Omówienie usługi Azure Spatial Anchors

Witamy w usłudze Azure Spatial Anchors. Usługa Azure Spatial Anchors udostępnia deweloperom podstawowe funkcje umożliwiające tworzenie aplikacji rzeczywistości mieszanej z obsługą orientacji przestrzennej. Te aplikacje mogą obsługiwać urządzenia Microsoft HoloLens, urządzenia z systemem iOS wspierające platformę ARKit i urządzenia z systemem Android wspierające platformę ARCore. Usługa Azure Spatial Anchors umożliwia deweloperom pracę z platformami rzeczywistości mieszanej w celu obserwowania przestrzeni, wyznaczania dokładnych punktów orientacyjnych i przywoływania tych punktów orientacyjnych z obsługiwanych urządzeń. Te dokładne punkty orientacyjne są określane jako kotwice przestrzenne.

Cross Platform

Przykłady

Przykładowe przypadki użycia możliwe dzięki zastosowaniu usługi Spatial Anchors obejmują:

  • Środowiska z wieloma użytkownikami. Usługa Azure Spatial Anchors ułatwia osobom w tym samym miejscu uczestnictwo w aplikacjach rzeczywistości mieszanej dla wielu użytkowników. Na przykład dwie osoby mogą uruchomić grę w szachy w rzeczywistości mieszanej, umieszczając wirtualną szachownicę na stole. Następnie, nakierowując swoje urządzenia na stół, mogą wspólnie wyświetlać i wchodzić w interakcje z wirtualną szachownicą.

  • Znajdowanie drogi. Deweloperzy mogą także łączyć kotwice przestrzenne, tworząc między nimi relacje. Na przykład aplikacja może obejmować środowisko z co najmniej dwoma punktami orientacyjnymi, z którymi użytkownik musi wejść w interakcję, aby ukończyć zadanie. Te punkty orientacyjne mogą być tworzone jako połączone. Później, gdy użytkownik wykonuje zadanie wieloetapowe, aplikacja może zapytać o kotwice znajdujące się w pobliżu bieżącej kotwicy, aby skierować użytkownika do następnego kroku w zadaniu.

  • Utrwalanie wirtualnej zawartości w świecie rzeczywistym. Aplikacja może umożliwić użytkownikowi umieszczenie wirtualnego kalendarza na ścianie sali konferencyjnej, który użytkownicy mogą zobaczyć za pomocą aplikacji na telefon lub urządzenia HoloLens. W środowisku przemysłowym użytkownik może otrzymywać informacje kontekstowe o maszynie, kierując na nią aparat obsługiwanego urządzenia.

Usługa Azure Spatial Anchors składa się z usługi zarządzanej i zestawów SDK klienta dla obsługiwanych platform urządzeń. Poniższe sekcje zawierają informacje o rozpoczynaniu tworzenia aplikacji przy użyciu usługi Azure Spatial Anchors.

Następne kroki

Utwórz pierwszą aplikację za pomocą usługi Azure Spatial Anchors.

iOS