximaal 400 MB/s Maximaal 600 MB/s Maximaal 750 MB/s
  *Uitgebreide doorvoer per schijf N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. Maximaal 150 MB/s Maximaal 300 MB/s Maximaal 600 MB/s Maximaal 750 MB/s Maximaal 750 MB/s Maximaal 750 MB/s
  Max. burst-IOP's per schijf 600 600 600 600 600 600 600 600 1000
  Max. burst-doorvoer per schijf 150 MB/s 150 MB/s 150 MB/s 150 MB/s 150 MB/s 150 MB/s 150 MB/s 150 MB/s 250 MB/s
  Max. burst-duur 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

  * Alleen van toepassing op schijven waarop Performance Plus (preview) is ingeschakeld.

  Beheerde schijven met Premium - SSD: limieten per schijf

  Premium SSD-groottes P1 P2 P3 P4 P6 P10 P15 P20 P30 P40 P50 P60 P70 P80
  Schijfgrootte in GiB 4 8 16 32 64 128 256 512 1\.024 2048 4,096 8\.192 16.384 32.767
  Basis ingerichte IOPS per schijf 120 120 120 120 240 500 1100 2\.300 5\.000 7\.500 7\.500 16.000 18.000 20.000
  **Uitgevouwen ingerichte IOPS per schijf N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 8,000 16.000 20.000 20.000 20.000 20.000
  Basis ingerichte doorvoer per schijf 25 MB/s 25 MB/s 25 MB/s 25 MB/s 50 MB/s 100 MB/s 125 MB/s 150 MB/s 200 MB/s 250 MB/s 250 MB/s 500 MB/s 750 MB/s 900 MB/s
  **Uitgebreide ingerichte doorvoer per schijf N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 300 MB/s 600 MB/s 900 MB/s 900 MB/s 900 MB/s 900 MB/s
  Max. burst-IOP's per schijf 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 30,000* 30,000* 30,000* 30,000* 30,000* 30,000*
  Max. burst-doorvoer per schijf 170 MB/s 170 MB/s 170 MB/s 170 MB/s 170 MB/s 170 MB/s 170 MB/s 170 MB/s 1000 MB/s* 1000 MB/s* 1000 MB/s* 1000 MB/s* 1000 MB/s* 1000 MB/s*
  Max. burst-duur 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min Onbeperkt* Onbeperkt* Onbeperkt* Onbeperkt* Onbeperkt* Onbeperkt*
  Kan worden gereserveerd Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja, maximaal één jaar Ja, maximaal één jaar Ja, maximaal één jaar Ja, maximaal één jaar Ja, maximaal één jaar Ja, maximaal één jaar

  *Is alleen van toepassing op schijven waarvoor bursting op aanvraag is ingeschakeld.

  ** Alleen van toepassing op schijven waarvoor performance plus (preview) is ingeschakeld.

  Beheerde schijven met Premium - SSD: limieten per VM

  Resource Limiet
  Maximum IOPS per VM 80.000 IOPS met GS5 VM
  Maximale doorvoer per VM 2000 MB/s met GS5 VM

  Niet-beheerde schijven van virtuele machines

  Standaard niet-beheerde schijven van virtuele machines: Limieten per schijf

  VM-laag VM in Basic-laag VM in Standard-laag
  Schijfgrootte 4095 GB 4095 GB
  Maximaal 8 KB IOPS per permanente schijf 300 500
  Maximum aantal schijven dat de maximale IOPS uitvoert 66 40

  **Niet-beheerde VM-schijven van Premium: limieten per account

  Resource Limiet
  Totale schijfcapaciteit per account 35 TB
  Totale momentopnamecapaciteit per account 10 TB
  Maximale bandbreedte per account (inkomend en uitgaand1) <=50 Gbps

  1Inkomend verwijst naar alle gegevens van aanvragen die worden verzonden naar een opslagaccount. Uitgaand verwijst naar alle gegevens van aanvragen die worden ontvangen van een opslagaccount.

