DB

Sabit azalan bakiye yöntemi kullanılarak belirli bir dönem için bir varlığın amortismanını döndürür.

Söz dizimi

DB(<cost>, <salvage>, <life>, <period>[, <month>])

Parametreler

Süre Tanım
cost Varlığın ilk maliyeti.
hurda Amortisman bitişindeki değer. (Bazen buna varlığın hurda değeri de denir.) Bu değer 0 olabilir.
ömür Varlığa amortisman uygulanan dönem sayısı (buna bazen varlığın kullanım ömrü de denir).
dönem Amortismanını hesaplamak istediğiniz dönem. Dönemde, ömür ile aynı birimlerin kullanılması gerekir. 1 ila ömür (dahil) arasında olmalıdır.
ay (İsteğe bağlı) İlk yıldaki ayların sayısı. Ay atlanırsa 12 olduğu varsayılır.

Dönüş Değeri

Belirtilen dönemdeki amortisman.

Açıklamalar

 • Sabit azalan bakiye yönteminde amortisman, sabit orandan hesaplanır. DB, bir dönemin amortismanını hesaplamak için şu formülleri kullanır:

  $$(\text{cost} - \text{total depreciation from prior periods}) \times \text{rate}$$

  burada:

  • $\text{rate} = 1 - ((\frac{\text{salvage}}{\text{cost}})^{(\frac{1}{\text{life}})})\text{, rounded to three decimal places}$
 • İlk ve son dönemlerin amortismanı özel bir durumdur.

  • İlk dönem için, DB şu formülü kullanır:

   $$\frac{\text{cost} \times \text{rate} \times \text{month}}{12}$$

  • Son dönem için, DB şu formülü kullanır:

   $$\frac{(\text{cost} - \text{total depreciation from prior periods}) \times \text{rate} \times (12 - \text{month})}{12}$$

 • dönem ve ay, en yakın tamsayıya yuvarlanır.

 • Şu koşullarda hata döndürülür:

  • maliyet < 0.
  • hurda < 0.
  • yaşam < 1.
  • dönem < 1 veya dönem > ömrü.
  • ay < 1 veya ay > 12.
 • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnekler

Örnek 1

Aşağıdaki DAX işlevi:

EVALUATE
{
 DB(1000000, 0, 6, 1, 2)
}

İlk yılın son iki ayında bir varlığın yıpranmasını döndürür, bu da 6 yıldan sonra $0 değer olarak kabul edilir.

[Value]
166666,666666667

Örnek 2

Aşağıda, farklı yıllardaki tüm varlıkların toplam amortismanı farklı yaşam süreleri üzerinden hesaplanır. Burada, ilk yılda yalnızca 7 aylık, son yılda ise yalnızca 5 aylık amortisman yer alır.

DEFINE
VAR NumDepreciationPeriods = MAX(Asset[LifeTimeYears])+1
VAR DepreciationPeriods = GENERATESERIES(1, NumDepreciationPeriods)
EVALUATE
ADDCOLUMNS (
 DepreciationPeriods,
 "Current Period Total Depreciation",
 SUMX (
  FILTER (
   Asset,
   [Value] <= [LifetimeYears]+1
  ),
  DB([InitialCost], [SalvageValue], [LifetimeYears], [Value], 7)
 )
)