  Niet-beheerde VM-schijven van Premium: limieten per schijf

  Schijftype voor Premium Storage P10 P20 P30 P40 P50
  Schijfgrootte 128 GiB 512 GiB 1024 GiB (1 TB) 2048 GiB (2 TB) 4095 GiB (4 TB)
  Maximum aantal IOPS per schijf 500 2\.300 5\.000 7\.500 7\.500
  Maximale doorvoer per schijf 100 MB/sec 150 MB/sec 200 MB/sec 250 MB/sec 250 MB/sec
  Maximaal aantal schijven per opslagaccount 280 70 35 17 8

  Niet-beheerde VM-schijven van Premium: limieten per VM

  Resource Limiet
  Maximum IOPS per VM 80.000 IOPS met GS5 VM
  Maximale doorvoer per VM 2000 MB/s met GS5 VM

  StorSimple-systeemlimieten

  Limiet-id Limiet Opmerkingen
  Maximumaantal opslagaccountreferenties 64
  Maximumaantal volumecontainers 64
  Maximumaantal volumes 255
  Maximumaantal planningen per bandbreedtesjabloon 168 Een planning voor elk uur, elke dag van de week.
  Maximumgrootte van een gelaagd volume op fysieke apparaten 64 TB voor StorSimple 8100 en StorSimple 8600 StorSimple 8100 en StorSimple 8600 zijn fysieke apparaten.
  Maximumgrootte van een gelaagd volume op virtuele apparaten in Azure 30 TB voor StorSimple 8010

  64 TB voor StorSimple 8020
  StorSimple 8010 en StorSimple 8020 zijn virtuele apparaten in Azure die respectievelijk gebruikmaken van Standard-opslag en Premium-opslag.
  Maximumgrootte van een lokaal vastgemaakt volume op fysieke apparaten 9 TB voor StorSimple 8100

  24 TB voor StorSimple 8600
  StorSimple 8100 en StorSimple 8600 zijn fysieke apparaten.
  Maximumaantal iSCI-verbindingen 512
  Maximumaantal iSCSI-verbindingen van initiators 512
  Maximumaantal Access Control Records per apparaat 64
  Maximumaantal volumes per back-upbeleid 24
  Maximumaantal bewaarde back-ups per back-upbeleid 64
  Maximumaantal planningen per back-upbeleid 10
  Maximumaantal momentopnamen van elk type dat per volume kan worden bewaard 256 Dit bedrag omvat lokale momentopnamen en Cloud-momentopnamen.
  Het maximumaantal momentopnamen dat aanwezig kan zijn op een apparaat 10.000
  Maximumaantal volumes dat parallel kan worden verwerkt voor back-ups, herstelbewerkingen of klonen 16
  • Als er meer dan 16 volumes zijn, worden ze opeenvolgend verwerkt wanneer er verwerkingsplekken beschikbaar zijn.
  • Nieuwe back-ups van een gekloond of hersteld gelaagd volume kunnen niet plaatsvinden tot de bewerking is voltooid. Voor een lokaal volume zijn back-ups toegestaan nadat het volume online.
  Hersteltijd en kloonhersteltijd voor gelaagde volumes <2 minuten
  • Het volume is binnen twee minuten na een herstel- of kloonbewerking beschikbaar, ongeacht de grootte van het volume.
  • De volumeprestaties zijn mogelijk langzamer aan het begin dan normaal, omdat de meeste gegevens en metagegevens zich nog in de cloud bevinden. De prestaties nemen toe naarmate gegevens van de cloud naar het StorSimple-apparaat worden overgezet.
  • De totale tijd om metagegevens te downloaden hangt af van de totaal toegewezen volumegrootte. Metagegevens worden automatisch op de achtergrond op het apparaat gezet met een snelheid van 5 minuten per TB aan toegewezen volumegegevens. Dit aantal is onderhevig aan internetbandbreedte voor de cloud.
  • De herstel- of kloonbewerking is voltooid wanneer alle metagegevens op het apparaat staan.
  • Back-upbewerkingen kunnen niet worden uitgevoerd totdat de herstel- of kloonbewerking volledig is voltooid.
  Hersteltijd voor lokaal vastgemaakt volumes <2 minuten
  • Het volume is binnen twee minuten na de herstelbewerking beschikbaar, ongeacht de grootte van het volume.
  • De volumeprestaties zijn mogelijk langzamer aan het begin dan normaal, omdat de meeste gegevens en metagegevens zich nog in de cloud bevinden. De prestaties nemen toe naarmate gegevens van de cloud naar het StorSimple-apparaat worden overgezet.
  • De totale tijd om metagegevens te downloaden hangt af van de totaal toegewezen volumegrootte. Metagegevens worden automatisch op de achtergrond op het apparaat gezet met een snelheid van 5 minuten per TB aan toegewezen volumegegevens. Dit aantal is onderhevig aan internetbandbreedte voor de cloud.
  • In tegenstelling tot gelaagde volumes worden volumegegevens ook lokaal op het apparaat gedownload als er lokaal vastgemaakt volumes zijn. De herstelbewerking is voltooid wanneer alle volumegegevens op het apparaat staan.
  • De herstelbewerkingen kunnen lang zijn en de totale tijd om de herstelbewerking te voltooien zijn afhankelijk van de grootte van het ingerichte lokale volume, uw internetbandbreedte en de bestaande gegevens op het apparaat. Back-upbewerkingen op het lokaal vastgemaakt volume zijn toegestaan terwijl de herstelbewerking worden uitgevoerd.
  Beschikbaarheid van dub herstellen Laatste failover
  Maximale lees/schrijfdoorvoer voor client, wanneer bediend vanuit de SSD-laag* 920/720 MB/sec met een enkele enthernetnetwerkinterface van 10 gigabit Maximaal twee keer met MPIO en twee netwerkinterfaces.
  Maximale lees/schrijfdoorvoer voor client, wanneer bediend vanuit de HDD-laag* 120/250 MB/sec
  Maximale lees/schrijfdoorvoer voor client, wanneer bediend vanuit de cloudlaag* 11/41 MB/sec De leesdoorvoer is afhankelijk van clients die voldoende I/O-wachtrijdiepte genereren en behouden.

  *De maximale doorvoer per I/O-type is gemeten met 100 procent lees- en 100 procent schrijfscenario's. De werkelijke doorvoer kan lager zijn en is afhankelijk van I/O-meng- en netwerkomstandigheden.

  Stream Analytics-limieten


  Limiet-id Limiet Opmerkingen
  Maximumaantal streaming-eenheden per abonnement per regio 500 .Als u meer dan 500 streaming-eenheden wilt aanvragen voor uw abonnement, neemt u contact op met Microsoft Ondersteuning.
  Maximuminvoer per taak 60 Er is een vaste limiet van 60 invoerwaarden per Azure Stream Analytics-taak.
  Maximumuitvoer per taak 60 Er is een vaste limiet van 60 uitvoerwaarden per Stream Analytics-taak.
  Maximumaantal functies per taak 60 Er is een vaste limiet van 60 functies per Stream Analytics-taak.
  Maximumaantal streaming-eenheden per taak 396 Er is een vaste limiet van 396 streaming-eenheden per Stream Analytics-taak.
  Maximumaantal taken per regio 1500 Elk abonnement kan maximaal 1500 taken per geografische regio hebben.
  MB per referentiegegevens-blob 5 GB Maximaal 5 GB bij gebruik van 6 RU's of meer.
  Het maximumaantal tekens in een query 512000 Er is een vaste limiet van 512k tekens in een Azure Stream Analytics-taakquery.

  Virtual Machines limieten

  Virtual Machines limieten

  Resource Limiet
  Virtuele machines per cloudservice 1 50
  Invoereindpunten per cloudservice 2 150

  1 Virtuele machines die zijn gemaakt met behulp van het klassieke implementatiemodel in plaats van Azure Resource Manager worden automatisch opgeslagen in een cloudservice. U kunt meer virtuele machines toevoegen aan die cloudservice voor taakverdeling en beschikbaarheid.

  2 Invoereindpunten staan communicatie toe naar een virtuele machine buiten de cloudservice van die virtuele machine. Virtuele machines in dezelfde cloudservice of een virtueel netwerk kunnen automatisch met elkaar communiceren.

  Virtual Machines limieten - Azure Resource Manager

  De volgende limieten zijn van toepassing wanneer u Azure Resource Manager en Azure-resourcegroepen gebruikt.

  Resource Limiet
  Virtuele machines per abonnement 25.0001 per regio.
  Totaal aantal VM-cores per abonnement 201 per regio. Neem contact op met de ondersteuning om de limiet te verhogen.
  Totaal aantal cores voor spot-VM's van Azure per abonnement 201 per regio. Neem contact op met de ondersteuning om de limiet te verhogen.
  VM's per reeks, bijvoorbeeld Dv2 en F, cores per abonnement 201 per regio. Neem contact op met de ondersteuning om de limiet te verhogen.
  Beschikbaarheidssets per abonnement 2500 per regio.
  Beschikbaarheidsset per virtuele machine 200
  Nabijheidsplaatsingsgroep per resourcegroup 800
  Certificaten per beschikbaarheidsset 1992
  Certificaten per abonnement Onbeperkt3

  1 Standaardlimieten variëren per categorietype van de aanbieding, zoals Gratis proefversie en Betalen per gebruik, en per serie, zoals Dv2, F en G. De standaardinstelling voor Enterprise Agreement abonnementen is 350. Voor beveiliging hebben abonnementen standaard 20 kernen om grote kernimplementaties te voorkomen. Als u meer kernen nodig hebt, dient u een ondersteuningsticket in.

  2 Eigenschappen, zoals openbare SSH-sleutels, worden ook gepusht als certificaten en tellen mee voor deze limiet. Als u deze limiet wilt omzeilen, gebruikt u de Azure Key Vault-extensie voor Windows of de Azure Key Vault-extensie voor Linux om certificaten te installeren.

  3 Met Azure Resource Manager worden certificaten opgeslagen in Azure Key Vault. Het aantal certificaten is onbeperkt voor een abonnement. Er is een limiet van 1 MB voor certificaten per implementatie, die bestaat uit één virtuele machine of een beschikbaarheidsset.

  Notitie

  De kerngeheugens van de virtuele machine hebben een regionale limiet. Er geldt ook een limiet voor regionale reeksen per grootte, zoals Dv2 en F. Deze limieten worden afzonderlijk afgedwongen. Neem bijvoorbeeld een abonnement met een limiet van 30 VM-cores voor US - oost, een limiet van 30 cores voor de A-serie en een limiet van 30 cores voor de D-serie. Met dit abonnement zouden 30 A1-VM's of 30 D1-VM's kunnen worden geïmplementeerd, of een combinatie van deze twee typen dat het totaal van 30 cores niet overschrijdt. Een voorbeeld van een combinatie is 10 A1-VM's en 20 D1 VM's.

  Er gelden limieten per abonnement voor het implementeren van resources met behulp van rekengalerieën:

  • 100 rekengalerieën, per abonnement, per regio
  • 1000 definities van installatiekopieën per abonnement per regio
  • 10.000 versies van installatiekopieën per abonnement per regio

  Virtual Machine Scale Sets limieten

  Resource Limiet
  Maximumaantal VM's per schaalset 1000
  Maximumaantal VM's op basis van een aangepaste VM-installatiekopie in een schaalset 600
  Maximum aantal schaalsets per abonnement per regio 2500
  Maximum aantal ondersteunde knooppunten in VMSS voor IB-cluster 100

  Zie ook